Goudsche Courant, maandag 14 december 1891

k UL Maandag 14 December i o éiiï 60UDSCHE COURANT iViemr s er u dverlentiehlad voor Gouda en Onisfreken RAPIDE is de Z è 1 f s I u i t e n d e PARAPLVME met stalen Stok Verkrijgbaar bj J J van LI GE MA K r A 58 Opentaar Onderwijs ToelaÜDg van LeerlingeD op de TusscheDscfaool De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwjjs alhier maakt bekend dat de InscbriJvlDg van Leerlingen wier plaatsing men met den l i FEBRUARI 1892 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAG den 22 1 DECEMBER 1891 des namiddags ten vgf uar Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarie J e v N ngB VOORT Gouda 7 December 1891 Oe inzending van advertentlön kan geschieden tot een aar des namiddags vai den dag der uitgave De ondergeteekflnde blyft zich minzaam aanbevelen voor de LEVERING van 1 Kwaliteit Hund en VarkensTleescli tegen concnrreerende prjjzen G A VËUZIJL Yleescbhouwer en Spekslager Spieringstraat F 48 Gouda BISCUITS GÉÖiRGÊS VnAAa r naar dB FRANSCMiE BISCUITS OCORQKft PMTJT BBtnutx têAiratrs ds chjlt TAMTAJtllf OtIXMXa A8BORTIJCB Z S TOUR Dtr Moirom Ta verkrijgen hg T CREBAS üouda Wie zeker zijl ii de Echte Eikcl CaCaO ta ontvaufjen i p n2icfeaclis Eikcl Cacao in vierkanten bussen Deze Eikbl Cacao is met melk gekookt 1 a aangename gezoiide drank voor da 1 i ch gebruik een i 2 theelepels van t jiüEder voor een kop Choco te Als igpneeskrachtige drank bij geval vandiarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz p A Ko V Ko proofbusjes f 1 80 c 0 90 c 0 5 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Mm Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 TreisMHiffe Zritung in de alsebe handslsstaatkuodd tot dusver door Duitschlaod gevolgd eu pogingen moeten gedaan wordöo om ze in alle riclUin roi te verwijden zoodat du Duitsche handel eu nijvcrbeid de vrijheid van beweging zullen verkrijgen die zij noodig hebben In Bel ie verwacht men eon warm verzot van dezijde der Koomsoh Katholieke protectionisten tegende verlaging van het invoerrecht op vleesch welkeaan Duitseliland zal worden vorUieud De meerderheid schijnt echter op do hand der regeering voorhet verdrag Italië behoudt bij hot nieutve handelsverdrag met Duitschland zijn vroegere rechten voor den vr en invoer van katoenwaren spoorwegmaterinal werktuigen enz en verkrijgt bovendien eene vermindering van de rechten op wijnen rozijnen olijfolie marmer koraal ossen en varkens Daarentegen geeft Italië ftan Duitschland verlaging van mvuerrecbten op wollen fabrleksartikelen ijzer laken en eenige andere goederen Ook te Home kan men dus terreden zgu De Frausche radicalen hebbon weken lang reeds gevast op een grooteu parlementairen maaltijd in de Kamer ur scheidmg van kerk en staat aanleiding van die quaestie zou zyn een interpellatie over de kerkelijke politiek der Hegoering Nu is men in den Senaat den heerrn oor geweesL Daar lag nog een oude bijna vergeten interpeUatie Nan Dide en deze werd voor den dag gehaald om op deze nyze de rooden in de Kamer de loef af te stoken Immers wanneer een debat in deu Senaat voorafging was in da Kamer de aardigheid er af £ n het ia aUuo geschied de zaak is in den Senaat behandeld en een motie van vertrouwt n is daar met groote meerderheid 211 tegen 67 aanirenomen Te Marseille mot do Bretagne aangekomen passagiers uit Brazilië verhalen dat er overal in dat land oproeren hadden plaats gehad waaromtrent Fonseca de telegrammen niet wilde doorlaten Te Bahia Pernambuo en Bio de Janeiro waren wel 300 personen gekwetst en te San Paulo waar i e beweging evenals op vele andere plaatsen uitsluitend van de Keizerlijken uitging waren 150 personen gesnt ureld Een vijftigtal Franschen die openlijk tegen Fonseca hadden gemnnifesteerd waren door een SOO soldaten van d n dictator aangevallen en 12 omgebracht Ook had Fonseca wel duizend personen doen gevangen zetten eu verscheidenen tonder vorm van proces doen terdoodbrengen IMGB20MDEN Mijnheer de Bedacteur f Namens verscheiden bewoners der Spieringstraat ben ik zao vnj de autoriteiten te wgzen op den toestand der bestrating