Goudsche Courant, woensdag 16 december 1891

Zij deelt o a mede dat het diensthoekje aan de waohteressen gelast dagelgks ISOO Meter van de spoorbaan nauwkeurig t schouwen en te iaapecteeren Zij mogen nimmer buiten weten van haar opzichter den post verlaten ej toch als een stationschef een circulaire van een extra trein aan haar wachtpost stuurt moeten zij die onmiddellyk aan den volgenden post bezorgen om natuurlgk tegen aankomst van den eerst volgenden trein weer o i post te ign Vgfcien zestien uur per etmaal hebben deze vrouwen dienst nooit een vrijen Zondag en zij worden volgens deze mededeeling betaald met 25 cent per dag Wie vraagt niet met deze inzendster Mag met dezorg voor do veiligheid van zooveel mensohenlevenszóó worden omgesprongen Standaard Staten Oeneraal Tweede Kamer Zitting van Maandag 14 December 1891 He motie Van Dedem wier lot Vrydag onbeslist gebleven was hield do Kamer nog eeuigen tijd be ig De voorsteller wijzigde haar eerst ten einde er fatsoenlijkor Hollandsch ven te maken doch eindigde mot haar in te trekken De aandoenlijke geschiedenis dus van eeu vader die zijn dochter in bruidsgewaad tooit alvorens kaar eigenhandig op het altaar te slachten Intusscheu hadden de beeren de Beaufort Amst eq Reekers log gelegenheid gehad om de Kamer het ongepaste onder het oog te brengen van directe inmenging in de huishoudelijke zaken der verschilleude departementen Toen voli den twee meer belangrijke zaken het ambachtsonderwgs en ile vrije en orde oefeningen op de lagere school Alle partijen steunden de aubsidiën voor arabachtsicholen Alleen werden er wrnschcn geuit en wenken gegeven voor de toepassing Ten slotte gaf de Minister de bevredigende verklaring dat de uitgetrokken som een e rstd stap was die leiden moest naar subsidieeriug van alle werkelijke ambachUKholen Scholen voor kunstindustrie teekenscholen avondscbolen kunnen zich niet vleien met steun uit dezen post Deeisch van schoolgeldheffing zou niet absoluut worden gesteld De ambachtscholeu zouden alle gerekend worden tol t Midd onderw te behooreu maar de Min dacht er niet aan om te eischen dat alle onderwijzers aan die scholen een akte Midd Ond zouden moeten hebben Gaarne zou de Min ook medewerken om aan het herhalingsonderuijs een meer practiscbu strekking te geven ndten daaraan echter ook eenig landbouwouderwijs werd verbonden dan z u daarop de nieuw aan te stellen inspecteur voor Landbouwonderwijs geen toezicht uitoefenen want deze zou zich uitsluitend hebben te bemoeien met midilelhaar onderwgs en niet met lager landbouwonderwijs Daarna werden de algemeene beschouwingen over het lager onderwijs geopend maar deze bepaalden zich bijna uitsluitend tot de vrije en ordooefeningen Wilde do heer Mackay dit geheele leervak doen vervallen de hoeren De Megier Vermeulen en Borge ius gingen niet zoover maar drongen er ernstig bij den Minister op aan om maatregelen te nemen in het belang van de bestaande onderwijzers die door bet gemis van een gunstige overgangsbepaling ten hunne behoeve thans verplicht zijn nog Wanneer was dat Denzelfden dag waarop Beimann veroordeeldwerd Ge hebt een goed geheugen Daniel zeideGronau Toen go het ontbreken van den tweeden knoopbemerktet dacht gij er toen niets bij vroeg deinspecteur Wat moest ik denken Ik had den knoop er gaarne weer laten aannaaien maar ik vond hem niet De inspecteur opende glimlachend een lade zijner secretaire Zijn dat de verloren knoopen vroeg hij Verbaasd was Daniel eenige stappen genaderd Zij zijn het luidde het antwoord En uu vóór alles goed den mond siehouden zeide de kleine heer op erna igen bevelenden toon Gij ziet welk spoor ik volgde en wellicht hebt ge na reeds het vertrouwen gewonnen dat ik mijn doel zal bereiken Maar mijn