Goudsche Courant, donderdag 17 december 1891

vi mft m g Si t mfif m Tf t ï WS sV f s IH91 0 4718 goudscheIüürant Nieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Oe InEendinK van advertentiön kan geBOtaieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave HEn JTOTOM Goedkoop Solied Elegant HUGBT Jonsenikruo p dozijn II 48 JF ta cobta I pdMiJnll ALBION JS Ü i M V 9 PKANKLIJf p dozijn 4 WAONEB ¥ S BTBPHAJT p doiijn 69 LINCOLN B p dozijn 0 11 Verkrijgbaar to Gouda hij den Heer C A B BANTZINGEU Korte Tiendeweg D 17 J VV E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Versand fJeschift Leipzig Plagwitz Snelpers lruk tan A Bhmkicax ZooN Gouda G V te Reeuwgk ontslagen van rechtsvervolging Het Jaten loopeo van e ti houd zomli r inuükurf K II te Reeuwgk tot ƒ 3 ol 2 dagen hechtenis Bgden met ten trekdier bespannen voor oen voertuig zonder helder brnudenile lantaarn N van E te Zevenhuizen ontslagen van rechls vervolging Egden met een kar bespannen met honden niet voorzien van muilkonen N H te Waddmx een tot 0 6U of 1 dog hechtenis VV J en C van der N beiden te Bodegraven tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Te Gouda zonder do tereischte vergunning houden van openbare muziekpartijen 2 maal gepleegd J S te iouda lot 2 geldboeten elk van ƒ 3 of 2 lagen hechtenis voor elke boete Zonder voreischte vergunning uitoefenen vnii het beroep van slraatmuziekant P M te Utrecht lot 2 of 1 dag hechtenis Openbarp dronkenschap J P K te Amsterdam P B te Groningen en K de V zonder bekende woon ilaats tot ƒ 1 of ï I hechtenis P L ta iouda tot 2 of 2 s Openbare dronkenschap 2 maal gepleegd hg Ista herhdiug himfn het jaar B S Ie Gouda tot 2 maal 3 dagen hechtenis Openbare dr nicenschap gepleegd bg 3e herhaling biniieu het j i Il vau der il te Gouda tot 2 weken hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld lu de kosten uitvoerbaar bg hjfsdivang van 1 dag Sad Staats loteriJ 3e Klasse Trekking van Woensdag 16 December Xo 3665 25000 No 20872 1500 Xo 9906 ƒ 400 No 10229 200 Xo 6995 100 Prezen van f 45 43 2294 4707 7543 10364 13803 16365 18897 149 2320 4708 7C6Ü 10368 13669 16393 18928 182 i329 4718 7694 10379 13774 16479 18938 186 2341 4743 7727 10427 13872 16517 18980 189 2366 4807 7731 10438 1391 16562 18984 225 2390 4809 7753 IU44 13944 1B578 19002 269 2425 4860 7765 10600 13950 16687 190Ï2 283 2512 4876 7836 10520 14083 1BÖ93 19074 310 2565 4968 7839 10623 14232 17622 19082 352 2572 4994 7860 10711 14250 16707 19159 367 2589 5000 7989 10850 14253 18733 19186 373 2601 5026 8001 10854 14254 16741 19192 380 2622 5036 8043 10931 14373 16752 19211 426 2688 5067 8üi9 11096 14379 16768 19266 453 2710 5065 80 2 11164 14489 16794 19334 468 2735 6096 8207 11191 14510 6822 19369 4S0 2761 5146 8H20 11227 14513 16851 lli392 603 2789 51t i72 11336 1 16875 19430 670 2845 5342 8415 li376 14682 16933 19478 699 2850 5423 8473 11549 14701 16935 19625 730 3172 5447 6560 115 4 14726 17006 19565 923 3203 5452 S 552 11741 14772 17081 19597 950 3234 5503 8593 11744 1484S 17150 19612 999 3245 5579 8650 11750 14858 17l81 19638 1040 3267 5649 8652 il751 14861 17188 19668 1070 3295 565 1 8665 11789 14928 17190 19691 10S9 3411 5666 8676 J1829 14948 17197 19692 1134 3447 5688 8717 11978 14966 17256 19798 1194 3462 5733 8781 12047 14967 17319 19821 1208 3476 5738 8966 2112 15016 17 35 19903 3522 5768 8895 12165 15018 17482 19936 352 j 5840 8Ö53 12235 16027 17698 19972 1253 3549 5893 8993 12246 15239 17717 19977 1259 3556 5943 9005 12263 15265 17723 19977 1262 3641 6030 9029 12296 15281 17788 19999 1275 3748 6110 4034 12311 15288 17884 20071 1335 3830 6129 9167 12332 15299 17905 20080 1 90 3545 6132 9273 12391 15300 17956 2 088 1394 3652 6175 9290 12418 15327 17971 200=9 1494 3855 6274 9325 