Goudsche Courant, maandag 14 december 1891

t Dinsdag 15 Decemi er t o 4T09 1891 GOUDSCHE COURANT NieuirH en A dvertentieblad i oor Gouda en OmHtreken Oe iDzending van adTortentifin kan gesohleden tot een nor des namiddags van den dag der uitgave GOUDA 14 December 1891 Naar men ons mededeelt worden er poginj en aangewend om hier ter stede een openbare telefoondienat tot stand te brengen Er moeten althans voorloopige besprekingen hebben plaats gehad Gisteravond omstreeks 1 1 uur had io de Visohsieeg een droevig ongeluk plaats De alleen wonende 7Sjarige weduwe van Leeuwen was genten op een stoel en een stoof ondor hare voeten in slaap geraakt en in dien tijd hadden hare kleederen vlam gevat waardoor zg hevige brandwonden bekwam Aan de toegesnelde hulp der baren is het te danken dat het arme schepsel niet geheel verbrand is ei dat tij per brancard naar het gasthuis zoo spoedig is overgebracht Kaar wjj vernemen is de vrouw hedenmorgeii ten 10 ure overleden Heden morgan ten ongeveer half zeven is brand uitgebroken in de kleederbleekerg het Springende Paard aan het Jaagpad toebehoorend en bewoond door den heer i T Jaspers De geheele bleekerjj met machinekamer en droogzolders zyn uitgebrand Het daaraan grenzende wascbbok is blqven staan De brnu was spoedig aanwezig zoodat de brand spoedig bedwongen was Spuit No 5 gaf het eerst water daarna spuit No 3 De dd schutterj en het garnizoen benevens vele autoriteiten waren op het terrein aanwezig Alles was tegen brandschade verzekerd Alle nog voorkanden MANTELS worden van af heden lol buitengewoon Lage Prij en Onovertroffen KWALITEIT Geg arandeerd zuiver LET OP DEN NAAM VRAAG CUOCOLAJD r R ArtTP FalDriek te Westzaan tmUUICjCJ Op erichl 182S OPRllilli G van WINTER en REGENMANTELS voor DAMES en KINDEREN JAQUETTES van af l SO imgms Pakjes en Winterjasjes ii rdén ook tut zeer Lage Prijzen OPGERUIMD GOUDA BAHLMANW en Co Goedkoop Solied Elegant BCHtIXBB COSTAUA si fe Gangbaarste I jÉJIB modellen ry w OOETHB V r dnyii JU HGBzoa I OmottoF IOttiotUIfc t doxijn p dosiJB 4 AiiBiov VG Z lm vW vSM t imi A4 WAONBB V 8TBPHAH p J LIHOOIjr B P lUwijD i ItJ Verkrygbaar te Oouda bij den Heer C A B KANTZINGEIl l Korte Tiendeweg D 17 J Wv E v EO v n ler IMLS BblWlkV A 107 direct ii MEY EDLICH Vcr aiuH M liiUt Lvipzig Flagwltz lESS Dadelijk of tegen FEBRUARI gevraagd eeoe FLINKE Dienstbode 20me 20üTEFilLlIIEES Sausijs Broodjes Adres onder No 2159 aan bet Bureau dezer V Wh I m f Courant Zonder goede getuigen onnoodig j f Ëf FtïGDOtl Fl 1jZ zich aan te melden Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN ÜROOQLEEVER op MAANDAG 14 DECEMBER 1891 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Has MONiK aan de Markt van No l Een goed onderhouden tot allerlei zaken geschikt HUIS ERF en TUIN in de Boelekade te Gouda Wgk R No 108 kadastraal bekend in Sectie A No 1937 groot 1 are 4 centiaren Te aanvaarden 15 Januari 1892 No 2 Een WINKELHOIS en ERF in de Kleiwegsteeg te Gouda Wyk N No 815 kadastraal bekend in Sectie R No 47 groot 42 centiaren Terstond te aanvaarden En No 3 Een HUIS en ERF in het Klooster aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 64 Kadastraal bekend in Sectie B No 1805 groot 31 Centiaren en 1818 gedeelteiyk groot voor t geheel 60 Centiaren Verhuurd bg de week voor 1 25 De perceelen zgn te bezichtigen 10 Il en 12 December a s van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Het ter verkoop aangekondigde HUIS en BEF aan de Nieuwe Haven Wflk N No 88 ia Hit de hand verkocht Nadere inlichtingen ge voornoemde Notaris Blauwe Kasdruiven China s Appeien i lan larljnen COCOSNOTEN KASTANJES APPELEN PEREN enz bg G DE lOi G KORTE