bemoeiingen kunnen alleen dan met een gunstiaen uitslag bekroond worden wanneer niemand mij in den weg loopt daarom moet ik ieder dien ik in mijn geheimen inwijd het strengste stilzwijgen tot voorwaar e stellen Erkent ge de noodzakelijkheid daarvauP Zeker zeidu Daniel K jijt gg bereid de mededeelingen welke gij zooeven verstrekt hebt voor den rechter te horbalen Woord voor woord een examen af to leggen in de gymnastiek op ge i vaar af dat zg andera uit hun betrekking zullen worden ontslagen omdat in dit verplichte leervak alleen onderwijs mag worden gegeven door bevoeiiden De heer Vermeulen betoogde dat wel zonder wetswijziging in dit kwaad kon worden voorzien door aan oude onderwgiers slechts een zeer gemakkelijk examen af te nemen en j emeenterandsbesluiten tot ontslag van onderwgzers te casseeren maar de andere sprekers trachtten duidelijk te maken dat alleen door wijziging der overgangsbepaling de thans bestaande onbillgkbeid kon worden weggenomen Vooral de heer de Meijier zette dit punt uitvoerig en duidelijk uiteen en hg had de voldoeuinï dat de Minister verklaarde de aangevoerde bezwaren geenszins licht te achten en na het inkomen vau de examen rapporten ernstig te zullen overwegen op welke wijze aan die bezwaren kou worden tegemoetgekomen In geen geval zou hij voor zoover hot in zijn macht was toelaten dat onderwijzers op dien grond uit hunne betrekking zouden worden ontslagen De afdeeling Kunsten en Weienschappeu ging er ditmaal gemakkelijker door dau dit in andere jaren wel eens bet geval is geweest In de avundzitting hoi ft de beer Lieftinck nog eens ilo ruïne van Bredero le in de aandach van don Miuister aanbevolen en de heer Pytterseu Jiet stadhuis te Bolsward Geen enkel amendement tot besnoeiinir is voorgesteld Het Ve hoofdstuk is zonder stemming goedgekeurd De kleinere wetsontwerpen die min of meer verband houdende met dit hoofdstuk oaarna aan de orde waren gesteld zgn zonder discussie of stemming aangenomen Ook de afwijking van de reifela iler gemeentewet voor de jeraeenten Hellevoel luis Middelharnis Vlieland Kelder en Terschelling die weder voor vier jaren machtiging hebben gevraagd voor eene gemeentelijke belasting op het gedistilleerd gaf tot geen strijd aanleiding Evenmin was dit bet geval met bet wetje ten behoeve der gemeente Urk die schijnt niet te kunnen leven zonder een accgns op de turf Alleen omtrent de uitzondering voor de gemeente Vlissingen welke niet alleen een opbrengst van ƒ 27 000 uit den accijns op bet gedistilleerd behoeft doch bovendien nog eene betfing van f 19 000 uit I een accijns tot en bedrag van ƒ 1 per 100 Kü tarwe noodig heeft om haar budget te doen kloppen ontstond oen tamelijk uitvoerig debat tuascbeii den heer Veegens die als amendement voorstelde de gcmaalbelasting alecbts voor een jaar toe te staan en ilen oud burgemowter van Vlissingen den tegenwoordigeo afgevaardigde uit Ridderkerk die zgn best deed om aan te loonen dat Vlissingen dezen accgns met missen kan Dit laatste is een moeilijke quaestie om uit te maken zonder met den financieelen toestand der gemeente geheel op de hoogte te zijn Maar zonderling was zeker de redeneertng van den heer Smit dal de accijns bet brood niet duurder maakt en dus geen druk legde op de arbei I denbevolking Op wie drukt de belasting dan Hoewel bot amendement van den beer Veegens de j gemeente toeliet nog gedurende een jaar de belasting te beffen ten einde zich in dien tusschenlijd over een aequivalent te kunnen bedenken durfde de Kamer I tegenover bet advies der Regeering de verantwoor delijkbeid voor een greep in de gemeente financien blijkbaar niet aan en verwierp met 54 tegen 20 stemmen het voorgestelde amendement zoodat Vlis sin Z6U tot 1 Januari 1896 de bevoegdheid