Goudsche Courant, dinsdag 15 december 1891

Beeds en vluchtig oveniokt Tan den inhoad onzer Maandberichten o er 1891 geeft den indruk dat het jaar zich gekenmerkt heeft door gewichtige gebeurtanissen Het nrerlijden Tan de jtugdige echtgenoot Tan onzen Br A Kruit en Tan onzen hoogbejaarden Br C W van der Pot al bjj ons allen in gedachtenis bliJTen Ue zegen dien wq ondervonden i bi onze zendingen daaronder de voorspoedige Toortgang van s Oenootschaps werk onder de Bataks en het openen der zending Gorontalo Fosso eeft stof tot dankbaarheid Kd letten wij op de jaanzienlgke bijdragen die ons toevloeiden dan erkenden wy daarin de liefde die hooggeschatte vrienden ons Genootschap en zyn werk towlragen Toch mogen Sf j niet voorbgzien dat w j niet in staat waren het aanzienlijk tekort op uitgaven van VToegero jaren geheel te dekken In Maandbericht No 6 deelden wq mede dat voorschotten tot een bedrag van ƒ 25 000 ons door een aanzienlyk handelshuis hier ter stede verleend vóór het einde van ilit jaar werden opgevorderd dat wij alleszins de billijkheid van deze opvordoring erkenden en om daaraan te voldoen een beroep deden op de hulpvaardigheid van vermogende vrienden Hoe staat het nu met deze schuld Drie vrienden en onder dezen de stadgenoot die ons voorwaardeIgke toezegging deed droegen ieder ƒ 5G00 hg eene dame te s Gravenhage voegde daaraan 1000 toe waarvoor wij hoogst dankbaar zijn doch nog blgven ons ƒ 9000 af te doen Hoe daarin te voorzien Onze thesaurier klaagt hoogst ernstig over gebrek aan kasj eld Hij zegt irnlk zit in groote verlegenheid Ik moet veel en door du uitbreiding van s Genootschaps werk telkens meer betalen Het voortwerken wordt zoo doende voor mij hoogst bezwarend Er üioet kasgeld zijn Wg gevoelen al het drukkende van dit bezwaar en mogen niet nalaten de aandacht van onze vrienden hierop met allen nadruk te vestigen De uitgaaf van een gedicht dat tot titel had Oeef ons brood keizer 1 haalde dezer dagen den vervaardiger een ingenieur een aanklacht bij de justitie op den hals De 23 jange dichter bedoelde tegen de graanUrieven en de speculanten in graan te velde te trekken doch het openbaar ministerie meende dat art 130 van het strafwetboek van toepassing was waarin ieder met straf wordt bedreigd die m vredestijd de verschillende klassen der bevolking tegen elkander ophitst De rechtbank sprak echter den Itekliagde vrij terwijl de beslaglegging op het geschrift opgeheven werd Een Fransch schrijver geeft zeer belangrgke bgzonderheden over de groote haarindnstrie waarvan Parijs het centrum is De dames zullen het liever niet gelooven maar een feit is het dat het haar dat als vlechten wordt gedragen niet door de 2500 kappers wordt geleverd die eiken hoek van Europa afre zen om haarlokken Tan de boeren machtig te worden maar door de Toddenrapers die grootcn handel drijven in het haar dat zij lederen morgen in de goten Tan Parijs vinden Men berekent dat alleen in Parijs de dames dagelijks ongeveer 50 KG haar dat uitgevallen is wegworpen Dit haar wordt door de voddenrapers zorgvuldig verzameld Het wordt dan van vuil stof en onzuiverheid gereinigd Het wordt uitgezocht geschift gerangschikt volgens lengte en kleur en aan als haar broeder hoe had ik dus kunnen twijfelen Weder waar En dan was het ook werkelijk zgn beslist aristokratiacli optreden Ook zijn stem Die vond ik bepaald veranderd Informeerde hij niet naar teen of ander Zelden Hg wist alles wat in zgn jeugd hadpUats gegrepen maar het scheen fiij toch menigmaal toe alsof hij niet geheol zeker van zgnzaak was Herinnert ge u zulk een g val vroeg de in peeteur schielijk Ja Hat is wellicht van geen groote betoekenis