Goudsche Courant, woensdag 16 december 1891

1155 1188 k1247 r8 3 12S8 1313 1827 1353 1388 1463 1478 1634 1598 1806 1609 1816 1662 1676 1698 1761 1764 1795 1888 1894 1935 1937 2056 2069 2076 2144 2179 2189 2211 2275 2282 2296 1891 Donderdag 17 December 0 4711 GOUDSGHE COURANT il ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe mzending van advertentiöa kan geschieden tot b a uur des namiddags van den dag der uitgave moet z n 14643 3 Do zoon van deo Nederlanden die ter zake van s Iftnda dionst in 8 Rijks OTcrzeeache beztttiugen of koloniën woont Elk die volgens Art 15 beboort te worden ingeschreven 13 verpliciit zicb daartoe bij Burp öraeester en Wethouders aan te gevan tusscheo den 1 on 31 Januari Bij ongestfldheid afwezigheid of ontstentenis is zyn vader of is deze overleden zijne moeder of zijn büidtii overledtiu zyn voogd Lot het doen van die aaiijrifto verplicht Hij die eerst na het intreden van zijn IQ ar doch voor het volbrengen van zyn 20 inf ezeten wordt is verplicht zich zoodra dit plaats heeft ter iuschrijving aan to geven bij Burgo neester en Wethouders der Gemeente waar de inschrgvingi volgens art 16 moot geschieden Daarbij geldon de bepalingen der 3e en 3e zinsnede van art 18 èlijno inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hij volifens zijne leeftijd behoort Burger feester en f et ioua ers voornoemd roepen dientengevolge op de ingezetenen dte hun ü Jaar hebben bereikt dat zij dte in het jaar 1 ztjn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Oemeenle tot aan ifte verplicht zyn om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden vau des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure en zich inde daarbij vermelde o te doen inschrijven te weten Z J wier gesldCui suaara begint met de letter A B C D E F G H I J K L en M tusschen den 2 en 15 Januari 1892 eu zij wier geslachtsnaam begint met de letter N O P Q R S T U V W X Y en Z tusschen den 15 en 31 Januari 181 2 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dut het register van inschrijving op den 31 JaDiiarie des namiddags len 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zij die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen lu oene boete van 23 tot ion dat ieder die voor do Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzieu van een e3s tract uit het geboorteregister dat bij de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan hert die binnen deze gemeente zijn geboren op hunne aanvrage op het Bureau van den Burgerlijken Stand gratis zal worden uitgereikt terwijl zij die elders geboren zijn zicU ter Gemeentesecretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeente bestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat h j bij de inschrijving Wijk en Nummer zijner woning juist kan opzeven GOUDA den I5n üoceraber 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN beiIgen ijzkndoorn De Secretarie Blvvy p 1 ER 338 Staats loterïj 3e Klasse Trokking ran Dinsdag 15 December No 16ÜS1 5000 No U15+6 ƒ 2000 No 8267 9239 UU9 ƒ 1000 No 2214 10297 HSOO 400 No 14676 ƒ 200 No 392 4609 7803 12361 12585 13856 15390 18028 100 Prqzen van ƒ 45 29 2324 5157 7374 10i82 12788 15673 18331 37 2403 5182 7389 10193 12816 15815 18443 69 2438 6235 143 2440 6318 7396 10253 12846 15819 18448 7478 10278 12922 15827 1S481 156 2457 5359 7507 10334 12961 15839 18496 162 2465 5374 7546 10338 12973 15898 18561 188 2471 6428 7646 10418 