Goudsche Courant, vrijdag 18 december 1891

w In Mei 1877 werden de peDsioenen Tan de mik tairen b de landmacht aanmerkelijk verhoogd doch ijj die op dat tijdstip reeds gepensionneerd waren deelden itüt in deze gunstige wetswijjiging natuurlek voor hen een grooto teleurstelling Zg beproefden alles om nog in die wet begrepen te worden doch te vergeetsoh toen besloten ly deze vereeniging te stichten om met medewerking van natie en leger de meest hulpbehoevenden onder hen te steunen Alhoewel dit niet afdoende is heeft de vereeniging toch reeds gedurende haar 12 jarig bestaan ruim f 100 000 kinnen uitkeeren en genieten in den regel 300 hulpbehoevende leden en 140 weduwen tweemaal per jaar eene uitkeering doch slechte van f 12 50 per keer en dat bedrag is onvoldoende Daarom blijfi meerdere hulp dringend gewensobt daar de jaren en daarmede de behoeften van de oud gepensionneerden toenemen De afd Gouda telt 4 beschermers 53 donateurs en 1 douatrice Eere ïoonitter der afdeeling is de heer A K T n der Garden Ond Officier der Infanterie en Majopr Commandant der rustende Schutterij terwijl hot Bestuur bestaat uit du bh H J Steenbergen voorzitter en L de Boer penningmeester Staten Qeneraal Tweedk Kameb Zitting van Woensdag 18 December 1891 De begrooting van financiën bood weinig balangwekkends aan na de rede van den mmister Verschillende replieken volgden en ook bij de artikelen werd weinig bijzonders te berde gebracht Na aanneming van Hoofdstuk VII volgrio het leeningsontwerp De heer Pierson moet wel over ene groote overredingskracht eu uiet minder groote mate kennis beschikken om zooals hij ed alle gemaakte bedenkingen en bezwaren door eene enkele rode te doen verstommen Er was aangevoerd dat men te gelijker tijd voor Indie moesi leenen en dat het 3 pCl type de voorkeur verdiende boven een 3 pCl fomi Doch na den minister gehoord te hebben koos de kamer diens partij zondfr verder tegeuspartelen Het ontwerp werd bekrachtigd met 76 tegen 10 stemmen Ook de wet tot vaststelling der grondbelasting in 1892 en die op de Middelen gingen zonder stemming door In de aïondzitting is de algemeene beraadslaging over het Hoofdstuk Oorlog afgeloopen Het vergaan van het Eugelsche driemastschip Boterkin op do Galloper bank in den nacht van Zaterdag bewijst overtuigend de nootlottige gevolgen van het gemis van gemeenschap tjisschen lichtscbepeu en den wal Te Eamsgate is reeds sedert jaren aangedrongen op het loggen van eenen telegraafdraad naar het hchtscbip op de Galloper parlementsleden hebben er de noodzakelijkheid van aangetoond doch de onverschilligheid waarmede de geheele zaak der kustwacht in Engeland behandeld wordt is oorzaak dat het Galloper lichtschip steeds zonder telegraphi he verbinding is gebleven Men houdt het er stellig voor dat indien de stranding van de Euterkin bij tyds te Eamsgate bekend was geweest de bemanning gered had kunnen worden Thans is van de dertig meuscheiilevens alleen behouden dat van een negentienjarigeu lichtroatroos die op zijn hulpgeroep door eece voorbijvarende visscherssmak met Ik dacht er niet aan Trouwens moest het kapitaal door rente op rente ieder jaar vermeerderen Hoe groot was het oorspronkelijk Tachtig duizend gulden Kn deedt gij in liet geheel niets om den rechtmatigen erfgenaam op te zoeken Ik kon verwachten dat hij wel zou komen Ik geloofde eindelijk dat hij uiet meer tot As levenden behoorde eerst toen de papirren mij ontstolen waren vernam ik dat hij nog leefde De inspecteur zag somber voor zich hij kon na zulk een bekentenis dezen man niet meer achten maar het hem geschonken vertrouwen wilde en mocht hij niet misbruiken Kn die papieren vroeg bij Waaruit bestaan zij T Het zijn drie documenten antwoordde Homberg de brief