Goudsche Courant, donderdag 17 december 1891

Staten G ener aal Tweede Kamee Zitting van Uindsag ló December 1891 Beeds in de avondzittiug van Maandag wai de behandeling der Marine begrooting aangevangen doch gisteren is dit ontwerp in de onderdeeleu besproken en zonder stemming aangenomen Schoon dit hoofdstuk volgeus de eenstemmige erkentenis van Kamer en Minister moet beschouwd worden als een crediotwet heeft men over velerlei zaken van gedachten gewisseld Tal van Ministers vau Marine zijn in de laalsie jaren gekomen eu gegaan raaar de Marine is er met beter op geworden Men heeft het intusschoo met commissies beproefd een dsnrvan heeft een rapport uugebracht dat gepubliceerd is een andere heeft er een uitgebracht dat de Ministor vooralsnog zelfs niet onder geheimhouding wil overleggen wellicht omilat de Kamer er al te zeer van zou schrikken Bij dezen staat van zaken kon van den pas opgetrrdon Minister geen plan gevergd worden Mun onthield zich daarvan dan ook tn de verschillende sprekers bepaalden zich er toe den Ministor ecnige vragen te doen en eenige wenken te geven die even welwillend worden opgenomen als ze werden aangeboden Ue Minister nas niet karig inet verzekeringen dat hij zuinigheid en billijkheid zal betrachten en net be te daarvan was dat de toon van den Mioisier vertrouwen inbeezemdo Een volgend jaar spreekt de Kamer den Munster nader Omtrent den scheepsbouw liepen de gevoelens zeer uiteen Het is dan ook moeilijk tusschon den aandrang om biuiienslands te bouwen en de cischfu der schatkist die soms mei buitenlandsch werk gebaat is den juisten middenweg te betreden De begrooting vau Financien is thans in beraadslaging Gronilbtlasting verbetering der pensioenwet afschaffing der rijkslollen lotsverbetering der klerken op rijksbelastiogkantoren en dor komraiezen mutatierechteu vrijdom voor landbouwschuren oesterpacht zif daar een lijst der voornaamste gerechten welke der kamer werden voortgezet Ue minister was slagvaardig bij zijn antwoord dat ue blijken droeg dat hy ook in de ondergeschikte zaken zijner administratie volkomen thuis is En zoo al de memorie van antwoord op enkele punten den indruk achterliet dat voor het groote werk waarvoor deze Minister zich geroepen acht kleinere maar dringende zaken op ilen achtergrond werden geschoven hij maakte het heden goed o a door zich bereid te verklaren waar de billijkheid het vorderde de pensioenwetten partieel te herzien en door omtrent de financieele positie van commiezen en klerken nader onderzoek toe te zeggen Na de Begrooting van Financien waarover heden het debat wordt voortgezet komt de leeuingwet aan de orde Omtrent de in aantocht zijnde vermogens belasting deelt men aan het N v d 1 eenige bijzonderheden mede welke het blad onder voorbehoud mededeelt De inspecteurs der registratie zullen de kohieren opmaken en zij zullen voor elke provincie het college van zetters uitmaken Do oudste hunner zal president zijn Zij stellen do kohieren ter invordering aan ontvangera der registratie en domeinrn ter hand Het getal dor inspecteurs zou daardoor met 16 a 20 moeten worden vermeerderd Ja Ik had misschien beter gedaan de somte betalen die zij eischten maar het was toch eente aanzienlijke som Veertigduizend gulden Ik kon daartoe niet besluiten hoe groote waardede documenten ook voor mij hebben Een der misdadigers de gewezen klerk kwam bij mij en deedmij eeu ander voorstel Il zou hem tienduizendenlden betalen en hem een aanklacht tegen zijnhandlanger bezorgen dan zou hij mij de papierenter hand stellen U nam daor genoegen mede Ja ik doed het mij was er immers veel aan gelegen de papieren teruz te ontvangen De naderevoorwaarden werden vastgesteld en gisteravondkwamen de boeven om mij documenten te brengen Ik was alleen van