maar het wekte toch bij mij een flauwun argwaan dien ik intusschen spoedig weer vergat Degraaf bezat in zijn jeugd een groeten Newfounlander een trouw beest dat hem overal vergezelde en zolfs s nachts roor het bod van zgn meester lag Op ekeren dsg vroeg een man die vaak aan dronkenmanswaanzin had geleden den graaf in het boschom een aalmoes De graaf gaf hem met zgn rgzweepeen slag in t gelaat woedend wilde de bedelaarzich op hem werpen maar de hond was hem vooren wierp den kerel neer en de graaf had slechts eenwoord beboeven te uiten en het was met hem gedaan geweest Den anderen dag Tonden wg hemdood in het park hij was vergiftigd De graaf was woedend hij vermoedde wie de dader was maar i kon het niet bewijze De hond werd in het park den meester roddanniper verkocht die het daoweer aan den haarhandelaar verkoopt H n kapper verzamelt gemiddeld het haar van twee of drie pruiken per dag waarvoor hg 90 cent tot ƒ 4 60 betaalt al naar lengte fgnheid en kleur De zeldzaamste soorten zijn kastanjebruin en blad dan bruin en rood terwijl het zeer moeilyk is om grgze en witte haren te verkeggen Omtrent Aarnout Kempe schrgfi de Middtlb Ct Nog niet lang geleden was zgn naam op aller lippen in verband met de droevo gebeurtenis te Meliakerke voorgevallen Eene opeenstapeling van fWten gezegden en vermoedens gnf der justitie het Acht om hem van eene vreeselgke misdaad te verdeiken en hem daarom gevangen te nemen Maar spoedig is het net van toevallige omstandigheden waarin hg als het ware verward was geraakt ontward en bleek zoune iilaar zijne onschuld Men liet hem weer op vrge voeten en hg kon fier het hoofd weer opheffen Maar zoo dachten zg onder wie hg steeds verkeerde er niet over Bg hen bleef hg nog steeds gebrandmerkt als een misdadiger bg hen is het geloof aan zgne schuld nog niet verdwenen Waar hij zich ook wendde om werk om eerlgken arbeid daar keert men hem den rug toe Zelfs waar hg vraagt om kosteloos te mogen arbeiden om toch maar iets te mogen doen in de hoop alilus langzamerhand weer in de verdiensten te geraken daar wil men zelfs hem hierin niet behulpzaam zgn Alsof hg de grootste misdadiger ware zoo wordt hg bejegend Alsof er uog zelfs het geringste vermoeden bestaat omtrent zgu schuld of de minste twgfel aan zgn onschuld zoo ziet men hem aan Ën voor niets is minder grond dan juist daarvoor Zgn onschuld is daghelder gebleken Er isduidelgk aan het licht gekomen dat hg onmogelgk de misdaad kan begaan hebben Dit alles kunnen wg op grond Tan inlichtingen ons van alleszins vertrouwbare zgde versterkt ten stelligste verzekeren 2oo er nog eenigc twg l hoe gering ook aan zgne schuld had bestaan hg ware niet zoo spoedig vrggelaten En men bedenke wel dat er een zeer groot onderscheid bestaat tusschen het loslaten van een verdachte wegens gebrek aan bewijs of het zooals met Aarnout Kempe het geval is geweest vrglaten omdat de onschuld van een verdachte volkomen bleek Het Terslag Tan den raad Tan beheer der KoniukIgke Vereeniging Het Nederlandseh Tooneel over 1891 is in druk venchenen In dit rerslag wordt medegedeeld dat moest in het vorige jaar op een tijdvak van grooteu tegenspoed gewezen worden hel speeljaar 1890 91 nog geringere resultaten heeft opgeleverd Ten eenen deele was dit volgens het verslag te wijten aan de algemeene malaise waardoor het publiek minder naar do schouwburgen gaat ten andere aan de verre van voordeelige voorwaarden door da bh Gebr Van Lier aan de vereeniging gesteld De sfitiek was weinig welwillend Ds winter voorstellingen brachten te Amsterdam bruto op ƒ 32060 d i ƒ 4739 89 minder dan t vorige jaar Hiarbg moet echter in aanmerking genomen worden dat vele