Goudsche Courant, maandag 21 december 1891

S ïf v 6 ï j jf wr V S jr Kaj ff 1891 Maandag 21 December 1 4714 60UDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiSn kan geschieden tot eén aar des namiddags van den dag der uitgave De heeren van Balkenetein en van der Hoeven beambten aan het station alhier hebben met goed succes examen afgelegd als klerk telegrefist 8e klasse hg de maaischappg tot exploitatie van Staatsspoorwogvn Na eene kortstondige ongejiteldheid is te Benningbroek overleden de hoer C Donker lid van de Eerste Kamer De nieuwe toranklok is te Berg Ambaoht aangekomen Zg U geleverd door ilen fabrikant Eijshout te Asten en gegoten op de gieterij der firma Petit en Fritzen Ie Aarle Entel Het gewicht der klos is p 1 m s UOO kilogram Up de klok zgn doelmatige inscripties aangebracht o a de namen der leden van het gemeentebestuur de datums 1 van den brand ent Mevr SPARNAAlJ MoLENAAB vraagt met FEBRUARI a eene fatsoenlijke DIENSTBODE goed kunneode werken en koken RAPIDE is de Z elf s I ui t e i de PARAPLU IE met stalen stok Verkrggbaar hg J J van LINGEI MARKT A 58 Donderdag avond trad Sequah te Leiden in het lokaal Yondijlhovcn aan den Bgnsburgscbeo Singel op Hg was nog ongesteld n kwam door eene achterdeur binnen om oyatiét te vermijden Kr waren eenige honderden menschen aanwezig In zgne toespraak deeh e Sequah mede dat hij zelf ook student geweest is aan eene der Elzasser universiteiten en dat hij geneeskundige wetenschap wei degelijk erkent blgkt zeide hij vooral daaruit dat hg zichzelven onder behandeling van een der Leidsche hoogleerareu lieeft gesteld Hij zal spoedig door dezen wordeif geopereerd AUdan zal hg enkele dagen niet kunnen optreden Het deed hem genoegen dat er onder het publiek ook zooveel studenten waren al had men hem in Haarlem reedt gevraagd Wat durft gg naar Leiden gaau toen hg mededeelile dat dit zijn voornemen was Het veroordeel dat zij tegen hem mochten hebben zal weg ns de door hem te leveren ADVERTENTIEN in alle Binnen n Buitenlandsche Couranten worden dadetgk opgesjonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN n ZOON te Gouda niet dat ik den knoop bezat hij had er geen vermoeden van welke vreeselijke beschuldiging met dien knoop in verband atond Bovendien moet ook rekening worden gehouden mot de oorzaak van het ontslag Graaf Hohenbausen had een aanteukenboekje verl en Daniel vond het en bracht hot aar den gravin Do graaf was opgewonden en wierp zijn geheeleu haat op den dienaar toen hij vernam dat deze het boek had evonden Op dat oogenblik verklasrile hij onverholen dat de oude kamerdienaar onitslagen moest worden omdat hg een spion was en zich in de aangelfgenhedon van anderen mengde Dit vuile half verscheurde boekje bevatte teokeningen en plannen van do heerlijkheid en Hohenbausen en herrinneringen uit het verleden en wanneer men in den graaf een avonturier ziet dan is het gemakkelijk te raden voor welk doel dit boekje met zijn belangwekkende aanteekeningen dienen moest Maar een zaak schijnt vergeten te zijn de geschiedenis van den hond die in vroegere jaren een lieveling van den graaf was De graaf had dit door een boosaardigon vijaijd vergiftigde iier in het park begra en en eofi gedenkatei n van marmer doen vervaardigen hoe kan men dit vergeten Had hij het vergeten vroeg do magistraat op wien deze woorden toch een zichtbaren indr i teweeg Drachten Ja Daniel moest bem er aan herinnoron hij moest hem zelfs toonon waar de hond begraven Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHENK en Zn M i kt Gouda Zeer Hette Gfesteendrukte NAAUSAARTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Spaar en Hnipbank te Gouda Het BE8TUIJR maakt bekend 1 dal in de laatste week van December en de eerste week van Januari geeiie Zitting en zullen worden jfehouden 2 dat de bijschrijvingp der rente over 1891 zal geschieden op Oi DËKDAG 7 lAXtJARl 1892 des avonds van 7 10 uur in het g ewoiie lokaal Hét Bestuur vooraoemd J FORTUIJN DROOGLEEVER Voorzitter D RUIJTER Secretaru Mevrouw vau de VELDE Pepers traat vraagt tegen 1 FEBRUARI eene KEUKENMEID Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 18 JANUARI 1892 des morgens te elf uren in het Gebouw der R K Leesvereeniging aan de Westhaven ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER van No 1 Een goed onderhoaden gemakkelyk ingericht