Goudsche Courant, vrijdag 11 december 1891

jfr mw pfl 1891 No 4T06 Vrijdag 11 December 60UDSCHE COURANT ISieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Goiidsche Azijnfabriek de BEL SPIERINGSTRAAT Kantoor PEPERSTRAAT F 84 K 244 De ondergeteekendeo eigenaars geworden van de sedert vele jaren bestaande Azgnmaker db BEL te Gouda bevelen zich aan voor het leveren van BIERAZIJS WIJNAZIjy BOZIJHAZIJN SPBITAZIJN vac de beste qualiteit en teg a concurreerende prgzen VAN DE VELDE SMITS De inzending van advertentifia kan geBotaieden tot flön uor des namiddags van den dag der uitgave KUAi PELlE en HOLM s Quina Laroche tma Laroche is de meest krachtige en versterkende KINA WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekrootid met Gouden Medailles Verkrijgbaar in flacons k 1 90 en l KBAEPELIEN BOLM Apothekers Zeist Depot te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C Thim Goedkoop Solied Elegant s Gangbaarste modellen 0 p doiij ALBION Sf iti r = a E 5 V JX FBANKUM pd r jnB 44 WAONEB STBPHAlf p i in l p doz piura 75 V p doa pi r0 7 LINCOLN B p ilozijn Jl SU Verkrygbaar to Oouda b den Heer C A B BANTZINGEIl Korte Tiondeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Versand Geschaft Lelpzig Plagwltz Er bloef du8 niets over dan oen lijst te maken van de voor uitvoer naar Bülj ie voornamelyk in Harimerking komende machinerieea eu voor deze beeft België in eeu maximum loegestemd Hetzelfde is door Buitschlaud verkregen vuor werktuigen van gietyzor smoedijzer en staal vau welke oen niet onbelangrijke uitvoer naar België plaats heeft Verder zijn door Duitschlaud verlagingen toegestemd voor katoenen dekens yzorwaren gedroo ïde cichorei leder jutegareu naaigareu aardnuteuotie papier porselein aardewerk enz In de toehchting wordt o a gezegd ffOp verlangen van België lieeft Dmtscbland evenals in bet tractaat met Oosieurijk de verplichting op zich genomen om de bestaande verminderingen van rechten bij invoer over zee met uit te breiden België dat zoodanige vermmderiugeu op het oogenblik niet toestaat beeft zich verbonden ze ook met in het vervolg te verloenen Verder heeft Belgic uithoofde zijner aardrijkskundige ligging en derdatiruit voort loeiende ge ichtige belangen voor den doorvoerhandel groote waarde er aan gehecht de verzekering te ontvangen dat zijn tusachenbandttl niet benadeeld zal worden d or invoering vau eenige surtaxe d entrepot Bij het gewicht dat Beigie hier i htte en dewijl het zich geneigd toonde hier tegemoelkomiugeu van ziju kant voor te verleenen scheen er geen bezwaar tegen het bevredigen van dit verluogen te bestaan doch de bewoordingen zijn zoo gekozen dat Duiischland zifh slechts lerpheht geen surtaxe d entrepot in te voeren zoo Ung en lu zooverre België zich eveneens daarvau onthoudt De thans gestoten tractaten verhinderen Omtsch land met dezelfde tariefverlagmgeu aan andere lauden toe te staan om zelfiitandig eeu verlaging iu de door bot tractaat lan een cgfer gebonden bedragen in te voeren Men leeat in de jnemorie van toelichting ffhet 18 te voorzien dat de gedane tegemoeikoroiogeu ook nog tegenover andere landeu toegepast kunnen worden en tot het bedingen van voordeelec van die landen aanleiding kunnen geven De daartoe dienende maatregelen ziju voorzooverre t r gelegenheid toe beslaat reeds voorbeceid In overeenstemming hiermede wordt in de memorie ook met te kennen gegeven dat er lu beginsel bezwaar bestaat om de tbaus toegestane verlagingen op alle greuzeu van het Duitsche gebi van kracht te verklaren lu het Dmtsch Itahaansche tructaai treft men de volgende veranderingen aan vatbier van 12 op 3 Ltre per HL flesacbenbidr vau 20 op 3 L per 100 fl spiritus van 30 op H L per H L verf