Goudsche Courant, dinsdag 15 december 1891

mw i 91 Woensdag 16 December 4710 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advortentlön hun geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Directeuren der Onderlinge Brandwaarborgmaatscbappg te Amiterdam brengen ter kennisse Tan belanghebbenden dat in plaats van den Heer 6 A OODUE die wegens gezondheidsredenen op zgn verzoek eervol ontslag is verleend als Correspondent voor Gouda en naaste omgeving is benoemd de Hear E GEOENEITDAAL Notaris aldaar die voortaan evenals de Heeren JAX PRINCE Cie de belangen der Maatschapp zal behartigen D £ JOI G Co Onder referte aan het bovenstaande bevelen de ondergeteekeude zich in genoemde betrek king aan JAN PRINCE Cie H GROENENDAAL Doet SALFsBAARD TINCTÏÏÜR geeft de natnnrlgke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af I riJg f 1 20 per flacon Verkrggbaar bg I A CATSeDJ e C eUraF Bz te Gouda No 8S4S 16041 en 19476 100 Prqzen van ƒ 4B 17 2321 5338 61 2427 6339 108 2431 6 88 144 2539 5401 234 2564 5405 390 2630 5438 312 2844 6483 329 2853 5521 417 2871 5573 462 2890 6818 609 2948 5831 618 2969 6867 B20 3001 6897 644 3017 6918 630 3146 5975 68 3236 6022 676 3238 6073 783 3248 6127 754 3373 6176 779 3392 6181 837 3422 6415 899 3456 6473 906 3490 6490 915 3618 6529 921 3582 6632 931 3607 6660 1022 3629 6679 1053 3640 6698 1071 3680 6802 1079 3826 6849 1085 3971 6853 1107 4060 6910 lUl 4097 69i4 1257 4169 6970 1292 4201 6975 1346 4227 7020 1401 4231 7075 1421 4301 7083 1430 4352 7093 1613 4363 7112 1575 4354 7223 1592 4371 7248 1615 4406 7297 1673 4471 7367 1677 44 8 7411 1697 4516 7433 1703 4532 7460 1768 656 7656 1848 4716 7682 1896 4763 7634 1908 4806 7639 1973 4936 7715 Ï006 6074 7755 2037 6110 7759 2094 5126 7764 13 aSlS 5334 8063 10324 12968 15847 18066 8136 10445 13109 16854 18074 8163 10561 13169 16601 18110 8176 10668 13219 16908 18162 8180 10656 13265 16937 18196 8183 1U706 13313 16960 18247 8226 10726 13454 16012 18251 8240 10773 13456 160 4 18611 8273 10787 1356 16023 18526 8302 10813 13766 16090 18630 8306 10856 13829 16107 18532 8330 10876 18871 16121 18667 8332 10960 13880 18169 18667 13882 16176 18767 8358 10980 8361 HOOI 13896 16278 18784 8404 11033 13990 a6ii67 18787 8468 11062 14016 16369 18790 8467 11082 14030 16390 18862 8610 11183 14148 16402 18971 8629 11192 14202 16447 19031 8649 11196 14248 16645 19153 8715 11205 14263 16557 19216 8760 I12I7 14365 16570 19237 87 0 11233 14429 16669 19249 8799 11463 14455 16674 19278 8867 11464 14463 16771 19286 8906 11577 14534 16787 19293 8936 11689 14549 16855 19302 8973 U730 14561 16890 19426 8978 11731 14553 16902 19443 9036 11860 1458U 16943 1946 9058 11937 14684 16993 19522 9068 11976 14668 17012 19638 9082 12021 14736 17070 19566 9084 12040 14809 17127 19584 V234 12051 14811 17184 19640 9271 12076 14824 17210 19838 9280 12080 14872 17228 19869 9332 12166 14887 I724S 19871 9369 12167 14966 17262 19980 9 7 12184 14996 17282 19993 9414 13266 16070 17327 20031 9417 12295 16106 17343 3f 146 9465 12313 15124 17373 20169 9623 12331 16160 17389 20167 9563 12379 15182 17396 20181 9600 12385 16194 17427 20206 9612 12450 16227 17566 20208 9671 12458 15247 17689 20243 9702 12491 15266 17665 30316 9777 12632 15268 17673 20372 9783 12634 16412 17687 20418 9788 12636 16434 17743 20443 9936 12667 15460 17791 