aldaar welke veel te wenachen overlaat Meermalen zien wij straat werkers die wat gaten stoppen en sleenen verl ggen en ons door hoopen sand veel overlaat bezorgen in onze woningen maar lot afdoende verbetering komt het met Ieder du daar wel eens heenkomt zal bet met ons eens zijn dat er meer te doeu valt dan er thans gedaan is Wij bevelen onze belangen dringend aan bij hot gemeentebestuur Met de opname dezer regels zult U mij zeer verplichten X PETRüLKUM OTEERL GËl van de Makelaars Cantzlaar s Schalkwijk l Koüerdani De markt waa heden vast I oco Tankfust 7 76 Geïmporteerd lust 7 8 B Jaiiuari levering ƒ 7 65 Februari levering 7 40 Maartlevering ƒ 7 30 April MeiJuni Juli love ring 7 25 Auguslus letering ƒ 7 30 SeptemberOctober November en December levering f 7 40 ADVERTEWTIËB Bg Tonnia der Arrondissemeuts Rechtbank te s Gravenhage van den 22 September 1891 is verklaard ontbonden het hnweiyk op den 19 Juni 1878 te s Graven iage gesloten tnsBchen den Heer PIETEll KOBPEB8HOEK van der iCOO ƒ J wonende aldaar en Mejaffronw WILHELMINA ELISABETH ANTONIA 8CHÜILENB VMG vroeger wonende te RoUerdam daarna te t Qravenliage beiden zonder beroep W TAN E0S8EM Bz Advocaat en Procureur Snelp ersdruk aii A Bwmkman Zoon Gouda De WIJN PUNCH en COGNAC van J F Herman Zn Tiendew beveelt zicb zelvcn aan Er biedt zich aan een geschikt PERSOON als PLAATSVEEVANGEE Adres franco brieven onder No 2158 aan het Burebu dezer Courant Openlare Verkooping te GOUDA ten overstaan vau den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG H DECEMBER 1891 des morgens te elf aren in het KoBBehais Hab H0NiE san de Markt van No I Een goed onderbonden tot allerlei zaken geschikt HUIS ERF en TUIN in de Boelekade te Gouda Wgk R No 108 kadastraal bekend in Sectie A No 1937 groot 1 sre 4 centiaren Te aanvaarden 15 Jannari 1892 No 2 Een WINKELHÜIS en ERF in de Kleiwegsteeg te Gouda Wijk N No 815 kadastraal bekend in Sectie B No 47 groot 42 centiaren Terstond te aanvaarden En No 3 Een HUIS en ERF in het Klooster aan de Nienwe Haven te Gouda Wgk N No 64 Kadastraal bekend in Sectie B No 1805 groot 31 Centiaren en 1818 gedeelteiyk groot voor t geheel 60 Centiaren Verhuurd hy de week voor 1 25 De perceelen zgn te bezichtigen 10 11 en 12 December a s van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Het ter verkoop aangekondigde HUIS en ERF aan de Nienwe Haven Wgk N No 88 is uit de hand verkocht Nadere inliehtingen geeft voornoemde Notaris Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHËfVK en Zn Markt Gouda Alom te bekomen BE mmi ME of de beschrflving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te i Ter Goude benevens de geschiedenis der St I Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlijk levens j bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabcth Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht DOGE CHRISTIAAN KRAMM fi 1 P r ij s 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki mat uitzondering van Zou en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 iizoaderlgke Nomroers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 13 December 1891 Dr J Hermsii de Bidder pred te Meppel hiold gisterenavoad een voordracht in de afd Gouda vao den Nederlandscben Protestantenbond Hij ring aan met oen bartetyk woord van wnardeeriniif aan do nagedachtenis van Prof A Kueaen wiens overlijden een i root verlies is voor ons vaderland eq de wetenschap Als oud lesrliof gevoelde spr optredende iu een kriof van vrgzinnige Christenen behoefte met innige crlcontelijkheid den man te herdenken aan wieu de predikanten van moderne richting zooveel te danken hebben wiens verdiensten in binnenen buitenland allterwege worden erkend en wiens innige vroomheid zoo n gunstigen invlae l oefende Kuenen stond nSó hoog en was zóó groot zeide spr dat iedere eeuw slechts enkele van zulke raannan zag geboren worden zoadat z ju heengaan een groote leogto achterlaat Tot onderwerp zijner voordracht had spr gekozen LeventmoeheH Spr wenschte niet te treden in diepzinnige bespiegelingen over het pessimisme op het voatspoor der baknida Duitache