Goudsche Courant, zaterdag 19 december 1891

IN 1 Zaterdag 19 December l o 4713 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De inzending van adverientiön kan geschieden tol een uur dea namiddags van den dag der uitp ve reote belasting op de InVomsten in deze Gemeente Toor het dienstjaar 1391 door Gedeputeerde Staten van Zuicl Holland goedgekeurd in afschrift gedurende vyf maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Ont anger GOUDA den 17 December 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEKGEN IJZENDOORN De Secretari BROUWEK PETROLEUM OTREmNGE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te llotterdani De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 76 Geïmporteerd tust ƒ 7 85 Jaimarilevering ƒ 7 65 Fbbruari levering ƒ 7 45 Maartlevering 7 30 April MeiJuni Juli leve ring ƒ 7 25 Septeml er October November en Decemberlevering ƒ 7 40 1891 ƒ 7 70 338 Staats loterij 3e Klasse Trokk ing van Dond erdag 17 December No 11641 ƒ 1500 No 12323 1000 No 7291 9260 en Prqien 15180 an ƒ ƒ 100 45 136 3331 5661 7677 10531 12437 15729 19016 361 3355 5973 7926 10 613 12773 15920 19130 1632 3559 6126 7960 1077 13055 16205 19284 1644 3993 62 lO 8192 10869 13221 18757 193U0 1675 4132 6583 8212 11626 13661 17078 19460 1762 4221 6626 9002 11532 13710 17347 19681 1791 4408 6863 9129 11630 13771 17910 20402 1998 4702 6920 9253 11824 13777 18027 20493 2123 4798 7217 9439 11886 14012 18398 20508 2204 4831 7421 9946 1210 14942 18434 20552 2562 5001 7452 10063 12135 16271 18487 20566 2571 5277 759610494 12299 16582 18574 MARKTBERICHTEN Gouda 17 December 1891 Granen heden goqd gevraagd en tot vorige prijïen gemakkelijk te verkoopeo Tarwe Koeuwsche ƒ 9 25 a 10 Mindere dito 8 50 a 9 Afwijkinde 6 a 6 75 Polder 7 75 a 8 25 Rood 7 75 a ƒ 8 25 Angel 8 75 a ƒ 9 25 Rogge Zeeuwiche 7 75 a ƒ 8 50 Polder ƒ 7 a 7 40 Gerst Winter ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Zomer 4 90 a ƒ 5 50 Chevalier f 5 75 a 6 75 Haver per heet ƒ 3 60 a 4 25 per 100 kilo ƒ 7 50 a 8 50 Hennepzaad Inlandsch t 9 a ƒ 9 25 Buitonlandsch ƒ 8 a ƒ 8 25 Kana iezaad ƒ 7 5 ƒ 8 75 Boonen Bruine boonon ƒ 11 50 a ƒ 13 Witte boonen 7 a ƒ 11 Paardenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 Doivenboonen a ƒ 7 30 a 7 60 Erwten kokende 12 a ƒ 13 Buitenlandsche ïoerernten per 80 K G 7 50 a 7 75 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche 9 10 a ƒ 9 20 Cinquantine ƒ 9 25 a 9 40 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer Handel en prijzen levendiger Vette varkens goede aanvoer handel redel 20 a 23 et per half K G Biggen voor Engeland groole aanvoer handel matig 167 a 18 et per half K G Magore Biggen goede aanvoer handel iets beter ƒ 0 40 a 0 80 per week Vette schapen goede aanvoer handel traag 14 a 22 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug 4 a ƒ 12 Aangevoerd 63 partijpn kaas handel zeer vlug Eerste qualileit ƒ 28 a f 31 tweede qualiteit 24 a 27 Noord HolUndsche 29 a ƒ 31 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter f 1 40 a f 1 50 per kilo Weiboter 1 20 a 1 30 per kilo Burgerlijke Stand GFBOHEN 15 Dec Anton Joseph Theodoor ooien F KDatmsan en G Jonkhper Pettoni Ua onderi C Kromme en T P lin M rth Aolonn onderi P Eond en M S W Kok 16 Ge ina Harmenna oodrn W Velotien A Toin OVERLEDEN 16 Dec M van Lernwen wei H Ho ete 66 J KhHlWDi 17 Doe i W Francke en J J van Klmjve Stolwijk OVI BLKDF N A Zljderlaan 66 j Reeuwijk GEBOREN Johanna Hengelina ooderi J Sloathart en A Wrborg Mana ooders A de Knikker fa A W Kotter Abraham oudirs F Keraseboom fn L Tainzaad Adriana oodfit P Hofman en G van d Wolt OVERLEDKNi L de Jong 8 m P de Kruier 49 j GEHUWD A Zaal en A Koiter H Zwgnenberg en P koster G Burger en W den Hoiidyker W Sloof en A C MorUI C Waudenberjj en M HoDgendyk ADVERTENTIfIN fieboren WILHELMINA ADRIANA JACOBA Dochter van C J A KERKHOF M KERKHOF HOOGÏNDIJK