onkosten b v de dagkosten ran het begraven en de jonge gebieder liet een marmeren gedenksteen met den naam van den hond op het graf plaatsen M dunkt dat men zoo iets niet vergeet Zeker niet zei de kaptein De graaf had het niettemin vergeten Werkelijk vroeg de inspecteur mat levendige belangstelling Ja Toen ik hoorde dat hij zou terugkeeren liet ik den grafsteen reinigen en het opschrift datvele jaren aan den invloed van het weer was blootgesteld opnieuw vergulden Ik meende hem daarmede een groote vreusde te bereiden en ik wil hetniet ontkennen oen pluimpje te behalen De graafsprak er niet eens van en na eenige i agen rroeg ikhem of hg het graf Tan Sultan reeds had bezocht Hg keek mij met groote oogen aan Welk graf vroeg hij Hoe zeido ik hubt u den trouwen hond uw lieveling vergeten Inderdaad antwoordde hij ik dacht niet meer aan hem wie kan ook aan allesdenken Ik herinner mij zelfs op dit oogenblikniet waar het dier begraven is Dat was sterk zeide de kaptein Als de hondzijn lieveling is geweest dan moest hij zich bij uwvraag alios herinnerd hebben Zijn u nog meer dergelgke gevallen hekend vroeg de inspecteur die voor zgn secretaire plaatsgenomen en eenige aanteekeningen gemaakt had Ja maar dit was toch het meest opvallende antwoordde Daniël de andere heb ik niet in mijn in 1890 81 ontvangen bedrag zgn afgetrokken wat in t vorige jaar t geval niet was De zomer voorstellingen te Amsterdam wierpen een netto winst af van ƒ 9006 d i ƒ 916 minder dan t vorige jaar De gezamenigke voorstellingen in Amsterdam s Hage en de provincie 426 in t geheel brachten netto op ƒ 63491 Dit zgn 41 voorstellingen meer dan in t vorige jaar met een mindere ontvangst van ƒ 6768 Het nadeelig saldo over 1890 91 bedraagt ƒ 6192 In 1889 90 was er een voordeelig saldo van ƒ 6786 20 Er werden 66 stukken vertoond waarvan 10 oorspronkelgk Van de vertaalde stukken waren er 1 nieuw Tot de best geslaagde der opgevoerde stukken behoort Cleopatra van D M Maaldrinl Uit de winst en verliesrekening blgkt dat de verliesposten over 1882 88 bedroegen ƒ 48118 66 di over 1890 91 6192 12 totaal ƒ 90810 78 verminderd met de winstposten over 1889 90 a f 16861 86 geeft dit eeu nadeelig saldo van ƒ 73469 42 Het is onnoodig aldus besluit de secretaris zijn toelichting nader aan te toonen hoe hachelijk de financieele toestand der Kon Vereeniging kan worden als de uitgaven niet door ruimere inkomsten worden opgewogen Moet de Kon Vereeniging alsdan hare taak gedwongen neerleggen dan cal het niet de schuld zijn van hen die voortdurend offers hebben gebracht en nog steeds blijven brengen maar van hen die door hunne tegenwerking die offers onvruchtbaar doen zgn De Chineezen beschouwen de maag als de bron van bet intellectueel leven waarom dan ook bg hen de best gevoedde man de verstandigste is Zg nemen aan dat de vreemdelingen naar China komen om eens genoeg te eten en dat zg in hun eigen land honger moeten lijden In China gaat het voor eene beleefdheid door een gast of bezoeker op ieder uur van den dag eep maaltgd te kunnen voorzetten Alleen de getrouwde Chineezen eten te huis de anderen nemen hunne maaltijden in een h8tel Dagelijks worden gewoonlgk twee stevige maaltijden gebruikt de eerste een uur na het opstaao de andere tusscben s middags een en vier uur De meergegoeden laten zich drie of viermaal per dag opdisschen Dikwgls gebruikt alleen de huisvader vleesch en behelpen de andere huisgenooten zich met rijst De armen terschaffen zich hun middagmaal bij kooplieden op de straat De hooger geplaatsten hpudeu er koks op na die evenals wetensohappelgke mannen hunne acton en diploma s kunnen laten zien De zonen van het Hemelsche