Goudsche Courant, maandag 14 december 1891

fS i w ft w wsrmn TTerg elljlct e T T IT iT E T tt qod yviUi o nlineiUal met die van andere Firma s alvorens Uwe Bestellingen te doen PRIJSCOURANT franco op aanvraag Verkoop bü elke hoeveelheid The Continental Bodega Company Firma T CBEBAS Gnidfi toertje door de stad gemaakt en vooral voor de woning Tan mevrouw Wernik in de Jansstraat de dame die At vorige week door Sequah Tan haar pynen werd Terlost word zeer gejuicht Na de genezing van dczo damo waarvan iedereen wist dal zjj aan rlioumatiek leei gedurende 9 jaren is er eene groote verandering gekomen in de houding van bet publiek tegenover Sequah Zijn siSanoes worden nu door de deftigste families bezocht en op de tribune laten ich thans zeer gegoede ingezetenen beliandelou De dankbaarheid der van hun pijn verlosten is steeds tóó groot dat bet hen tot dansen en springen scbgnt te inspireeren zoodra de muziek daartoe maar het aein geeft De heer Lasschuit 73 jaar oud en een deftig ingezetene stond b v ernstig op het platform t dansen De laatste vier avonden wrgft Sequah niot zelf maar laat hij dit doen door een paar personen uit het publiek door hel publiek aan te wgzen Hij zelf loopt er gewoon b rond en geeft aanw zing van de plaats waar gewreven moet worden üit Stolwijk wordt gemeld Tgdeiis den halven storm die gisteren ochtend woedde begaf zich onze vroegere molenaar A Z naar het water achter zijne woning om een emmer water Ie scheppen VVaarschijnlyk is hy door een rukwind va i den kant geslagen ten minste toen hij na eenigen tijd niet terugkeerde en men hem ging zoeken vond men hem verdronken Stdten Generaal Tweede Kamer Zitting van Vrydag 11 December 1891 I De Toortgezetle discussie over do overbrengingvan sommige begrootingsposten van Waterstaat naarBinnenl zaken gaf onzen Goudscben afgevaardigdegelegenheid zich Ie doen liooren Hij was het metden heer Beelaerts eens dat de onder zijn bestuur getroffen regeling boter was dan de thans voorge dragene Het lange debat leidde tot twoe motien één van den heer Beelaens die alle landbouwzaken wilde overbrengen naar Waterstaat en één van den heer A van Dedem die ze alle bij ééne afdeelingwilde doch in t midden liet tot welk departement deze zou behooren De motic Beelaerts die minof meer vijandig was aan de Regeering viel met 67 tegen 19 stemmen doch over het voorstel Van Dedemstaakten de steramen zoodat Maandag een herstem minï zal plaats hebbeo De artikelen zijn aange houden Bij de afdeeling Hooger Onderwijs gaf de beer Vermeulen zijne goedkeurin t te kennen over s ministers voornemen tot wijziging der oischen voor de opleiding lan medici doch wilde tegelgk de theologische facuteit doen verdwynen Do heer Do Beaufort Amsterdam behandelde de leersloel voor moderne taleu die niet aan het doel beantwoordde De heerEoell wenschte een leerstoel voor psychiatrie Omtrent al die punten zeide do minister Tak een onderzoek toe alleen van afschaffing der theologischefiiculteit wilde hij niel hooren Bij middelbaar ondeiwys vernam men enkele losse opmerken en wenken benevens een uitvoerig pleidooi ten gunaio der voorgedragen subsideeriug van ambachtscholen door den heer v Beunin en waaraan zich koppelden eenige niet onjuiste opmerkingen van den heer Vermeulen over het belang om in t algemeen aan het onderwijs ern meer practisclie richting te geven en van den heer Heldt over de noodzakelijkheid om deze subsideering stelselmatiger in te richten I Naar de Jjield Ct bericht zal het gedeelte