Goudsche Courant, zaterdag 19 december 1891

wanneer men het lot zijner dienstbode uit dien liooido i Scdia on Syaiaccie tot kardinalen en 15 aartsbisschop Te bezichtigen Maandag 18 Januari a a desernstig na te denkon over de gevaren waaraan de morgens van ot 12 en des namiddaes vangoilsilicnst is blootgesteld en over de plannen der o fnt i r indien men daar van de mnp kennis had gedragen De Timet noemt het dan ook eene schande voor Engeland dat er zoo iets plaats kan hebben en zoekt den eenigen troost voor het verlies van 27 menschenlevens in de hoop dat er nu eindelijk tot het maken van telegrafische gemeenschap tuasohen alle lichtscüepen en den wal zal worden overgegaan Staten Oeneraal Tweede Kamek Zitting van Donderdag 17 December 1891 De behandeling der begrootiog van oorlog gaf eeaigo afwisseling door den levendigen toon welke hit debat kenmerkte over het Militaire huis der Koningin De heer Van Kerkwijk had zioh tot tolk gemaakt van de in den laatsten tijd daarop gemaakte aanmerkingen en waarbij zich nog al heftig uitgelaten Dit prikkelde den Minister naar üij later verklaarde omdat zooveel drukte over een kleinigheid van ƒ 3000 waar zoo groote belangen over het hoofd gezien worden hem ergerde Dit was al ongeveer bot belangrijkste debat dat bij Ie artikelen voorkwam Ken poging van den Nijmeegschen afgevaardigde om nog op de keuze van Alkmaar als plaats voor de cadeltenschool terug te komen mislukte natuurlijk en evenzeer een poging van den heer Lieftinck om in plaats van ƒ 10 000 uit te irekkoii ƒ 25 000 de heer Tijdens stelde eerst een ton voor voor de vereeniging Trouw aan Vaderland en Koning Wat dit laatste betreft kreeg men althans do toezegging van den Min dat als meer noodig bleek ƒ lO üOO is heel weinig hij met een nieuwe aanvrage zou komen Het hoofdstuk werd zooals dit jaar regel is zonder stemming aangenomen Aardig was het ook bij dozen nieuwen bewindsman op te merkeu hoeveel tammer men wordt als men de banken der kamer voor de groene tafel der minisiers verlaten heeft Dan blgken zoo vaak da vroeger aangeprezen zaken onuitvoerbaar Zoo de afschaffing van den majoorsrang zoo de verbetering van do positie der officieren zoo de benoeming an een opperbevelhebber enz Niet ten onrechte werd bij hem aangedrongen op het invoeren van allerlei za en vroeger door hem aangeprezen maar als men er eenmaal voor zit dan ziet men de moeilijkheden eerst verklaarde de Minister Hij voegde er evenwel onmiddelijk bij dat hij er niets tegen had als men hem dreef gelijk hij vroeger dreef dat kon nooit kivaad Naar aanleiding der in de afdeelingen der Tweede Kamer gemaakte opmerkingen betrekkelijk de begroeting van het weduwen en weezenfonds voor 1892 deelt de minister van financicn mede dat het bedrag der tot dusver toegekende en der voorgedragen weduwenen weezenpensioenen thans is gestegen tot ƒ 465 34 6 en alzoo ongeveer ƒ 191 000 Hm vindt gij dat niet vreemd Zeker niet zeide de bankier kalm Zooals hijzeer juist aanmerkt is die verzameling een doodkapitaal dat geeu rente afwerpt Heelt hij dan geld noodig Wellicht hij wil Hohenhauseii geheel doenrestaureeren Zoo ZO ik dacht dat hg kapitalen in hetbuitenland wilde beleggen Hoe komt gij daarop vroeg Romberg Het was ma ir een gedachte verder niels De roorname heeren zenden bij voorkeur een gedeelte ran hun vermogen naar het buitenland liefst naar Engeland j l 11 r Gij brengt mij daar op een denkbeeld GraafHohenbausen heeft werkelijk tienduizend pond sterling naar Londen gestuurd Ziet ge wol zeide de iuspecteur met voldoening Ik taxeer de menschen uit de verte beterdan gij ofschoon gij bijna i agelijka met hen verkeert Tien duizend pond vermoedelijk in bankbiljetten Neen in aanwijzingen op twee Londensche bankiershuiz en die hij van mij ontvangen heeft Had hij zooveel van u te vorderen iet een derde gedeelte L Dan zal hij het overschot zeker met contanten gedekt hebben Mijnheer graaf Hoheuhausen heeft bij rag eon onbeperkt crediet