Goudsche Courant, vrijdag 11 december 1891

elukUtf iriiaober em besluit om t trachten zich ea ijo kiod t redden Hy plaatste het knaapje op zgne schouders en schrglings op eene plank gezeten zwom hg in de richting van het kustlicht van Strgen Met bovenmenschelgke inspanning gelukte het hem nch drgvende te houden en langzaam den veiligen oever te bereiken Ten 7Vi ure voelde de koene zeeman grond onder de voeten en was gered Afgemat en verkleumd van koude werden de arme ohipbreukelingen te Strgen op mensohlievende wgze verpleegd bg den beurtschipper De Graag aldaar en konden zij nog denzelfden dag naar Bergenop Zoom terugkeeren De vreugde van hel talrgk gezin van den visscher bestaande uit vrouw en 10 kinderen laat zich niet beschrgven Dankbaar voor de redding van zichselvrn en zgn kiud is de man troosteloos over het verlies van zijn vaartuig waarmede hg op eerlijke wgze in de behoeften voor zich en de zgoen voorzag Staten Oeneraal Tweede Kaheb zitting van Woensdag 9 December ISÏl De begrooting van Justitie hoofdstuk IV is afgehandeld Schoon verscheiden replieken volgden en een enkel nieuw spreker optrad kon de tweede rede van den minister aanmerkelijk korter zijn dan de eerste De voornaamste zaken waren 1 de scheiding van kerk en staat waarover do beeren Noordtzg en Keuchenius hun theorieën verkondigden die alle practisch belang misten en waaraan de minister zich dan ook ten slotte op raad van den heer Van der Kaay wijselg k onttrok 2 het notariaat waarover de heeren Bevers De Kanter en Clerx spraken in den geest van geleidelijke verbetering van den toestand der titularissen zonder op goheule hervorming der instelling aan te dringen Ëeu bijzonder punt besprak nog de radicale afgevaardigde de heer Tgdens die zich verplicht achtte zich tot echo te maken van de Amsterdamsche meeting die op het begenadigen van Geel aandrong De belangen van eeu interessanten gevaugenen te bepleiten staat iedereen vrij maar waar de spreker verder ging en vroeg of de Minister de voorwaardelijke invrijheidstelling van Geel in den Ministerraad zou aanhangig maken of aaa de Regentes zou voorstellen weigerde de Minister meer streng constitutioneel dan zijn voorganger elk antwoord Bg de artikelen werden slechts enkele zaken aangeroerd waaronder de vermaketgke schildering der conversaties tusscben du loges van de gevangenis te Nienier Amstcl door den heer Rutgers de Kamer eenige aangename oogenblikken verschafte maar de Begeering voor een lastig vraagstuk stelde en het talentvolte pleidooi voor hooger bezoldiging van de leden der rechterlijke colleges in groote steden door den beer Levy den bcdachtzamen en zuinigen Min een herhaald ondubbelzinnig principus obsta ontlokte De begrooting werd spoedig afgehandeld terwijl in t voorbggaan t wetje t£ft verlenging der enquête tot 1 Oct werd aangenomen Hierbg verklaarde de Minister in antwoord aan den heer Zaaier dat hij zeer Venei en was een enquête ook omtrent den veldarbeid m te stellen raaar deze taak om verschillende redenen niet aan de taak van deze commissie had vastgekoppeld Hoofdstuk V Binnenl Zaken gaf den heerZgp Dwaasheid wij hebben immers de papieren nog Bob ging in hel kabinet terug en rolde den stoel weer voor de schrijftafel Let nu wel op wat ik u m ieide hg zouder zich aan de woedende blikken van zijn offer testoren Wij hadden je de papieren voor veertigduizend galden aangeboden eq als je daarmede tevreden was geweest hadt ge een goeden ruil gedaan want zezijn je veel meer waard Maar ge dacht met domkoppen te doen te hebber die eon schooljongenbedriegen kan Dit was een vergissing waarvoorje thans moet boeten Ken betaling in minderingvan rekening hebben wij gehaald en je moest jeschamen dat wij zoo weinig vonden Schande ishet zoo weinig in kas te hebben