heeft be Goed Voor het oogenblik i dit nog nielnoodig ik moet vooraf betere bewijzen bijeenbrengen er kunnen wellicht nog eenige dagen zelfsweken over heengaan maar ik koester de vasteovertuiging dat mijn bemoeiingen met den gewenicbtcn uitslag zullen bekroond worden Na de e ontbnllingen vind ik bet niet meeropvallend dat de graaf de kunstverzameling van zijnvader wil verkoopen zeide Daniël Wie heeft u dat gezegd vroeg de inspecteur Hij zelf Heeft hij al een kooper gevonden Voor zoover ik weet beeft bij de firma Ramberg en Zoon met den verkoop belast Hm men zou daaruit kunnen afleiden dat hijte gelde wil maken wat hij kan om zijn toekomstvoor alle gevallen te waarborgen Zou bg al gewaarschuwd zgn Dat betwijfel ik zeide Daniel ik heb tenminste niets bemerkt Zijn geweten zal de waarschuwer zijn antwoordde de kapitein We moeten alles in hot work stellen om Wat geschieden kan zul geschieden viel deinspecteur hem in de rede maar met zulke zakenmoet men uiterst voorzichtig te werk gaan Dusnogmaals heeren stilzwijgendheid Wanneer gijeen gewichtige ontdekking mocht doen dan verwachtik oogeublikkelijk bericht Hij was opgestaan en zijn bezoekers begrepen dat houden om altijd onder goedkeuring der Regeering de tarwebelaatmg te blijven heffen fig Sohaerbeek is de locomotief van den trein van Antwerpen in volle vaart in den laatsten wagen vau een anderen trein gereden Verscheiden personen zgn gewond Twee gevangenen die overgevoord werden rankten zon beklemd dat men den wagen moest openbreken om hun de vrijheidtahergeven de reis naar de gevangeiiis voort te zetten Uit de hofstad wordt aan de irnh Cl geachreven Het is nogal erg wat dezer dagen een seriens dagblad van deze hofstad van Nederland aanvoerde dat namelijk de typhus din dezer dagen otücieel verklaard werd in de badplaats Sohevoningen epidemisch te heerscb en reeds sedert Juni of Juli van 1891 aldaar slncbtofTers had gemaakt Derhalve bobben wg badseizoun gehouden met dit geraamte in de kasten der hotelkamers en gemeubileerde appartementen waarin de Schuveningsche exploitanten vau het vermaakliovenil of gezondheidzoekend menscbdoiB hunne gasten de en nazomer met hunne glimlachen en lonken hebben ontvangen Wie mot het bestaan van den onder al dien tooi en beleefdheid wegschuilenden en naar zgne prooi happenden vijand bekend is geweest moot toch dunkt niij een wonderlijk gevoel met zich omgedragen hobbi n of wel zich guenelei begrip kunnen maken van don gemoedstoestand van Ibsen s held in zijn Vijand der maatschappij don geneesheer directeur van eene gero s intclijke badplaats die zooals t beet de bulaniJMa dier instelling in de waagschaal stelt door de aandacht te vestigen op den gebrekkigen bygiëniscben toestand waarvan bij verbetering voorstaat en aandringt Ik zeg dit in de onderstelling dat het zoo sprekende blad zich niet vergist hetgeen k niet uit eigen Mretenscbnp weet te beoordeelen alleen kan ik getuigen dat er gedurende het ganschu badseizoen al geruchten van ernstige ziekten te Schoveningen geloopen hebben en ik zelfs menigmaal heb hooren zeggen nu hoeft men zooveel beweging gemaakt over het spuien boewol dat niets geen kwaad deed en besmettelijke ziekten laat men onopgemerkt uitwerken Doch al was dit gerucht volkomen ongegrond dan nog zal niemand die de toestanden in deze residentie kent ontkennen dat het er met de openbare gezondheid te Schoveningen slecht uitziet en bet hoost tijd wordt dat het iemeente bestuur daaraan iets doet Jammer alleen dat de ilood van een zoo verdienstelijk geneeskundige als dokter van der Mauilele do slapenden wekken en de nalatigon prikkelen moet Deze Scheveningsche epidemie en de wel wat overdreven zorg voorde gezondheid onzer jonge Koningin die zelf in de