WOONHUIS met groot TIMMERMANSWINKEL en ERVEN aan den Raam te Gouda Wijk O No 206 Het Huis van waterleiding voorzien bevat beneden 2 Kamera Kantoor Keuken Kelder Werkplaats en Timmermaaawinkel met Kantoortje en boven 2 Kamern en 2 ruime Zolders Het is te aanvaarden l Mei 1892 No 2 Een in tweeën bewoond HUIS en ERF aan dec Baam te Gouda naast het vorige perceel Wijk O No 207 Bfl de week verhuurd voor 3 20 No 3 gen in vieren bewoond HUIS jsn ERF in de Krnidenierstraat aan den Raam te Gouda Wflk O No 202 Bfl de week verhuurd voor 3 40 No tot 6 Drie naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Vest te Gouda Wflk O No 630 631 èB 632 Bjj de week verhuurd voor f 1 40 1 35 en 1 35 No 7 tot 10 Vier paast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Vlaamsche Haven j of Bleekerskade te Gouda Wgk P No 8 tot 11 No 11 is dadelijk te aanvaarden de overigen zgn bg de week verhuurd voor 1 30 1 20 en 1 30 En No 11 Een HUIS en ERF aan het Jaagpad te Gouda Wflk Q No 63 Bg de week verhuurd voor 1 60 De perceelen zyn te bezichtigen 14 15 en 16 Januari s van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zfln te bekomen ten kantore van voornoemden Notftris FORTUIJNDROOGLEEVITR te Gouda Openljare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 11 JANUARI 1892 des morgens te elf uren in bet Koffiehuis Hkt ScHiAKBOUDf aan den Kleiweg ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER van No 1 Een goed onderhouden aangenaam gelegen en ERF op den hoek van de i Bleekerssingel en deBoelekadete Gouda WgkR Nommer 181 Het Huis van Waterleiding en vele gemakken voorzien bevat 5 Kamers Keuken 3 Kelders en Zolder en is te aanvaarden 15 Februari a s No 2 Een HUIS en ERF aan den Bleekerssingel te Gouda Wgk R nommer 182 met een ruim GEBOUW of STAL daarachter uitkomende in de Boelekade Wgk R No 180 Het Huis is verhuurd tot 1 Mei 1892 voor f 2 per week No 3 Een HUIS en EEF in de Sint Anihoniestraat te Gouda Wgk G No 145 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 50 No 4 Een pUIS en ERF en een percee GROND in de Vrouwensteeg i Gouda Wgk H No 224 Verhuurd bg de week voor 1 60 No 5 Drie perceelen uitmuntend WEILAi D liggende in de Oude Gouwe te Oouda Kadastraal bekend in Sectie II Nrs 418 419 420 en 516 te zamen groot 3 Hectaren 9 Aren 45 Centiaren Verhuurd tot den 1 Januari 1897 voor 400 en 100 Mest per jaar En No 6 Een perceel uitmuntend liggende in de Achterwillens te Reeutcijk Kadastraal bekend in Sectie H No 435 groot 82 Aren 10 Centiaren Verhuurd tot 31 December 1900 voor 80 sjaaVs De perceelen zgn te bezichtigen 7 8 en 9 Jannan a s van 10 tot 4 urep en op den verkoopdag van 9 tot ll uren Nader inlichtingen geelt voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda OPENBARE VERKOQPINI te GOUDA op DINSDAG 5 JANUARI 1892 des morgens te 9 uren aan het Huis Wgk R No lOS in de Boelekade van eenen en na afloop daarvan aan het Lokaal Wgk K No 155 in de Peperstraat xan MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGÜED eenig gewerkt GOUD ZILVER enz Te bezichtigen Maandag 4 Januari a s in de Boelekade des morgens van 9 tot 12 uren en in de Peperstraat des namiddags van 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G O FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Oottda Suelpersdruk van A Bbjnkmak k Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BU deze Coanmt behoort een B JvoeKseI BINNENL AND GOUDA 19 December 1891 VEBGADEEING van uen GEMEENTBKAAD op Dinsdag den 22 December 1891 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Een voorstel betreffende de gunning van het werkder vernieuwing van de brug over de Breêvaart bg de Kap De benoeming van eenen Gemeente arts in de vacature ontstaan door de periodieke aftreding van Dr P J A Levedag De voorziening in vacaturen in de Besturen der Stedelyke Instellingen van Weldadigbeid en in andere Collegien en Coromiaiien voor verschillende Inrichtingen der Gemeente Gisterenavon l vergaderden dn Leden der Itaat sohappy van Landbonw afd Gouda en Omstreken in het Hdtel de Pauw Aan de orde was h Verslag der Afgevaardigden omtrent de algemeene vergadering op 14 September II te Alkmaar gehouden hetwelk door duD heer J Breebaart Lz werd uitgebrach vervolgens werd bg monde van den heer C J A Kerkhof verslag uitgebracht der Commissie tot onderzoek van de voor de