van 12 f op 10 L WüUen weefsels ondergaan een kleine verlaging koffiesurrogsteu van 15 op 8 Lire Tot aanbeveling der gesloten tracïaten wordt m de memorie vau toelichtiug nog ongemerkt dat de hanmet goeden grond een zekere vastheid begeert in de tarief verhoudingen dewijl deze een der grondslagen is voor de onfwikkeliug van het internationale handelsverkeer Deze bestendigheid uu naar weike sedert jaren met ernst gestreefd wordt kau met anders dan doormiddel van bij tractaat vastgestelde tarieven voor een tijdvak van eenige beteekeuis verkregen worden Voor verdere onderhandelingen liggen voorDuitschland nu Nederland en Denemarken aan de beurt Eindelijk zijn de Kamerverkiezingen in Noorwegen geëindigd Na bijna een half jaar laug aan het stemmen te zijn geweest is bet volk ten laatste tot de gevolgtrekkine gekomen dat zijne vertegenwoordiging m het Storthing zal moeten bestaan uit 65 radicalen 35 leden der rechterpartij en 14 gematigden een mearderbeid dus voor het radicale mmistene Steen van 16 leden Het vorige Storthing telde 3S mannen vau de linkerpartij 51 ran de rechterpartij en 25 gematigden De gematigden staan onder leiding van den vroegereu minister van staat Johan Sverdrup en dieusneef J Sverdrup lu verscheidene vragen gaan zij echter van elkander Zoo bijv staan 6 hunner ten opaiebte van de quaestie der vereenigiog met Zweden aan de zijde van de radicale regeenng zoodat deze in hare politiek ten opzichte der Unie 71 sibramen van het Storthing voor zich heeft Over de vereenigiog met Zweden zullen in de aa staande zitting waarschijnlgk belangrijke besprekingen gevoerd worden PETROLEUM OTEEttlNGE van de Makelaars Cantziaar Schalkwijki te Rotterdam De markt was heden ilauw I oco Taukfust ƒ 7 76 Geïmporteerd tust 7 85 Januarilevering 7 65 Februari levering 7 40 Maartlevering ƒ 780 April MeiJuni Juli leve ring ƒ 7 25 Auijusius levering 7 30 SeptemberOctober November en December levoring ƒ 7 35 ADVE RTENT IËN Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zjn aan of iets onder hnnne berusting hebben behaoreude tot de bgzondere nalatenschap van den Beer ZEMNDEBT rjSSEB overleden te Gouda den 4 December 1891 worden verzocht daarvan in den loop dezer maand opgave of betaling te doen aan den ondergeteekende Wachtelstraat P No 187 te Gouda 1 VISSER GOETHB p ai iijiis s HEHzoo I li ii iid 50 Executeur testam Sociëteit ONS GEMOEGEN 3e Abonnements Voorstelling Donderdag 10 December 1891 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten DiEECTiK LB GRAS en HASPELS Walter Soltau Societeit Ozis Qenoegon Commissarissen der Sociëteit Ons Gb nueokn brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 v8 het Reglement dat by gelegenheid van de 3e Abonoements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 10 DECEMBER 1891 de SOCIËTEIT van les avonds ZES UÜB af ml GESLOTEN zijn Namens het Bestuur P HERMAN Fz Secrelaru COSTALIA P J Gouda 9 December 1891 Tooneelstnk in 4 bedrgven Gevolgd door Vóór het Dinw Blgspel iu 1 bedrgf AANVANG half 8 uur gig Gewone bepalingen en prezen Snelpersdruk au A Bïinkma Zoon Gouda De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr i per drie maanden is 1 25 franco per po t 1 70 WzouderlBke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 December 1891 In hetgeen wij in ons vorig nr tnudedeelden uit de misaivo van B en W in zake de reorganisatie der 2e Burgerschool voor meisjes is ue zins lede minder juist weergegeven Daaruit is nl ten óhrechto op t maken dal er thans zekere ontevredenheid beersoht over de resultatin der school zooals die nu is dat te ivijten zou zyn aan gemis van een beboorlgk leerplan Daarom laten wij hier volgen hetgeen in de missive van B en W daaromtrenl