1248i 15339 17996 20174 3865 6276 9333 12508 15440 18032 20i80 3881 6412 9398 2628 15507 18054 20230 1516 3 89 6448 9415 12643 15599 18069 20251 1521 3925 6157 94J9 12841 15631 18096 20637 1529 3936 6628 9543 12888 15687 18107 20344 1566 3949 6648 9602 12912 15707 18160 20426 1621 3 52 6549 9605 13100 1 718 18161 20487 1630 3968 6658 9657 13114 15743 18170 20488 167 3979 6689 9684 13167 15762 8182 2i 670 1701 4019 6690 9693 13177 15825 18240 20677 1743 4055 6793 9743 IHISI 15829 18274 20689 1798 4166 6816 9787 18209 15885 18367 20721 1829 4238 6832 9800 13242 15928 18397 20726 1911 4254 6857 9 20 13273 15945 18404 20742 1919 4803 6866 9939 13278 16011 18418 20752 1966 4347 6915 9989 13288 16Ó25 18429 20795 l990 4353 708710014 13303 16063 18637 208d9 2010 4540 7189 10056 13318 16094 18714 20840 2048 4542 7229 10102 13339 16103 18747 20841 2067 4693 7276 10160 13351 16148 18759 20964 2183 4703 7422 10316 13560 16203 18 73 20978 2242 4705 747110347 13694 16337 18880 Vorige Lijst No 11368 moot zgn 11348 PETROLi Ui I OTEERI GE van de Makelaars Caiitzidar $ clialk vijk te iiotterdam De markt was hwlen onveranderd 1 000 Tankfust 7 76 Geïmporteerd lust 7 85 Jaiiuarilevering 7 65 Feliruari levering 7 46 Maartlevenng ƒ 7 30 Aprd MeiJuni ïuli leve ring ƒ 7 25 December levering 1891 7 65 i f 7 70 ADVERTENTIÈN Wederom vermeerderde miJn gezin met een Dochter P KOND Pz i Qouda 15 Dec 1891 V De Heer en Mevronw 8PRÜIJT TAN DEK ToSRKN betuigen ban hartelgken dank Toor de belangstelhng ondervonden b j de geboorte van bnn Dochter Mevrouw van deb VOOKT i Finweelen Singel I VRAAGT met FEBRUARI eene DIEiXSTBODE t I goed kannende koken 1 1 Mevr DORTLAND VAN Veen Westhaven vraagt tegen 1 FEBRUARreene flinke j Dienstbode g fe Gangbaarste GOETHEJ lozijitil S HEBZOO I goed kannende koken en werken FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEU Cbeiiiische en Zwiisersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vanalle Heerenen Uameakleedingstakken ookalle soorten Meubelen Ledikantgordynen Taielkleeden Trijpen met n euwe patronen gepertt Kwasten Garnitnren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz i Alle goederen kannen in elkander blgven bn worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT Toor Goada en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij 8CHËi K en Zn Markt Oouda Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voors hrift van den kon Universiteits Piof Gehm Hofrad Dr Harlosa Kim i hebben sedert ÓO jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademings organen uitstcekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbeyelens vvardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes k 25 cent Alom verkrijgbaar modellen j A Oe uitgave dezer Coarant geachiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommen VIJF CBNTÜN BINNENLAND GOUDA 17 December 1S91 Tot iwnvullinx van hot bericht omtrent de oprichting eener Coöperatieve Broodbakkerij in hot nummer van Dinsdai kan worden roedeireiloeld dat Zondagavond a it to 7Y uur in de zanl Kunstmin eene vergadering met enoodij den geen opoobare zal worden gehouden waarin de heer B H Heldt all iprokfr zal optreden Onder de genoodigden behooren het Dagelijk oh Be tuur de Leden van don Gemeenteraad de burgeriyke autoriteiten het Baatuur d r Kamer van Koophandel e terwjjl het iK nnelijk pemoneel der Stearine Kaarsenfabriek en de leden van het Zieken en Weduwenfonds Providentia mede tot de genoodigden behooren Vanirege de afd Gouda en Omstreken vffi het Ned bond voor Alg kie on stemreoht zal naar wy vernemen in eene Openbare Vergadering a s Dinsdag in de bovenzaal der Harmonie als spreker optreden de heer prof Pekelharing De hoer D A Dupper burgemeester van Haastrecht heeft gisteren in de