waarin mijn vriend een ontvangbewgs van de aaudeelen vraagt het testament en mijnquitantie Blijkt uit die papieren den naam van den erfgenaam 1 r u Ja De erfgenaam woont lu deze stad Uat ilc het vaste plan had het geld terug te geven moet iedereen gelooven ik zou in een ander geval de papieren al lang vernietigd hebben Dat is sltcbts een schijnbewijs zeide de inspecteur en ik kan niet meer ontveinzen dat hetvermoeden van opzettelgke verduUtering op u lusten ft Daartegen kunt gü u niet rechtvaardigen mgn veel moeiteljenj gevaar gered werd De schipper van de smak verhaalt dat terw l hy ZDudagoohtend in de nabjjheid van het wrak was er eene sleepboot voorbijkwam en te een unr s middags andermaal eene met de reddingboot achter zich Waarschijnlijk was deze van Harwich gekomen ten gevolge der seinen van het lichtsohip om het wrak te zoeken doch door gemis van telegraphische gemeensohap kon de plaais der ramp niet aangeduid worden en in de duisternis kreeg de boot evenmin het gestrande schip als het licht van de smak in het oog De stranding gebeurde v jf mijlen Z Z W van het lichtschip tl ongeveer zes uur s avonds bij eenen storm uit W Z W De redding van den lichtmatroos had plaats bij het aanbreken van den ng Indien dus iu den vóórnacht bij lichte maan eene reddingsboot in de nabijheid van het wrak had kunnen komen dan waren vermoedelijk de scliipbreukelingen die met reddiuggordels aan in het want gevlucht waren zoo niet alle dan toch meerendeels gered geworden In do gisteren gehouden vergadering van don geneeskundigen Raad lan Zuid Holland is breedvoerig gesproken over den typhus te Scheveuingen De inspecteur van hel geneeskundig staatstoezicht deelde mede dat het aantal sterfgevallen aan die besmettelijke ziektie weinig is eu dat de ziekte een goedaardig verloop heeft dal er vooruitzicht bestaat op plaatsing van eene barak te Soheveniugen tot afzondering van lijders en de onbewocnbaarverklaring van ongezonde krotten wordt onderzocht Dn bron der besmetting was niet niet opgespoord verouilerste d werd dat de kiem was overgebracht door visschers uit Engeland In den Haag waren ook eeni e gevallen geconstateerd ilie vermoedelijk waren overgebracht uit Scheveniugen Er werd vertrouwen uitgesproken in do wijze van handelen vau den inspecleur doch van verschillende zijden werii aangedrongen op Krachtige aanwending van desinfectiemaatregelen en het isoleeren der lijders Eveneens werd in den Kaad gewezen op het gevaarlijke van hut op elkaar begraven vaa te veel lijken Het Haagsche gemeentebestuur zal hierover worden aangeschreven De secretaris dr Tellegen bracht oen voorloopig verslag uit omtrent het onderzoek naar de oorzaken der kiudersterfte in het 1ste levensjaar De conclusie waa dat de oplossing van deze belang rijke aangelegenheid ligt op den weg van den staat niet van het geneeskundig staatstoezicht omdat hier sociale toestanden eene groote rol spelen De vergadering benoemde eene commissie om in de volgende vergadering een definitief besluit voor te stellen Tot ledun werden benoemd de rapporteur dr Teilegen dr Vroesom du Haan hot derde lid la er aan te wq en Uit mededeeUogen omtrent het hoerschen van influenza bleek dat die ziekte iu den omtrek van Schoonhoven en Goriucheai vrij hevig heersoht maar dat in andore steden der provincie weinig gevallen zijn geconstateerd Maatregelen van wege het staatstoezicht om de verspreiding tegen te gaan werden nog niet noodig geacht Op deze vergadering meer bepaaldelijk op het punt der kindersterfte zal nader worden teruggekomen heer Romberg Het was uw plicht aanstonds na den doo l van uw vriend het gerecht er van kennis to geven dat het veripogen van den overledene u was toevertrouwd en wanneer gij dit verzuimde om redenen