voorkomt B en W wensohen da toelating op 9 J8rigen leeftijd te beboudm Het is hen uiet mogelqk in te zien dat de toelating op dien leefiyil eene der grootste fouten en de sterkste schaduivzgdeD i van de tegenwoordige sehool Wel weten zy dat men Diet tevreden was over do school en over de resuU taten van het onderwijs doch dit was niet te wijten üm etmdatniK op tf jari en m mttirTeam toe te schrijven aan feiten en oma andighe leD die vroeger bestonden en die thans nog niet geheel vergeten zgn Immers men had vroeger geen behoorlek uitgewerkt leerplan met doelmatige verdeeling van de leerstof van eene oordeelkundige klassonindeeling met verstandige verdeoling der werkzaamheden onder de onderwijzeressen was toen geen sprake Daarvan was het gevolg dat vele ouders hunne kinderen niet op 9 jarigen leeftijd naar de school zonden maar ze i h soms 6 leerjaren lieten volgen op de Ie Burgerschool oor meisjes alvorens ze naar de 2e Burgerscliool te doen overgaan wat natuurlijk aanleiding moest geven tot verwaifing Deze bezwaren en gebreken iijn sedert het vorige jaar met de hulpmiddelen waarover hot tegenwoordige Hoofd te beschikken had zooveel mogelijk weggenomen terwylhet voorstel van fi eu W eene verdere en afdoende i FEViLLETOIM Uit het Duiüch XXVII 106 De taolitigduizend gulden welke ik u moet ter hand stellen vormden zooals ik u roeds zeide de bruidsgift mijner onvergetelijke vronw ik acht het mijn plicht ze onverkort aan mijn zoon na te laten Daarom verzoek ik u ook door een wijs beheer het kleine verlies weder te vereffenen dat by den verkoop van de papieren onvermydelijk zal zijn f Voor alle gevallen siuit ik bij dezen brief myn testament in gy zult het wanneer ik mocht sterven aan mijn zoon overhandigen on de rente van zijn vermogen besteden om het kind ecu goode opvoeding te doeu geven Vergeef mij dat ik u met zoovele verzoeken Een doffe kreet ontsnapte aan de lippen van den bankier een korte strijd ontstond waaraan nu ook de dokter dee nnm Bob had den ouden man overvallen en met een snellen zekeren greep hem een prop tusschen de tanden geschoven toen haalde hij een touw uit zijn zak waarmede bij zijn offer aan den stoel zoodamg vastbond dat de bankier niet verbetering beoogt bestaande In uitbreiding en doelmatiger inrichting der soboollokslen en het gelijkmaken van bet aantal klassen onderwijzeressen en leerjaren waaraan B en W zijn er dankbaar voor ook door de heoreu IJssel de Schepper van Iterson Lotsy en van Vreumingen gaarne hulde wordt gebracht Mej C E Teepe deed gisteren te Utrecht met gunstigen uitslag het examen voor apotbekersbediendo Heden middag is op de V t van de molen van den heer van Wxerat een roede afgewaaid De infiuonza breidt zich Ie Bêrkenwoude sterk uit In nkele huisgezinnen liggen allen aan die ziekte Gelukkig schijnt ze niet kwaadaardig Scioonh Ct St Nlcolaas avond is te Gouderak niet zonderbaldadigheden afgeloopen Van een troep opgejjtcboton jongens kregen eeaifjfnja den Uten avondtwist met Int gml too men vertelt dat zekereJ V van ÏO jaren eenen boerenjongen G v d G van 17 jaren met het mes verwondingen toebracht gelukkig zonder doodulyken afloop Geneeskundigehulp werd ingeroepen Nader onderzoek zal plaatshebben Schoonh Uit CapoUe a d IJsel schryft mon dd 9 Deo Heden werd alhier ter aarde besteld het stoffelijk overscbot van den heer Ary van Cappellen in leven lid van onzen gemeenteraad Het gome utebestuur was op de begraafplaats aanwezig om den overledene eene laatste eer te bewyzeu waarvoor dieus jongste zoou diep getroffen dankte Gisteren ochtend ontstond er by den bouwman C Stam te Krimpen a d IJsel brand Schuur en voorraad hooi en stalling werden lernield De bij machte was een lid te verroeren