GROENENDAAL 8 in Aardappelen en Fruit Practisciie Parapluies Door op een knopje te drukken springt de Parapinie van xelf open SCHEI K en Zn SIROOP V PUNCH CITROEN PUNCH TROEBELE PUNCH è l ARAC COGNAC diverse fijne kwaliteiten Zuivere Bordeaux Wijnen M DE BAAF HOOGE GOUWE 255 F 1 nimmL a Oravenhag y Noord Einde 139 eciaal Arls voor Maa icveren Darmlijders a Oravenhag0t Noord Einde 139 Sneciaal Arls voor Maagf Conaultatie dagelgks 12 l 2 ZONDAGS 1012 nnr POIZE OUDE f SCHIEDAMMER GEKEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz A ls bewijs van echtheid is cachet en kurlr steeds voorzien van den naam der Firm p HOPPE Snelpers lruk van V Bwnkman Zoon Gouda Oe aitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND voet toen hij wilde draaien g nkkig zonder ernstig te zyn verwond geraakt Het voornemen bestaat om alhier eene coöperatieve broodbakkerij op te richten Het plan is ontworpen door het Bestuur der S eenkolenvereeniging van het personeel der Stearine Kaarsenfabriek welk bestuur met een paar andere werklieden reeds in overleg is getreden en door de welwillende bemoeiingen van den beer B H Heldt Voorzitter van het Alg Ned Werklieden Verbond en Ud der tweede Kamer de noodige i rgevens bezit om deselve interichten als de s Oravenhnagsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging de Hoop In de statutendier vereeuiging leest men oader Art 9 Lid dervereenigiug kan worden een ieder die tot de arbeidende of daarmede gelijkataauda klasse behoort en volgens de wet bevoegd is tot het aangaan van verbintenissen uitgezonderd sij die tot de sociaaldemooratisèhe of aaarehistiseha party behooren ofblykeo geven dal i de begina a dier partyen zijntoeg 4 n Binnenkort tal door de StaaUtpaorKeg liaatKhafpij worden overgegaan tot een veroieuwinir van do spoorwegbrug over de Qouwe by Gouda Deze brug werd indertyd door aanvaring van een marineboot beschadigd Zy IS toen onder beheer der Ned R mpoor KeglIaaUchappij tydelyk hersteld en versterkt doch de toestand der brug eisoht thans vernieuwing Naar wy vernemen is dit belangrijke werk aan een binnenlandsohon yzerfabrikant de firma Peon Bauduin te Dordrecht opgedragen In de zittiug der Botterdamsche Arrond Rechtbank van Zaterdagmorgen werden de volgende personen veroordeeld J 8 sjouwer te Gouda wegens mishandeling tot 1 maand gevangenisstraf J V H is heden morg n op de Spoorstraat op il wagen die hy bestuurde bekneld geraakt met iqn i FEUILLETOIV graaf het toch en wanneer men een hond slaan wil dan is de stok schielijk gevonden Nn waarom ge ontslagen nerdt weet ik reeds het ware te wenschen dat gij de misdaad maar werkelijk bedreven en den brief in uw bezit hadt Uit het DuUmA XXVIII 109 Ik herinner het mij werkelijk niet Een kleine bejaarde heer die allee ziet Wellicht heeft hij zich op Hohenhausen onder een anderen naam geintioduoeerd Misschien de rentenier Meijer I Het kan wel zijn ge zult terstond zekerheidhebben Laten wij dadelyk naar hem toe gaan De woning van den inspecteur was weldra bereikt en nu herkende Daniël terstond den rentenier Bedreven heb ik haar niet maar den briefbezit ik I Voortreffelijk Oy zult er weinig in vinden zeide dekaptein terwijl hij het nohrijven aan den inspecteur overhandigde ik had er ook meer van verwacht Rubens nam den brief en ging er mede aan het venster hij las bem aandachtig en de vroolijke ghmlaoh verdween daarbij niet van zijne lippen Men moet ook voor het kleine dankbaar zijn maar wanneer u meent kapitein dat de brief in j het geheel geen waarde hoeft dan is dat een verj gissing die ik vergeeflijk vind daar gij geen rechtspersoon zijt Ha zijt gy daar zeide de kleine heer opluchtigen