12978 15904 18571 262 2517 6456 7725 10448 12999 15926 18708 300 2625 5539 7832 10457 13111 16943 18751 307 2709 5588 7853 10502 13175 15951 18763 419 2713 5686 7872 10560 13180 15971 18872 601 2793 5699 7875 10666 13213 15982 18898 525 2808 5700 7928 10748 13248 16086 18923 641 2810 5714 7937 10763 13270 16127 18930 592 2918 5743 8042 10791 13368 16128 18950 606 2960 5751 8049 10794 13413 16187 18990 719 3021 6790 8085 10839 13496 16200 19012 771 3022 5842 8146 10879 13520 16239 19118 919 3024 5888 8244 10939 13545 16252 19156 1018 3131 6005 8257 10949 13641 16446 19185 1020 3150 6039 8403 10951 13852 16513 19219 1038 3171 6066 8518 10968 13667 16575 19225 1086 3207 6150 8526 0976 13679 16577 19316 1090 3424 6154 8672 11169 13778 16618 19370 1119 3461 6169 8653 11241 13787 16716 19878 16753 16808 16828 16932 16981 17025 17030 17047 17068 17094 17132 17167 17173 17202 17280 17308 17390 17423 17424 17436 17450 17680 17690 17762 17834 17869 17948 17952 18163 18180 18190 18248 18259 18268 18296 8487 3489 3585 3677 37S9 3803 3t05 3847 3S96 3957 3997 3999 4043 4061 4118 4121 4160 4198 4245 4250 4286 42 4 4479 4510 4598 4698 4704 4841 4877 4881 4890 4946 4968 4978 6006 6039 11274 11309 11314 11326 1331 11368 11396 11472 11563 11639 11660 11661 11794 U 07 11844 11957 11980 U994 12019 12096 12163 12163 12178 12208 12214 12267 12270 12344 12383 12415 12420 12551 12597 12660 12744 13804 13810 13830 14011 14021 14028 14064 14099 14169 14240 14320 14321 14376 14404 14462 14666 14638 14645 14761 14766 14823 14838 14921 16034 15042 15043 J5096 15100 15130 16294 16301 16404 16416 15523 15636 19384 19447 19630 19672 19703 19718 19749 19790 19808 19819 19836 19856 19881 19951 20003 20034 20091 20116 2UI56 20226 20255 20265 20315 20396 20618 20664 20659 20679 20796 20803 20883 20900 20931 20956 20980 6198 8868 6203 8693 6218 8709 6237 8776 6241 8916 6310 9081 6330 9140 6347 9149 6373 9258 6393 9292 6493 9301 6518 9307 6582 9404 6610 9426 6616 9445 6680 9465 6674 9567 6703 9586 6716 9614 6766 9662 6796 9685 6804 9686 6813 9722 6824 9734 8866 9747 7046 9785 7054 9833 7136 98 8 7150 9 9 7158 993 7161 9953 7192 10030 7196 10033 7257 10048 7314 10071 7320 Vorijfe lijst No 14553 No 16855 m 2 16846 PETRüLKUM OTEERL GË van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was hmlen onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 76 Geïmporteerd lust ƒ 7 86 Januariloverinc ƒ 7 65 Februari levering ƒ 7 40 Maartlevering 7 30 April MeiJuni Jnli ieve ring ƒ 7 25 Auguslus levering 7 35 SeptemberOctober November on December levcnng ƒ 7 40 Burgerlijke Stand OKBOREN Il Dk Abnbim ondrn K lUboa en E de ZeeDW 12 Jacobs JühanDB oudera J i Hagemaa eo J C lammerta 13 Aotontoa MartlDoa oiidcra A de Korte eo J Heerkeve Marmua VVilteiD oudere P de Croot en T Groeoendyk OVEKLhOKN 12 Drc W Jon ieiieel hui r an R tan Dillen 37 j 14 P Burger 48 j A ao Gocb hnlafr van W van den Berg 6 3 j K Tmjllo Wed J van I Liinin 73 J J I Mul 14 m ADVERTENTI N Voor de vele bljjken van deelneming ondervonden bij het overlfld n van rajju Broeder den heer P A WEBNINK betuig ik met dezen mijn hartelgken dank W C WEBNINK Voor de talrijke bewjjien van deelneming ondervonden bij het overiyden van hnnnen Vader Behnwd vader Broeder en Behowdbroeder d n Heer JOHANNIS JACOBUS SNEL betnigen de ondergeteekenden hunnen hartel ken dank J P IMMERZEEL Smbl J IMMEBZEEL A Che snel M SNEL AS WlBEINGEN N FRANgOIS SNEL N J