Het is belacheIgkl De papieren behouden wij vergeet dat niet Wanneer je een aanklacht indient en een van onsdoor ja toedoen gearresteerd wordt dan geven wgde papiertjes aan den officier van justitie daar kanje up rekenen Of aan den eigenaar zeide de docter Diezal kort proces met je maken en al gaan wij ookweder in de gevangenis van het geld zie je geenduit terug Neen waarachtig niet vervolgde Bob Zoodom zijn we niet wat wij eenmaal hebben dathonden wij rast Je bereikt dus door een aanklachtniets iutegoudoel je brengt daardoor je zelven in aanleiding tot een warm pleidooi voor de sfsohafKng der weeg en wikloonen in de Koord Uollandsche steden In de avond vergadering zgn eenige algemeene beginselen dit hoofdstuk betreffende door verschillende sprekers met veel talent besproken De heeren Houwiug en W de Beaufort wezen op de Doodzakelgkheid eener spoedige regeling der gemeenteflBanoien door hen als van meer dringeuden aard beschouwd dan eene regeling van het kiesrecht Die regeling der gemeenie fiiiancieu zou echter niet het karakter van be teeling moeten hebben doch behooren te bestaan in eene grondige wijziging van het geheele stelsel omtrrui de verhouding lusschen de rgks en gemeentefinancien Eenigszins hiermede in verband verdedigde de heer Roell de algemeene stelling dat het niet wenacheIgk is telkens pasten op de begrooting te brengen zonder dat het onderwerp bg de wet is geregeld Werd dit goede beginsel te zeer uit het oog verloren dan vreesde hg dat de aandrang op de Regeering tot uitzetting der uitgaven te zeer zal toenemen zonder dat de Minister voldoende gewapend is om er paal on perk aan te stellen Zeker verdienen dnze beschouwingen ernstige overweging hoewel toch niet kan worden tegengesproken dat het bevorderen eener nuttige taak als het ambachtsonderwgs niet steeds kan wachten op eene voorafgaande wettelijke regeling waaruit dan de begrootingspost moet voortvloeien Het trok veler aandacht dat de heer Boel o i eene spoedige regeling van het kiesrecht aandrong en daarbg eene andere regeling wenschte van het kiesrecht voor de gemeenteraden dan voor do algemeene vertegenwoordiging Zich in zekere opzichten bg deze beschouwingen aansluitende verdedigde de heer Sanders het nemen eener proef met het proporlioneele stelsel voor de gemeenteraden waarbg natuurlijk het stelsel van enkelvoudige districten in het belang eener vertegenwoordiging van minderheden niet kan worden toegepast Heden ia de Minister aan het woord Heniy Tiudal hoeft eenii e opmerkingen het licht doen zien naar aanleiding van de Begrooting van Oorlog Daarin zei t hij over de quaestie van het duel het volgende Van groot gewicht acht ik de duelquaestie die in de stukken ter sprake wordt gebrachi Wij hebhen hier te doen met een zeer ernstig feit Ons nieuwe wetboek van trafreclit stelt het tweegevecht strafbaar ttoohtans schgnen er in het leger gebruiken te blgven heerschen die daarmede geheel iu strgd zijn Ken hoofdofficier verklaart dat als een jong officier oa een hem aangedane beleediging niets had gedaan de hoofdofficier zich genoodzaakt zou hebben gezien hem voor een Raad van Onderzoek te roepen Voor dieniene die niet op de hoogte is van duelquaesties en de daarbij gebruikelijke terminologie dient bet volgende Volgens dezen hoofdofficier moest de jonge man zijn beleediger VDldoecing vragen voor de hem aangedane beleediging Deze rvoldoening kan beslaan in excuses door den beleediger te maken in termen waarmede de lieleedigde genoegen neemt of wel in een tweegevecht Deze hoofdofficier eisclite dus van een zijner onderhebbende officieren dat hij zijn beleediger tot een de gevangenis en voor zulke fijne aristokrateuhanden is het wolspiunen geen aangename arbeid Na weet je hoc de zakeu staan bega dus jeen dwaasheid