20473 9950 12691 15473 17822 20581 9988 1214 15532 17853 20589 2188 5190 7778 10008 12845 15564 17873 20636 Ï200 6196 7903 10075 12860 15628 17896 20714 2208 6238 7923 10195 12910 16669 17899 Ï077Ï Ï253 6241 7962 10200 12916 15677 17981 Ï0874 2274 5303 7986 10338 13960 15755 17993 Ï0387 2287 6326 7999 10266 ADVERTENTIÊN B betaigen onzen dank tooi de vele blgken van belangstelling bg het orerlgden van ons Dochtertje onderronden H PAUL L C PAUL JoNKK Gouda 13 Dec 1891 De Heer en Mevrouw EOUK EikkHOF bedanken voor de bewgzen van belangstelling bg de geboorte banner Dochter ondervonden Be A Limbarg 12 Dec 1891 Mejuffrouw van EIJK Eattensingel vraagt tegen primo Februari een DIENSTBODE P G Zeer Uette Gesteendrukte NAAmASTJES worden GELEVERD door A BaiNKMAi en Zn Mantels en Mannfactnren worden vanaf heden tot veel verminderde prüzcn k CoQtant Opgeruimd MARKT 53 hoek Rerksleeg G HOUTMAN De DETAILPRMZEN van h lloiTi s Um zijn fi SO f0 9S per Eg per Eg Pe V Kg per Eg bus C J van Houten Zoon KRAEPELlËi HOLBJI S Eikel Ceicao Aao bevolen door D D Genees en Scheikundigen Bekr met Gouden en Zilveren Medailles Voedzaam Versterkend en Aangenaam van Smaak Met meUr gekookt leer aan te bevelen voor daf lijkseh gebmlk bM kinderen iwakke personen en klieracbtige geettüen Met water toebereid is zg als sfeneenkrachtlge drank nitatekend b diarrhée ook voor inigelinKen en kleine kinderen De echte Elkel Oacao van Kraepellen é Holm is alom Terkrijgbanr in Pabtieksmerk Tierkante bussen van n Kgr f 1 70 w Kgr k f 0 90 en tt Kgr h f 0 50 vooriien Tan Etiqnet waarop nerenstaaod fabrieksmerk en de handteekening ran de fabrikanten 9 KKAEPeLI N en HOLM te ZKINT Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBËWARIIVG Hollandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 faalden Ieder die m de verschrikkellj 1 gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrggen bjj hetVer lagsMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekIicndel in Holland LIKDOORNS JBeltknobbels HoornHiea Suideelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PrïfH per flacon met penseel 50 ets Alléén ecH bg B SCHOLTEN Coiffeur Eiach de handteekening vnu A v lUtJijL Snelparsdrok an A BwnkmAn Zoon Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iizottderlpe Nommers VIJF CENTEM BINNENL AND GOUDA 15 December 189 i In de gisteren avond gehouden vergaderïnff van de AmhachLstandVoreenigin is besloten aan de leden 100 pCt uit te keeren Tot bestuurslid in de plaats van den hner M Woorloe is gekozen de heer A G van Schalen terwijl tot Secretaris met byna aljfemeene stemmen werd herkozon de heer T C de Moor In ons bericht aangaande den brand der kleederbleekerij het Springende Paard komt eene onjuistheid roor daar staat ol dat spuit No 5 het eerst water heeft gegeven Men deelt ons mede dat dit niet zoo is Terwijl bovengenoemde spuit werd ingespannen gaf spuit No 3 reeds water Door den storm is do torenspits te Bergambacht van kruis en weerhaan verstoken Het kruis is bij het neerploffen op den grond gebroken en veroorzaakte eenige schade uan bet korkdak Men meldt uit Katwijk a Zee De slag die onze gemeente gotroifen heeft door het vergaan van ie bomachuit K W 6 is niet gering te achten In de eerste plaats verliezen wij in den stuurman Bert van Duijn eon braaf burger een oppassend huisvader Met zijn