mijn ondergeschikten was niemand in de nabijheid Bob verlangde dat zijnhandlanger mij de papieren zou vooriezcn ik moestmij ook aan deze voorwaarde onderwerpen Deschrijver las en plotseling voelde ik een hand aanmijn keel een prop werd mij in den mond gestopten daarna bonden mij de schurken zoodat ik geenvin kon lerroeren Dat zal voor de heeren weer het tuchthuisopenen zeide de inspecteur Zij zullen na dezenieuwe xmisdaad waarschijnlijk voor hun leven on cb adel ijk worden gemaakt De bankier schudde het hoofd Luister verder vervolgde hij De miirladigers De overgangareohten thans 4 pCt zullen nu worden i pCt zonder opcenten dus pi m ü pCt minder Ëeue algeheele herziening van du registratie zal hiervan het gevolg moeten zyii Aan de vroeger wel euus besprokeu opheffing van de directien schyut men lu den Haag nog niet te deuken De jongste spoorwegrampen en stoornis in de telegraaf eu telephooadieustcu werden met velu byzonderhedeu van ooggetuigen toegelicht eu voerden bij hernieuwing tot den weusch naar ondorgrondsche geleidingen in bet belang zoowel vau het reizend publiek als van het onmetelyk aantal gebruikeis vau telegraaf of telupboon zoo intercommunaal als interiiatiouaal Men wyt het ongeval te Üalfweg Haarlem voor een groot deel aan de hoogst ongunstige weersgestetdheul maar anderdeels ook aau de directie die een ougeoefeud conducteur vun tramlucomotieveu by avoudduister met een zoo langen goedureutrein eu uog wel te laat van Amsterdam deed vertrekken Nog beklaagde zich een der leden m de afdeelingen uer Tweede Kan ter dat de Hollaudsche Mattlschappij met aauslüuds een treiu van het ï3laulsspoor had ontboden oiu de reizigers na Haariem naar den Haag en Rotterdam te doen vertrekken die dnu met lot half twee des nachts zouden opgolioudeu zyu In de Maaud ig te Utrecht gehouden vergadering van het hoofdbestuur der vereemguig Trouw aau Koning en Vaderland tot vorming van eeu uudersteuningsfonds voor behoefligen gerecutigd tut het dragen van het Metalen Kruis on de Citadel medaille werd het voorstel van leu minister vau oorlog om 10 000 aau die Vereeniging als subsidie toe Ie kennen behandeld Algemeen as het gevoelen dat met het oog op het groot aantal uog in leven zyndu oudstryders eu op het geringe van hel cyfer der particuliere bydragen zulk eene som onvoldoende zou zyu om den gerechtigden eene uitkeering te doen die huu eeuigermate baten kan liet dagelyicsch bestuur der Vereeniging deelde mede reeds aau deu miuister daarover een schryven gericht te hcbbeii en de vergadering besloot aan de Tweede Kamer ecU adres te dier zake te richten Daarin zal aangetoond wordjüu dal het aantal oudstiyders nu meer dan 1700 bedraagt voor zoover daarover ie oordeelen ia ml de on vaügeu opgaven en dat als men den leefiyd dier nieuschen in aanmerking neemt naat ruwe raming dit aantal zal zyu in 1892 1400 in 1893 788 lu 1894 526 in 18a5 35 in 1896 176 en ia 1897 83 Wil men dus aan die personen ieder 100 s jaars geven dan zou m hel geheel ƒ 437 900 noodig wezen Dil cyfer meent men van hel rijk te moeten ontvangen omdat da jaarlyksche inkumsteu uii anderen huofde die door hot dagelgksch bestuur op 10 000 geraamd worden volgens de aauwezige leden met geen mogelykheid dat cyfer kunnen bereiken en dat bedrag dus hoogstens dienen kan om aau te vullen wat verder noodig is ook ter voorziening in de misrekeningen die do gemaakte raming wel zal opleveren daar voor die r iming geene gegevens bestaan De geringheid der bijdragen van bijzondere personen wordt m het adres toegosohroven aan het algemeen zijn der meening dat hier niet de bijzondere liefdadigheid moet optreden dat liet vaderland zijn plunderden mijn kas de sleutels vonden zij ia mijn zak Toen zeiden zij dat de papieren in hun bezit bleven on