SNEL M E VAN VOLLENHOVEN Snel Mr C VAN VOLLENHOVBN Krnlingen j MoordrecluA 16 December 1891 Breukelen ADVERTEJVTIEN in alle Binnen en Buitenlnndsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De oudergeteekende betuigt bfl de e zgn hartelijken weigemeenden dank aan allen die gisteren Maandag hebben medegewerkt om zgne bleekerij De drie Notenboomem te doen behouden Dank z j hunne spoedige flinke en krachtdadige hulp is ge noemde bleeker j behouden gebleven die anders ongetwgfeld een prooi der vlammen zon zgn geworden Hunne maatregelen hadden zulk een uitstekend en voor den ondergeteekende een zoo gelukkig sncces dat zijne innige erkenteiykheid aan de Brandweer n allen zonder uitzondering die iets daartoe bgbrachten bg deze openiyk wordt verzekerd L JASPERS Bleekerjj De drie Notenboomen Gouda 15 Dec 1891 tegen FEBRUARI een Adres GOUWE C 49 Opeiil are Verlmring BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op DONDERDAG den 24 DECEMBER 1891 des namiddags ten één ure in het Raadhuis aldaar b j enkele inschr ving voor den tjjd van drie of zes jaren ingaande l Januari 1892 te verhuren 1 Het GRASGEWAS van den Hoogen Schielandschen Zeedgk strekkende van de Kaarsenfabriek tGouda af tot aan de RoomschKatholieke Kerk te Moordrecht 2 Een stuk RIETLAND en WATER gelegen onder de gemeente Gouderak nabg de Veerstoep bij het kadaster bekend in Sectie C No 669 en volgens hetzelve groot 9 Aren 50 Centiaren De voorwaarden zullen dageljjks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatseiyke Secretarie ter lezing liggen De inschrijvingsbiljetten zullen om in aanmerking te komen behooren te vermelden den jaarlijkschen huurprijs en moeten door den inschrijver en zijne borgen geteekend op zegel geschreven en gesloten op den dag der Vérhuring vóór des middags 12 nre ter plaatselyke Secretarie zgn ingeleverd Donzen Dekens WOLLEN BEEENS 6E6 4RAilËERDE SOLIEDE KWALITEITEK van 3 g d af Schenk en Zn mmm mm Deze Cognac wordt gestookt uit de fijnste Witte Wijnen te Xeres Zeldzaam vol en geurig Per flesch 1 85 verkrijgbaar gesteld te Gouda bij J tan O IJ E Kleiweg 2 VAN HOLK TER KÜILE D JE £ F T Snelpersdruk van A Brinkman k Zoon Gouda Ve uitgave dezer Courant geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs pei drie maanden ia 1 25 tranco per post 1 70 Aizoaderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 December 1S91 Aan da rijks universiteit to Leidon is liet doctoraal examen rochtswotenschap afgelegd door den heer H L Henislng In de zitting der Kottardamsche Arr Beohtbank van gisteren werden de volgende personen veroordeeld J W K oud 46 jaar zonder beroep wonende te Waddinxveen wegens beschadiging van eens anders eigendom tot 3 boete B S en D S sjouwers ie Gouda bekl van diefslal de Ie liekl tot 3 maanden gov tarwijl de 2e bekl werd vrijgesproken Voort stond terecht een jongmensch uit Haastrecht wien werd ten luste gelegd op den 17n October jl in de gemeente Haastrecht moedwillig don rijksveldwachter S die aldasr surveilleerde tor handhaving der orde bij een plaats hebbenden brand gewelddadig aangegrepen en met een stok op de borst gestompt en twee hevige slagen tegen het hoofd toegebracht te liebben De veldwachter verklaarde dat bekl bij dien brand de orde had verstoord deswege door hom was aangemaand naar huis te gaan on zich toen tegen hem had verzot Bekl gaf op het feit in drift te hebben gepleegd hij had toch quaostii gehad met den zoon