toon Dat ge zoudt komen wist ikreeds lang Wist u dat vroeg Daniël verbaasd Natuurlijk Op Hohenhausen kondt gij nietlang meer blijven de graaf wantrouwde u zulkeheeren laten zich niet gaarne door anderen in dekaarten zien En dat zou ik gedaan hebben Als gij het nint gedaan bobt dan geloofde de Hebt ge er dan ioU in ontdekt vroeg Gronau Misschien Dan ben ik toch niouwsgierig Met uw welnemen die nieuwsgierigheid mag ik heden nog niet bevredigen viel de inspecteur hem glimlachend in de reede Seul u voor dat het een spoor is waarop ik slechts dan een resultaat kan verwerven als ik het zwijgend volg Ge zyt altijd even geheimzinnig zeide de kaptein ecnigsziiia wrevelig Slechls dan als het zijn moet ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden betekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt J J klompenmaker te Waddinxveen wegens mishandeling tot 6 boete N V D zonder beroep te Stolwyk wegens miahandeling tot 3 boete By Kon besluit van 12 December 18W1 No 4 is de Commissaris der Koningin in ZuidHollandgemachtigd tot het bijeenroepen van de Staten der provincie in buitengewone vergadering op Dinsdag 29 dezer om dan aan de orde te stellen de voorstellen der commissie uit de Staten voor een onderzoek naar hetgeen door de provincie voor verpleging van krankzinnigen behoort te worden verricht in verband mat een voorstel van Gedeputeerde Staten om aan de gemeenten Delft en Dordrechteene bydrage te verleenen uit de provinciale fondsen in de kosten van uitbreiding van het in ie ler dier gemeenten bestaand gesticht voor krankzinnigen encasu quo hij niet aanneming dier voorstellen de inde zomervergadering van 1891 door Gedeputeerde Staten ingediende en aanhangig gebleven voorstellan ieaiiü sake j et Een dwaze inbeelding van den krankzinnigen koning Otto van Beieren wordt in een New Yorksch blad vermeld Zijn geesteskrankte heeft nu den vorm aangenomen van de inbeelding dat hy een ooievaar is In een der prachtige appartementen die in het kasteel Furatenried tot zyn gebruik bestemd zyn heeft hy met veel zorg en moeite een reusachtig nest gemaakt waarvan hij ieder stokje en strootje met zijn mond heeft aangesleept Op dat nest hurkt hij ongeveer den heelen dag met veeren in zyn lang dik haar en in zyn baard gestoken en als er iemand nadert kleppert hy als een ooievaar In het Maandbericht no 12 van het Nederlandsche Zendelinggenootsohap leest men onder het opschrift Aan het einde van den jaarkring het volgende Maar wy beiden zullen zwijgen Daar twijfel ik geen oogenblik aan en tochzal ik u geen syllabe verraden Gy zult later allesvernemen maar wanneer ik de moeilijke quaestietot een gewenscht einde moet brengen dan moetenook alle maatregelen uitsluitend aan mij wordenovergelaten En nu gij oude heer wilt ge mijoenige vragen op uw geweten af beantwoorden Met genoegen zeide Daniël Ik ga lirect op het dool af Hebt ge nooit het vermoeden geopperd dat die graaf Hohenhausen een ander kon zjjn De kamerdienaar was op deze vraag voorbereid Hackert had haar reeds voor eenige dagen tot hem gericht Ik wil niet ontkennen dat dit vermoeden vaakbij my is gerezen antwoordde hij maar na eenigoverleg vond ik het ten eenenmale ongegrond Ongegrond f Waarom Omdat ik niet gelooveu kan dat een gelukzoeker Daar hebben wij het riep de inspecteur misnoegd Men behoeft oen masker slecht met behendigheid te dragen dan laat zich ieder misleiden 1 Maar meu mag er zich niet meile tevreden stellen de oppervlakte te beschouwen tot den bodem moetmen doordn ngen als me de waarheid wil vernemen Ge hebt den graaf vroeger grkend herkendege hem ook onverwijld bg zyn terugkeer Hy was er en gravin Unica begroette hem