Gouda 17 Dec 1891 Ue directie der Protestansche Zondagschool Terzoekt beleefdelyk allen die haar mmm Wm toegezegd of toegedacht TOOE DEN deze TÓÓr ot ufterlgk op MAANDAG 21 DECEMBER te willen toezenden aan Me ronw SCHIM ÏAN DES LOEFF BOONDBES Handels en Fabrieksmerk Door den ondergeteekende als öchriftelgk gemachtigde vau den HeerJ JT WILLEM MOLIJN fabrikant en koopman wonende te Gouda is op heden den 16 December 1891 ter voldoening aan de Wet ran 25 Mei 1880 Stbl u 85 ter Griffie der ArrondissemenU Rechtbank te Rotterdam ingezonden een handelsen fabrieksmerk waarvan de beschrgTing luidt als Tolgt Binnen een pralen rand bevinden zich de letters M ea door elkandëï gestrengeld daarboren het woord Systeem daaronder het woord Oiraadi Uit merk wordt in verschillende afmetingen en kienrea aapgpbracht op de door genoemden Heer JAN WILLEM MOLIJNtefnhnceeren en in den handel te brengen rietplanken Gipsdelen alsmede op de verpakking daarvan M M T DE BAAT Advocaat en Procureur Rotterdam den 16 December 1891 van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door bet gebraik van het beroemde Extract van Prof LEFBIES Prjjg per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebmik van Prof LEFRIES tinctnar Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H 8BLLB Anegang 42 ffaarfem Depóthonder L A de VLETTJEB Maikt I p Een algemeen als goed erkend middel hg HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAE FASTILLES van Kraepelien Holm Apothekers te 2 eiêt Verkrggbaar bg Apothekers en Drogisten in Q flescbjes ït 20 cent Te Gouda o a bg de Heer A W TEEPE voorheen C THIM Gouda Snetpersdruk van k Bbinkman b Zoon VOORBEHOEDHIDDEL TEGEN II FLUE ZA Als voorbehoedmiddel tegen influenza wordt krachtig aanbevolen WARME WIJN bereid met van Vuuren s Bisschop ad 0 40 per fleschje waardoor men hetvattige aan het aangename paart Verkrijgbaar bg de Heeren J F HERMAN Zn Lange Tiendeweg en Joh KLAASSEN Boikoop A C A VAN VUÜREN Pz OODENBOSCH N B Depöthouders Apothekers en andere wederverkoopers genieten rabat ADVKRTENTIEN m e Binnen en BiUtenlnndacht Couranten wdrden dadelgk npj ezondendoorhet AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Wie zeker zijn wii de Echte i Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele proBfnemingeabin den handel gekomen onder den in des uitvinders Dr MioliaeliB Tervaardigd op de beste machines in het wereldbercemde étabblissement van Qebr StoUwerck te Keulen elsche J Fll2ie aeIH Eikel Cacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt éene aangename gezonde drank voor dagel ijksch gebruik een 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de voornaamste H H Apothekers enz Vi Ko V Ko proafbugjes f 1 80 c 0 90 c 0 36 Ceiipraalvertegenwoordiger voor Neder land Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveiatraat 103 Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooaU het loa rorden dor tanden tandp ont tekini zweren bloedend tandvleeach onaangenamS reuk uit den mond kalkTOrminjt worden zeker voorkomen en genezen door het dagèl jk gebmilr van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s ntdwV in aanmerkelijk vergroote floMchen voor 60 cenlB ƒ 1 20 en 1 7B hetwelk KelijktijdiK aangewend mot Dr POPP Tandpoeder of Tandpasta ateeda do tanden gezond on choon houdt Dr TOPP Tandplomhoorsol Dr POPP a Kruiden Zeep tegon olkon buiduitalag en voortreffelijk voor baden I Veiias zeep en Zonnebloemen zeep rOrr S Oekristalliseerde en Transparan 1 Glycerlnmepen van de fijnste Toilet im gezondheidszeepen wolk ook eon verwonderlijken witten tint te weeg brengen 0 De namaaksols van Anatherin llond wtter verwoesten de tanden binnen korten Igd VS Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Üe uitgave dezer Oourant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post i 1 70 ilzonderlpe Nommers VIJF CENTEN slaging over de Indische