waarover ik geeu kritiek wil uitoefenen dan moest gij den erfgenaam opzoeken en het aan hem overlaten of hij het geld terugnemen of het beheer daarvan ook verder aan uw zorg wilde toevertrouwen Ik ontken dat niet bracht de bankier halfluid in het midden De toenmalige tijdsomstandigheden Verontschuldigen u niet evenmin als de diefzich daarmede kan verontschuldigen dat hü uit honger gestolen heeft Gij hebt het gelei behouden en inuw eigen belang besteed en wanneer de justitie daarvan kennis kreeg dan moest zij u volgens al de gestrengheid der wet bestraffen De bankier liet het hoofd op de borst zinken bij had dit alles tot zich zelven gezegd en een vermoeden rees bij hem op dat hij bi ter zou gedaan hebben als hij zijn geheim niet had prijsgegeven Ik vertrouw op uw belofte zeide hij Gij hebtmg stilzwijgen beloofd En ik zal uw vertrouwen niet teleurstellen maar Bob en ziju handlanger kunnen dit geheimonthullen en dan zijt ge zooals ge zelf zegt verloren Juist daarom mag ik nieta doen wat de dieven Dinsdag is voor het Hof van gezworenen van Namen het proces begonnen tegen een menschelijk ondier Gustave van dor Auwera geheeten den oudsten reeds gehuwden zoou van boerenarbeiders te Ligny die vijf zijner broeders en zusters achtereenvolgens met rattekruid vergiftigd heeft ten einde bg den dood zijner ouders eenig erfgenaam te zijn ran een klein huisje en weinige aren bouwland Zyue ouders zijn oppassend en godvruchtig ook de beschuldigde was om zijne vroomheid bekend en sloeg geen mis over maar zoomin vóór zijne schuldbekentenis als daarna heeft hij ooit door eenige gemoedsbeweging ook maar een enkel spoor van gewetenswroeging getoond De zoon van een armen boer in Wicselburg W Hougarqe die zestien jaar geledeu zijn geluk in Amerika was gaar beproeven keerde dezer dagen in het ouderlijk huis terug met een aardig spaarduitje ongeveer 3000 dollar op zak Hy maakte zich echter voorloopig niet aan zijn ouders bekend zijn vader herkende den zoon niettemin doch hield het geheim voor zich om de verrassing voor de moeder des te grooler te doen zijn Tegen hut vallen van den nacht legde de gast zich to slapen Zijn moeder werd aangegrepen door een alles overhuerschende begeerte naar het goed van den vreemde sloop dims slaapvertrek binnen on sneed hem den hals af Toen haar man haar ontdekte dat zij haar eigen zoon had vermoord viel zij dood neder Dr Bertillon beeft op het laatste te Londen gehouden congres van hygiene ecoige mededeolingea gedaan betreffende den invloed van bet beroep op den levensduur waaraan wij het volgende ontleenen Van alle beroepen is dat van koetsier het gevaarlijlcste De sterfte is voor een deel toe te schrijven aan alcoholisme maar in hoofdzaak zijn het longaandoeningen die dea dood ten gevolge hebben Gedwongen werkeloosheid en gebrek aan beweging werken daartoe mede Bg karrevoerdors althans die ook aan den alcohol verslaafd zijn is de sterfte minder groot omdat zij naast hunne paardeu loopende beter tegen de koude bestand zijn dan koetsiers die steeds op en bok zitten Ook bij wijnhaudelaren komt een hoog sterftecijfer voor maar dit geldt meer voor Zwitserland eu Engeland dan Frankrijk In t bijzonder zijn die beroepen gevaarlijk waarin stof en vooral hard stof ingeademd wordt zooals door slotenmakers steenhouwers metselaars bij bakken die een zacht stof inademen is de sterfte Tets minder Dal de sterfte opder kleeder en schoenmakers te Parijs groot is is misschien daaraan toe teschrgven dat deze beroepen door minder krachtig gebouwde en ziekelijke mannen gekozen warden bg smeden is de sterfte gering wellicht omdat deze reeds forsch eu gehard zijn bij het aanvaarden van hun beroep Het langst leven landbouwers tuinlieden onderwijzers en