Goudsche Courant, vrijdag 11 december 1891

m y A m o 4707 Zaterdag 12 December 1 1 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentiön kan gesotüeden tot een aar des namiddags van den dag der uitgave Alom te bekomen 3E mrni QLAm of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht DOOK CHBI8TIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN Maatschappij totEzploitatie van Staatsspoorwegen ABO IKME TSKAARTE V mt ingang van 1 Januari 1892 wordt de Ign BOTTBBl AM MAA8VTBBpHT ABNHEM opgenomen in de abonnementen van de Groep Ila De prgzen dier groep ondergaan hierdoor geene verandering Alle op 1 Januari a at loopende abonnementskaarten voor Groep Ila zgn dos van af dien datum en zonder eenige verdere formaliteit ook geldig voor de Ign Ro tórdam Maas Utrecht Arn iem en omgekeerd utrecht December 1891 8nelper druk san A Bmnkmak i Zoon Gonda KantoR ereclit te Groiida Zittins 9 December 1891 Ja en zonder scbriftelyk bewijs vau veri uiining van de eigeuaar of rechtbebbendo tweemaal gepleegd W H te Nieuwerkerk n d IJssel tot 2 jteldb leten elk van ƒ 3 of 3 dagen hechtnuia voor elke boete Openbare dronkenschap en maken van rumoer naardoor de naclitrust kon worden verstoord J S te Nieuworkark a d IJsse tot een geldboele van ƒ en oene van ƒ 3 of ï dagen hechtenis voor elke boete Doen arbeiden door een persoon benaden 16 jareu oud na s avonds 7 uur J K te Moordrecht lot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Vissclierijovertreding P K te Reeuwijk tot 2 geldboeten elk van ƒ 3 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Zonder vergunning van Burgemou ster rn Wethouders bagueren in wafer voorden publieken dienst bestemd C F en A v d h te Gouda ieder tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Het te Gouda berijden van eu klinkerstraat met een handkar A G te Gouda tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap H Z te Gouda H D ta Gent bij Nijmegon A H te Nieuwerkerk a d IJssel C L eu G S te Gouda ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap op twee verschillende tgd i stippen i P C A K te Gondii tot 2 geldboeten elk van ƒ 2 of dagen hechtenis voor elke boete j Openbare dronkenschap 2 maal gepleegd bij Ie her i haling binnen het jaar X V d K te Gouda tol 2 hechtenis straffen elk van een week Allen zijn tevens veroordeeld in de kostan Terhaaibtar by Igfsdwang ran 1 dag i MAR K TB E B I C H T B ÏT i Gouda 10 Uecembrr 1891 Granen wederom ruim aangeroerd en alleen tot lagere prijzen te verkoopen Tarwe Zoeuwsche ƒ 9 25 a 10 Mindere dito 8 50 i 9 Afwijkende 6 a 6 60 Polder ƒ 7 50 i ƒ 8 60 Roodo ƒ 7 75 a ƒ 8 25 Angel ƒ 8 75 a 9 25 Rogge Zeeuwsche 7 50 a 8 25 Folder 7 a ƒ 7 40 Gerst Winter l 5 25 a 6 80 Zomer 6 a ƒ 5 60 Chevalier f 5 75 a 6 75 Haver per heet 3 60 a 42ó per 100 kilo ƒ 7 75 a 8 50 Hennepzaad Inlandsch 9 a ƒ 9 25 Buiteulandsch 7 75 a 8 Kanariezaad 7 76 a 8 76 flooneu Bruine boonen 12 a ƒ 13 25 Witte boonon 7 a U Paardenboonen ƒ 6 SC a ƒ 7 30 Doivenboonen a 7 40 a 7 60 Erwten kokende 12 a ƒ 13 50 Buitenlaudsche voererwten per 80 K G ƒ 7 90 a 8 25 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche 9 15 a 9 30 Cinquantino ƒ 9 25 ii ƒ 9 40 Veemarkt Melkvee tamcl aanvoer Handel en prijzen redel Vette varkens goede aanvoer handel matig 19 i 22 et por half K G Biggen voor Kngelaud goeae aanvoer handel redel 16 a 17 a ot per half K i Magere Biggen goede aanvoer handel raatig ƒ 0 40 a 0 80 per week Vette schapen goede aanvoer handel redelijk 14 a ƒ 24 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 4 a ƒ 12 Graskalveren eenige aanvoer handel redelijk 30 a ƒ 40 Aangevoerd 23 partiji n kaas handel zeer vlug Eerste qualiieit ƒ 28 a f 30 tweede qualiteit ƒ 24 a ƒ 27 ivfthrdere hooger in prijs NoordHollandscho 29 a 31 Boter goede aanvoer handel vlug Goebotcr