spoorweg A Iraeloo Salz jergen weldra door de Holl IJzoren Spoorvvfgmaatsch in ezploitatio worden genomen dat wij gesloten hebben En geloof je dat il om f nade zou kunnen bedelen Denk daar niet aan Is de brief niets waard dan kunt ge hem van mij terugkrijgen Bovendien moest ge begrijpen hoe gevaarlijk hij voor je kan zijn Een toeval kan aan den graaf of de gravin verraden dat je hem bezit en wie weet of het dan by wegjagen blijft Vroni zag ontsteld op aan deze mogelyirheid had ly nog nii t gedacht Geef mij den brief en vertrouw er vast op datik aan niemand zal verraden van wie ik hem ontTangon heb zeide de kamerdienaar wien de uitwerking lyner waarschuwing niet ontgaan waa Ge zouilt mij ongelukkig maken antwoordde Vroni bevend Wat zcu ik daaraan hebben De voldoening dat de graaf je geen verwytmeer kan doen Zou hij mij gelooven Zeker niet Hij wil onsallen verwijderen hij zoekt alleen naar een voorwendsel Maar welk belang heeft hij daarbij Als je dat niet weet dan weet ik hot zekerniet Maar ik zal het vernemen lUk rust niet voordat ik alles weet en daarby heb ik mijn hoop ook op dien brief gevestigd Dralend lastte Vroni in den zak van haar japon zij kretenlü nog steeds oenig i an rouwen maar zij ontdekto iii l ot gelaat van den ouden man niets wat dit ivanirouwen voeilsol kon geven waarmede de kortste verbinding is verkregen tusschen Engeland en Duitsohland Als gevolg daarvan zal o a het staMon Apeldoorn aanzienlijke uitbreiding ondergaan terwijl ook reeds besloten is dubbel spoor te leggen tusschen Apeldoorn Amersfoort De grool route Ier stautsspoor naar Berlyn welke thans over Zutfoii Salzbergen loopt zal dient ngevolge met 1 Mei wordeu verlegd over Zutfen Enschede Munster Wederom heeft Schevoningen en de geneeskundige wetenschap een zwaar verlies geleden door bot overladen van den gewezen bad arts dr P M Mess Evenals dr Van der Mandcb was ook hij gedurende meer dan eene kwart eeuw te Scbeveningen werkzaam Na in 1840 to Leiden te zyn gicproraoveerd in de geneeskuu le vestigde liij zich in 1866 te Seheveiiiiigeu en werd hij benoemd ls opvolger van iloctor d Auraerie tot gemoontolijk geneesheer en tevens tol dokter aan do stedelyke bodinrichting Toen in 1883 deze inrichting overging in handen eener vennootschap bleef Mess nog eenigen tijd daaraan als baddokter verbonden doch om gezondheidsredenen zag hy zich verplicht die betrekking te laten varen Van dat oogenblik af was hij meer uitsluitend consulteerend geneesheer De overledene die o a versierd was met de orde van den Nederlandsoben Leeuw de Kumeonsche Kroonordu en den Ronden Adelaar van Pruisen 4e kl stond zoonol om zijne hoedanigheden als mensoh te Soheveningen in hoog aanzi n Hij heeft voel gedaan tot bevordering van den bloei van Schoveuingen als badplaats ea had een werkzaam aandeel in do versohillendo ondernemingen tot veraangenamiiig vau het verblyf te Schoveuingen gedurende het badseizoen Zijne populaire geneeskundige raadgevingen die bij meormalen aan de pers loevorlrouwdo hebben in wydon kring veel nut gesticht De overledene behoorde tot de meest intieme vrienden van wijlen den staatsman Thorlieoke Uil Den Haag meldt men Nadat de Zuidwester gedurende langer dan een etmaal aan bet razen was geweest scheen bet weder togen den middag tot bedaren te komen doch Donderdag avond en vooral gisterennacht blies de stormwind met nog grooter hevigheid uit het westen en richtte vrij wat schade aan Dakpannen werden rondgeslingerd schooisteenen omvergeworpen en het was in