geestelgken Dit geldt eveneens voor Zwitserland en Engeland Evenwel winnen het de Ëngeiache geestelijken van de Katholieken wier sterftecijfer merkwaardigerwijze belangrijk grooter is Engelsche en Zwitsenche geneeskundigen worden I met zoo oud als hunne collega s in Frankrijk Parijs I Natuurlijk oefenen vele geneesheeren hunne prac ijk op het land utt en verlcecren dan onder dezelfde omstandigheden als koetsiers d w z zij zijn evenals tegen mij kan ophitsen Ik moet zwijgen En de recbtmatige erfgenaam der u toevertrouwdesom vroeg de inspecteur Ik zal bem zijn verliaogen terugbetalen Dan spreekt van zelf ge hadt het terstondmoeten doen toen gg vernaamt dat hij hierwoonde Al die verwijten troffen den trotschen man als speldeprikken hg zou zich nimmer tot zulk een bekentenis vernederd hebben wanneer niet de wanhoop hem daartoe genoodzaakt had De omstandigheden zijn nog niet gunstig zeidehij van de nieuwe ondernemingen hebben het demeeste niet kunnen volhouden vele zijn reeds bankroet andere staan aan den vooravond van een faillissement en dat de groote bankiers daarbij betrokken zijn spreekt van zelf De solide firma s hebbeu mot dien zwendelniets te maken bromde de inspecteur wien het verdroot dat hij in een zoo vuile zaak zijn bijstand moest verleenen Ook de soliedste bankier kon er zich niet geheel van onthouden antwoordde Romberg ik bener ondanks mijn voorzichtigheid ingeloopen zonderzelf te weten hoe In deze omstandigheden mag ikzulk een groote som niet aan de zaak onttrekken ik zou daardoor mgn geheelen ondergang bewerken Wordt vervolgd deze Teroordeeld het beste deel van hun leven te paard of in een rgtuig door te brengen Uit Kolham wordt van 13 December gemeld Heden nacht is hier een verschrikkelijk ongeluk gebeurd B Kolhek die iu eene slechte verhouding met zgne vrouw leefde sliep alleen en had de gewoonte een lampje op zijn beddeplank neer te zetten tenvgl hij de deuren vim het bed sloot Te middernacht werd een zgner kinderen wakker van den rook dien het meende te ruiken De vrouw staat op en gaat eerst naar den zolder vaar een paar kinderen sliepen om te zien of alles in orde was Na dit goed bevonden te hebben gaat zij naar bet bed vun haar man en doel eea deur open Meteen sloegen de vlammen haar in het gezicht Zoo spoedig mogelijk trachtte men daarop den man aan de vlammen te ontrukken maar te laat Naar ulle w ar8cbijnlijkbeid is hij spoedig geslikt Het lampje is van de beddeplapk govalleu Het Igk ia erg gehavend De buren die op den kreet om hulp toeschoten blnschten den baand zoodat het buis bewaard gebleven is Door de S S Maatscbappg is besloten dat de werklieden der voormalige Rijnspoormaatschappij dia met behoud van rechten ïuj eerstgenoemde Maatschappij zijn overgegaan en verplicht worden meer dan 12 uur dienst per dag te verrichten voor die overuren een extra beloonin zullen ontvangen De werklieden der Sta itsspuorweg maatschappij die ook deze meerdere diensten moeten bewijzen zijn echter van deze gratificatie buitengesloten 4i p Zgne schaapjes op hel droge brengen Niet een ieder is het waarschijnlijk bekend dat genoemde uitdrukking eigenlijk niets met schaapjes to rnaken heeft Oorspronkelijk luidde zij zijn seheepken op t droge brengen hot geen ook wel aan te nomen is met het oog op onze vroeger zoozeer bloeiende scheepvaart op de koloniën Waarsohijnlgk is het woord seheepkeii in den mond van het volk langzamerhand tot Schaapjes verbasterd Aan bet verslajj o er Atjeh van 11 tot en met 24 October jl ts het volgende ontleend Gedurende dezen ver slaatijd was in do 26 Moekims eenige meerdere bedrijvigheiil bij den vijand waar j e nemen In den avond van 20 October bespeurde eene brigade marechaussee die tusschen do versterking Tjot Iri en het