f 1 4 a f 1 60 per kilo Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 per kilo Burgerlijke Stand OEHOBKN ö Uec Marii oodm G Uooten cd C F Ofilcr 8 Sara Jojiinna ouders B H KemsD cd 8 Flac derhijQ Hradrtk oudi ri ¥ Anker pd J L de Vroom 9 Pieteroelli Mans oudera P A Jasprra en C Dijkman OVKKI EDBN 7 Dec 8 F ao ¥ m 8 J D van Botene 73 J A Plomp 9 m M kooij 87 J GEHUWD 9 Dec C W den li jen M N laa Veen Stolwijk GEBOKEN Anr ouden k Verdoold en A A de Vreogt Jaantje Elizatieth ondera A Bau en E Molenaar Mar e Geertje ondera B Hoogendoorn en G T Verkaik Pieter ondera J Hooko p en P Both OVEBLEOEK k vu Meljerco 75 j ADVERTENTIES ADVEBTENTIEN in a e Binnen en Buitenland8che Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Gouda De Heer en MevroDw tak IJSENDIJK betuigeu hun dank voor de vele blijken ran bBlangateUing bfl de geboorte van hun Zoon ondervonden Kraamvitite worden lij voorkeur afgewacht Maandag en Dimdag 14 en 15 Dec tusichen 2 en 4 uur TE HDDR GEVRAAGD 1 ME eene flinke WONING Opgave van ruimte en prijs in te enden onder letter P ter Boekdrukkery van B A VERZIJL Korte Tiendeweg Richter Pussies BIJ Wed A QUAINT P Een algemeen aU goed erkend middel bjj HOEST en VKKKOÜDHEID zün de oplossende eu rerzachtende SALMIAE PASTILLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zeiit Verkrggbaar bg Apothekers en Drogisten in Q flescbjes a 20 cent Te Gouda o a bü de Heer A H TEEPE voorheen C THIM BEZOEKERS van AMSTERDAM geb nikt vooral Uw Diner k f 1 bfl GEBABD PINKSSS in de KARSEBüOM Kal verstraat 23 Oudste Restaurant der hoofdstad Maaglijders Gebruikt de D J BABRIJ s BEVALENTA ARABICA Zg wordt om hare bgzondere Voedingskracht en Opwekking der eetlust algemeen door HH Doctoren aanbevolen Alléén echt met Hollandsche Gebraikfaanwgzing en Handteekening F vou Wi ndhuu Co Verkoopuuis Verkrggbaar in bassen van 1 2 1 2 5 12 pond a MO 2 10 3 90 8 75 17 te Gouda bg Ph J v d STOK en P STROEVE en in de andere steden bg de bekende Depots Zeer ITette Gesteendrukte MAUEAAMS worden GELEVERD door A BHI RMA en Zn Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C POBTUIJN DROOGLEEVEE op MAANDAG 14 DECEMBER 1891 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Haï HoüiK aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden tot allerlei zaken geschikt HUIS ERF en TUIN in de Boelekade te Gouda Wgk R No 108 kadastraal bekend in Sectie A No 1937 groot 1 are 4 centiaren Te aanvaarden 15 Januari 1892 No 2 Een WINKELHÜIS en ERF in de KleiwegJteeg te Gouda Wijk N No 315 ka dastraal bekend in Sectie B No 47 groot 42 centiaren Terstond te aanvaarden No 3 Een HUIS en ERF aan de zuidzijdevan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 88 kadastraal bekend in Sectie B No 253 groot 50 centiaren Bjj de week verhuurd beneden voor ƒ 1 35 en boven voor f 1 En No 4 Een HUIS en EUF in het Klooster aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 64 Kadastraal bekend in Sectie B No 1805 groot 31 Centiaren en 1818 gedeeltelgk groot voor t geheel 60 Centiaren Verhuttrd bg de week voor 1 25 De perceelen zjjn te bezichtigen 10 U en 12 December a s van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 December 1S91 De hunwristUche soiree op Zondag 13 Dec a st in de zhsI Nul ea Vermaak gaat niet door Blijkens acbterataande adrertontie is bij den heer van Lingen op do M rkt een nieutr soort parapluie verkrijgbaar die naar wg in de gelegenheid werden gesteld ons persoonlijk Ie overtuigen fraai en terens praotisch i Door verschuiving van een metalen bandjo by den knop gaat de parapluie van zelf dicht De parapluie zelf is van goede zijde en het overige van staal zoadat alles zeer sterk is Zoo de koninklijke machtiging daartoe wordt verleend zal de buitengewone vergadering der Provinciale Staten van Zuid Holland ter behandeling