wanneer ik het een of ander tegen hen ondernam dan zouden zij er gebruik van maken Dat zijn onverbeterlijke schurken Een uur later vond my mijn bediende diemij bevrijdde En hoeveel hebben de schurken u ontroofd Achttienduizend gulden aan geld Bovendienvermis ik eenige pakketten papieren van waarde Wel hoorde ik dal een van beiileu zeide dat zy depapieren zouden laten liggen daar zy er mets medewisten te beginnen maar niettemin zijn ze verdwenen Natuurlijk I De een wilde zo niet en de ander heeft ze genomei Welke waarde fertogenwoordigeu de papieren P Tachtig duizend I En wat zijl ge voornemen te doen f Ik wenschte uw raad in te winnen Ga naar deu oflicier van justitie Of is u albij hem geweest Neen Dat had u terstond moeten doen En wat zal dan geschieden Dan zal men de schurken terstond vervolgen enin verzekerde bewaring nomen Dat is juist wat ik vermyden moet zeide Homberg Worden de boeven gearresteerd dan stellen zyde documenten aan de justitie ter hand on van hetgestolen geld zie ik toch goen cent terug dank moet toonen aan de mannen die in 1830 e en 1831 voor Vaderland en Koning te wapen snelden door hen uit do algemeeno kas op hun ouden dag voor broodsgebrek te vrijwaren Het adres zooals het door het dagelijksoh bestuur ontworj en wns werd met eenige wijzigingen vastgesteld Ëene tweede zaak die in deze vergadering behandeld erd was het doen eener nieuwe uiikeering In September had er eene van f 5 plaats Thons had hot dagelijksoh bestuur voorgestehl weder ƒ 5 uit te deolen Het had tusschon hel verzenden vau dat voorstel en don dag der vergadering evenwel nog eens nagerekend on loon bevonden dat men dat oyfur dat als een Kerstgave dienon kon ifel op 7 50 kon stellen Besloten werd raet Kerstmis 10 beschikbaar te stellen behalve voor hen ilie in gestichten opgenomen zijn en die elk 5 zullen ontvangen maar de provinciale comités uil te noodigen om hun die niet de weelde van 10 in eens kunnen verdragen dat bedrag by gedeelten te doeu toekomen Uit eene raededoeliiig van den heer Van Lennep bleek bij deze gelegenheid dat te Amsterdam thans de collecte iii gang is dal die 6 dagen duren zal en dat de 3 eerste dagen 522 hebbeu opgebracht In velband met een on ander had eene voorloopigo bespreking plaats der organisatie vnn de provinciale eomité s inzonderheid wat huune verhouding tot het hoofdbestuur en lot le plaatselijke comités eu correspondenten betreft kwam ter loops ter sprake Een voorloopig oiitwerp reglemenl had het dagelijksoh bestuur daarvoor gereed gemankt Dit zal gedrukt on aan de leden toegezonden worden ten oiude in eene volgende vergadering te worden behandeld die gehouden zal worden zoodra het besluit der Kamer over het suhsidie voorslel bekend zal zijn daar men alsdan wil beraden wat verder moet geschieden Uit Londen schrijft men aan de N R Cé De invoer van boter uit Nieuw Zeeland on Australië welke tien jaren geleden anngovaugen langen tyd gekwijnd heeft schijnt weder een nieuw levenstijdperk te zyii ingetnden Uil Sydney en uit andere plaatsen worden thaus geregeld min of meer groote ladingen hier aaniiovoerd ladinger welke aanstonds ter markt eenen Hinken afzet vinden somwijlen tot prijzen welke die voor Normandisclie y O B to boven gaan eu zelfs die voor Ueensohe naar ile kroon steken Heden werd ik bij eeu groot handelaar in de gelegenheid gesteld verscliillonde botermonster de vorige week hier aangevoerd rechtstreeks uit Australië te bekijken en te proeven De mindere soorten haddon eenen vlsch of traan chtigen smaak welke ofschoon zwak niettemin de tong onaangenaam prikkelde Daarentegen waren de fijnste merken ongecvonoarl lekker en een wellust voor het verhemelte gelijk het oog streeling vond in kleur en verpakking Ik vroeg nclke de oorzaak was van het groote