zij zou je duur te staan komen Zullen wij hem losbinden vroeg Kallor t Is beter dat wij dit aan anderen overlaten hij heeft dan den tgd om kalm nu te denken Vaarwel mijnheer Ramberg tol ziens De bankier hoorde dat ze heengingen en de deuren achter zich sloten niet bij machte om beweging te maken of een geluid te doen vernemen zat bij voor de schrijftafel waarop de dieven den inhou4 der laden ideu opgestapeld Hij moest over de laatste woorden der dieven nadenken en het verhoogde zijn woede dat h j zich niet kon wreken Wanneer hij hen vervolzde dan was hg ook verloren Het wapen dal zij togen hem bezaten was verschrikkelijk in dien strijd moest hij het niet wagen zich met tien te meten Het was maar goed d K ij niet meer gevonden hadden Maar het verN WMLroot hem toch hij zou er zich zelfs over heennKoUen gezel als de dieven hem maar do papieren hadden achtergelaten Maar jnut uw had hij behoefte aan contanten Doch kon hij deze inbraak zich niet ten nutte maken Als een bliksemstraaal ging die gedachte door zijn goest Stond hij voor een faillissement dan kon een gedeelte der schuld aan de inbraak worden geweten Wel wist de kassier dat i e kas slechts achtdui tweegevecht zou uitdagen indien de beleediger hem geen voldoende excuses wildu aanbieden Ziedaar de uitlegging van hetgeen men hier bedoelt met iets doen Het uitdagen tot een tweegevecht ii volgens het weiboek van strafrecht eene strafbare daad Geheel afgezien dus van bet duel dat heeft plaats gehad erkent de hoofdofficier geeischt te hebben dat een zgner onderhebbende officieren eene strafbare daail zou plegen Wilde het jonge mensoh dit niet doen dau verzekert zijn chef dat hij hem voor een Raad van Onderzoek zou hebben gel rokken In dit geval liep de officier kans dat men hem zonder meer uit bet leger zou ontslaan Het niet willen uitvoeren van eene strafbare daad zou dus misschien het jonge meosch zgne betrekkiug hebben gekost hom wellicht broodeloos hebbeu gemaakt De vraag is iiu mag meu dergelijke toestanden laten voortbestaan P Om deze toestanden te vergoeielQken spreekt men over DE EEB van het leger Mg dunk als ió6 iets mogelgk is moest men eerder van de schande van hot leger spreken Hoe iu onzen tijd wordt een jongmensch die nog wel als officier een bijzuuderea eed beeft gedaan van gehoorzaamheid aan de wet met do zwaarsie straf bedreigd indien hg niet wil handelen tegen de wel I Kn over een dergelgk feit wordt kalm lang en breed geredeneerd als uf hit doodnatuurlgk ware I Ik kan niet begrgpen dat nu hot geval ter kennis ia gebracht van de Staten Generaal niet onmiddellijk wordt geeischt dat aan dergelgke ongezonde toestanden zonder verwgl en met kracht eeu einde worde gemaakt Er zgn zelfs Kamerleden die voorstellen voor dergelgke gevallen een Ëhreurath te benoemen Het is niet aan te nemen dat deze heeren over hun voorstal hebben nagedacht Misschien zgn zg niet geheel op de hoogte wat een Ëhrenrath zooalszg voorstellen eigenigk is Zij stellen met andere woorden voor door een raad te doen uitmaken of iemand verplicht is eene strafbare daad te plegen Kan bot onzinniger Het volk dat steeds eerbied aan de wet wordt voorgehouden zal dit lezendo wel een vreemd denkbeeld krggen van de eerbied die enkele Kamerleden toonen vuur de wet te hebben N u de NederUndsche strafwetten het tweegevecht strafbaar stellen is geen middenweg meer open Het duel is zoowel in als buiten het leger verboden £ tk militair chef is verplicht zijn mindere voor te houden dal iemand die een eed heelt gedaan van gehoorzaamheid aan de wet nog veel minder dan elk andur staatsburger opzettelijk mag handelen tegen die wet Ken chef die niet in dezen geest handelt ondermijnt bet gezag van de wet en van de krijgstucht en is alzoo teu eenenmale ongeschikt om eenig