Rgk gebruiken geen tafellakens servetten messen vorken en lepels en evenmin borden schotels en glazen In plaats van servetten bediennen zg zich van een bundel dunne zachte papiertjes die by hen ook als zakdoeken dienen ledere gast krijgt een nap een paar eetstokjes een pakje papier een zoutvaatje en een zeer klein bekertje De Chineesche vrouwen eten niet met de mannen te zamen Bij gastmalen is het gebruikelgk dat alle aanzittenden rooken en de kroon van lederen feestelgken maaltijd is eene geschiedenis of eene vertelling voorgedragen door eeu zoo beroemd mogelgk redenaar Geen onderwerpen van algemeen belang worden bij maaltijden besproken doch wel schenkt men daarby gaarne zijne opmerkzaambeid aan den een of anderen fijnproever die er den slag van heeft geheugen Zulke gevallen moesten nieuwen argwaan bg a 4oen ontstaan en u nopen waarnemingen te doen zeide de inapectsor hebt ge mg geen enkel noemenswaardig resultaat dier waarnemingen mede t deelen Zoover ik weet neen Eens verloor de graaf terwijl hij in het rgtuig stapte een oud smerigaanteekenboekje Ik zou mij geschaamd hebben aümen in mijn zak zulk een boekje gevonden had Ikbracht het aan de gravin zgn zuster en toen degraaf teragkeerde vroeg hij mg op opgewonden bijna dreigenden toon of ik niet een aanteekenboekje gevonden had Nu en toen Toen ging hij naar zijn zuster en zooals het kamermeisje mg later verhaalde heelt hg dien avond het voomelben opgevat mij te ontslaan Hebt ge geen blik in hot boek geworpen Zeker Ik moest immers zien aan wien het behoorde En wat bevatte het vroeg de inspecteur Teokeningen plannen en aanteekeningen die allen op Hohenhausen en de jeugd van den graafbetrekking hadden ITordt ttnolgd aardig OTor allerlei enllinarisoke genietingen te kunnen babbelen ZondagibM Het is nu ongeveer vier en een halve maand fleden toen een zekere B uit HiWersum die aldaar een manufactuurzaak zou oprichten voor Hilversummers zg er bggevoegd dat het was in eeu hoekbuis dicht bij het station bij een der grootste tirniaas in het lampenvak te Amsterdam drie gaslampen bestelde ter waadde van 126 te zamen De betaling zou geso fedei i bg de aflevering Een kneoht tevens gasfitter wordt met het bestelde naar de plaats van bestemming gezonden koipt aan het opgegeven adres doch verneemt daar dat men de toestellen niet plaatsen knn omdat de gasfabriek nog niet gezorgd hoeft oor aansluiting Zoodra echter de aansluiting zou zgn tot stand gekomen zon men den leverancier waarschuwen en kon de gasfitter natuurlijk andermaal voor rekening van den besteller naar Hilversum komen om de lampen behoorlgk op te hangen Do knecht neemt danrmede genoegen en keert met achterlating van de lampen naar Amsterdam terug Ë Dige dagen later ontmoet de leverancier den heer v V een vakgenoot gevestigd in de Reestraat Deze deelt hem me e dat in een bierkelder ergens op de Heerengraolit gehouden door zekeren V drie lampen gloednieuw vah des heeren L s fabrikaat te koop zgn voor ƒ 60 De heer L erheen Van zijn bediende den heer V A vergezeld brengt bij een bezoek in den bierkelder en vindt des heeren v V s bewering maar al te waar De bediende brengt zijn patroon die natuurIgk erg boos is tot bedaren en verklaart te zullen zorgen dat den volgenden ochtend het gestolen goed zonder betaling weer in het bezit zal zijn van den recbtmatigen eigenaar Inderdaad is dit gelukt Des anderen daags ging den heer Van A die wel gezorgd had een half dozijn flinke jongens lig zich te hebben om zich togen een eren groot getal flessentrekkers in V s bierkngp aanwezig te verdedigen uit en maakte zioh met geweld en zonder betaling natuurlijk nu werd reeds 160 geescht