den laten avond dau ook niet raadzaam zich buitenabuis te wagen Het anders zoo ruslig voorlstrooraeude water der Hajigsche grachtsD ten minste wanneer er gespuid wordt werd thans woeel voortgedreven en leverde een geheel anderen blik op Grillig voortdansende golfjes klotsten tegen den walkant hun wit schuim op de straat spoelendo Ook menige woudreus heefi het moeten ontgelden In het Bosch heeft de storm vhonderdjarigen terneergeveld en daar was zo iwel als in de Scheveningsche Boachjes de grond bezaaid met groote en kleine takken Men zag dan ook heden ochtend tal van vrouwen en kinderen bet doode hout bijecnsprokkelen en in bossen binden of het byeengegsarde ia manden of vooischooten medesleepon Aan het dradennet der telephoonmaatschappij is ook nog al eenige schade berokkeml Op tal van plaatsen in de 8 a l zijn de draden vernield en de communicètie mot Scheveüingen is voor oen groot deel verbroken Laatstgenoemde plaats heeft gelukkig van den storm oiet veel te lyden gehad De geheele visschersvlool toch ligt aan bet etiaud vastj emeerd behalve eeuo schuit die Woensdag uit Engeland moet zijn vertrokken Ik moet my op u verlaten zeide zij hier isdeTjrief ge hebt mij stilzwijgendheid beloofd En mgn belofte zal ik houden antwoorddeDaniël terwijl hij den brief opende Wat zegt gij nu vroeg zij daarna Voorloopig niets het kan iels zyn bet kan ook niets zijn ik moet daarover met andere menachen spreken Maar erraad mij niet I Onder geen voorwaarde Je kunt intusschenhier toezien Vroni misschien komt er nog een briefuit Amerika een antwoord op den brief der gravin houd jo oogrn geopend Vroni bad gaarne nog menige vraag tot den ouden man gericht om hare nieuwsgierigheid te bevredigen maar Daniël scheen daarin geen lust te hebben hij stak den brief in zijn zak gaf het meisje de hand en verliet het slot Hackert had hom gezegd wanneer hij den brief in zijn bezit had dien dan aan kapitein Von Gronau to brengen Daniel had besloten dit onverwijld te doon Hij wist zelf niet of on op welko wyzo de brief als een wapen togen den graaf kon dienen maar Kapitein Von Gronau zou dacht hij wol weten wat hem to doen stond en wanneer bet niets te beduiden had daii was er nog mets De oude bogaf zich schielyk op weg Kapitein Gronau stond op het punt zijn woning to verlaten om zich naar een koffiehuis te begovon toon de kamertlionaar binnentrad Hot strand leverde evenwel gisteren nog een indrukwekkendon aanblik op Witte golven door den storm voortgezweopt zich nu huizen hoog verheffende om daarna zich pijlsnel in do diepte te storten beukten voor of in den afgeloopen nacht ile kn t en op ondersohoideue plaatsen is het trand dan ook soms ter hoogte van 1 meter afgekant KutkjilafMJMtli Overzicht Zuor belungrtjk is de rede waarin do Duitsobo rijkskanselier Caprivi in den Eyksdag de handelsverdragon toeliclitte en waarvan gisteren een uittreksel is medogedr eld De kanaolior deed uitkomen dat Uuitscblund door de protectionistische houding van bijna alle niidera landen genoodzaakt was geworden zyne handelspolitiek te veranderen Duitsohland zeide hij voert tegenwoordig jaarlijks ongeveer voor 3000 millioen mark eigen waren uit en voert in voor ongeveer 4000 millioen mark aan buiteiiJHudsche artikelen Deze ongunstige handelsbalans kan Duitsohland op den duur zouder groot nadeel niet dragen maar men kan niot vraiien willen wij bescherming of vrijen handel Eenvoudiger is de vraag welke middelen zyn in don tegenwoordigen tyd voor dit land noodig voor de