Tweede Kamer deed aandringen op het dempen van eeue voor de gezondheid volstrekt niet hinderlijke sloot alleen omdat die langs den tuin van het paleis gelegen is herii nerde wat voor twintig jaar geleden in Engeland voorviel Tengevolge van den onveraniwoordelgkeu toestand van het rioolstelsel van het door den Prins van Wales bewoond paleis waren reed ettelijke leden van de hofhojding en den hofdienst door den typhus weggesleept zonder dat eenige autoriteit zich er om bekommerde daar werd do Prins zelf aangetast eu terstond was heel Engeland in last en werden er allerlei hygiënische hg alleen wenschte te zijn Wat zegt ge nu vroeg de kapitein toen zij op straat waren De onthullingen hebben mg in de hoogstemate verrast anlwoordile de kamerdienaar geheel jen al kan ik nog maar niet gelooven dat bet t juiste spoor moet zijn Ik moot tijd hebben om er over na te denken veel van wat de inspecteur gezegd beeft stemt mot mijn zienswijze en waarnemingen overeen maar het is ongeloofelijk dat die fijne heer die volmaakte aristokraat een avonturier zou zijn I De inspecteur heeft u daarop reeds een antI woortl gegeven zeide Gronau on dit antwoord is ook het raljne Geloof mij een beambte zoo ervaren als hij zou zich niet met deze tjiak belast hebhen als hg niet reeds bij voorbaat van welslagen overtuigd wa Dat wil ik toegeven Kn ge zult ook moeten toegeven dathijreedauu meer weet dan wij vermoeden vervolgde dekapitein de manier en de tact waarmede hij diezaak behandelt bewgzen zulks Wij mogen hem du vertrouwen en moeten het onze doen om hom teondersteunen Ik kan niets moer doen Misschien toch wel Daniël 1 Ik mag het slot niet meer betreden Wordt vervolgi y maatregelen genomen juist alsof Z K H bet eerste slaohtoff r van de ziekte waj De Nederlandscbe vereeniging tot voorkoming van ongelukken m fabrieken eu werkplaatsen beeft dezer dagen haar eerst Mededeelingen uitgegeven Art 2 der statuten bepaalt nl als iloel der vereeniging lo het bekend maken van doeltreffende inrichtingen toestellen on machinodeolen ter bescherming der arbeiders 2o hot aumenstellun en verspreiden van reglementen handleidingen en voorsehiiflen voor de behandeling van machines toestellen enz 3o het verspreiden van kennis der fabrieks hygiene De Mededeelingen zijn ui het leven geroepen ora aan deze eiscben te beantwoorden Het derde punt legt het bestuur een plicht op ook aan de beroepsziekten zijn aandacht te schenken Niet alleen moet het tastbaar ongeluk gevolg van de eene of andere meclianiscbe oorzaak voorkomen worden maar bestfjden dient ook du slepende ziekte die een gevolg is van slechto luchtzuivorinj inademing van schadelijke dampen g is en stof of van de houding waarin de arbei l wordt verricht Bütrelfonde dit alles wenschen de Mededeelingen voorlicliting to geven Intusscheu beperkt zich daartoe haar doel niet uitsluitend zij moeten een band vormen tussclien bestuur en leden en tusschen de leden ouderling Wie iets heeft mede te deelen op te merken of te vragen vindt daartoe in deze uitgave de gelegenheid mits hij zich bepale tot vraagstukken die in verbanil staan tot bet doel der vereeniging Eindelijk vertrouwt het bestuur dat de Mededeelingen er toe zullen bijdrageu zijn streven raeor alge meen ingang te verschaffen ook buiten den kring der leden eu dat zij de overtuiging zullen helpen vestigen dat de vereeniging werkzaam in het algemeen belang ook het particulier belang barer leden werkgevers on patroons niet uit het oog verliest Het eerste nummer der Mededeelingen begint met een beschouwing over eerste hulp bij ongelukken Daarin wordt gewezen op de nooilznkelijkheid ora in elke werkplaats een duidelijke aanwgzmg te hangen waarop met een enkelen oogopslag kun worden overzien wat men