zoon van 23 jaren die met hem op deze schuit voer laat hij op 48 jangen leeftijd op het veld van zijn arbeid jammerlijk zijn leven acht kinderen grootendeols onverzorgd achterlatende Ook de overige acht leden der bemanning waaronder oen Scheveninger stonden gunstig bekend FEVILLETOIM Uit hei Vuiüch XXVIII XIO Wel nu welen wij immers waarom die manvan alles zoo nauwkeurig onderricht is Hij behoeftslechts een blik in dat boekje te worpen om ichaanstonds te orienteeren de ware graaf zal hemomtrent alles mededeelingen verstrekt u m Gronau zag den inspecteur verbaasd aan Thans werd ook hem veel dui lelijk de vermoedens kregen nu ook in zijn oogen waarschijnlijkheid Herinnert ge u nog den raatroos vroeg dekleine heer na een korte pauze terwijl hij weereenige aanteekeningen had neergeschreven Zeker antwoordde Daniel Welken indruk maakte die man op u Hij scheen een ruwe indringer te zijn Gij bnicht hem de goudstukken die de graaf hem liet aanbieden en hij wierp ze u voor de voeten Herinnert ge u nog do woorden die hij daarbijsprak Hij was niet gekomen om te bedelen eenaalmoes wou hij met aannemen trouwens bij het kiezen der bemanning voor een schuit zoekt soort ook al soort Om kort te gaan het fonds voor de nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers gevestigd te Leiden en het weeahms der Nederd Herv Gemeente alhier zullen zich gedurende vele jaren belangrijke offers hebben te getroosten daar Bart van DuiJB onder meerderen der bemanning weduwnaar was ön vele kinderen hunne verzorgers verliezen Ook de schuit was niet verzekerd wat te meor te betreuren is aangezien daartoe wel gelegenheid bestond al wordt bij beurspolis per jaar 3 pet gecischt Men meldt uit Haarlem aan de N R Ct In de Zaterdag avond gehouden séance dealde Sequah mede dat hij Dinsdag a ond voor het laatst alhier zou optreden Woensdag ochtend naar Leiden vertrekken en daar s avonds zijne eerste séance zon geven Hoewel hg Zaterdag avond had verzocht zijne paarden niet af te spannen maakte het publiek daar toe alle nAnBt LlteQ zoodat bü genoodzaakt was zgn rijtuig weg te zenden en wFelix Pavore aan de achterzijde te verlaten Ongestoord bereikte hij zoo zijn hotel Het enthousiastische publiek stond nog wel een uur lang voor het gebouw Sequah heeft het publiek toegezegd Dinsdag avond op zijn zegewagen naar huis te zullen terugkeeren omdat het dan de laatste avond is Dien avond zullen ook alle genezen patiënten op het platform verschijnen Zaterdag avond werd hem in don schou burg weder eene ovatie gebracht In de dezer dagen gehouden vergadering van Netlerl Industrieelen werd het jongste spoorwegongeluk bij Halfweg voor een doel óók geweten aan de directie die met een ongeoefend conduc eur van traraloco raotiöven bij avondduister een zoo langen goederen Kn toon drong hij ten tweeden male op eenonderhoud aan Ja hij zeido dat de graaf hem gehoor moestverleenen hij zou niet eer de plaats verlaten alvo rens hij hem gesproken had Bracht sji den graaf dit antwoord over en hoenam hg het op Hij uas woedend In het begin wilde hijdenonbeschaamde de deur laten uitwerpen toen sprakhij van een dienst dien de matroos hem bewezenhad en tni slotte ging hij in hot park nadat hijgezien had dat de matroos zich daarheen had begeven Viel u dat niet op Wel hot was immers best mogelijk dat hij denman dank schul lig was van