zoide de bankier trotsch Ik verlang geen dekking van hem integendeel het is mij minder dan het daarvoor door prof Van Pesoh voor 1891 geraamd bedrag van 657 000 Deze voorloopige uitkomst versterkt het vertrouwen dat de indertijd door den hoogleoraar gedane bewering dat al werd aan do weduwen en weezen van vóór 10 Deo 1888 overleden ambtenaren pensioen toegekend de som van S j millioeu welke te dien einde voorwaardelijk aan het fonds word afgestaan op het wettelijk bepaalde tijdstip 1896 aan den Staat zon worden terugbetaald Het fonds wordt alzoo niet bovenmatig gedrukt door ilo ten behoeve der oudu weiluwen gemaakte bepaling Met de directie van het fonds is de Min overtuigd van de noodzakelijkheid om de beschikbare gelden ten spoedigste ten bate van het fonds te beleggen In verband daarmede wordt bij eene nota van wijziging voorgesteld het bij de begrooting voor 1892 oorspronkelijk uitgetrokken krediet voor aankoop van inschrijvingen reeds nu met ƒ 650 000 te verhougen waartoe de stand der begrootiugs rekeuing in staat stelt Daardoor zal de mogelijkheid ontstaan om het volle bedrag hetwelk het weduwenen weezenfonds op 1 Jan a s van den Staat te vorderen zal hebben dadeijk te beleggen De gep generaal majoor de Beer Poortugael oud minisler van oorlog levert in do Amsterdammer eenige beschouwingen o er de vraag der aanwijzing reeds in vredestijd van een persoon in oorlogstijd belast mol de op or te leiding onzer defensie Op de vraag waarom zou er bij ona een opperbeve hebber noodig zijn antwoordt de schr Eigenlijk om geen andere reden dan dat hot zoowat in do lucht zit Maar niet alleen is t niet noodig in vredestijd een opperbevelhebber te benoemen het is ook niet wcnschelijk De voorbereiding i i tijd van trede van al wat de verdediging beireft behoort geheel tot de taak van den minister bijgestaan door zijn chef van den generalen staf Die voorbereiding is hun raison d etre Hun plicht is het to zorgen dat organisatie dislocatie concentratie troepenvervoer in orde zijn in elkander passen Onder don vorigen Minister vni Oorlog lioi dit alles zeer veel te wenschen over zooveel dat de gevolgen ongetwijfeld zonr noodlottig voor het land konden geworden zijn Dat was niet ten gevolge van plichtsverzuim maar tengevolge van onkunde voorbeoldeloos optimisme routinegang en oen neilloos stelsel van geheimhouding zelfs voor de generaals van da getroffen voorbereitlselen Wanneer de Ministers van Oorlog en van Marine hunne generaals en vlagofficieren geheel op de hoogte brengen van de pla ineii voor tijd van oorlog liefst door hen van tijd tot tijd eens te vereenigen en zelf met hen te beraadslagen hun de plannen te ontvouwen dan zal er niet zooveel barocs plaats hebben als nu en dan is tevens het oppercommando in tijd van oorlog beter verzekerd Onder den minister Bergansius geschiedde zoo iets nooit Mondeling overleg tussclicn den ministor en zijn generaals was nihil Alles werd schriftelijk behandeld door de bureaux Nog als commandant eenor divisie infanterie noch zelfs als commandant der stelling van Amsterdam heefi die minister mij ooit u over de laak der divisie of over iets dat de stelling betrof gesproken Dat acht ik eene zeer verkeerde wijze van behandeling var s lands zaken Bovendien werd elke zelfstandigheid elk iuiiiatief gedood Op die wijze voorzeker zon men het noodig aangenamer dat bij mg rente betaalt dan dat ik ze hom betalen moet Nu ja ik versta niets van het bankiorsvak antwoordde de kleine heer maar gij klaagde straksover tegenwoordige tijdsomstandigheden dan moesthet u immers aanaienamer zijn wanneer uw kasniet zoo in beslag word genomen Op welke wijzemoet du verkoop van de kunstverzameling plaatshebben Waarschijnlijk in openbare veiling Eeu paar ton zal zij wel opleveren vermoedelijk gaai dit geld ook naar Londen Natuurlijk niet wa zoudt ge er ook tegenhebben Over zijn geld kan de graaf naar goeddunken beschikken Gaat bij weldra zijn bruiloftvieren Ik weet daar