philosofen maarmeende in een kring als deze op practisoh terrein te moeten blijven Spr ging dairtoe achtereenvolgens de verschilleode oorzaken van levensmoeheid na besprak de middelen die tot baatrqding daarvan aan de band warden grdaan van welke sommigen den toets der critiek niet kannen doorstaan om eindelijk aan te geven hoe met vrucht daartegen kan worden gekampt en die droevige toestand kan worden voorkomen Gisterenavond werd in het Voreenigingsgebouw eene vergadering gehouden van de Besturen der alhier bestaande Werklieden Vereenigingen ten doel hebbende het oprichten van een plaalselgke vereeniging welke zal trachten door onderlinge samenwerking van Patroons en Werklieden en zedelijke en stoffelijke medewerking der meergegoeden verbetering te brengen in het lot der werklieden De vereeniging zal zich aansluiten by het Algemeen Nederlandsoh Werlieden Verbond en aldus in hoofdzaak dat program vol en FEViLLETON TO het Duittek XXVIII 108 Ik kan je niet verzoeken mij hier een bezoek te brengen vervolgde Unica wanneer mijn broeder je hier ontmoette zoudt ge aan groote onaangenaamheden blootstaan voor liem is do zaak geheel uit en hg heeft je verboden den drempel van dit huis weer te oversobrgden Maar ge kunt nijo aanstaande over eenige dagen bezoeken hij zal je dan het een en ander mededeelen Wellicht bezorg ik u n mijn huwelijk een betrekking op Buchenau ik zal er aan denken De oude kamerdienaar dankte met warme woordon oor de welwillendheid en nam afscheid Unica reikte hem de hand Wi et je werkelijk in het geheel ni ts van den brief vroeg zij Reen I antwoordde Daniel Als het een zoo gewichtige brief was dan had mijnheer beter gedaan hem weg te sluiten Ik heb mij nooit in de geheimenvan anderen gemengd Ik geloof jo zeide Unica en daar zij er niets Krods 18 pfrsonen bebbun zich als lid doen inschrijven en dit aantal zul hoopt men spoedig grooter worden wanneer htit doel der Vereeniging en de geringe kosten dor toetreding meer algemeen aan het publiek bekend zgn Voor het lidmaatschap kun men zich aanmelden in het Vereenigingsgebonw De sedert 6 weken vermiste vrouw van R van D is heden inidila achter de bleeker van de Wed Nichtiiig opgehaald De beer J C Idenburg te Htastreoht beeft het verzoek van B en W om de kbstelooze inenting te verrichten gedurende de vacature van gemeentegeneesheer van dö hand gewezen De Influenza is te Moordrecht de laatste dagensterk toegenomen zoowel onder oudere menschenals kinderen In sommige huisgetinnen zyn drie vier en vgf zieken Ook te Houderak breidt deziekte zich uit doch in mindere mate Gelukkighebben zioh tot nog toe geeue gevallen met doodelijken afloop voorgedaan é De gemeenteraad van Schoonhoven heeft den burgemeester den heer M J Chevalliur benoemd om de gemeente te vertegenwoordigen in de op te richten mantscbappij ten doel hebbende bet maken van eeu Locaal spoorweg tusschen Schoonhoven Ammerstol Berg Ambacbt Stolwijk Haastrecht en Gouda De gemeenteraad van Kapelle a d Ijsel heeft benoemd tot onderwgzer aan de school op hot dorp den heer A Starreveld van Sohellinkhout op eens jaarwedde van 450 Men schrijft uit Amsterdam aan de N R Ct Dat zal onze Eosier Faaasen niet hebben voorzien dat eeu lofdicht door hem gemaakt op de geboorte van den keizerlijken prins in Maart 1856 eu met een begeleidend schrgven gezonden aan dt n vader keizer Napoleon III verzeild zou raken in de op 15 dezer alhier te houden veilinic van autogrsphen en historische gedeUkstukken Het stuk dat voor bijvoegde verwijderde zich de oude man De laatste vraag der gravin had hem opnieuw levendig aan zijn laatste onderhoud met Hackert herinnerd De brief moest toch werkelgk wél vah groot gewicht zgn Vroni gaf voor hem niet te hebbeo gezien maar zij was toen hij or haar het eerst naar vroe zeer verlegen on verward geweest die verwarring had den argwaan van Daniël versterkt Hg zocht het kamermeisje qp de graaf was op Buchenau een ontmoeting hail hg dus niet te vreezen Vroni ontstelde in het eerst toen zij den ouden man zag een zuiver geweten had zg dus niet Wat doet gg hier vroeg zg ontsteld Als degraaf u ziet zal