raadsvergadering medegedeeld dat hij voornemens ia tegen 15 Febr a st ontslag te vragen uit zijne betrekking Benoemd tot gemeente arts te Haastrecht de Heer F L Deterding van Oudendijk naby Hoorn Met ingang van 16 dezer zal het pgkstelegraaf kantoor met telephrondienst to Waddingaveen op werkdagen open zgn van 9 uren voor tot 13 t uur namiddags en van 2 tot 3 en 4 tot 8 uur namiddags FEVILLETOJ l UU het DuÜKi XXIX 112 Myn vriend wa officier hg had zgn vrouw verloren en uit dit kort maar gelukkig buwelqk was hem een kind een zoon geboren Het vermogen van zgn vrouw bad hg na het huweHjk in aandeelen belegd en hij klaagde mg dat die aandntl n inmiddels zoo in waarde waren gedaald Ik bood hem aan ze wo goed raogeiyk te verkoopeo en het kapitaal beter te beleggen geld was destyds gezocht men kon zes of zeven procent eischen het werd gaarne gegeven Mgn vriend nam het voorstel aan en overhandigde rag de papieren ik wilde hem een quttantie geven maar hy weeë haar af met de opmerking dat wantrouwen de vriendschap ontwgdde De bankier zweeg even Dat was een domheid zeide de inspecteur een quitantie mag en moet ieder vordeten Had hg het zedaan had hg den schyn aangenomeii de verzoeking had bg mg met haar hoofd opgestoken Maar dat kan geen verontschuldigingvoor mg zgn ik maak er slecht gewag van en De lUenituren onveranderd op Zon wi feestdagen bleven In het nieuwe weekblad JféUrUmd leest men onder het opschrift Wat een Miniater zoo al ondervindt het volgende De heer Pierson deed reeds eeno droevige ervaring op Wie zou hot gewaaf 1 hebbon vroeger b v toen hij noogleeraar direct ir of president van de Nederlandsche Bank was na gne pertinente verklaring omtrent een feit eenvoudig te doen als had hg niets verklaard of als had hg bn waarheid gesproken Maar pas is hg als minister opgetreden of men vindt vrijheid hem rulke smiad aan te doen Hy verklaarde plechtig en met nadruk in de Tweede Kamer wat hij had gelegd oB zeker banket te Scbeveniugen En toch vood d Centrale antirevolu tionaire kiaavereenigieg derland en Oranje vrgheid om in een atrooibiyst ter aanbeveling van haren candidaat voor de Twwde Kamer in hel diatriat Goada het door den iliiiister beslist tegengaspnikva praatje B g UL i i i l H i aM hii d y t il i aeliiin in dezer voege Wij behoeven daa volstrekt niet bevreesd te zijn dat onze candidaat de heer Havelaar zal instemmen met de woorden van den tcgenwoordigen minister van financiën den heer Pierson die aan het diner van het Inndbouwcongres te Schoveningen het verval van den landbouw toeschreef aan de luiheid de onwetendheid en het niets doen der landbouwers 1 Geloofde ook de heer Havelaar vat men den mi 1 Toen de Maasbode verklaarde geen geloof te slaan aan de verklaring door Prof Fabius te Gouda afgelegd omtrent de redenen die hem bewogen tot afwgzing der candidatuur schreef de Standaard van 1 December dat daardoor de grenzen reeds overschreden waren die hot schendblad afscheiden van een politieke Courant ge moet maar denken dat het een stroohalm is waaraan ik mg wil vastklampen Mgn huis had destgds enorme verliezen geleden het was in den val van andere firma s gewikkeld en tvanneer geen hulp kwam opdagen dan moest ik mgn betalingen staken en mg failliet verklaren de uitstaande posten kwamen niet in de cru eureu verlangden dekking oil mgn aandeelen waren om het zoo te noemen waardeloos Het vermogen van mgn vriend kon mg redden de aandeelen die hy my ter hand had gesteld waren gemakkelgk aaa de markt te brengen ik verschafte mg daardoor contaolen en won tgd Het was een gevaariyk middel Toch niet Geen verwgt kon rag treffen wanneer ik van dit middel gebruik maakte Ik had volmacht de aandoflen te vfrkoopen en het kapitaalop een andore ngze te besteden ten opzichte van het laatste punt