welvaart van landbouw en nyverheid en de daarbij werkzame arbeiders Werd ook verder nog de afsluiting gehandhaafd dan zou dit moeten leiden totdenstryd van allen togen allen en Doilschland zou zonder twyfel worden gedwongen den eeuen tak van nationale voortbrenging na den andoren op te geven Daarom kon dus op den tot beden gevolgden wpg niet wordeu voortgegaan en daar er geen sprake van kon zyn tut geheele vrijheid van handel over te aan bleef er niet anders over dan tariefvordragen te sluiten ten einde daardoor de oude markten te behouden en nieuwe te zoeken I Natuurlyk kouden er met andere staten geen tractaten worden gesloten zonder concossien van versobilj leude groepon lan belanghebbenden Do regeeHng I heeft daarby meer dan ooit den plicht bet algemeen belang streng in het oog te houden De betrokkenen waken natuurlyk voor eigen belangen maar iles te maor behoort do regeericg te zorgen dat niet hot algemeen belang daardoor sohndH lijdt Opgemerkt is dat de Duitscho regoering met het sluiten ilor verdragen had moeten waohtun tot de muntquaostie in Duitsohland en Oostenrijk geregeld was Vóór 1 Februari 1892 echter zou zeide Caprivi deze regeling in geen geval tot stand zijn gekomen en had men langer gewacht dan zoudon inmiddels do Chinoesoho tariofmuren der aiidero staten zóó hoog zyn opgetrokken lat niemand nog lust gehad zou bobben met Duitscbland in onderttandoling te treden Ongegrond ook zijn de verwijten der agrariërs dat de regoering do belangen van den landbouw lichtvaardig prysgegeven heeft Toen in het voorjaar de groote beweging tegen de graanrechten gevoerd weid Kou len indien de regeering niet do hand gehouden had aan de bestaande invoerrechten do graaur rechten ondanks do tegenkanting dor agrariërs geheel en onherroepelyk verdwenen zijn Daarom heeft do regeering voor de handhaving van graanrechten meer godaan dan alle agrariërs tezamen Maar met alle eerbiediging der belangen van den Djitschen landbouw moet Duitsohland er tooh ook uit staatsbelang op bedacht zyn een bovenal landbouwenden staat als Oosteurijk Hoogarye zóó aan zich te binden dat het zelfs in hot geval van oorlog mag hopen zijne middelen ter beschikking te hebben Ton slotte merkte de rykskanselier op dat men meer en meer groole rijken zich ziot vormen Deze groote staten letten alleen op eigen belangen en daarmede moet gerekend worden De toestanden Hackert had hem reeds op dit bezoek voorbereid Brengt ge my den brief vroeg hij haastig Ja kaptein Bravo I Ge zijt een flinke korel Ge badt hemdtts toch van de schryftafel doen verdwenen Hoe ik hem gekregen heb kan u onverschilligzijn zeide Daniël kalm de hoofdzaak is dat ik hemheb wat er nu mede geschieden moet dat moetu weten Voortreffelijk zeide de kapitein terwyl hy den oude een stoel aanbood Nu wij zullen zien welknut ons de zaak oplevert Hij las nu ook den brief en vouwde hem hoofdschuddend samen Ik had er meer van verwacht zeide hy iet geheel anders Zoo ging het ook my knikte Daniël U meentdus dat do inhoud van geen waarde is Dat zal ik niet beweren Hackert zeida mij dat or reeds veel was gevonden wat tot bewijs kan strekken deze brief moest ook veel bewyzen Hackort meende waarschijnlijk ook dat er iets anders in zou staan dan hij bevat mij dunkt datmen er te veel waarde aan hecht Maar wij zullenden moed niet laten zinken en er met den inspecteurover spreken Met don inspecteur I vroeg Daniël verbaasd Ja zeker ge kent hem immi rs hij was tochvoor eenigen tijd op Hohenhausen i tTordt venolgd zyn