onderscheid in de hoedanigheid en men vertelde mij dat zulks hoofdzakelijk aan het zouten moost geweten worden De Australiërs gebruiken meestal bergzout dat een eigenaardig smaakje heeft hetwelk zich aau de overigens uitstekende grasboter medodeolt Zulk boter geldt hier toch nog 90 shilling de 112 E pond daarentegen zijn de fijnste merken toebereid met Engelsch zout van de puikate Deensche niet I Daariu kunt u gelijk hebben antwoordde de inspecteur het geld zal voor u verloren zijn maar hebt u dan zoo groote vrees voor die papieren Als zy openbaar worden ben ik verloren Er moet iets geschieden bij zulk een misdaad mag men niet zwijgen u is het aan uw medeburgers verschuldigd die schavuiten onschadelijk t maken Mijn handen zijn gebonden Zouden de documenten werkelijk Kan ik op uw stilzwijgen vertrouwen De vraag klonk als een angstkreet de inspecteur zag den zwaarlijvigon heer verbaasd aan U moogt mij ieder geheim toevertrouwen zeidehy ten minste onder voorbehoud dat u my uw vertrouwen wilt schenken Ik moet antwbordde Eomborg Ik weet niemand die mij beter raden kan dan u en thans hebik behoefte aan raad ik weet mij zelven niet tehelpen Voor twee en twintig jaren daa in 1849 toen alle zaken kwijnende en alle effecten haast zander waarde varen ontmoette ik in een vreemde stadeeii vriend dien ik sedert jaren niet meer gezienhad In zulke treurige en moeilijke lijden herinnertmen zich gaarne zyn oude vrienden men hernieuwtgaarne een half vergeten verbond Zoo ging het ookons wy verheugen ons hartelijk over dit wederzienen ledigden gemeenschappelijke eeuige flesschen om elkaar onze wederwaardigheden mee te doelen fTordt vervolgd te ondersoheidea en 120 shilling de 112 E pond waard Afgescheiden van het zouten lijdt da boter uit Australië on Nieuw Zeeland nog aan een ander gebrok namelijk aan de onderheviglieid aan spoedig bederf Dit is een gevolg van het overkomen in bevroren toestand Htt kunstmatige bevriezen schijnt op boter dezelfde uitwerking te hebben als op vleesch en visch Het verzwakt of vernietigt den eigenaardigen smaak eu geur van het bevroreiio Zoo heb ik prachtige zalm uit Lubrailor laten zagen en uitdooion maar gekookt was er weinig aan te proeven Do kunstmatige vorst had don smaak vernield Mtt boter is de uitwerking minder ingrijpend maar eenmaal bevroren boter moet toch ylings verbruikt worden Zij blijft nie lang goed niet zoo lang goed zelfs als Friesehe en dié bederft toch ii al Ie vele gevallen nmar al te snel Het overwinnen dezer moeielijkheid voorkoloniale boter die zes of zeven wukoii te reiien heeft alvorens zij ter markt komen kan is een vMagstuk der practiiche wetenschap die der zuive bereiding tor hulp komen moet Zoo mogelijk dient do boter uit het verre Polynesie te worilen overaobraolit lu koelkamers mot lagou wurralegraad zon lor echter vorst te zijn Zulke boter kan uveii lang erscli gehouden worden als Deensche of Normaiidische Ik behoef u zeker niet te wijzen op het gewicht dezer proefnemingen voor oude boterlandon gehjk Nederland diy het cyfer dor nieuwe concurrenten gestadig zien tooiieinon maar ook voor nieuwe en verafgelegen boterlanden Men denke b v eens aan do toekomst van landen als Transvaal die de geheele wereld desnoods met verscbe boter overstelpen kunnen maar nu nog zoo achterlijk zijn dal zij zich beholpen moeien met even inferieure als dure boter uit Europa ingevoerd Men molilt uit Haarlem aau do N K Ct Gisterenavond hiold Sequah zijne laatste séanco alhier Keuds te 7 uur stroomde het do zaal binnen en te 8 uur wns niel alleen geen plaatsje meer beschikbaar raaar hielden ook duizenden en duizenden de Sniedestraat en de Sehoutenateeg met aaugronzendo straten bezet In de zaal blies do muziuk haar lualigsle stukjes Het publiek als haringen