van hiét geroofde goed meestor Dat dit niet zonder moeite ging bewijst de verwonding die de heler van het gestolen goed bekwam Hij moet bg do vechtpartij namelijk vier kneuzingen in de ribben bekomen hebben Doch wat nu Do flessshontrekkor heeft den moed of liever de brutaliteit de zaak aan to geven toont een quifantie ad ƒ 126 geieekend door B te Hilversum en klaagt den heer r A en de zijnen aan ran diefstal Eerstdaags we meenen 16 Deo e k komt dezaak voor de rechtbank mi V Ned Baitenlandsch Overzicht De hooggeprezen politiek der bevrediging waarvan de Fransche ministers en anderen tgdens de zomervacantie den mond vol hadden is reeds ver te zoekek De grondslagen van het gebouw zucht de Débats moeten wel weinig stevig geweest zijn dat het tengarolge ran loo weinig ineenstort Had de minister Pallières den bekenden brief des aartsbissohopa van Aix in de snippermand geworpen in plaats van dezen prelaat deswege te vervolgen er ware niets gebeurd Nu is de vrij kalm afgeloopen interpellatie van den radicalen predikant Dide in den Senaat gevolgd door die van den nog radicaler Hubbard in de Kamer en de poppen zgn aan het dansen Ja men schgnt te kunnen ggen dat het in de tegenwoordige Kamer nog Dooit zoo gestormd heeft als ditmaal Men kan zich voorstellen welke opgewondenheid er Vrgdag in de Fransche Kamer heerschte Mgr Freppol was het midcblpunt van een levendig discussieerende groep leden der rechterzijde Aan dezen kant heerschte de grootste agitatie Indien de gemoederen kalm geweest waren zoo had toch Déroulèdes optreden deze rust onmiddellijk weggevaagd D president der ex patriotten liga stelde de prealabele qnaestie daar hg een nieuwe discussie na het debat in den senaat onnoodig aohtte Wat imipers allen wenschen is het behoud van het couoor laatl G pn schrede rerder zal het dedat ons in deze qnaestie brengen meende Déroulèile alleen zal het dienen om de onmacht der regeering ten opzichte van het inroeren van hervormingen te maskeeren Heteenig doel is Italië gerust te stellen betrekkelgk de ultramontaansolie bedoelingen der Franschen Dat Italië gerust zg Frankrijk is niet ultramontaansch Verder zullen redenaars komen om te spreken en wat is het einde meu verontrust het land en verdeelt het in twee partijen Deze laatste bewering verschafte Déroulède een storm van toejuichingen van de rechterzijde Da prealabele quaestie in stemming gebracht werd verworpen met 374 tegen 133 stemmen Thans was het woord aan den heer Hubbard die zijn in terpellatie toelichtte Onder voorlezing van het be i kende schrijren van den aartsbisschop ran Aix en Tan brieren van andere prelaten hield de spreker zijn requisitoir tegen mgr Gouthe Soulard en de overige geestelgken dio verklaren niet de instellingen en wetten van den staat te erkennen Herhaaldelijk vielen de clericalen hem in de rede die hun beurt door de linkerzijde werden geïnterpelleerd Aan de regeering vroeg de heer Hubbard ten slotte welke maatregelen zij denkt te nemen ten einde de geesdeljfklieid tot gehoorzaamheid te dringen Door den kiear Hubbard was o a voorlezing gedaan van een herdertgken brief van den aurtsbissohop van Bordeaux waarin de volgende zinspeling op liet herstel der wereldlijke macht des pausen voorkwam Do edelgke steun van Frankrijk is tot nu toe aan den gevangene van het Vaticaan behouden gebleven Frankrijk wil dat de paus souverein zij hot wil dat hij vrij zij Deze zinsneden haddon alom do aandacht getrokken en verontwaardiging gewekt Toen nu de minister Fallières gisteren in de kamer evenals Woensdag in den sfnaat de grootste lankmoedigheid ten opzichte vau deii clerus aan den dag legde on eindelgk verklaarde er aan