blokliuis aan de Kroeng Ijingkar in hinderlaag lag ilat eene Vijebscliu bende over de spoorbaan binnen de linie kwam Eenige salvo s deden de bende uit elkaar stuiven en ver 1 dwijnen Toen kort na bet gebeurde eene patrouille die onder bevel van den commandant van Tjot Iri den Isten luitenant der infanterie J H Cornelissen uit de versterking naar het blokhiiis aan de Kroeng Lingkar gegaan was terui keerde word deze onver i wacbts door den vijand aangevallen waarbij de 1ste luitenant Cornelissen sneuvelde Do patrouille hield stand en verdreef den vijand door haar vuur doch bekwam vier gevonden waardoor één zwaar Volgens later ingekomen berichten werd de vijandelijke bende aangevoerd loor Tenkoe Sahab en bestond zij uit volgelingen van Habib Samalanha on vau Po Tjoet Mat Tuhir Nooidkust Onze versterking te Segli werd op enkele dagen zwak en gedurende cenig ddgen in het geheel niet beschoten Do verdrijving van Tengkoe Moeda Latief van Mordoe door zgu broeder het hoofd van genoemd landschap had tengevolge dat eerstgenoemde mot piro 3000 van zijne volgelingen de wgk nam naar de l X Moekims Kembangan terwijl zgne twee zonen Teugkoe Soeltan eu Tougkoe RinPakan met hunne vrouwen en kinderen on een tachtigtal volgelingen naar de zeezijde gevlucht zich bij een onzer oorlogschepen meldden en naar Segli overgebracht werden Van hieruit begaf het grootste deel dor vluchtelingen zich naar het geiiied van Tenifkoe Bintara Kembangan Toen bet stoomschip Reael der PaketvaartMaatschappij don 2 Isten dezer door de cederpassage naar Oloii leh stoomde werd het van uit Poelau Augkassa vruchteloos door eenige lieden beschoten Oostkust In het Edische was het door het gaiische land zeer rustig Beoosten Edi heerscht rijstgobrek Roofpartijen in Edi Tjoet en Bagob werden door de hoofden dier landschappen krachtdadig onderdrukt Aan de monding der Soengei Raja rivier werd een vaartuig door Langsareezen aangevallen en daaruit voor eene jvaarde van pim 1600 Lire geroofd Westkust Niets bijzonders Er woeien oostenwinden gepaard met regens drukkende warmte De gezondheidstoestand is over het algemeen gunstlgerj Het gemiddelde ziektecgfer per dag in het groot militair hospitaal to Kota Radja is 32 4 tegen 24 5 en dat beri beri 7 6 tegen 8 6 gedurende den vorigen verslagtijd De stand der beri beri is dus gunstiger Het sterftecijfer is booger Iu bet dorpje Oosterbierum Fr scbijut tusschen de twee daar bestaande kerkgenootschappen een wedstrijd te beslaan op het gebied der weldadigheid Zoo hield o a deze week een wagen beladen met aardappelen voor de woning van een behoeftige stil om diens kelder te vullen Ofschoon zeer dankbaar moest de man evenwel de gift van de hand wijzen daar hij even te voren dooi de andere partij zoo goed was bedacht dat zijn kelder reeds geheel was gevuld on hij dus de nieuwe gift met kon bergen Dezer dagen heefi een blad van Madrid do Liberal een groot gedeelte dor bevolking doodelijken schrik op het lijf gBJaai d Onder den titel De rjmp van dezen nacht Spanje in rouw deel h het blad tot in zijne minste bijzonderlieden de vernioting door brand meê van hot beroemde Museum van schilderijen te Madrid Spoedig was bet ni uws door geheel de stad verspreid bü heele bendeu ilks stroomden naar don Prado velen met tranen van spijt in de oogen Zelfs toen men bet Museum daar onbeschadigd zag staan kon men toch niet gelooven dat het nieuws valsch was Die ramp was door eeiieu dagbladschrijver uitgevonaeii om de aandacht der overhedon in te roepen op het groote brandgevaar waarin het Museum gedurig verkeert Het uitgestrekt gebouw waarin het gevestigd 18 wordt tevens bewoond door talrijke familien Hoe licht kan een vonkje geheel hot gebouw in vlam zetten en welke meesterstukkou