niets van Naar ik vernomen heb zal graaf Unica over drie of lier weken met baronVon Buchenau trouwen maar vnn hel huwelijk vanden graaf is mij niets liekend De inspecteur knikte bevredigd hij wist nu al wat hij wonsohto te weten Wij vorderen langzaam maar zeker bromde dokleine heer toen hij zich weder alleen bevond indirecte bewijzen heb ik nu voldoende alleen de directeontbreken nog Hij nam weder plaats voor do seorot iiro en Ihs de reeds opengeslagen bladzijde met grootei aandacht Wanneer hij het ni t is laat ik mij villen I kunnen maken dat iemand voor de opperste leiding werd aangewezen maar dit ligt eenvoudig daaraan dat die minister eigenlijk weinig militair maar technicus en bureauman was Voor de zaak zelve behoeft het niet wanneer alle generaals behoorlijk ingewijd zijn in de plannen Gelijk met het hovel tot oproeping der militie tot mobilisatie kan dan een opperbevelhebber worden benoemd Dat is een quaestie van een pasr uur Men heeft daarmede het voordeel dat er iemand gekozen kan worden die daartoe op dat oogenblik het geschiktst geoordeeld wordt Een andere reilen waarom de sobr de benoemkg van een opperbevelhebber in tredestijd niet wenschelijk acht is dat do groote invloed van de groote macht van een opperbevelvoerend generaal is of althans kan worden een dreigend gevaar in den Staat De rol van don minister van oorlog treedt dan op den achtergrond Deze wordt een secretaris generaal met minstorioele vorantwoordelgkheid een tusschending staande tusschen den opperbevelhebber aan de eene en de Kamers met de Kroon aan do andere zijde een ongelukkige die medelijden verdient waar hij do bevoegdheid om ten aanzien van het personeel en het matorieel alles te doen wal de opperbüvelhcbber goedt vindt aan dezen heeft over gedragen en voor alles wat deze doet toch de vei woordelgkheiil draagt Het is onverstandig zulk een toestand te scheppen of te bevorderen Wij mogen ons verheugen en kunnen gerust zgn als alles wat de defensie betreft in orde is op de aanwijzing of de benoeming na van hem die met de opperste leiding zal worden belast Wy zija zoo ver nog niet in de verste verte niet Waarom dan te beginnen met iets waarmene men Is t absoluut begeerd word des noods eindigen kan I Wij hebben het nu 12 jaar gedaan zonder jen opperbevelvoerend generaal wij kunnen het nog wel die jaren ook en djin p er zes jaar is onze geliefde kleine Koninginnb in haar 18e jaar een leeftijd waarin reeds menige prinses hare hand heef geschonken Dan is er weder krachtens do grondwet een prins van Oranije een aangewezen opperbevelhebber Hoe meer die moge wezen aan Nederland Verwant hetgeen mogelijk zou kunnen wezen door geboorta uit een prinses dor Nederlanden hoe meer waarborg zou worden verkregen van eigenschappen die zoodanig do sympathie des volks wegdragen dat daarin geleiden is een hechter waarborg voor den troon dan blliantièn met vreemde vorstAn kunnen schenken Als er oorlog uitbreekt hebbon wij dus waarschijnlijk van zelf weder een persoon in vredestijd aangewezen om in oorlogstijd bolast te worden met de opperste leiding onzer defensie een prins van Oranje aan het hoofd en als deze dan terzijde gestaan wordt door een chef van ileii genoralen staf een von Moltke in kennis in zwijgen strategisch beleid dan I is dat verreweg betor dan nu reeds vóór wij een behoorlijk le er hebben te haasten met de benoeming van een bevelvoerend generaal I T Eu en Haard van deze week komt hot slot voor van een zeer lezenswaardig opstel over de beveiliging van spoorwegtroinen Men vindt daarin o a èsn duidelijke beschrijving van het zoogenaamde blokstulsel en de iojjchting der centrale wisselbe oncn riep hij eindelijk t Signalement alles komt oveieEtn de zaak is zoo helder als do zon Nu kan de officier van jus itie niet langer twijfelen hij moet handelen Toen sloeg hij het bsek toe en na een kwartier stond hij met hoed en stok het zware boek onder den arm voor de huisdeur Zelden had men hem zoo schielijk