doen en wat men laten moet bij verstikking flauwte kneuzing bloedverlies beenbreuken brandwonden enz Al doze raadgevingen bepalen zich natuurlijk tot de eerste hulp en de daarvoor benoodigde voorwerpen en geneesmiddelen die een volslagen leek kan mag of moet verleenon en gebruiken in afwachting dat een geneesheer die taak kan overnemen De bandleiding welke bewerkt is naar die van de Mulhausener vereeniging tot voorkoming van ongelukken wordt aan alle leden rondgezonden Het Sociaal Weekblad gaal na of het in de Tweede Kamer gevoerde kiesrecht debat vrucht heeft opgeleverd voor de zaak van het kiesrecht inzonderheid vrucht voor het antwoord op do vraag wanneer do regeering de regeling ervan denkt aanhangig te maken Het blad haalt uit de rede waarmede de minister van binnenl zaken bet debat over de motie Tijdens besloot het volgende aan Dat sommigen terecht doordrongen van de noodzakelijkheid der regeling van hot kiesrecht nauwelijks het ongeduld kunnen bedwingen verwondert mij niet En evenmin dat andoren gelijk wij bet gister middag hoorden van de geachte afgevaardigden uit Ommen den heer Van Alpben en uit Almelo den heer Scbaepman zichzelven eu der Kamer trachten diets te maken dat de regeling van het kiesrecht nog wel eenige jaren kan worden verschoven De regeering wenscht evenwel haar eigen tred te houden hem noch te verhaasten noch te vertragen Zoodra de voorbereiding eener wettelijke regeling van het kiesrecht is afgeloopen en de voorschriften der grondwet zijn nageleefd zal de daartoe strekkende voordracht worden ingediend Niet vroeger maar ook geen dag later En de regeering vertrouwt dit moge tevens den heer Schaepman voorloopig tot antwoord strekken dat de Kamer alsdan bereid zal worden bevonden om met bekwamen spoed de wetavoordracht ter hand te nemen en af te doen Wij bobben ons veroorloofd voegt het S W hierbij in deze aanhaling eenige woorden te spr tieereu Want zij schijnen het ons ten volle te verdienen dat er bijzondere aandacht op valle In tweeërlei opzicht Buiten de Kamer in de pers is er herhaaldelijk op gewezen dat het blijkbaar der regeering er om te doen was zoo laat mogelijk in dit vierjarig wet j gevend tijdperk de kiesrecht regeling tot stand te brengen Zelfs word niet verzwegen het vermoe j den dat op hot halen der verkiezingen van 1896 j zonder nieuwe kieswet alles werd aangelegd Welnu van do regeeringstafel is de meening als kon de i regeling van het kiesrecht nog wel eenige jaren wor den verschoven gekenschetst met de krasse uitdrukking dat men dit zichzelven en der Kamer trachtte diets te maken De motie van den heer Tijdons was gebouwd op de onderstelling dat de Kamer het kiesrecht ontwerp ontvangend niet bereid zou zijn het tot afdoening te brengen zonder noodeloos verwijl Welnu de minister van biunenlandsche zaken beeft de regeering verbonden om als bet zoover is te dien einde haar invloed voor zoover noodig en dan kan het een beslissende invloed wezeu lu de schaal te werpen Kan met het oog op het een zoowel als op het ander in goede trouw worden beweerd dat dit Kamer debat ia geweest oen debat zouder vrucht voor de zaak van bet kiesrecht Bultenlandscli Overzlcbt De algemeene beraadslaging over de nieuwe bandelstraclateu in don Duitsoben Rijksdag heeft drie dagen geduurd en t was tijd dat er een emd aan kwam want zij werden eiken dag minder belangrijk de eerste ilag ia ie beste geweest Dat neemt niet weg dat er ook Zaterdag veel gopraat is nog zes uren De rocbterzijde beweerde op nieuw dat de landbouw bot kind van de rekening was bij deze tractaten De llgkskanselier Caprivi ontkende uit even sterk ala vroeger en verklaarde dat do nijverheid mul was voorgetrokken tegenover den landbouw het had hein veel moeite gekost