van Velasquez Murillo Rufiel Rubens Van Dijck Rembrandt Titiaan enz zouden vernield worden Daar nu al de verraauingen van do Pers om een einde te maken aan dien gevaarlijken toestand tot niets dieuden heeft de Liberal iii een verdicht verhaal een brand en zijne gevolgen beschreven evenals de grooto verantwoordelijkheid dio op de overheden rust Het blad zal ongetwijfeld zijn dool bereiken want reeds beeft de minister van Onderwijs persoonlijk een ondsrzoek ingesteld Uit Kedoiig Rauteng schrijft men d d 5 Nov Toon gisteren namiddag circa lO j uur de heer Th de Roy van Zuijdewijn administrateur van de onderneming KedongBanteiig na een vormoeidon rit van zijn erk teruakwam en zich op weg naar naar huis begaf werd 4iora de mededeeling gedaan dat een kolossaal groote tijger iu de nabijheid an zijn woning was Het beest scheen door deze langdurige droogte zjn heil in de lagere streken te hebben gezocht Op dit Tjericht wapende de heer de Roy van Zuijdewijn zich met een buks en spoordo den tijger na welke zich in een hol naast een brug schuilhield Verschrikt door het hondengeblaf en de menschenstemmen hief het beest een vervaarlijk gebrul aan Als een onverschrokken jager wiens schot nimmer mist naderde de heer de Roy van Zuijdewijn den woudkoning tot op circa 15 pas en voor de tijger tot deir sprong overging trof hem do kogel tusschen zijne beide oogen In grooten triomf werd de buit naar huis gebracht terwijl de bevolking blijde wns van een dergelijkon gevaarlijken eu onnoodigen gast verlost te zgn Do heer Th do Roy van Zuijdewijn staat in Solo en Madioen bekend als een uitstekend en moedig jager Buiteolandscb Overzlcbt Prins Bismarck he ft tot eene deputatie uit Siogen die hem het eereburgorschap der stad icwam aanbieden zijne meeuin uitgesproken over do haudelsverdrageii Zgn voornaamste indruk was dat ook nu weder blijkt dat de landbouw bet stiefkind der bureaucratie is Tevens echter zullen ook verscheiden takken van nijverheid door de nieuwe voorstellen benadeeld worden Bismarck knu nietzegi eu welke voordeeleu uit de verdragen zouden voortvloeien en begieep niet hoe de Rijksdag in enkele Hagen zou kunnen oordeelen over hetgeen de heeren van de groene tafel in een jaar in het geheim hel ben uitgewerkt Wie hebben de veranderingen ontworpen Uitsluitend verbruikers vim wie beweerde de oude rijkskanselif r het bijbelwoord zegt rrzü z aien niet zij maaien met en zamelen nit t iu de schuren De bureaucratie was schuld Hij Bismarck zou den moed niet gehad hebben voor een duur van 13 jaren een sprong in hot duister te doen Spoedig genoeg zouden de slechte gevolgen der verdragen bl en Bismarck keurde af dat de vurdrageu zoolang geheim waren gehouden waardoor de beoordeeling er van bemqeielijkt werd en beweerde dat dé Rijksdag bevoegd was Uet betwistbare in de verdragen te veranderen Het gesag van den Bigksdag het bindmiddel der nationale eenheid zeide bij moest behouden blijven Overigens verklaarde Bismarck dat gewichtigerredenen noodig waren dan deze om hem te bewegenin den Rijksdag tegen de regeoring een strijd ieaanvaarden De douane commissiy der Fransche Kamer heeft den minister van buUeplandsche zaken gehoord over hel onlangs vermoldi wetsontwer i betreffende Frankrijka positie tegeVover verschillende landen welker handelsverdragen kijn opgezegd en vervolgeus heeft zij zich verklaard joor oen nieuwen tekst waarbijjide Regeering gemaulKkd wordt om geheel of gedeeltelijk voorloopig te verftngen 1 De op 1 Februari aanst verstrijkende handeleen scheepvaarlverdragen behalve wal de bepalingenbetreft ern tarief inhoudende voor bepaalde koop waren 2 de op geuoemten datum verstrijkende overeenkomsten betreffende weerkeerigen waarborg voorde lilterairon artistieken