te hechten het gedrag van dqn aartsbisschop van Bordeaux te rechtvaardigen waartoe hg een verklaring van dezen prelaat te zijner verdediging voorlas ontstond een onbeschrijfelgk tumult in de kamer dat te bedwingen zelfs den altijd vaardigen en taotvoUen voorzitter Floquet met gelukte Een ontzettend misbaar en geraas volgde waarbij bisschop Freppel tot orde werd geroepen en do luidruchtige Paul de Cassagnac don hoer Floquet dreigde Nadat het heftig tumult eecigszins bedaard was werd het dobat voortgezet Do republikelnsche afgevaardigde Jamais drong er op aan dat de regeering een wetsontwerp op de voroenigingen zou indienen tor voorberoidinK van de scheiding van k rk en staat Nu trad Paul de Cassagnac met zijne gewone heftigheid op Volgens hem waren de bisschoppen al t geduldig en de republiek jegens hen ongorecht Met de verklaring dat hij geen vrees koesterde voor eon regeering gepresideerd door Carnot Ie Petit eindigde De Cassagnac Geen wonder dat De Freycinet wenschle het debat nog dioiizelfden dag te besluiten Van een ander gevoelen bleek de kamer die op voorstel van den radicaal Pichon tot de verdaging besloot met 290 tegen 241 stemmen Zoo eindigde de zitting met eeu echec der regeering wat voornamolijk to danken schijnt aan de houding van deu minister Fallières die nog honigzoeter ten opzichte van de geestelgken was dan Woensdag in den senaat De Kamer verkeerde ool Zaterdag in eene zeer opgewonden stemming Het dobat over de interpellatie Hubbard betreffende de houding der bisschoppon eindigde hiermo dat de voorzitter Floquet acht verschillende moiién van orde voorlas Daaronder was er een van mgr Freppol om tot de eeuvoudige orde van den dag over te gaan doch deze werd met het opheffen der banden verworpen Daarop kwam in stemming de motie van den heer Hubbard welke verworpen werd met 346 tegen 104 stemmen Do minister De Freycinet verklaarde zich li vereenigen met de motie van den heer Bivet luidende De Kamer overwegende dat de jongste botoogingen van een deel der geestelgkheid den maatschappelgken vrede in gevaar kondon brengen en dat die handelingen eene ernstige schending zgn van de rechten van den Staat doch vertrouwende in de verklaringen der B g rjng en er op rekenende dat zij de noodige maatregelen zal nemen om aan allen eerbied voor de wet in te boezemen gaat over tot de orde van den dag Deze nsotie werd n et 243 tegen 223 stemmen aangenomen en de zitting onder eene levendige opwinding opgeheven In de Zaterdag gehoudea zittJng van don Duitsoben rgksdag is na eene beraadslaging welke zes uren duurde besloten de tweede lezing der handelsverdragen in openbare zitting te houden Do rgkskansolier Von Caprivi verklaarde dat de nijverheid niet wordt voortgetrokken tegenover den landbouw Het bad hem veel moeite gekost het gra nreoht op 3 M rk te behouden Tur tegemoetkoming ia hot gebrek aan arbeiders zal eene wgziging der wet op het domicilie van onderstand in overweging worden genomen Een wetsonlworp dat daarop botrekkjng hoeft kan nft den afloop van het tegenwoordig zittingtgdvak verwacht worden Hg drong er ten slotte op aan de handelsverdragen nog vóór Kerstmis af te doen De oommissie dor Hongaarsche Kamer van Afgevaardigden belast met de behandeling der oeconomischo vraagstukken maakten heden een aanvang met de beraadslaging over de handelsverdrag De minister van koophaudel verldaarde dat de Regeering do gesloten verdragen beschouwt als eon aaneengesloten geheel waarin geen verandering mag I gebracht worden en de coicmissie besloot daarop onmiddellgk tot de discussie over te gaan De meer dan zonderlinge uitslag van het proces te Massowah heeft gisteren in de