het graanrecht op S j Mark te houden ter tegemoetkoming in het gebrek aan landbouwarlieiders zou een wijziging der wet op bet domicilie van onderstand in overweging worden genomen oen wetsontwerp dat daarop betrekking heeft kon na i t afloop van het tegenwoordig zittiugtijdvak lerwncht worden Caprivi drong er ten slotte op aan de bandoUverdragen nog voor Kerstmis af te doen Nadat de algemeene beraadslaging gesloten was verklaard deelde Manteuffel namens do meerderheid dor conservatieven mede dat hij de verzenduig der traden naar een oommissie verlangde De antiSomiet dr Bockel verklaarde bij voorbaat dat zijn pang die niet veel beeft in te brengen tegen de tiactaton zou stemmen Een voorstel door een andoren antiSemiet gedaan om hoofdelijk te stemmen over het vaorstel tot commissie onderzoek werd niet genoegzaam ondersteund en daarop werd met groote meerderheid bet coraiuiasoriaid maken verworpen Vóór stemden alleen de conservatieven ongeveer de heele pang enkele leden vaude vrg conservatieven en de anti Semieten Men ka i dus den einduitslag begrijpon Aanneming der tractaten inel groote meerd rheid zal het eind zijn De Regeering wil dat ook i e derde lezing nog vóór Kerstmis zal plaats hebbeu en bet is beat mogelijk aU men de stemming van de meerderheid van den Rijksdag nagaat dat zij haar zin krijgt De Engelsobe BconomUt maakt over do handelsverdragen die thans in Duitschlant UostennjkHongarije Italië België en Zwitserland aanhangig zijn gemaakt eenige opmerkingen wolko ook voor ons land ran gowicbt zijn omdat onzo verhouding tegenover het buitenland wat de uanilelspolitiek betreft zooveel overeenkomst iieeft met die van Groot Britannio Het ia nog te vroeg zegt hot blad om een besliste meeiiing uit te spreken over de vraag hoever de invloed zal gaan welke le nieuwe verdragen op den Britschen handel zullen hebbeu Het ia genoegzaam zeker dat wij er eenig voordeel van zuUeu trekken Het beding van behandeling op den voet der meestbegunstigde natie dat in onze tractaten met die landen voorkomt zal ona in t algemeen gesproken in het genot stellen van de verlaging van rechten die door de nieuwe tarieven wordt ingevoerd Het ia echter niet onwaarachgnlgk dat als de verdragen in alle bijzonderheden bekend zijn geworden hot voordeel kleiner zal blijken te zijn dau het bij den eersten indruk zich voordoet Het hoo f doel der verdragon ia bevordering van den handel scben de landen die zo hebben gesloten en bij omwerpen zal dan ook wel er naar gestreefd zijn verlagingen zooveel mogelgk te beperken tot aii voortbrengselen dier lauden Zoo zal Duitachland wel bobben gezorgd dat de takken van de metaalen textielnijverheid welke voordeel trekken van de verlagingen die Oostenrijk Hongarije toestaat tegenover de lagere graanrechteu van Duitachland hoofdzakelgk betrekking hebben op die metaal varen en manufaoiuren die het zelf voortbrenjjt on zoo zal elk land wol voornamelgk voor zijn eigen belangen hebben gewaakt Bovendien machtigen de beataande tractaten de contraoteerende landen ouderling ten opzichte van den grenahandel afzonderlijke afspraken te maken waaraan wij geen deel hebbeu en die zoo kunuen wordeu ingericht dat wij in aoramige opzichten achter het net visschen Er ia daarom een nauwkeurig onderzoek der tractaten in al hun on Jerdeelen noodig alvorens men met eenig vertrouwen een oordeel kan vellen over hun invloed op den Britschen handel Het eenige wat men voor het oogenblik kan zeiigen ia dat onze buitenlandsche handel wegens zijn omvang en verscheidenheid in zekere mate gebaat wordt door hel verlagen der slagboomen waarmede de protectionistische landen zien hebben omringd Wat do aanleiding tot het sluiten der nieuwe hundelstractateii betreft betwgfelt de