hij De graaf is op Buchenau antwoordde Daniël bovendien kan hij me toch niet beletten mijn eigendom to balen Je weet Vroni waarom ik ontslagen ban je hebt me reeds eenmaal verklaard dat de Amerikaansche brief niet in je bezit was ik weetdit beter Wat kunt gg weten Bedaar kind We zullen daarover met twisten Je stelde al dadehjk belang in den brief toen gravin Unica hem beantwo irdde Jij maakte inij er opmerkzaam op dat het een belangrg e bnet moetzijn en beloofde mij je daarvan te overtuigt n Jg wist dat de brirf op de schrgftafel ag jij hebt hem weggenomen miifscbien met ht t voorntmt n om hem er later woer neer fe leggen naar je aagde dit ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere i el meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ontvangst gestempeld is Cabinet de 1 empereur arrive 27 Mars 1866 zal waarschijnlijk bg den val van het Keizerrijk iu andere banden geraakt zgn en keert nu tot de plaats van oorsprong terug Rosier Faassen was toen hij zgne verzen schreef nog Fransch acteur en voelde zich ook wat afkomst betreft meer Pransch dan Hollandsch burger Het lofdicht bestaat uit vgf strofen waarvan de laatste aldus luidt Le oiel eu te créant bel ange de Ia gloire T a destine d avanco une paae d Histoire Sébastopol Alma lokermaun vos drapeaux Kt vos lauriers conquis ombragent son berceau De bedoelde veiling waarvan vele stukken afkomstig zgn uit de vorzameliog Slagregeu is te zien ia de ra agazgnen van Ie firma Fredrik Muller Cie Doelenstraat 10 en rijk aan historische documenten afkomstii van en gericht tot kouiagen piiosen veldheeren admiralen staatslieden uit alle landen van Europa Ook vindt men er collecties brieven van bekende kunstenaars Do autograaf van Faaasen ligt in de portefeuille welke ook brieven bevat van Sarah Bernhardt Ward Bingley Jelgnrbuia Hombach Majofski Snoek Wattier Ziesenis enz In het scbrqven vau Jelgarhuis 23 Dec 1832 vinden ij eene khoht die weerklank eal i inden in het hart van vele hedendaagsche vaders hct komt mij voor dat de menigvuldige schoolboekjes vermeden moeten worden aan mgn zoon te geeven Hg heeft veela wier inhoud daarmeede overeenkomt Onnutte of overbodige kosten hiodere mij Of het ook toen ter tijd reeds voorkwam dat auteurs van schoolboekjrs in do herdrukken den tekst steeds zóó wijzigden of aanvulden dat de voorgaande drukken bij het classicaal onderwijs niet langer bruikbaar zijn en derhalve de noodzakelijkheid geboren wordt de heele klasse van nieuwe drukken te voorzien Een eigenaardig licht op de toestanden van een 40 jaar her werpt eene quitantie op den naam van W de Vos Jzn te Amsterdam waarin J B vu Bree erkent te hebbon ontvangen de somma van ze gulden voor het bijwonen van 4 quartet uitvoeringen Uit Haarlem wordt gemeld Ook gisteren avond heeft het publiek de paarden van Sequah s rijtuig afgespannen en is hg onder gejuich naar zijn hotel gereden Deze maal werd eerst een niet meer nadat de graaf het verdwijnen van den brief ontdekt had Die achterdocht is beleedigendi taïdo Vroniverontwaardigd Ik heb niet het doel je te beleedigen in geenec leéle antwoordde da oude man het meisje onafgewend aanziende ik zeg je dit alles alleen inons wederzijdsch belaUg Je zult ook ontslagenworden zoodra de graaf een voorwendsel vindt Letnu wél op Vroni en onthoud goed wat ik je zeggen zal Hier is niet alles in den haak dat heb J wellicht even goed gemerkt als ik en die briet borat het een of ander geheim In het geheel niet liet Vroni zich ontvallen Ha daar heb ik je gevangen Je erkent denbrief te hebben gelezen je bezit hem dus ook Nu ja gelezeu heb ik hem antwoordde Vroni wie het speet dat zg zich verraden had het is eenbrief van zekere juffrouw Sandhaupt zg weuschtdoor deu graaf te worden ingelicht waar haar manIS en waarom hij niet schrijft Geef mij tien brief Wat wilt ge ermede doen Ik wil er gebruik van maken Gij zult er in bet geheel niets in vinden Wuüicht meer dan je vermoedt Gij zoudt er gebruik van maken om tien graafte bewijzen dat hg oorechlvaardiï jegens u was Ik zweer je dat dit liet zal jjebeuren antwoordlij llaniel Herinnert ge u mei het