of industrieelen eigendom onder voorbehoud evenwel Jat Fran lcrijk die kunnendoen ophouden door daarvan twaalf maanden tevoren kennis to geven Voorts wordt de Regeering gemachtigd om geheel of gedeeltelijk het aanhangig minimum tarief toe te passen op de voortbrengselen van of de koopwaren herkorastig uit do landen voor welke thans het couveutioueel tarief van kracht is en welke hunnerzijds er in toestemmen op Fransche waren de behandeling naar den wet van meest begunstigde natie toe tü passen ook dit onder het voorbehoud dat do Fransche Eegeering er door eene kennisgeving twaalf maanden van te voren een einde aan kunne maken De heer Méliuo is tot rapporteur benoemd Tot de weinige benijdenswaardige staten mag men in do eersto plaats de Zwitserscbe republiek rekenen Niet dat hut ook hier uiet aan binnenlandsche moeilijkbeden ontbreekt maar dank zij de door en door gezonde vrijzinnige slaatsvnstellingon en het gezond verstand der bdvolking ontwarren zich deze gewoonlijk langs geleidelijken weg en blijft de kalmte in het land bewaard Zoo is het mogelgk dat thans een wgziging in den bondsraad plaats vindt zander dat er naar buiten r f veel ophef van deze verandering van regeeniigsp rsoon gemaakt wordt Den 17 Dec a komen stendenraad on nationale raad bijeen om oen bonds president en vice president voor 1892 en oen bondsraad voor den op 1 Jan a aftredenden bondspresident Welti te kiezen Omtrent de redenen welke den bondspresident Welti bewogen zijn ontslag te nemen verneemt men nader dat hij voor zich zelf overtuigd was dat hij na het verworpen door het referendum van den aankoop van den centraal spoorweg voor jaren machteloos zou ijn in zijn departement dat der spoorwegen en hij dientengevolge zich in een onvrucbtbaren strijd zou afbeulen Aan de eene zijde zou hij te doen hebben met de spoorwegmaatschappijen en baar raadgevers die de iustruclies van hot departement van spoorwegen zoo goed als van nul on geeiier waarde beschouwen waar tegenover dat departement bijna machteloos staal Aan den anderen kant staat hij bloot aan de critiek var het publiek dat afdoende maatregelen eischt van zijn bestuur tegenover de spoorwegmaatschappijen en dat ten slotte ongeduldig en ontevreden wordt wanneer alles bij het oude blijft Nog langer dezen strijd voort te zetten daartoe ontbreekt den heer Welti de moed en de kracht waarom hij besloot zijn ambt neer te leggen Door do studenten te Bern met uitzondering der ultra Koomsch ka holieken is den afgetreden bondspresident een schitterende ovatie gebracht waarmede duizenden en duizenden menschen uit do bevolking bun instemming betuigden Wij waren zoo trotscli op u riep de woordvoerder der studenten den beer Welti toe Gü hebt ons Zwitserland in de moeilijkste tijdon waardig en beleidvol tegenover het buitenland vertegeuvvoordigd Gij hebt in het binnenland flink en onverschrokken de banier van het geheele vaderland omboog gehouden Geloof ons uw beeld heeft zich onwrikbaar vastgoworteld in ons hart bet zal ons als mannen eenmaal als het ideaal van een Zwitsers een repnblikeiusch staatsman voor oogen slaan In het antwoord van don aftredcuden bonds president schermde het leedwezen en de teleurstelling over den ondervonden tegenspoed door doch dankbaar toonde hij zich voor de warme deelueming die hem gegeven werd om hem zijn gemoedsrust weder te schenken en alle bitterheid van hem af te nemen Als vermoedelijk plaatsvervanger van den bondsraad Welti wordt genoemd dr Roth Zwiisersch gezant te Berlijn wiens candidatuur in vrijzinnige kringen gunstige beoordeeliDg vindt KE li ilSGEVÏS5r BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goud brengen ter kennis van de ingezetenen dat het 1 aanvallings kohier der plaalaelijke di f