opeenstaamle bewoog zich op de maat daarvan als eene zee hot was er om te stikken en menige dame die zich in het gedrang had gewaagd boete dit met een flauwte Te 8 uur kwam Sequah op zijn tribune Het publiek juichte hem mei geesidrift toe Het duurde wel een kwartier voor oan het gezang van lang zal hij leven en Davenport gaat nooit verloren een einde kwam Eerst toen kou Sequah aan het woord komen Hy begon mede ic deelen dai hij van de ontvangen ontrée s 50 zou geven aan de politieagenten 800 aan het St Elisabeths of Groote Gasthuis en 60 aan de jongolingsvereeniging Trou moet blijckeii te Amslerdiim wier bestuurderen de heeren G Vas Visser mr J S Sillem jhr mr C J den Tix en Frits Olie hem daarom hadden verzocht Deze inodedeeling werd met groot gejuich ontvangen Hierop werden weder twee zeer bekende Haarlemmers gewreven door tweo der genezen patiënten gedurende welker tyd Sequah hot publiek aangenaam bozig hield en het mededeelde dat hij ann zyn hotel afscheid wenschte te nemen Alle genezen patiënten waren op het platform eu maakten daar eeu dan je tot groot genoegen der toeschouwers Intusschen was builou het publiek lot duizenden aangegroeid trots don regen die bij stroomen neerviel Zelfs de Groote Markt stond eivol on als ik het aantal menschen schat op 15 000 schat ik nog te gering Binnen ging alles verder zijn gewonen gang terwijl buiten niet de zegewagen docli het coupélje voorkwam waarvan hot paard in minder dan geen tijd was afgospaunen Na afloop der séance nam Sequah in het rijtuig plaats eu nu ging het de stad door Hel was op dooddringen af Door de voornaamste straten ging het naar het hotel Ijion d Or juichende zingende doch overigens in de groolste orde Daar gekomen steeg Sequah uit kwam aan het raam zijner kamer en dankte in eene flinke rede hel publiek voor deze aohoone ovatie Wedor daverende toejuichingen en gezang en hierop ging men in de grootste orde uiteen Sequah vertrekt morgen naar Leiden De laatste dagen werden honderden fleaohjes olie verkooht Aan Felix Favore stonden bijna doorloopend equipages Het aantal te dezer stede behandelden bedraagt 34 Uit Kansas City in de Veroeuigde Staten wordt eeu vermetele kinderroof gemeld In deze stad woont een zeer rijk man David Beals Hij is president van de bank minstens drie millioen dollars waard en beroemt zich er op oen der fraaiste huizeu van het Westen te bezitten Ongeveer drie weken gele den huufdo mevrouw Bea s een zekere Lizzie Smith als dienstmeisje Toen op den avond van 26 November de familie aan het diner zat zeide Lizzie tot mevrouw Beals dat zij de couranten wilde halen die volgens gewoonte door den ombrenger op de veronda werden geworpen Lizzie ging heen en nam het tweejarige zoontje van don heer Beals mede wat in dat oogoublik door niemand werd opgemerkt Toen het kind werd vermist zocht men in alle hoeken en gangen van het huis waardoor veel tijd verloren ging Eindehjk waarschuwde de heer Beals de politie die echter geen spoor kon vinden Beals beloofde nu in do couranten een premie van 5000 dollars uit voor dengsne die hel kind terug bracht en voegde er aan toe and no questions asked Deze toevoeging is in Amerika gewoonte men verschaft daardoor den dieven vrijgeleide Der 27sten November juist 24 uur na het verdwijnen van het kind kwam een gemaskerd man bij den heer Beals en zeide geheim politieagent te zijn en te weten waar het kind was Beals moest dan echter 30000 dollars betalen Deze laatste verklaarde niet meer te willen geven dan de uitgeioofile premie na eenig tegenstribbelen nam do gemaskerde dit aanbod aau Des nachts to half elf bracht hij het kind terug hij legde liet in de kamer van don bankier neer en zoido Here bo is now ivhere s ihe stufl Hier is hij waar is nu hot goedjo hel geld De