bevel te voeren Naar aanleiding van deze duelquaestie wenscb ik eeu paar woorden te wijden aan de middeleeuwsche inrichting van de zoogenaamde Raden van Onderzoek Het voortbestaan van deze raden in onzen tijd behoort ook tot een der vele raadselen van onze mili taire roekupleging I Jury die bgv Kmiu Raad van Onderzoek is i zend gulden bevatte en een zoo onbeduidend verlies I kon immers onmogelijk den val eener groote firma te weeg brengen I I Maar de gedachte was nu eenmaal tot rijpheid gekomen en Romberg bleef er bg zij kon hem wellicht tot voordeel strekken Een pijnlijk uur was verloopen het sloeg één uur op de pendule het dienstpersoneel moest reeils lang te bed zijn Het was verschrikkelgk te moeten aannemen dat die kwellende toestand tot deu morgen zou duren Hij trachtte nogmaals door inspanning van al zijne krachten een arm te bevrijden maar het gelukte hem niet het touiv maakte nog slechts oen diepere snede Daar vernam hij buiten voetstappen Kwamen do dieven terug om ook de effecten te halen De deur werd geopend Kan ik naar bed gaan mgnbeer of hebt u nog orders voor mij vroeg een stem De bankier was verrast hg had de stom van zgn bediende herkend Maar hij kon niet antwoorden zich niet eens door een teeken verstaanbaar maken Zag de bediende de touwen dan niet In het eerste oogenblik had hg ze zeker niet bemerkt hij meende dat de oude heer was ingeslapen maar toen hg naderbij trad uitte hij een kreet van ontsteltenis fTordl venolgd in dit geval zou hebben moeten nit maken of het weigeren om eene strafbare daad te plegen in strijd zou zgn met do waardigheid van den officiersrang Aan een dergcigke raod worden de volgende vragen voorgelegd 1 1 Is de aangeklaagde schuldig aan hetgeen hemten laste wordt gelegd f en indien de beslissing daarop bevestigend is 2 moot de beschuldigde dienvolgens nit den dienst worden ontslagen terwgl b j de tcestemmende beantwoordiug dezer vraag nog de vraag wordt gedaan zgn er verzachtende omstandigheden aanwezig Du stemming gescliiedl mei ou oteekende nichtgevouwen brieQes die enkel de woorden ja of f oeen mogen bevatten Deze briefjes worden in een bus gestoken en dadelgk na het opnemen der stemmen door den Vourzitter zelf vernietigd Men ziet het is eeu soort van Veemgerecht Alleen de persoonigke opvatting van deleden van deu Raad oi iets al of niet in strijd is met de waardigheid vun officier geeft den doorslag De zaak zelve is zdó dwaas dat eigenlijk elke bespreking wel overbodig moet lijken Wordt aan mij en vele anderen met mij deze vraag gesteld dan zouden wij o a zeker zeggen dat het logen de waardigheid van elk fatsoenlijk man dus ook van een officier strijdt iets te zeggen dat onwaar is Elk officier die dus in eene Sociëteit of Koffiehuis eene onwaarheid zeide zou meu voor een Raad van Onderzoek kunnen trekken en wellicht moeten ontslaan Het is vreemd dat men alleen voor nofficieren Raden van Onderzoek heeft noodzakelijk geacht om de waardigheid van deze rang op te houden m dat men geen behoefte hoeft gevoeld dit ook voor andere ambtenaren te doen bgv voor die van de Rechterlijke Macht Ik overdrgf tooh zeker niel als ik zeg dat deze ambtenaren evengoed hun waardigheid hebben op to houden als een officier Pjen Rechtbank die op deze wijze recht spreekt geheel naar de persoonlijke opvatting van de leden met geheime stemming over een zeer rekbaar gevoelen behoort werkelijk niet meer thuis op het einde van da negentiende eeuw Deze Raden dienen hoe oerder hoe liever te verdwijnen zij zijn een schande voor onzen tijd In het Maandblad tegen de vervalsching critiseert de redacteur dr F P tan Hamel Roos de opmerkingen n de zitting van den Haagschen gemeenteraad van 27 Outobor jl door dr J Th Mouton gemaakt tot bestrijding van het deukbeeld dor oprichting