van den burgemeester van Haastrecht sprak hierover met zijn broeder en toen had de veldwachter zich in dit gesprek gemengd Eisch 10 dagen gevangenisstraf Bekl s verdediger mr Jos van Kaalte bracht tal van documenten ter tafel waaruit bleek dat de orde bij den brand niet was verstoord en bekl in strijd FEVILLETOIM Uit het Duiüch XXVIII UI Maar ge kunt met het kamermeisje in verbinding blijven Kameniers luisteren aan alle deuren ik twijfel or niet aan of Vroni heeft eveneer diegoede gewoonte zg zal wellicht vc l uren watvoor ons van groote waarde is Als zij een ontdekking doet zal ij mij inieder geval bericht peven En dan nog iets Freule Von Buchenau moetgewaarschuwd worden zeide Gronau het zou ont zettend zijn als haar bruiloft met den graaf gevierd en deze eerst later ontmaskerd werd Freule Von Buchenau is immers uw nicht kapteiul antwoonlde Daniel u kunt dus Ik kan het niet doen viel Gronau hem in derede men zou mij het verwijt doen dat mijn waarschuwing uit jaloejïie voortsproot en ge zult inzien dat zulk een schijnbaar gegrond verwijt nadeeligzou werken Doe dan aan uw oom of neef de noodige mededeelingen mot de opgave van dtn burgemeester ols zeer gunstig bekend staat uaarora pleiter de rechtbank met aandrang verzocht zoo in deze eene veroordeeling moest volgen deze te laton bestaan in eene geldboete Uitspraak Dinsdag a et Gelijk men weet is het diamanten halssnoer dat don hoofdprijs uitmaakte van de Arasterdamsche koloniale tentoonstelling in 18S3 door de failliete vennootschap dier tentoonstelling in veiling gebracht Het snoer is te Brussel verkocht en heeft in het geheel opgobracht fr 45 000 Voor de betrekking van zetkastclein in de sociëteit Araicitia te Amersfoort op een salaris van ƒ 400 s jaars vrij woning enz hebben zich tot heden toe niet minder dan 186 sollicitanten aangemeld waaronder zich ook eenige niet geplaatste leeraren bij het middelbaar onderwijs er een aantal geëxamineerde onderwijzers bevinden In de gevangenis Mn iMfc Hoiligenweg te Amsterdam werd gisterenmorgen binnengebracht mevr Von Barnrkow geb Tindal tot het ondergaan van eena maand hechtenis waartoe zij bij niet betaling eener goldboete van 300 werd veroordeeld ter zake boieediging van den officier viin justitie aldoar Bij Mart fijhoff te s Gravenhage is verschenen het eerste iir van een nieuw staatkundig en staathuishoudkundig weekblad getiteld Nederlaua ua redactie opent dat met het volgende woord Naast du da olijlrsche couranten kan er plaats zijn voor een Weekblad ais dit Zij geven voel op elk gebied Eu wat zij geven dat geven zij spoedig Een Weekblad kan daarentegen op sommige punten meer in t bijzonder de aandacht vestigen en Wordt daardoor het verwijt uit den weg geruimd En heeft do inspecteur ons met het strengstezwijgen tot plicht gesteld Wij hebbon die voorwaardo aangenomen Eu zullen haar houden dat spreekt van relf zeide de ka i Ge kent Freule Von Buchenau ge zoudt haar larschuwen Dan zou zij mij antwoorden dat het haat tegenden graaf is die mij zoo deed spreken antwoorddede oude Zij zou bewijzen vorderen die ik nietgeven kan Zoo erg is dat niet ik verlang geen positievebewerina het zal voldoende zijn wanneer go ueenige uitingen laat ontglippen die hoar stof totnarlenken geven En als trouwe dienaar van de familio Vo i Hoheu isen moest gij eigenlijk ook gravinUnica waarschuwen Zukor kapilein maar dat kan ik alleen doen wanneer bewijzen kunnen gegeven worden losse