begrooting aan te vangen dienzelfdon dag dos namiddags te uur GOUDA 18 December 1891 Gisteren avond werd aan den Opperbrandmeester den heer L Burgersdijk bij gelegenheid van zijn aanstaand 25 jang jubilë als zoodanig door de gezamenlijko Branden Onderbrandmocsters oen souvenir aangeboden t wolk hem in gepaste bewoordingen werd overhandigd door den adj Opperbrandmeester don heer H J Nedorhorst Sommigen onzer lezers kennen het werk Triumphant Democracy van den Amerikaausch burger geworden Schot Andriw Carnegie De heer mr Geo W van Siclen stichter en eerste secretaris van Tho Holland Society of New Tork hooft dit werk nu in het Nüdorlandsch overgebracht ondor don titel De Zegevierende Sepubliok de vooruitgang van do Republiek der Vereenigde Staten van Amerika gedurende een vijftigtal jaren Gisterenmorgen is in den Moordrechtachen Tiendoweg nabg deze gemeente een paard en wajon geladen mot kaas komende van Hillegersberg doordier hot paard achteruitging te water geraakt Do bestuurder on do wagen worden spoedig op hot drooge gebracht het paard is ovenwol verdronken De kaas word op Ua na opgevischt Toen hij don heer Carnegie verlof vraagde tot het vertalon van dit werk schreef de boor van Siclen menig exemplaar van de EngeUoho uitgave heb ik reeds weggeschonken maar door oen werk in eigene taal wensch ik Holland nog beter op do hoogte te stellen van de hulpbronnen van Amerika Mou seint aan de A R Cl uit Batatia dat de kolonel Potnpe van Moerdervoort gouverneur van Atjeh zijn pensioen hoeft gevraagd Van Dr Stsring i bekenden almanak voor den Nederlandsohon landman i thans onder rodaclio van directeur en leeraren do Kijkslandbouwschool de 45e jaargang verschenen altijd nog onder hot oude motto In don almanak vin i do waarheid Öartjan De loden van de Ëereto Kamer der Staion Genoraal zijn ter vergadering bijeengeroepen tegen Maandagavond te S j uur Het voornemen bestaat Dinsdag ochtend in do afdeelingen te onderzoeken de wetsontwerpen die vórfr 1 Januari behandeld moeton worden en de beraad Eu do hoor Carnegie was too goed bij zijne vergunning de volgende opmerking te maken De Nederlanders en do Schotten zijn pnder monig opzicht vermaapchapt on van hooge wa e voor ieder land waar zg zich vestigen Ik hoop 4 t aommigen van den ouden stam door de lozing van mijn boek zullen worden aangespoord zich aan onze republiek aan te sluiten en tot hare versterking bij te dragen Do heer Van Siclen heeft zijne bewerking niet in den handel gebracht maar zich tevreden gesteld met de verspreiding van eenige honderden keurig gedrukte exemplaren Één daarvan was men zoo beloofd ons toe to zenden Het werkje bevat fraaie portretten van Andrew Carnogie en George W van Sicleij Op een bankiorskanioor to Berlijn kwam Woensdag een man dio van don kassier 10 000 Mark eischte on dreigde als hij dal geld niet kreeg op Amorikaansche manier het kantoor door dynamiet in do lucht te laten springen hebbon met een betaling in termijnen genoegen nemen en n vergeven dat gij hem deze mededeelingen zoo laat gedaan hebt Wanneer gg du bereikt hebt dan behoeft gij de openbaarmakina dor documenten niet moor te vrei zen en do spitsboeven bezitten j geen wapen meer tegon u Verwittig dan onverwijld den ofiicior van justitie van do inbraak on wannoer I gij het wonscht zal ik mij met do arrestatie der knapen belasten I Die voorslag was voorzeker de boite die gedaan kon wordon en Homborg zou hem onvorwijla ton uitvoer hebben gebracht wanneer hij maar in de gelegenheid ware geweest den erfgenaam een aanzienlijke afbetaling te doen Meent gij dat dit de eenige weg is Ik zie geen andoren Wannoer gij tegenoverde schurken niet krachtig optreedt dan hebt gebinnenkort nogmaals oen bezoek te wachten Ala we hun do papieren maar konden ontrukken Dat ia een vrome wensch anders uieta En wat haW f j daardoor gewonnen Do kerels kennen den inhoud vt het hoofd en de