van de voorstellen betreffende de krankzinnigengestichten gekaudea worden pp Dinsdag ii Uecetnber e k De meerderheid dor commissie uit de Staten belast met het indienen van voorstellen betreffende deze aan gelegenheid wenscht verbetering van de bestaande krankzinuigengestichten en den bouw van een buitengesticht te Delft waardoor bg aanneming dezei denkbeelden de voorstellen van Ged Staten tot uitbreiding der gaatichtan zouden vervallen Aan de Mantbode wordt gemeld dat eerstdaags opnieuw getracnt zal worden de goedgozinde werkliedenvereenigiugen als Xrd B K Volksbond Patrimonium en Nefirlandsch Werkliedenverbond tot ééa boud te vereenigen Om tegemoet te komen aan het bezwaar van de beide eerstgenoemde vereenigingen heeft men het denkbeeld laten varen een centraal bestuur in te stellen maar zal de samenwerking slechts hierin bestaan dat de genoemde FEVILLETOIM Uit iet Duitach XXVII 107 Het eerste wat hij deed was dat hij don prop uit den mond zijns meesters nam waarna hij het touw begon los te snijden De bankier haalde eenige maten diep adem Stil I zeide hij Het ia niet noodig dat hetgeheele huis gewokt wordt Dat dit geschieden kon terwijl ik nog wakkerwas is mij onbegrijpelijk antwoopqde de bediende Waar waart gij tusecben oft en twaalf uur vroeg Uomberg In mijn kamer u had nij bevolen Juist ik wilde niet gestoord zijn Ik las een roman en toen ik daarmede toneinde was aloog het 1 uur Ik dacht dat u reedslaiiï te bed was en wilde nog alleen eens nazien of alle deuren gesloten waren Wanneer ik geenlicht in het kabinet gezien had zou ik weder Nu Goddank dat je liet bemerkte I zeide debankier terwijl bij opstond om zijn pijnlijke ledenin beweging to brengen veteeniglngen voeling met eikander zullen houdeu voor gemeenschappelijke handeling waar het geldt voor de belangen van den arbeidersstand op te komen Het bestuur van het Xederlaudsob Landbouwcomité te utrecht voorzitter da heer H P Bultman secretaris de heer L Max heeft zich tot den minister gewend met een adres waarin wordt verklaard dal het comité de oprichting eener Neferlandsche Kamer van koophandel te Londen met ingenomouheid heeft liegroet eu inzonilerheid het door haar grnomen initiatief tot bevordering der handelsbelangen van Nederland met betrekking tot de land tninbouw eu zuivelproducten van het hoogste getvicht acht De in die Kamer over dit onderwerp gevoerde gedachtenwiaselingen hebben verschillende land en tuinbouwmaatschappijun hiertelande geleid tot het overwegen der middelen waardoor de reeds aanzienlijke handelsbetrekkingen tusschen Nederland eu Groot Brittannië nog meer uitgebr id en op meer defrtHijke en vertrouwbare groodsJagea kunnen gareangd wonloa Als gevolg hiervan heeft de Frissche maatscbappg van landbouw voorgesteld op de gronden in een bij het adres gevoegd rapport van haren consulent den beer K H M van der Zande ontwikkeld oen consulent in Engeland te doen aanstellen Het comité wendt zich daarom tot den minister met het verzoek in overleg met zijne ambtgeuooten van binnenlandsche zaken te willen bevorderen lo de benoeming van regeeringswege van een consulent te Londen 2o het brengen op de staatsbe rooting voor 1892 van eene om van ƒ 10 000 voor bezoldiging bureaukosten enz Twgfolachtige districten De Tmipa ontving of meende to ontvangen uit Den Haag het bericht dat in een twijfelachtig verkiezingsdistrict de liberale candidaat de heer de Tiel gekozen is Do Iwijfel Dat is nu de tweede inbraak aotwootddo deoude bediende hoordschuddend hoeveel uuren ernu meneer Twee Hoe zijn de kerels er toch ingekomen Komberg verschrikte Dat hij ze had biunengo laten mocht niemand vernemen Hoe antwoordde hij op barschen toon Natuurlijk door de deur die in ieder geval open was Dat kan niet Of gij al zogt het kan niet ik zeg je hetkan niet anders wezen De