bankier belaalde daarop do 6000 dollars All riglit zeido breiiger als een man van zaker Eenige uren daarna werd Liz iie Smith door I do poliiie gearresteerd Deze beweert dat gemaskerde mannen haar een revolver haddon voorgehouden en haar zoo haddon gedwongen het kind te stelen Het schijnt echter dal Liziie niemand anders is dan de vrouw van Albert King den man die met den bankur had onderhandeld Het is aeblokcu dat King en zijn vrouw voor ongeveer vier weken in den staat Colorade gevangenisstraf hadden ondergaan voor een paarden diefstal Daarna hadden zij zich Ie KansasCily gevestigd waar Lizzie dienst had genomen bij don baukier om het kind te kunnen ontvoeren Buitenlandsch Overzicbt In den Duilsohe Rijksdag werden in tweede lezing de eerste twee artikelen der handelsverdragen aangenomen De Minister Bötlicher verdedigde onderscheidene bepalingen van het Oosteurijksche on hot Italiaansche tarief die tot opmerkingen hiidden aanleiding gegeven in het byzoiuler de uitvoerpremie voor suiker en verder do rechten op haver eieren en bedveeren De Minister Morshall zeide De thans aangeboden handelsverdragen mogen aan enkele groepen belanghebbenden onaangenaam zijn een oorlog op oeconomisch gebied dreigde de natiën zelven Ie ontstemmen en daarom moesten met de bondgonoolen handelsverdragen gesloten worden De indruk der bondgenoolschappon zou verzwakt worden indiende verhouden natiën elkander op handelsgehied schade toebrachten Nog verdedigde de Minister Bolticher het besluit der Rogeering om goen broederen kring van belanghebbenden in de zaak te betrekken De Regeering zeide hy verder heeft een onafhankelijk standpunt ingenomen Nadat eenige der Zuidduitsche afgevaardigden legen de voorgeslelde rochlen op wijn liet woord hadden govoord werd de zitting verdaagd Plaatsgebrek verhindert ons van de Zaïerdag in do Franscho Kamer voortgezette beraadslagingen over s heeren Hubbarda iulerpollatie in het breedo verslag te geven Men kan vau eene overwinning der Regeering niel spreken ja zij heeft ongetwijfold eene zedelijke in den grond der zaak zelfs een parlementaire nederlaag geleden Op hetzelfde oogenblik dat krachtens het besluit der Seiiaats de rede des minister presidents De Freyoinet eu de motie des heeren Ranc in hot geheele land werd aangeplakt is diezelfde motie na eene dergelijke rede van denzelfden minister door de Kamer nu ia aangenomen maar hoe Met 243 tegen 223 stemmen dat is door 243 vau de 676 leden en dit ofschoon het ministerie inderdaad niets verzuimd had om eene schitterende meerderheid te verkrijgen Zelfs had men den voorrang toegekend aan s heeren Hubbards motie de Rogeering uitnoodigende om ten spoedigste voorbereidende wetten ter scheiding tusschen de Kerk en den Staat in te dienen Deze motie werd natuurlijk verworpen maar daarmee hadden de radicalen dan toch gelegenheid gehad om hunne zienswijze te doen blijken en konden zij scheen het met een onbezwaard gemoed de motie van hunnen geestverwant i i den Senaat door do heeren Rivet en Delpeuch overgenomen goedkeuren In plaats daarvan hebben zij door hunne stemmen te voegen bij die der rechlerzy het Kabinet bijna doen vallen Zedelijk nog eens is dti inderdaad gevallen Maar van meer beteekenis is het uiteinde van de nauvlyks geboren politiek der bevrediging door het uiterste lid der linkerzijde Pichon onder blijken van instemming tor rechterzijde geconstateerd Indien de radicalen gelijk het er allen schijn van heeft voornamelijk gedreven zyn door hiïnnen zucht om de toetreding van e uen kardinaal Lavigeria enz tot de Republiek m hare gevolgen te stuileu vreezende dat anders ten slotte de conservatieven het heft ie handen zouden krygen dan zijn zij geslaagd Dat een zoo uitnemend ea gematigd man als de royalist De Cazenovo de