bedrogen erfgenaamzal hen elooven Bnifrodien m K gij toch inzien dat gij sehadovergoediB piu i g zijt mij dunkt ge hebt daarmede nu lang genoeg gewacht Ik hebt dit altijA w iUen iloen en ik heb ernu bitter berouw vanillat ik hpt niet vroeger gedaan heb Het moet gesahieden maar nu ia hetmij op dit oogenblik niet mogelijk FEUILLETOI Uil iet Duitêok XXIX ns En wat wilt ge dan doen Geef mij raad Ik kan de inbraak niet geheim houden en mijn personeel verwacht dat ik slappendoe om de misdadigers te vervolgen en my het ontatolene terug te vorschaffen te meer daar er sichefl ecton bij bevonden die mg zijn toevertrouwd Dat moet iedereen verwachten Vervolg ik echter do schurken dan stollen ijde documontou aan de justitie tor hand Dan blijft u maar één weg over dien gij ookzonder mij hadt kunnen vinden Kent gij den zoonvan uw vriend persoonlijk Ja Gelooft gij u met hom langs vroodzamen wegte kunnen verstaan f Ik hoop het Spreek dan met hem zooals ge met mij gesproken hebt zeg hem alles openhartig en word het met hem eens omtrent do wijze der betaling van zijn erfdeel Hij zal wellicht nog eenigon tyd geduld ADVERTENTlllN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De wakkere kassier liet zich door die bedreiging niet bang maken en de man werd aan de politie overgeleverd Bij het doorzoeken van zgne kleederen bevond men dat hij uieta bij zich had dan een weinig kruit De heer Davenport Soquah is te Leiden aangakomen doch heeft aldaar nog geen seance gegeven wijl hij zich ernstig ongesteld gevoelt Hg lal binnen een paar dagen eeno operatie ondergaan waartoe hij Zondag II bij den hoogleeraar van Itorson aldaar een consult heeft gehad N n d Dag Men meldt uit Teasel Drie lijken allo in vergevorderden staat van ontbinding zijn hier nu aangespoeld echter don Hoorn spoelde een man aan wiens hootd en handen geheel ontvloescht waren De kleeding boslond in wit flanellen hemd met geruit overhemd blauwe onderbroek met kamgaren bovenbroek kniolaarzen met zwaar bospijkerde zolen Alles ongemerkt Op dit lijk werd een knipmes gevonden Achter de Koog apqslde oen man aan naar gisaing 80 jaar oud met zwari haar Hy was gekleed in grijs flanellen hemd met dito overhemd en borstrok bruine onderbroek kousen rood met blauwe voeteinden on bruin gostreopton band om hot Igf Op dit lijk word een knipmes en eene lederen portemonnaie mot twoe goudstukjes Ëngelsch geld gevonden Hot derde lijk was dat eenor vrouw en ia reeds eerder vermeld Er zijn nog twee mannen van den Engolschen driemaster Enterkin door oeno voorbijvarende stoomboot opgepikt on te Antwerpen binnengebracht Dit is een bewijs te meer dat ook de reddingbooten van de naburise zeeplaatsen Kamsgate Dover Deal of Harwich hot wrak hadden kunnen bereiken Spreek dan met den erfgenaam hij heeft zoolang moeten nachten miaschien wacjit hg ook nogeenige maanden langer Dat ik in deze aangelegenheid niets verder doen kan zult gij begrijpen hetis een vuile zaak en ik raad u haar zoo schielijkmogelijk in het reine te brongen Zoodra ik or toe bij machte ben En dan mot alle kracht aan de vervolging vande inbrokoral Het is oen schande dat gg u doordie kerels voorwaarden moet laten stellen 1 Jai En daarom gebiedt uw eer aan dien toestandeen einde te maken Volg mijn raad gg zult bemerken dat men u geen beter n kon geven Romberg zaj in dat hij aMes bereikt had wat hij kon hopen te bereiken hij had beter gedaan zijn geheim niet prijs te geven Hij stond op an greep naar zijn hoed Ik zal mij jegens u erkentelijk toonen zeide hg Laat dat antwoordde do inspecteur de oplossing van moeilijke crimineele vraagstukken is mgn stokpaardje Ia hot waar dat graaf HohenhameDzijn kunstschatten verkoopon wil Hij heeft er mg mede belast Jammer dat die beroemde venamelitig alversnipperd worden Dat heb ik gezegd maar hg volhardt bq igB voornemen Om bijzondere redenen Hij heeft geen neiging voor de kunt