had ik geheele v rgheid wanneer ik slechts zorg droeg lat het kapitaal goede rentenopbracht Ik kon het later in solide hypotheken beleggen zondra ik weder den wankelenden bodem onder mg vooten had En wanneer het vroeger werd teruggeeischt Wg zullen niet over alle moicelgkheden üitwgden in den wanhopigen toestand waarin ik mg bevond denkt nien trouwens aan geheel iets ander Ik had het heerigke oogmerk het mg toevertrouwde geld op rente te zetten en aan de verleiding omhet tot redding lan mgn eer te besteden haddenaonderd anderen evenmin als ik kunnen weerstand ADVSRTENTIËN worden ga Mtst van 1 5 regels a 50 Centen i d M ng meerlOCenten 6B00TE LETTlBS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle AdvertentiSa gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags versch nt nister in den mond Uft niettegenataande zgoa pertinente tegenspraak Zeker niet I Maar zou hg daa niet goed hebben gehandeld door openigk te varklaren ik geloof dat praay e niet Ik wil niet verkozen worden door middel van verdachtmaking vaa een achtenswaardig man Had hy dat godaan zgc naam zou zgn verbonden gebleven aan nog iets anden en beters dan de spoorwegovereenkomsten En ware hg dan toch tot lid dor Tweede Kamer gekozen zeker zou hg dan met meer genoegen zgn zetel hebben kunnen innemen Haar als men nu handelt ten opzichte van Piersoa zooals geschiedde Aandacht verdient wat een andere Pierson de AmsCordamsche Hoogleeraar onlangs sprak in eene vergadering van den Bond van Ned onderwgzera over de moeilgkheid om zich te doen verslaan Hy wee er o a op hoe de moeiiykheid voortspruit uit het verschil tusschen den ge lachtenkring vaa den spreker en dien van zque hoorders uit bet gemis aan de noodige inspanning van de zgde der Jaatoten aa ait het la eaii h vn da htmH om ts luisteicn eea kttnst by na nog moaelgker daii het spreken en dat du laatste moeilgk is werd duideIgk gemaakt door de stelling dat slechts weinigen zich zoo kunnen uitdrukken dat zg niet af en toe door verslaggevers die toch zeker niet de eerstea de besten zyn misverstaan worden Xaar aanleiding van bet thans uitgekomen jaarverslag der Venentging van ffepenttonnefrde ondfr ogwiere m mmderen van M NedertaiuiKhe Leyer wenschen wg nog eens de aandacht onzer stadge oooten op deze vereeniging te vestigen Het doel dezer tereeniginir is Onderstand te verleenen aan miUtairen beneden den rang van officier die ouder vroegere wetten op pensioen gesteld thans op hoogen ouderdom nagenoeg gebrek Igden bieden Er kwam nog ieta bg wat de laatste bezwaren uit den weg ruimde Myn vriend eisohte na verloop ran tijd een ontvangbewijs en loot bg zijn bnef een testament ten gunste van zgn zoon in verzocht mg het vermogen volgens mgn bette krachten te befaeeren on het later aan zyn toon ter hand te stellen Hg liet het aan mgn goeddnokea over bet tgdstip der overhandiging te bepalen Ik zond de verlangde quitantie af de brief kwam ongeopend terng mgn vriend was een offer der toen hoersobende cholera geworden En u gebruikte het geld Ja ik verkocht de aandeelen en myn huiastond vaster dan ooit ta voren Verder soide de inspecteur en or lag eenige verachting in den toon dien hg nu aansloeg De bankier schudde het hoofd als wilde hg zeggen dat hg reeds berouw bad van zgn openhartige bekentenis Maar hg was reeds te ver gegaan daa dat hg zirh nog met eere had kunnen terugtrekken er bleef hem mets anders over dan zgn bekentania geheel te voltooien Ik wachtte er op dut de erfgenamen van mgn vriend zich zouden aanmelden om afrekening en terugbetaling van het geld te vortleron msar ditgeschiedde niet Wet was het mg tiekend dat mynvriend een zoon had nagelaten maar ik wist niet waar deze zoon zich bevond en wat van hem geworden was Ge hadt dit immers dadelgk kunnen veraemea