van eeu bureau van gemeentewege waar iedereen togen geringen prijs een onderzouk van levensmiddelen kan erlangen Dat zij die op dergelijk onderzoek prijs stellen dit uit eigen beurs bekostigen noemt het Maandblad volkomen juist op grond ook van eigen ervaring doch daarom behoeft men zich nog met tegen eeu stedelijk bureau te verzetten Behalve dat niet iedur er eeu eigen beurs voor de betaling van uit den aard der zaak lijilroovende en daardoor kostbare expertises op na houdt mag worden gevraagd Moeten wij behalve door onze gewone belasting nog extra betalen voor de bescherming door politie en justitie tegen diefstal en aanvallen op ouze veiligheid En is vervolscbiiig hetzij mot schadelijke of onschadelijke stoffen wel als iets anders te beschouwen Gesteld eens ovenwel dal men uit een financieel oogpunt toe zoude geven dat hol systeem van gralis inzonding van monsters door iedereen te kostbaar en omslachtig voor vele gemeenten zoude zijn en zelfs aannemende dat dit een onnoodigo bevoordeeling zoude zgn voor gegoede personen dan nog blijft eeu offioieele keuring als politiemaatregel hoogst noodzakelgk In dat geval zouden de ambtenaren zich bepalen tol een behoorlijke inspectie der winkels en ook op speciale aanwijzing ran particulieren hunne bijzondere aandacht aan een of ander venlaoht artikel kunnen wijden De bewering van dr Mouton dat sommige artikelen wel vorvalscht worden doch niet schsdelijkzgn terwijl de prijs veelal in overeenstemming ismot hunne waarde zoodal men niel in de beursgetroffen wordt noemt hel Maandblad volkomenonjuist in zeer vele gevallen daar wel degelijk veleariikelen onder een verkeerden naam verkocht worden YjT werden b v zeer vele monsters chocolade onderzocht met verschillenile suiker en raeelgehalten tegen nagenoeg dezelfde prgzen verder zeep ensoda met vreemde bijmengingen eveueens tegendezelfde prijzen of in ieder geval ni t evenredig aan de waarde i Het is dringend noodzakelijk schrijlt hot J oa u I blad dal eens eindelijk in ons land een behoorlijk I politietoozicht uitgeoefend worde op levensmiddelen en handelsurtikelen Wij hebben nu onlangs weer omlervonden dal zonder officieele hulp het particu i I lier initiatief ter ontmaskering der verralschingen schier onmogelgk wordt Toen wij nl bij hel nemen van monsters soda die wg zeker wisten vervalschl te zijn om officieele hulp der politie vroegen werd ons deze kortweg geweigerd zoodat wij genoodzaak zouden zijn tot zeer omslachtige monsterneming met getuigen over te gaan waardoor de vorkoopers der vervalschte waren argwaan krijgende natuurlijk ook aanwezige ouvervatsohte waar zouden geven zoo lat aldus bet doel geheel gemist zoude worden Daarom vragen wij vóór alles officieele wotleiijke regelingen treiig politietoezicht gepaard met wetenschappelijke keuring Wat zal l een geld k9sten hooren wg roepen Ja maar waar zoo menigmaal gold onnut besteed werd raag waarlijk ivel geen tegenspraak zijn indieu l zooals hier inderdaad groote volks belangon geldt Onze regeeriiig heeft in haar antwoord aan de Tweede Kamer nadrukkelijk lerklaard hare aandacht aan de levensmiddelen keuring te zullen schenken wij vertrouwen dus met grond dal wij nu spoedig in het bezit von een behoorlijke regeling van dit zoo gewichtig vraagstuk zullen geraken Meer eerlijk dan vleiend O domiué ik ben altijd zoo blij als ik op i brieve zie dal u preekt Wel vrouwtje dat vind ik heel goed En waarom zijt ge juist zoo blij als ik eeno preekbeurt heb Wel dominé omdat ik dan altijd in de kerk zoo gemakkelijk eene plaats kan krijgen In de Foliaatem van Pretoria slaat de volgende adverlenlie Kans voor een onderwijzer in het Hollandsch opeene eerste private school De onderwijzer moeteen getuigschrift hebben nis eeu eerlijk man en hijmoet geen