de schipbreuk Hoe lang 1 i de graaf in het park Ik kan dit niet nauwkeurig zeggen maar ikherinner mij dat het lang duurde Zaagt gij den graaf toen hij terugkeerde Ta ik wfls bij de gravin toen mijnheer binnentrad Was hij opgewonden Noen hij was zelfs zeer kalm en zeer ernstig Hij zoido mij dat wanneer de matroos nogmaalskwam ik hom de deur moest laten uitwerpen hijhad met dien man niets meer te maken En iater toen de justitie kwam Toen wilde de graaf van de geheide zaak nietsweten zij was hem onaangenanra ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GROOTE LETTEB3 worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt trein en dan nog wel telaat van Amsterdam liet vertrekken Mode naar aanleiding van dit incident sehryft een lezer ons o a ffMijns inziens zou op een trein evenals op een stoomboot een kapitein aanwezig moeten zijn en die en geen machinist of stoker zou belast moeten zijn met den uitkijk naar seinen enz De machinist heeft alsdan te voldoen aan de commando s van dien chef en dui alleen te zorgen dat de machine in orde is en dat hij direct op het commando stopt remt enz enz Dat zal beter aan het doel beantwoorden Dan is er iemand die waarlijk verantwoordelgk te stellen is en dat is thans niet het geval of het zou de directie moeten zijn Hoe licht heeft een machine iets dat dringend voorziening eischt dan kan toch de machinist onmogelijk voor uitkijk en voor machinist gelijk dienst doen Zijn ze niet beide tegelijk benoodigd dan moet hij den uitkijk aan den stoker overgeven en toch als er iets gebeurt is hij de aansprakelijke persoon Is er een karrowei die beider hulp vordert dan is do trein feitelijk zander uitkijk Hoe zulke toestanden zoo lang ongehinderd kunnen blijven voortbestaan ik beken eerlijk dat ik er niets van begrijp Ieder moet inzien dat uit zulk eene regeling ongelukken moeten voorkomen en toch wordt zulk een toestand om oenige honderden gulden sjaars uit to sparfn jaar in jaar uit bestendigd ea vele menschenlevpns in de wanssehaal gestehl Ea het publif s tot dusver nor altijd laks senoeg om met alles wat de raaatschappijün doen klakkeloos genoegen to nemen Tot zoover onze lozer Nog op andere onhoudbare toestanden bij het spoorwegwezen wordt bij vernieuwing de aandacht gevestigd in een ingezonden stuk van een spoorwogwachteres iu het Friesche l lftd De Klok Welke kleeren droeg de graaf toen hg in hetpark ging Zijn huispak een groen jachthuis Met dierenkoppen I Ja Wij komen allengs een stap nader zeidc hg maar ik heb u nog oeniare vragen te doen oudeheer Wie was er medo belast de kleeren van dengraaf schoon te houden in écu woord diens kleedkamer te verzorgen Die zorg was aan mij toevertrouwd Scherp nu eens goed uw geheugen Herinnert ge u dat aan dat buis een knoop ontbrak Ja Wanneer hebt ge dit ontdekt I Den avond van den dag waarop de matroos bij ons was Den vorigen dag was de graaf aangekomen I Ja Go hebt voor deze herinnerinjt wellicht oen uitgangspunt I Zeker Toen ik het ontbreken an den knoop I bemerkte rees de gedachte bij mij op dat de matroos er een had afgetrokken Er zijn mensehen die de gewoonte hebben om hen m t wie ij spreken aan een jasknoop vast te houden en ik had den matroos als een ruwon brutalen kerel leeren kfcuncn Ontbrak er later nog met eens et u knoop Ja en ik kon duidelijk benit rkon dat die wasafgesneden