Italiaansehe Kamer tot een achttal aanvragen tot interpellatie aanleiding gegeven De Afgevaardigde Cefalu drong aan op strenge maatregelen tegen de vroegere Gouvemeurs van Eritreo generaals Baldissera en Orero e a verklarende dat hg iia het voorgevallene zioh geschaamd had Italiaan te zgn welk gezegde natuurlijk levendige protesten uitlokte Nadat genoemde heer niet zonder tegenspraak van den ministerpresident en de meerderheid met heftige aanvallen togen de Regeering geëindigd had nam als tweede interpellant de wolbekende irredentist Imbriani het woord er op aandringende dat in de Kamer rekenschap gegeven zou worden van de handelingen der bovenbedoelde generaals en zich daarbij beroepende op hot voorbeeld van Engeland tegenover gruwelen in BritschIndie door bevelhebbers gepleegd De schandelijke vlekken op Italië s koloniale geschiedenis moesten worden uitgewischt zeide hg Vervolgens voerde do heer Piccolo Cupani het woord indertijd door den minister Crispi met een onderzoek naar het voorgevallene to Massowah belast die de generaals verdedigde De minister president Di Rudini verklaarde dat alles op wettelijke wijze had plaats gehad Toen de commissie van onderzoek zeido deze verklaard had dat de generaals hunne bevoegdheid waren te buiten gegaan werd de quaestie voor eene jury van generaals gebracht welke tot de slotsom kwam dat er voor toepassing van maatregalen van tucht hen betreffende geeno termen waren Hg voor zich vervolgde de ministor zou voor den drang van politieke hartstochten niet zwichten Men zou den generaals kunnen verwijten dat zij inderdaad hunne bevoegdheid hadden overschreden maar dan toch alloen gedreven door hunne zucht tot hot welzijn der natie Nadat de minister van Oorlog zioh met de verklaringen zijns ambtgenoots vereenigd had werd de zitting verdaagd Onrustwekkende berichten komen in de laatste dagen weder uit Brazilië In de provincie Hio de Janeiro heerscht zoo groote opgewondenheid dat de banken bewaakt moeten worden en een gevecht heeft plaats gehad waarbij verscheidene dooden vielen Er schgnt evenwel ongerustheid over den geldelgken toestand als politieke ontevredenheid in het sfiel la zgn Een verzekering van de regeering dat hg zioh borg stelt voor do leoniog die door de Banco del Credito zal worden uitgegeven heeft eenige kalmte teweeggebracht maar de politieke beweging duurt voort Deze staat vooroamelgk in verband tot de tot de gonvemeursquaestie De gouverneur Postella valt niet in den smaak der regeering maar op haar verzoek om ontslag te vragen heeft Postella ronduit verklaard dat hg dit niet deed Thans is hij afgezet en is een militair tot gouvMneur benoemd onder afkondiging der krijgswet Nadere bgzonderheden over het geschil ontbreken I j I iji i Aüoop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 14 DECEMBER Huis Erf en Tuin Bo lekade wgk R No 108 ƒ 1220 kooper J van Dam te Haastrecht WInkelhuis en Erf Kleiwegsteeg wgkN No 315 ƒ 896 k A H de Groot Huis en Erf Klooster aan de Nieuwe Haven w k N No 64 ƒ 670 k A H Kulik PETROLEÜM NOTEERINGEM Tan de léakelaars Caatzla4r Sehalkwüki te Rotterdam De markt was heden onreranderd Loco Tankfust ƒ 7 75 Geïmporteerd tust ƒ 7 85 Januarilerering ƒ 7 66 Februari leTering ƒ 7 40 Maartlevering ƒ 7 80 April MeiJuni iluU leTe ring ƒ 7 25 Augustus levering ƒ 7 30 SeptemberOctober November en Deaeaher trenJig ƒ 7 40 BuFgerlUite Bt ttd Moordrecbt OVKRLKOKN W d Josi i4 J bi irlcn o 81 j J VrgUadt hsisir v a W Toia 50 j Haastxeoht Gf BOREN HermSB Henneb osdera G Jungtling en H RcaeniiD 338 Staat8 loteriJ 3a Klasse Trekking ran Maandag 14 December No 3846 ƒ 1000 No 14905 ƒ 400 No 7942 10262 en 19797 f 200