sterkon drank misbruiken Voedsel volgens ons Boeren dagelgks gebruiken De ondergeteekeude vraagt eeu zedig man van goed gedrag eeu persoon die zijne kinderen in de school Godsdienstig opkweekt Do onderwijzer moet een alleenloopend persoon wezen on moet ook een getuigschrift hebben dat bekwaam ia voor ondetwijzer Do applicant moet wel bedenken dat een eisch voor hoog salaris zijn kans vermindert om geplaatst Ie worden Antwo rden worden ingewacht voor of den laatslenvan November 1891 Verlangd salaris in applicatieop te geven J P NEL Mooiffontein P K Begenderüjn M W Stroom Z A R Door de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Enschede Almeloo Oldenzanl Goor en Hijsen ia ann H M do Regentes een zeer breedvoerig adres gericht mol de bezwaren legen hel reeds zooveel besproken en gisteren ook weer in de Kamer behandelde K B van 16 Juli 1881 De conclusie van dit stuk liiidi als volgt Hel is doze overtuiging die odressoerende Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft doen besluitun tot Vwu Majesteit hel eerbiedig doch ernsiig verzoek te richten het Kon besluit van 15 Juli 1891 in te trokken tol uitvoering van art 4 der ariieidswet een nieuw besluit uil te vaardigen gegronil op de regeling van die soorten van arbeid die voor vrouwen of personen benedon de 16 jaren speciaal meerder govaar opleveren dan voor volwasst n raannolijko arbeiders bij dit besluit duidelijk te omscbrgveu wat men wenscht te beperken of te verbieden zoodat ook de werklieden en de werkgevers daarin eeuo voor heu begrgpelijke aanwijzing vinden voor berechting van verscliillou een beroep in te stellen op een onpartijdig rechter zooaU dit bij de Eneólschü wel op de eenvoudigste wijze is geregeld dii besluii te doen uitgaan van het ministerie van Waterstaat Handel en Nijverheid oii dit departement ook voortdurend met allo belangen de Nijverheid betreffende te belasien en eindelgk voorstellen te doen om de wet van 23 Mei 1859 aan Ie vullen indioii hel noodig geacht wordt ook toestellen die ender druk werken en tevens vloeistoffen bevatten onder toezicht te stellen Buitenlandscb Overzicht De tgd is natuurlijk nog te kort om nu reeds een behoorlgk oordeel te kunnen verwachten over de nieuwe handelsverdragen van Duilschlaod Oostenrijk on Italië Toch zijn de meeste Oostenrijksche bladen reeds vol van lof de officieuae zooals het Fromdenblatt en de Presse aan do spits Of men daaruit de gevolgtrekking moet maken dal het verdrag voor Oostenrijk voordeeliger is dan voor Duitschland weten wij niet In elk geval is de ingenomenheid in Duitschland niet zoo groot Het meest wordt de Regeering hier geprezen door de vrgzinnigen maar op die eigenaardige manier waarop die lieden dtt na het vertrek van Bismarck gewoon zgn ig loven alles omdat hun blijdrchap over het vertrek van den ouden nog niet heeft uitgewerkt eu in de bijge oovige overtuiging dat uu alles oed moet en zal wordeu Dit is het begin van het betere zegt de Freis Zeil een verdere wijziging van het Duitscbe tolurief zal volgen De hoog conscrvatieven verklareu zich tegen het tractaat omdat zooals de Kreuzzeit zegt thans de deur is open gezet voor het vrijhandelsstelsel Indien deze heeren geen ander bezwaar hebben kunnen zij wsarlijk wel vrede hebben met het nieuwe werk De gematigde conservatieven zgn voor de goedkeuring van do verdragen omdat zg hun blijkbaar zijn meeuovallen De Post raadt cp tactische gronden voor de handelsverilragen te stemmen Anders zegt het blad zou tel ongenoegen der kiezers worden gewekt en zouden andere partijen naar de zijde der Regeering gedreven worden Zonder het nieuwe verbond met Napoleon s terucht continentaal stelsel te vorzelken noemt de Timei de overeenkomst der Midden Europoesche sUten een opmerkelijk bewijs van lord