afJeeling bereide Kazrn waarna de uitreiking plaat had van de bekro behaald op de tentoonstelling te Alkmaar als van U van der Grift te Haastrecht en getuigschrift met 26 voor door henï ingezonden Goudsohe Kaas en aan D Kóring een getuigschrift met ƒ 10 voor ingezonden Zadotmakerswerk terwijl ten gevolge van het liedanken van den heer J L van Kijk als Bestuurslid werd gekozen de Heer O A Bouter FEVILLETOIV UU kef DuiUck XXIX 114 En welke verdere ontdekking meent gij met betrekking tot dien knoop gedaan te hebben vroeghij ongeloovig Een zeer gewichtige De oude kamerdienaar herinnert zich zeer nauwkeurig dat de knoop denzelfden dag is verloren gegaan waarop graaf Hohenhauson aan den matroos in het park een onderhoud verleende Hoe kan hij zich dat herinneren Maanden zijn sedert verloopen en dan kan de knoop even goedin het park als in het bosch aan het meer verlorenlijn Thans gleed ook over de lippen van den inspecteur en glimlach Wanneer u wist dat die kamerdienaar onder een onteerende doch valsche aanklacht ontslagen is dan zoudt u wellicht beweren dat hij die mededeeling deed uit haat tegen den graaf antwoordde hg ÏjU zou dit dun geheel en al ongegrond zijn Ja Waut voor de mededeeling wist de dienaar ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt feiten wel worden opgeheven Als de rntr ew bedrag van driehonderd gulden hebben bereikt ui hg ook aan de studenten overlaten te bepalen voor welke liefiladige instellingen te Leiden se zuUm bestemd worden Dit doet hij niet om de studenten op deze wijze op zijne hand te krijgen integended hg vreest hen ciet Bij herhaling werden zgne woorden daverend toegejuicht Hg betuigde dan ook zgn dank voor de ontvangst hem hier bereid Bi eds was er een rheumatiek lijder die zich bad aangemeld om door hem te worden behandeld Het was de heer J Kraneveld vroeger schipper van Leiden op Utrecht Twee personen uit het publiek de heer M Ketting medisch student en i Slegtenhorst hielpen den patient wrijven Na tien minuten mocht de patient opstaan en toen blwk dat de rheumatische pgnen geweken waren alleen voelde de patient nog eenige pgn van het wrgven De helpera legden tegenover het publiek verklaringen af van wat tg iisdden moeten doen en de patient zelf dat hg niet de minste pgn meer gevoelde en na 2 jaar onde geneeskundige behandeling t zijn geweest thans weer binnen een klein kwartier kon loopeu zonder stok waarop hg nu tgn hoed zwaaide Hg liep flink het tooneel heen en weer stampte m t de voeten op den grond betuigde zgne dankbaarheid aan Sequah kreeg van hem bovendien nog een paar flescbjes mee en liep alleen opgeruimd het trapje af waar hg weldra door het publiek werd omringd dat reeds bg zgne eerste verschijning na de behandeling in luide toejuichingen was uitgebarsten Dat de patient nog niet bepaald recht kon loopen moet n r de heer Ketting zeKio waarschgnigk daaraan worden toegeschreven dat hg behalve rheumatiek odk eene kleine heupontwrichting had lag De graaf schijnt nu ook reeds een verraoedfn te hebben dat de grond onder hem wankelt hg neemt reeds voor ieder geval zgn maatregelen Zgn kostbare kunstverzameling moet eerstdaags publiek geveild worden het doel ligt voor de hand hij wil zich een aanzienlgke som vorschalTon Een vermoeden beste heer Iedereen is geen kunstliefhebber en voor dengene die het niet ia qn zulke schatten overtollig Goed best maar hier is het doel reeds renigszins bewezen De graaf heeft reeds tienduizend pond starling naar Londen gezonden hg zal die som door andere doen volgen om zich voor ieder geval zekerhold te vorscbaifeu heb dft uit vertrouwbare bron de bankier Homberg heeft het mg medegedeeld Gg hebt nu eenmaal dit denkbeehl opgevat en uu volhardt gg er bg omdat gij het als een zaakvan eer beschouwt de tank te voltooien Ik wilgaarne toogeven dat zulke govallen niet eenig zgn dat reeds vaak een voornaam en hooggeplaatst heereen zwendelaar bleek te zijn maar Laat mij tot do hoofdzaak komen viel de inspecteur hem in de rede ik hen u nog niet alle medegedeeld Voor eenigen tjd ontving de graaf een briof uit Amerika en de omstandigheden waaronder hg dezen ontving noodzaakten hem den briefook zijn zuster Ier lezing te ireven Hij wilde hem niet beantwoorden verÈoedef k niet omdat hg vropsde zich daardoor onaangename verbintenissen op den bah te zullen schuiven De ware oorcaa