huisdeur was open aandie nalatigheid heb ik een enorm verlies te danken De btdiende was ontsteld de zwaro beschuldiging werd hem met zulk een zekerheid in het gezicht geworpen dat hij niet wist wat hij moest antwoorden Ik herinner mij zeer nauwkeurig dat ik tegennegen uur iie deur gesloten heb zeide hij bedeesd Kom stoof do bankier op Je gelooft het maar gn chied is liet niet De romans hebben jehoofd verward daaraan ligt de schuld Je beweringkan niet waar zyn de schurken zijn door de huisdeur binnengekomen En iv t moot nu gesoliiedeii vroog de bediende halfluid terwijl de oude heer met bevendehanden de papieren op zijn schrijftafel rangschikte Niets Moet ik do nachtwakers roepen Dwaasheid De schurken zyn reeds lang in ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt aohtigheid van het district bestond voor de redactie van het Parijsche blad blijkbaar in oenen anderen zin dan voor de Nederlanders die in deze verkiezing belang hebben gesteld Naar aanleiding van het antirevolutionair Sociaal Congres laat Flanor de trouwe medewerker van De Spectaifjr zijn gedachten rflaneeren over de oorzaken der hedendaagsohe maatschappelijke toestanden en komt daarbij tot de slotsom dat de weelde ds sohuld der misstanden draagt Hij schrijft o a De oorzaak van den socialen achteruitgang zoekt men steeds in slechte verdeeling van den arbeid Ik geloof ten onrechte Men zoeke ze in de weelde Als men eens lauving van boven aan iu plaats van van onderen op De weelde door allen en allen gevoed zweept ons allen zonder eenige uitzondering op Wat nog voor twintig jaren zeer deftig was is nu burgerlgk een woord dat van eeretitsl tot n scheldwoord bijkans daalde Wat tojn kleiobui érlijk was is nu plat goed voor daglooners Het i die verschuiving die don arbeider drukt Ook hij wil mede naar hooger en zijn arbeid ia niet voldoende Zoo men eens ach Spectator ik ben geen kathedersocialist maar een dichter zoo men eens een vereeniging stichtte togen da weelde een vereeniging waardoor men zich heilig en plechtig verbond zóó eenvoudig mogelijk lo doen on te leven zoomin mogelijk te doen om meêtedoen en vooral nooit moer den neus op te halen voor hen die tweede klasse reiden door het leven Want de veelgeprezen erkenning van de veelgeprezen ontwikkeling ia eenvoudig een leugen Laat iemand zoo knap zgn als hij maar wil hij wordt mogelijk lid van de Kamer maar nooit wordt hij in de deftige kringen opgenomen zoo hij geen diner zelfs het Sociaal Congres moest dinoeren kan of wil geven waar do mogelijk voor één middag gehuurde knecht dient achter veiligheid Maar als de vervolging niet onverwgld Ik geloof dat ik alleen daarover te beslissenhqb Ik zal er morgen vroeg rspport van maken dan is het vroeg genoeg Gij zult zwijgen hoort gg Zooals u beveelt I Gij moet er niemaud een syllabe van mededeelon je spreekt alleen dan als ii t noodigacht van je getuigenis gebruik te maken Wanneerjo het mot streng bewaait ontsla ik je onverbiddelijk Zoo sluit DU de huisdeur dan kan ja naarbed gaan De bankier bleef nadat hg zijn schrijfta ul weder gerangschikt had geruimen tijd i peins verdiept Znu hij het vagen 41s een achtervolgde hem de gedachte die in het vreesel e uur in zgQ ziel ontwaakt was Zij wilde hem verleiden tot oen nieuwe misdaad raaar deze misdaad bedreigde wellichi zijn eigen eer Hij 2 ing iu het kaskantoor ook de bediende had er to voren oen blik in geworpeu Uo gaslamp die de dieven ontstoken hadden brandde nog de papieren van waardo en de wissels lagen op de tafels Daar Ligen de aandeelen der Bouwbank die den ouden hoer reeds zooveel zorgen had gebaard de effecten die eenigszins de solide reserve van liet bedrijfskapitaal vormden en de door andoren gedeponeorde oblvgaticn die aan de firma waren toevortrouwd Dralend greop Ron berg na ir een dezer p ikketten