Salisbury opmerking in zijne Novemberrede dal do internatioualo vijandschap en naijver iu deze dagen worden uitgevochten op handelsgebied Tovens is hel een belangrgke stap tol versterking en uitbreiding der Triple Mluntie Wdliclit zou men merkt het Cityblad op niet te ver gaan ie zeggen dat de voltooiing der slaaikunde die tot grondslag strekt voor deze verdragen on andere overoenkomsten met een zelfle doel minstens even belangrijk is als do bolooging van Cronstadt Reeds langen tijd werden de plannen er toe overwogen mjaar door de toenadering tusscben Frankrijk en Rusland is de uilvoering verhaast Hel drievoudig verbond heeft zijne gelederen gesloten heeft zich achter nieuwe bolwerken verschanst en heeft gotracht geheel Midden Europa van de Midilellandscho Zee tot de Russische grens eu van de Noordzee tot den Balkan samen te smeden tot een bond die wel op commeroieelen grond staat maar niet zonder politieke bedoelingen is Do onmiddellijke gevolgon zullen volgens de Timet zijn dot het drievoudig vorbouil versterkt wordt en dat aan alle mogendheden die zich bg de nieuwe overeenkomst nantluiten biizor der belang zal worden gegeven bij de handhaving van hol status quo Frankrijk zal hoewel in naam volgeus het tractaat van Frankfort do voordeelen der meest begunstigde natie genietende feitelijk worden buitengesloten Dit is niet meer dan hot om zijn uitsluitende politiek verdient maar dit zal met bijdragen om zijne goode gezindheid jegens Italië in den laatslen tijd toch reeds sterk verminderd te verbeteren Htt belangrijkst zullen intusschen yijn de toestand in Italië eu de aanslaande strijd tusschen bescherming on vrijen handel in Duit chlanil De Londensche Standard ziet in de verdragen oena overwinning van den vrijen handel Niets belet de gunstige voorwaarden later ook tot andere landen uil te breiden Van de Europeesche landen zullen alleen Frankrijk on Rusland in do kou blijven staan terwijl de strgd verder niet minder tegen do Vereenigde Staten is gericht De Zwitserscho bondsvergadoriui en bondsraad zijn in rep en roor President Welti hoeft wegens de verwerping van hot voorstel lot aankoop van don centraal spt orwog door den staat ontslag gevraagd Niemand had dit verwacht Welti was juist gisteren 24 jaar geleden in ilon Bondsraad gekozen waarin hij steeds een voorname rd had gespeeld De Bondsraad en eenige partijleiders doen si htt mogelijko om den president vaa zijn voornomen af te brengen en ook de slendonraad heeft met algemeene stommen besloten Welli te verzoeken zijn aanvraag om ontslag terug te nomen De koppige Zwitser blijft echter bij zijn besluit Als hoofd van het departement der spoorwegen zegt hij wordt hij door de volkssiemming onmachtig tegenover de maatschappijen met welke hg reeds jaren in slrijd is Welli gaf zich daarom de grootste moeite om de overneming door den staat door te zelton en had zelfs onder voorbehoud een aanzionlgk bedrag aandeeleu gekocht Noor hem was de uitslag der stemming daarom een zware slag Men aclu het onwsarsehijnigk dat Welli zich lal laten bewegen zijn besluit te laten varen Te motie van vertrouwen in het Miuislerie werd in do Italiaansche Kamer aangenomen zooals men weet mot 248 tegen 92 stemmen Onder de tegenstemmers behooren behalve de radicalen Crispi Zauardelli Sani Billia en Vntonelli Ook Zaöardelli Minister van Justitie onder Crispi verklaarde zich tegen do waarborgenwot en deelde mede dal een wijziging dier wet reeds door hem als Minister wu voorbereid Had Ilalié een sterke Begeering voegde Zanardelli er bij dan zoii do Oostenrijksche Minister Kalnoky t niet gewaagd hebben zich uit lo laten zooals hij deed De Chineesche legatie te Londen teeft een officieel bericht ontTangen waarin het dempen van de opstanil iu Mongolië bevestigd wordi