anders geworden wat nu groote Europeesche mogendheden zijn zullen kleine staten zy tegenover de reiisuchtigo rijken der toekomst en indien de Europeesclio staten zich willen handbaveii zullen zij verstandiger moeten zijn dan te trachten elkaar wederkeerig uit te zuigen Daarom droni Caprivi aan dat de verdragen in huu geheel zouden worden aungenomen Aan do linkorzyde en bet Cemtrum werd do rede van Caprivi toogojuiciit rechts hield men zieh kalm Van jlo hoogconsorvutit ven werd het woord tegen de tractaten gevoerd door den afgevaardigde graaf Knnitz die betoogde dat de Regeering met deze tractaten Duitsohland afliankelijk maakto van het builenland on verraad pleegde iian de belangen van don nationulen landbouw Hij lietdoorachomeren dat de Hijkskansolier door zijn ruadgevors in het Ministerie zich verlei len liet tot dini en waaarvan hy minder op de hoogte was Caprivi antwoordde onmiddellijk dat hij op de stelligste y ijze logon elke iusiiiuatie protestoerde dat or in do Rijkskanselarij iets geschiedde wat niot ten volle met zijn denkbeelden strookle In Frankrijk vooral verheelt meu ach in politieke en handülskringon niet het hooge belang bij deze verdragen betrokken De ergernis keert zich vooral tegen de Franscbo protectionisten die de republiek in een hoogsi mooilijkon en gevaarlijken torstand brengen door haar met een Chineeschen muur te omringen Ongetwyfeld zal het buitensporiir protectionisme waaraan de Franscho republiek zich overgeeft en waardoor eon economisch bundgenootschap tusschen een groep mogendheden wordt gesloten niot zouder invloed blijven op de algeineene staatkunde en op de betrekkingen dor republiek tct de overige mogendheden Thans reeds dragen de verwoede protectionisten van Méline s kleur schuld dnt België in de tarievenquaestie de partij or getripleerde mogendheden heeft gekozen Zwitserland zal waarschijnlijk volgen en ook in Spauje begint tengevolge van bel drijven der Franscbe proiectionisten een vijandelijke stemming tegen de republiek zich te openbaren Nadat Frankryk zich zoo met glans bevrijd heeft uit zijn politiek isolement drijven deze patriotten hot in een nieuwe afzondering welke niets goeds voor de toekomst belooft Legt men te Parijs onmiskenbare bezorgdheid aan den dag over do vruchtbare handelspolitiek der triple alliantie met voldoening begroet men aldaar de overwinning door hot ministerie Di Rudiui na oen driedaagsch debat over de kerkelijku politiek behaald Deze vreugde over Eudini s triomf is in zooverre negatief dat de Fransobon en allen die do rust vaJi Kuropa lief bobben in dé stemming van de Italiaausohe kamer het bewijs zien dat zij Crispi s terugkomst aan do groene tafel niet begojrt Het was inderdaad oen geluk dat hot gezond verstand in het Italiaansch parlement zegevierde zoodra do toeleg van don ex miniator president werd opgemerkt Het is immers uoeh in bet belang van Italië noch in dat van Europa dat do heor Crispi zijn onverzoenlijke uittartende zeuuwaobtige staalkunde weder hervat Omtrent het optreden van den gewezen rainistorpresulent luidt het joordeel in het algemeen hoogst ongunstig Men spreekt van zijn politieken zelfmoord Thans viel hij de waarborgenwet aan welker bepalingen bij eenige inaaudeu geleden in zijn hoedanigheid van minister niet alleen trouw uitvoerde doch die hy toen met kracht verdedigde Waar blijft hier de consequentie van den heer Crispi Met zijn onverzoenlykste vijanden stemde hy tegen de regeering die hem opvolgde alleen uit spyt over eigen