zien gaan hij was geheel buiten adem toen hij het kantoor binnentrad van den magistraat die half verbaasd en half wrevelig over het ongewenicht bezoek op Wat voert u nog zoo laat naar mij vroeg hij Een nieuwe ontdekking in de zaak waaro erik voor ecnigen tijd met u sprak antwoorde de inspecteur eenigzins opgewonden Ik herinner mij niet De kleine heer zag bezorgd om zich hoen Graaf Hohenbausen zeide hij zacht Kom dwaasheid 1 antwoordde de officier misnoegd Gg vejkwiat tijd on moeite aan een verloreuzaak I Ik zeg u dat hit een dwaasheid is I Misschien toch niet merkte de inspecteur kalmop Mas ik spreken Gij zijl er nu eenmaal in s hemels naam danl U herinnert u den knoop dien Hackert in hetstruikgewas vond ik toonde u immers don struik waaraan lo jager van baron Von Buchenau hem gevonden heeft De officier lachte ITordt turmlgd diening aan de groote stations f e schrijver toont verder aan hoe gevaarlijk het zijn kan schier alles aan werktuigen over te laten omdat daardoor het gevoel van verantwoordelijkheid en de oplettendheid van het spoorwegpersoneel Züiiden verslappen De eerste voorwaarde voor de veiligheid blijft daarom een goed ontwikkeld vertrouwbaar treiupursoneel Over die beambten maakt hij de volgende opmerkingen i Er is in do laatste tijden veel over den treinbeambte in de eerste plaats over den machinist gesproken Al kan niet niet grond geklaagd worden dat bij hier to lande te geringe bezoldiging beeft daar hij in den regel ver boven zijn gelgken in stand betaald wordt zoo verklaart men toch botweg dat liij in den regel veel te lang in dienst is en het rauer dan roekeloos moet geacht worden die groote oplettendheid gedurende zoo lange dagen van zijne I hersens te vergen Men gaat zelfs gaarne zoover den toestand hoogst geiaarlijk te noemen Naar mij door zeer bevoegden werd aangetoond is hier maar al te zeer overdrijving in hot spel ja men gaat zelfs zoo ver van te verklaren dat tn vele velii jaren goen ongeval is voorgekomen t Zeker hot leven van treinbeambton al worden ze goed bezoldigd is niet bepijdcns waard Het is in do eerste plaats erg onregelinati ï Vaste uren van vertrek uit huis van terugkomst s avonds zijn er niet Nog minder kan do man eenigzins rekenen op vaste etensuren te buis Menig hunne benijdt het lot van dbn minder bezoldigden fabriekswurkman dio zes dagen in de week op hetzelfde uur vertrekt en thuis komt on regelmatig zijn middagmaal lu zijn gezin geniet Dit alles is waar maar te raeenen de treinbeanibte in die dagen van vele uren afgebeuld wordt is overdrijving Zeker hg is dikwijls zestien uur per dag in dienst maar men zou een juister licht op zijn toestand aoon vallen wanneer men hein vergeleek bij elke werkzaraon man en vooral bij olke zorgzame vrouw die van hot oogenblik dat zj opstaat totdat ze naar bed aaat bezig is en zich toch niet gaarne hoort beklagen Hot zou zeker eene groote verbetering zijn wanneer a die goed bezoldigde beambten ook nog regelmatig op dezelfde uren in hunne gezinnon konden zijn en voor de opvoeding hunner kinderen vee l vrgen tijd hadden diou ze nu moeten doorbrengen rangeerendü op do etatioiisterreineu hier j veu inslapende ilaar raiigverbewogingeu makende maar even natuurlijk zou het zgn oanneer een zeeman hetzelfde verlangen koesterde En toch gunt deze na een kort oponthoud bij do zijnen v r tnaanden weder weg waar de treinbeambte toch elke week vele uren bg lie zijnon doorbrengt De dienstbode in het huis van den voor korte diensttijden dweependon meester is in don regel langer in dienst dan de meest gekwelde werkman en ziet hare familie slechts gedurende iieinigo uren in de week toch zou do moester zeot beleediud ziju I beklagenswaardig noemde Dit neemt niet weg dat ook in het lot der treinbeambton verbeterinaen mogelijk zijn zij het ook door groote geldelijke offers der spoorweabesturen en zeker zal de tijd die verbeteringen brengen Maar bij al het beklag over de onregelmatige lovenswijs dezer verdienstelijke