vermoedens hebben geen Ie minste waarde Er bestaan altijd wegen waai op ook vermoedens hun waarde hebbon zoide Gronan deuk er ov rna en neem je maatregelen zoo goed en zooveel gijkunt Voorzichtiïheiil behoef ik je waarschijnlijkmet aan to bevelen ge weet dat hier de hoogstebelangen op het spol staan Ik wil er over nadenken maor of ik zulk eenweg vind waarop ik uw wensoh ven uilen kan zouder de zaak zelve te benadeelen dat is een vraag die ik nu nog niet beantwoorden kan ADVEETENT IËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de stof meer verwerken opdat het behandeld verstaanbaar en genietbaar worde ook voor hen die er geen uitgebreide studie Van maakten Duidelijkheid is voor een blad als dit een eerste vereischte Beknoptheid wordt voorgeschreven door den beperkten omvang door den regel om de bespreking van een onderwerp niet over twee of meer nummers te verdeden en door de uitgebreidheid van het gebied waarop hit blad zich zal bewegen onder meer behooren daartoe ook de Sociale wetgeving en de belastingen 0e motieven waarop de meening der redactie omtrent de uitlegging en toepassing van belastiugwetten in belangrijke pevallen rust kunnen in dit bloei slechts beknopt worden medegedeeld Ieder iuteokenaar die bij eene quaestie als de behandelde betrokken is kan kosteloos eene uitvoeriger schriftelijke uiteenzetting krijgen als hij die aan de redactie vraagt Edgelands groote staatsman de grijze doch nog altijd onvermoeide en jeugdige Gladstone hooft Zaterdag 38 November 11 opnieuw een blyk gegeven van zgn belangstelling in het sociale vraagstuk door een feestelijk bezoek te brengen aan de ook hier te lande welbekende vermaarde zeepfabriek van den heer ü Lever te Port Sunlight en in persoon het uitspannings gebouw te openen door genoemde fabrikauten voor hun talrijk personeel opgericht Gladstone hield bij die gelefjenheid overeenkomstig zijn gewoonte een lange redevoering tot liet werkvolk en de gonoodigdc ondgedachte daarvan was de werkman vervult een rechtmatige noodwendige eervolle en geëerde plaats in de schepping Gods maar in de gehfele schepping is geen plaats voor den luiaard en den verkwister Het bekende engelscbe tgdschrifl London Netcs wijdt aan dit bezoek een uitvoerig artikel en een paar gravuren Nu wanneer gij een weg meent gevonden tehebben kom dan bij mij wij zullen dan gemeenschappelijk raadplegen De kamerdienaar knikte en de kaptein sloeg nu den weg naar het Café Norri in XXIX De inspecteur stak nadat Daniël en de kaptein hem verlaten hiiddon zijn lamp aan en nam plaats voor de secretaire om den Amerikaanschen brief nog eens te lezen Daarna legde hij de brief ter zijde en haalde uit de ka t die zich onder de secretaire bevond een groot zwaar boek waarin hij iceruimen tijd bladerde De bladzijden van dit boek waren deels iveschreven deels met uitgesneden teekeningen beplakt de laatste bladzijden bevatten eene lange naamlijst in alphabetische voljjorde Eindelijk scheen hij gevonden te hebben wat hij zocht innar toen hij wilde beginnen het artikel te lezen werd er plotselin geklopt en terstond trad de bankier Homberg binoen Aan welke omstandiirheden heb ik do eer v n uw bezoek te danken vroes de inspecteur Ik kom met oen bezwaard hart tot u zeide Romberg nadat hij hatl plaats genomen die documenten u herinnert u zeker nog het geiwurd bereiden mij onaanjienaamheden welke niet te verdragen ziJH Bezitten do dieven nog altgd de papieren