Sconomut of alleen het streven van net drievoudig verbond om zooals de kanselier Caprivi zeide aan den ouderlingen tariofoorlog een eind te maken wel de voornaamste beweegreden is geweest Bij Duitachland heefi stellig veel meer gegolden de steeds toenemende overtuiging dat onder bet stelsel van bescherming s laiida nijverheid onmogelijk tot vollen wasdom kon geraktii De kanselier zin zeer wel in wat het zvvakk t unt is van dat stelsel De beschermende rechten heötwn aan bet doel dat er mee werd beoogd in hèpge mate beantwoord Zij hebben aan de binnenlandscbo ng verheid de macht gegeven over de binnonluurfsche markten en baar in staat gesteld prijzen te vragen die bij vrije mededinging van het buitenland onmogehjk waren geweest Dat ging goed in de eerste daaen maar do grove winsten die bebaabl werden trokken allengs nieuw kapitaal tot de ngverbeid wuarvan een bovenmatige voortbrenging het gevolg was Intusscheu sloten de hoogo rechten niet alleen de buitenlaiidache goederen uit maar zij aioten tevens do Duitscha op De hoogere productiekosten verlamden uamolgk de pogingen der Duitsche ngverbeid om op do buitenlandsche markten mede te dingen Daartoe moet ongetwijfeld het beschermend stelsel leiden en het was ook voorspeld toen Bismarck er toe overging Dat kan met nog grodter zekorheid aan Frankrijk worden voorspeld nu het rechten op rechtiin stapelt en wel om deze reden dat de bevolking er niet vooruitgaat en daarom m het biuuenland geen toenemende afzet mogelijk is zooals in Duitschland bet geval ia Het ia een vaste wet dat een natie die buitenlandsche verkoopers uitsluit ook buueulandsclio koopers weert Een staatkunde van commercieel isolement moet vroeg of laat uitloopen op een stremming m de ontwikkeling der ngverbeid Dat heeft Duitachland geloerd en het is te hopen het zijn voordiel zal doen met die los en eerlang evenals zijn boi dgenooten verder zal gaan op den weg an handelsvrijheid INSCHRIJVING VOOR DE Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gezien art 19 der Wet van den 19n Auguatus 1861 Staatsblad n 72 Brengen ter algemeene kennis dat volgena art 16 der genoemde Wet alle mannelijke ingezetenen die in dit jaar aclittien jaren oud zgn geworden of nog zullen worden zich voor de NATIONALE MILITIE moeten doen inschrijven Voor ingezeten wordt gehouden Hg wiens vader of is deze overleden wien moedor of zijn boiile overleden wiens voogd ingezoleueu IS volgens do Wet van den 28 Juli 1860 Staatsblad no 44 Hij die geen ouders of voogd bobbende gedurende de laatate aan bet in de eorste zinsnede vandit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttienmaanden in Nederland verblijf hield Hij van wiens ouders do langstlevende ingezetenen was al is zijn voogd Jfen ingezetenen mitshij binnen hot Rijk verblijf hdWt Voor ingezeten worilt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staat waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel wederkoerighoid is aangenomen I 1 De inscliriJTing geschiedt j ï Van een ongehuwde in de Gemeente waar de plkof is deze overleden de moeder of zijn beings overleden de voogd woont Van een gehuwde en van oen weduwnaar inde Gemeente waar hij woont Van hem die geen vader moeder of voogdheeft of door dezen ia achtergelaten of wiens voogdbuitren a landa gevestigd is in do Gemeente waar hijwoont Van den buiten a lands wonenden zoon vaneen Nederlander die ter zake van s lands dienst in eon vreemd land woont ui de Gemeente waar ignvader of voogd bet laatst in iVei rZanf gewoont heett Voor de Militie wordt niet ingeschreven De in een vreemd Rijk achtergebleven z3onvan een ingezetenen die aeen Nederlander is De in een vreemd Rijk verblijfhoudende ouderlooza zoon van oen vreemdeling al is zijn voogdingezeten