burgers behoeft niet de onjuiste meening wortel te vatten dat dj veiligheid in gevaar gebracht wordt door te groote eischen die aan do geestelijke of lichamelijke vermogens gesteld worden en welker vervulling boven de macht van gewone menschen zonde liggen Zoo ten minste zeggen menschen die het weten kunnen Bjiitenlandscli Overzicht De Duitsche Rijksdag heeft in tweede lezing het handelstractaat met Oostenrijk aangenomen en is daarna tot dat met Italië en met Belgié overgegaan Ook dit werd nft een weinig beteekenend debat aangenomen Heden te tien uur derde lezing De Zwitsorscho Bondsvergaderin heeft het ontslag van flen heer Welii als president ler republiek aangenomen en vervolgens den heer Zemp uit Luzern behoorende tot do conservatieve partij tot president verkozen met 129 van de 183 stommen Deze verklaarde de benoeming aan ta nemen en zich te zullen beijveren het vertrouwen des lands te verdienen waarbij hij beloofde de algemeene belangen des lands to zullen stellen boven die van eenige partg Voor 1892 is tot president van den Bond gekozen met 165 sCemraeii de heer Hansen radicaal uit Zurich In Frankrijk is do midden Europecsche tolpolitiok steeds een onderwerp van nauwü ezötte overwoging De bi kende econoom Paul Leroy Beaulieu wijdt daaraan een artikel in het Journal des Debate dat algemeen de aandacht trekt Mannen als Michel Chevalier en Cobden zoo wordt daar gezegd worden door de handelstractateu tu8 cheu Duitschland Oostenrijk Italië Zwitserland België schitterend gewroken op de kleine slaatsmaunetjes zij zgn niet anders dan een toepassing dor goede methode in 1860 door Frankrijk iniiewijd In eenigszins anderen trant doet Amerika hetzelfde Op dit algemeen ontwerp van oen beschaviugsbond gaat Leroy Beaulieu voort maakt éen enkel volk uitzondering hetwelk een kleine oppervlakte beslaat van 528 00 vierkante kilometers te midden van du 10 milhoen kilometers der verbonden Staten oen volk van éen stilstaand ja achteruitgaand ziclental van 38 miUioen te midden van 500 millioen beschaafde menschen Dat volk kiest juiat dit merkwaardig jaar 1891 uit om zich af to zonderen als een kluizenaar zgn voortbrengers uitvinders geldspaarders te beperken tot 38 millioen verbruiker Aaneensluiting tusschen lerschillende volkon lieeft ook het gevolg van die buiten staan te verwijderen te vervreemden België ö©ft it3erland zullen nu aangetrokken worden door fiuitschland verwgderd lan Frankrijk Dit punt de aaneensluiting der andere natiën is van veel meer belang dan de tarieven bij de handelsverdragen vastgesteld liet dour den Eranscheii Senaat aangenomen recht op den ivijii dat bpanje zoo in het harnas jaagt u bijv aanmerkelijk lager dan het Duitsche recht Ook de concessien vnn Oosti nrijk aan Duitschland zijn zeer matig Over het geheel worden He rechten die veranderd worden slechts tusschen de lU en 20 pCt verlaauil Maar op dit groote en belangrijke feit komt het san zegt Beaulieu al die landen sluiten zich aan met vaste tractaten voor een tijd van twaalf jaar Men begint met kleine vonninderiogen van rechten en he verkeer zal dientengevolge toenemen wel is waar niet suel of op ontzaglijke schaal maar het verbond is gesticht Frankrijk zal ten slotte zich naar s werelds loop moeten schikken Wil het do reeds begane misslagen niet verergeren dan moet het zich haaster verdragen aan te gaitii met België Zwitserland Scandinavië Spanje en Portugal kunnen de Franse ie groepeering Ie groupement francais niet om de Duitsche verlaten omdat Frankrijk de eenige wijnmarkt voor hen is en zijn reclit n op wijn nog veel lager zgn dan bet Duiischo tarief en Duitschland dank zij hel Frankforter Do Russische Novosti dringt aan op een verbond tusschen Rusland en Turkge Het blad verklaart dat de litatsto llussisch Turksche oorlog die de vrgraakiug der Slaven in het Oosten tengevolge had zulk een verbond mogelijk maakte door aan beide landen alle voorwendselen voor een nieuw geschil te ontnemen In een