Prodines iiens kloek optreden tegenover hel bondgenootschap zyner geestverwanten met Boulanger men zich heriln neren zal met groote beslistheid partij koos voor het episcopaat en de gelijk hij zeide gehoonde en bedreigde Kerk is niet zonder beteekenis Of intusschen de heer De Cassagnao mei zijne verklaring ten gunste van scheiding lusschen Kerk en Slaat zooveel instemming ter rechterzijde vindt als onze berichtgever schijnt te meenen zal nog moeten blijken Du is zeker dal de linkerzijde van die scheiding nimmer zal willen weten zonder eene voorafgaande nieuwe regeling van bet recht van Vereeniging waardoor zooveel mogelyk de Kerk en de aeestolijkheid afhankelijk worden gemaakt van den Staat eu dit liül ongetwijfeld in de bedoeling der rechterzijde evenmin als in die der geestelykheid Rusland is door de niouwe handelsverdragen opaangenaam verrast In de verdragen wordt niet gesproken van verminderde graanrechten ten bate van Rusland de vermindering kan verleend maar kan ook met toegestaan worden Rusland voor de Russen was de stelling volgens welke hot land telkens opnieuvv de in en uitroerrechlen verhoogde Nu ondervindt het de nadeelige gevolgen Rusland s welvaart hangt af van den landbouw en deze werd in de laatste jaren belemmerd door de belastingen op landbouwwerktuigen en bemestingsmiddelen Een gevaarlijk optimisme zegt bet Pelersburgor dagblad hoeft ons misleid Wij denken dat Europa zonder ons graan zou moeten hongerlijden en waren vau meoning dal Rusland wegens zyne kostbare landbouwproducten nooit in zorgen zou komen Het blad acht het echter mogelijk dat in den loop der jaren de productie der vercenigde MiddenEuropeesche staten zoo zal vermeerderen dal bij een gunstiger oogsi Rusland s uitvoer wellicht geheel of gedeeltelijk zou kunnen worden gemist In dat geval zou Kusland in groote ongelogenhcid komen Sommige bladen zookon hulp bij Frankryk Hot noodlot drijft Rusla id en Frankryk nog meer te zamen gelooft de N owosti en het blad hoopt dat boido staten een h ndelsverbond zullen sluiten waardoor de staatkundige overeenkomst versterkt zou worden Ook de Nowoie Vremya spreekt hiervan en wil dat de staten die buiten het rerbond staan zich nu ook zullen vereenigen In verbeelding zien beide bladen reeds een verbond lusschen Rusland Frankrijk Denemarken Griekenland en wellicht ook oen der Balkan staten verrijzen Doch men zal jich moeten haasten om die voorspelling te verwezenlijken Het is nu nog onzeker welko maatregelen de Midden Europeesche staten tegen Rusland zullen nemen Maar hoe meer ij zich aaneensluiten des te grooter wordt het nadeel voor het rijk van den czaar en des te minder behoeven zij voor lüaatregelen van weerwrook te vreezen Vele thans nog buiten het verbond staande lauden schijnen geneigd zich bij de unie aan te sluiten Servië heeft met Oostenrijk Hongarijo onderhandelingen aangeknoopt Spanje heeft volgens de Italië onderhandelingen geopend met Italic over eene nieiwe regeling der handelsbetrekkingen De handelstarieven kwamen in den Spaanschen ministerraad tar sprake en ofschoon de uitslag nog niet bekend werd is waarschijnlijk dat ook gesproken zal rijn over de vraag of Spanje zich bij het MiddenEuropeesch verbond zal aansluiten Ook overzeesche staten overwegen da aansluiting bij het nieuwe tolgebied De republieken Argentinië en Brazilië zijn volgens de Indép Beige voornemeds onderhandelingen te openen met de Europeesche mogendheden die zich hebben aaneengesloten Kantongerecht te Gooda Zitting van 16 December 1891 Jachtovertreding K W K te Rotterdam tot S of 3 dagen hecbfenis M B te Zevenhuizen en K W K te Rotterdam vrijgesproken Vissohery overtreding J K en A M te Zevenhuizen tot S of S dagen hechtenis C S te Zevenhuizeili rrygesproken Diefstal van Bagger