onmacht Hot is voor den roem van den grooten Bismarck te hopen dat diens wedorverschynen op politiek gebied wanneer te avond of morgen in den rijksdag optreedt met grooter waardigheid gopaa d gaat da dal van zyn kleinen navolger LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2de helft dor maand November 1391 en door tusschenkomst van het Postkantoor te Gouda terug te bekomen A Mortens Amsterdam Boer Boskoop W Vorsman Groningen J D v Breda Rotterdam G Blankenburg Den Haag C de Lange Haastrecht H A van Hooghalen Amerika 0 Witleman Londen Gouda U Dec 1891 De Directeur van het Postkantoor VOESTER PETF10LEUM ÏV0TEERI1VGEI van de Makelaars Cantzlaar k Sclialkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 76 Geimporteerdlust ƒ 7 85 Jaiiuarilevering ƒ 7 65 Fobruari levering 7 40 Maartlevering 7 30 April Mei Juni Juli lovering ƒ 7 25 Augustus levering 7 30 September October November en December levering ƒ 7 40 Burgerl ke Stand GEHOBBN 8 Dfp Tjtpke Siebern Aiiea oudtn P t Ku T eu L HelleiDR 9 Maii oadera M vaa den Hoven en A du Cluii 10 CorntliB Hendrik ouders H VoB en I J Joofieneel U Lei nderF ouders S de Jonx eu M de Luufte 12 Gerardua Jncobna oadtrs J ïoes en J du Ooeij OVKRLEUKN 10 0ec K Hegvir 7 11 L F Solionlen in A vaU Hogen 69 j f 12 J F ScbnrIcinun 2 m ONDKKTHODWD 11 Dec Vtrbiee 27 J en J van der Kleg 20 j ADVERTÈNTIÖJ Heden ontvingen wg het treurig bericht dat onze geliefde Vader en BehuwdTader de Heer 8 van ECK te Rotterdam in den ouderdom van 82 jaar is overleden C VAN ECK A D M VAN ECK Goada 12 Dec 1891 Bok V De Familie de LANGE en de Heer en Mevrouw JONKER de Lange betuigen hunnen dank voor de haitelijke bewijzen van deelneming dezer dagen ondervonden Gouda 12 Dec 91 Men neme een proef met onze ijzersterke Hercules Kousen met dubbelde en enkelde kniëeu en hielen voor Dames en Kinderen BAULMAW Co GHOEITTEIT in bussen beste en goedkoopste in t gebruik J BKEEB 4AKT Lz 10 Cent het Lot bij L VAN V AtXKOAl Lange Tiendeweg WORDT GEVRAAGD een flink DAGMEISJE Adres Mevr LION Crabethstraat iim SEFOT m im Men wordt rerzocbt op t HERK te letten UIT HET Magazijn van M RAVENSWAAY ZüIMEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREÜIBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagscbe Beschuit van den Heer J K SOMMER Wel grijs Haar Wilt gij oud worden draag dan voor koade of vocht Winter Vilt Pantoffels voorhanden in gewone en Ie kwaliteiten OOSTHAVEN 37 Mejuffrouw van EIJK Kattensingel vraagt tegen primo Februari een DIEITSTBODE P G het onüvertroffen LAGEitBIËR en het gunstig bekende S T O TJ T van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFBIES Prjjs per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing by het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prjjs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 floarfemDepóthouder L A de FLETXEB Uutkt DROP uit de blikken Trommel Wettig gedeponeerd uitmuntend middel tegen hoont scheikundig onderzocht door verscheiden doctoren en in den handel gebracht in nette blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Handelsmerk Co Groningen rWAARSHUWING Men gelieve l er op te letten dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Verkrijgbaar bjj H W M STEEVENS Go da L EBKELEN8 Bo koop C EOELEVEN Zoetermeer M ZIJDERLAAN Stolwijk 500 Gulden betalen wü aan hem die biJ gebruik van GoldoiaDu s Reiser Tandwater ooit weder Tandpijn krijgt S QOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bji den l rog J C ZELDENRIJK