geheim consistorie waarin de prelaten Ruffo pen en bisschoppen werden benoemd hield de paus een allocutiu in hoofdzaak het volgende bevattende Do strafwaardigü handelingen der ons omringende vijanilon zijn ons een bron van voorulurende verdrukking Sqmnaigen gaan recht op hun dool af zonder zioh door iets te laten weerhouden anderen smeden hunne plannen minder vijandige middelen De eersten beschouwen het pausdom als een vijand die zonder genade moet bestreden worden zij stoken de menigte in Italië op met hot doel don toestand van het pausdom dat zg willen vernietigen steeds moeilijk r te maken Andere vijanden huichelen zij drijvon hun haat zóó ver dat zg den hoV gepriester jbij het volk bescliuldigen eene vijandige houding egens Italië aan te nemen Men verzekert dat vreemdelingen in allo vrijheid te Kouie kiiniion komen maar in werkelijkheid moeten zij zich wachten voor de onbeschaamdheid van het gepeupel Do vrijheid van den paus om met zgn ge roiiweu in aanraking te komen is verminderd Wanneer nu in tijd van vrede deze ernstige moeilijkheden bestaan hoeveel te meer zal het ziju in tijden van onlusten tegenstanders van het pausdom CORRESPONDENTIE Wij ontvingen een uitvoerig ingezonden stuk üe paus verklaart dat hij zal volharden bij de houding door Pius IX en hem zelven aangenomen hg zal voortgaan met aan te dringen op het verkrijgen zijner onafhankelijkheid hg zal zijne verklaring handhaven dat Rome de zetel van het pausdom moet zijn Hij is overtuigd dat de rechten van het pausdom kunnen samengaan met de grootheid van talie De staatshoofden behoorden dezen stand van zaken niet nit hot oog verliezen De katholieken behooron belr de oprichting eener vereeniging tot verlieteriag van maatschappelijke toestanden met verzoek dit Vrijdagavond in ons blad op te neqjen Wg zoudSn dit gedaan hebben zoo men dit link niet reeds eer in oen ander blad had gepubliceerd Thans tan het niet geplaatst worden De Redactie PETROLKÜM XOTEERÏ GE van de Makelaars CaDtzlaar Schalkwijk te Rotterdam Da markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 75 Geïmporteerd lust ƒ 7 86 Januarilevering ƒ 7 65 Februari levering ƒ 7 35 Maartlevermg 7 25 April MeiJuni Juli leve ring 7 26 i f 20 Augustus levering 7 25 SeptemberOctober November en December levering ƒ 7 40 li 7 35 1891 7 70 Burgeriyke Stand Moordrecht GEBOKhN Thomas ouder J Mot eo A Hofimn Jan Johannes ouders 1 S ieksngder n J an Wingerden Arie ouden J O ereijnd r eu J F liallo hhzabeth Helena Jacoba ouders Z C Houwioau en H C Vermeulen OVERLEDI S lelij 7 J Tuijiider huu ionw an D Groenendijk 76 i ONDfRïltOüun lemieuleo te Zeveohuiien 35 j en K Steenbeek 23 J ADVERTEWTIËW Getrouwd J W FRANCKE J J VAN KLÜIJVE die ook namens wederzijdsohe familiën hunnen hartelijken dank betuigen voor do vele blijken van deelnetning bij hnn huwelijk ondervonden Gouda 17 December 1891 Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de Maiatenscbap van den Heer ANTUONIË JOOSTJE de UVlÏJBlIi gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 3 December 1891 overleden worden verzocht daarvan vóór Jea 3 1 December a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Uitvoerder zijner uiterste wilsbeschikkingen den Heer Mr P J SNEL te Gravenhage of ten kantore van den Notaris G C FORTDIJN DRÜOGLEEVER te Gouda Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de Nalatenschap vsn HESTER OOSTER WIJK Wed JACOBUS de GRAAF in leven Koopvrouw gewoond hebbende te Gouda en aldaar 28 November 1891 overleden worden verzocht daarvan vóór 31 December a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C PORTUIJN DROOGLEBVER te Gouda Opentare Verkpoping te GOUDA op DINSDAG 19 JANUARI 1892 des morgens te 9 uren ten sterfhnize van den Heer A J DE RÜITBB aan den Bleekerssingel Wijk l o 181 van eenen goed onderhouden II BOEnEL 2 tot 4 uren Nadere iiüichtingen zgn te bekomen ten kantore vanden Notaris G C FORTL IJN DBOOGLEEVBR te Gouda waaronder Gewerkt GOUD en ZILVER