Zool zeide hij op zegevierenden toon dat noemtmen goed werk leveren Do geschiedenis begon my te vervelen Nu aan t werk Je meende ons tekunnen bedriegen nu hebben wy je bedrogen Hij dooraocht de zakken van den bankier wiens oogen van woede glinsterden on overhandigde de sleutels die hij vond aan zyn handlanger Vooral niets met overhaasting zeide hy wyhebben tijd en kunnen bedaard huiszoeking doen De dokter opende de lada van de schrijftafel en Bob greep met zyn lompe handen overal in om do brieven en papieren te doorsnuffelen Als het geld maar niet in een verborgen vlakligt zeide hij ongeduldig We zullen het wel vinden antwoordde drschryver in elk geval ligt de som hier of daargereed Bob wendde zich naar den bankier en glimlachte toen hij in het van woede vertrokken gezicht staarde daarna rolde hij dun stoel met zijn last in een hoek van het kabinet Waarom doe je dat vroeg de schrijver Wel de kere gaapt ons aan ali eon os denieuwe poort laat hem daar het behang aangapen De doktor opende de laatste lade Gevonden I zeide hij Bob greep er ijlings in daarna telde hij de bankbiljetten Tienduizend bromde bij En hier ligt een ADVERTENTIËN gtvorden geplaatot van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt nieuwe brandspuit werkende met twee slangen voldeed zoer goed Het gebouw was verzekerd maar met de inboedel Drie personen behoorende tot de opliohtersbenda die in de laatste dagen te Amsterdam veel van zich deed spreken zijn ter zake van bedrogspleging in bewaring gebracht Als verdacht van een zelfde feit is ook in arrest genomen een 2ljarige koopman wonende Focke Simonazstraat De in de algemeene vergadering der Liberale Unie tot leden van het bestuur gekomen heenm Mr H Goeman Borgesius ti s Gravenhage mr P Rink te Tiel mr M Tydemau Jr te Breda en mr A C Visser te Gorinchem hebfccn da benoemingen aangenomen met uitzondering van den beer Visser zoodat nog ééne plaats voor het oogenblik onvervuld blijft Het lieatanr beeü ég wnrkKUHnheden in zjjn midden opnieuw verdeeld on de beeron mr E E van Raalte tot voorzitter en mr E van de Werk tot onder voorzitter herkozen terwyl mr K van de Werk voorloopig tevens zal optreden als penningmeester Omtrent het zinken van een visscbersvaartuig op do Oosterschelde in den vroegen ochtend van Maandag jl wordt het volgende gemeld Ten 3 ure zeilde visscher Everhard met zgn zoontjo 8 jaren oud uit de haven van Bergen op Zoom teneinde mosselen te korren op de natuuuierceelen by Stavpnisse Gekomen ter hoogte van Strjjen maakte het scheepje plotseling veel water en zonk na weinige minuten ten ongeveer 5 uro in de diepte weg Met groote tegenwoordigheid van geest nam de aanklacht tegen my Neem die mede Neen dat papier kon er eens in verkeerdehanden vallen met zulke zaken moet men voorzichtig ziju De dokter knikto en ging in de iskamor Bob volgde hem Hel openen vau brandkast was voor hen geen bezwaar daar do dieven al de sleutels bezaten maar in hun verwachting zouden zij zich zien teleurgesteld Toen zy al het goreeda gold er uit genomen en getold hadden bleek het dat de som slechts ruim acht luizend gulden I edroeg oer zeide Bob wrevelig Wel voor c 1 groote en dan zulk een bagatel Niet den duive in kaS Wij moete nomon wat or is antwoordde dedokter terfvijl bij zyn zakken met het geld vulde Jy hebt tienduizend ik achtduizend ik krijg dusnog duizend van je Laten we zien of wij niet nog meer vinden Do klerk pakte de kasten uit Aandeden en wissels zeide hy Zijn wellicht even goed als geld antwoorddeBob maar wat mooten wy er mede beginnen Verkoopen kunnen wy ze niet Dan zijn £ e voor ons waardeloos Laat hemdat goedje wy mogen hem niet rnineeren hij moetlater nogmaals bloeden Als bij ons niet aangeeft