Goudsche Courant, maandag 21 december 1891

zich zelfs tijd voor schaften te gunnen in 4on Ja e geen 60 cent kunnen verdienen on He meesten het slechts lot 30 40 of 50 cent per da kunnen brengen zoodat zij wnnni or het weer toelaat alle dagen te werken niet of nauwelijks tot drie gulden por week kunnen komen I En daarbij zijn er velen die van verro komen en dio s morgens vóór en s avonds na het werk 2 of 3 uur hebben te loopeu Daartegenover 18 nu de eisch niets anders dan dat de betaling voor het werk zóó geregojcl worde dat zij 80 cent per daï zullen kunnen maken wat nog niet eens ƒ 5 per week zal zijn AOVERTENTIl Getrouwd P KEBSBERUEN Lz Weduwnaar van M W Savbij BN J BÜCKMANN Weduwe van C Jiskoot die tevens hunnen dank betuigen voor de talrgke blijken van belangstelling bij hun buweIgk ondervonden Reeuwijk 19 Dpcember 1891 GOUDA December 1891 De ondergeteekende maakt hiermede aan het publiek bekend dat hjj zich als Vleeschhouwer en Spekslager te dezer stede gevestigd heeft en zgn WINKEL GltOE i l AAL I o 61 OPENEN ibX o WOENSDAG 23 DECEMBER a 8 zyne veeljarige ervaring in deze vakken en de lust om z ne begunstigers zoo billgk en voordeelig mogeiyk te behandelen doen hem de hoop voeden met uwe zeer geachte begunstiging te worden vereerd Hoogachtend heeft hij de eer te zijn UEd Dw Dienaar Th binnendijk Lzn Punch en Cognac bU SLOTëMAREK Co Stads Muziekschool opë baak examen op Woensdag 23 Dec a s des namiddags ten 1 en des avonds te 6Vi ure in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit tONS GENOEGEN De Secretarie P HART ING Stads Muziekschool IN$CHRIJV1 G van Leerlingen op Donderdag 24 Dec a 8 des namiddags van 1 3 ure in het Gebouw ABTI LEGI Ouders en Voogden worden aandachtig gemaakt dat tusschentgds geen Leerlin n wordentoegelaten De SECRETARIS Jb vïf RTE N TI ÉN in Me Binnen en BuitenCandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Goxida i Eenige dagen geleden loa te Leeuwarden een jong I man van 24 jaren in het huwelijk treden Alles was er voor in gereedheid gebracht toen eensklaps de justitie tusschenbeiden kwam Een ingesteld onderzoek naar een twee dagen te voreu gepleegden diefstal van een schaap uit een stuk land bij Lekkum had den bruidegom als dader aangewezen Voor den rechteroommissaris gebracht werden zooveel bewijzen tegen hem aangevoerd dat hij weldra lot bekentenis kwam H had gel jk hij zei hot schaap gestolen en voor ƒ 15 verkocht om aan geld te komen daar hij aan zijne aanstaande had opgegeven meor geld te bezitten dan werkelijk het geval was eii hij haar niet had willeffl teleur8tellen luplaats van naar het stadhuis te gaan werd hg nu naar het huis van bewaring gebracht In de Donderdag gehouden zitting der A rrond Beshtbank te Uitrecht word door den officier van justitie een doorslaand bewijs gegeven hoe in het stellen van een uisch rekening kan warden gehouden met den aard en de omstandigheden van den beklaagden en boe een vrek m zijne gevoeligste z de kan worden aangetast Immers terecht siond zekere G B won te Barnevold bf kl van diefstal van een ton van het erf en ten nadeele van W v W aldaar op 27 Oct jl gepleegd Bekl bekende dien diefstal en had door zijne houding en voorgeven van diepe armoe de rechtbank haast tot lontferming bewogen toen nog als getuige gehoord werd de veldwachter van Barueveld die op eene vraag van don president naar bekl s doorloopend gedrag met de meeste beslistheid deed uilkomen hoe deze in zijne gemeente algemeen bekend staat als inhalig en vrekkig Hoewel in t bezit van eigen huis en hof ontziet hij zich niet om door kapen rechts en links alles zich toe te tfigonen wat hij van zijne gading acht Geld uitgevan is voor hem iets verschrikkelijks Pres Zeg eens beklaagde dat klinkt heel anders dan je eigen droevig verhaal van bittere armoe Ge zijt bezitter van huis en van land en toch ontzie je jè niet om bij je buren te gaan stelen Bekl Ja mijnheer I maar op dat oogenblik had ik toch wezenlijk geen gold en een ton hard van noode Bij nader ondersoek bleek nog dat het huis door bekl gekocht was voor ƒ 900 hot land voor BOO terw l hij op de vraag of hij ook nog vee had antwoordde dat hy er geen enkel beestje op na hield hij had niets d n drie vetto kouljes I Merkwaardig kort was na deze bekentenis het betoog van den officier ven justitie Waar ik zoo zeide Spr gemeend had voor dit feil van diefstal een eisch van gevangenisstraf te tQoeten stellen gelooi ik in verband mot wat omtrent bekl hier is meegedeeld de voorkeur te moeten geven afln eene geldboel e en op grond daarvan heb ik de eer te requireeren dat bet de rechtbank behagen moge G B schuldig te verklaren aan het hem ten laste gelogde en hem deswege te veroordeelen tot eene geldboete van zestig gulden bg niet betaling te vervangen door drie weken hechtenis Sta ten O ener aal Tweede Kamek Zitting van Vrijdag 18 December 1891 De begrooting van Waterstaat Hoofdstuk IV die zelden aanleiding geeft tot principieel debat der weigering zal ik u aanstonds mededeelen Gravin Unica hooft achter don rug van haar broeder den hnef beantwoord later is hij van de schrijftafel van den graaf verdwenen en dit verdwijnen verschafte Idea graaf het lang gezochte voorwendsel om zijn Jkamerdienaar te ontslaan Nu verzoek ik u don Jorief te lezen üe officier gaf gevolg aan dit verzoek maar scheen in het schrijven niets verdachis te vinden Juffrouw Hulda Sandhaupt informeert naarbaar echtgenoot die met don graaf de reis naar Europa hoeft aanvaard vervolgde de inspecteur Zij geeft in dat schrgven een korte maar treffendeschets van hanr man en het moet opvallend schijnen dat graaf Hohonhauson aan de arme vrouw niet do gewonsohte ophelderingen wil geven Deze r denkan alleen die zijn dat de graaf vreest dat zijnschrift hem kon verraden De officier hief schielijk het hoofd op Gij wilt daarmede toch niet zeggen dat die Werner Saudhaupt on graaf lohenhauson een on dezelfde persoon zijn vroeg hij Dat beweer ik stellig Met welk recht De inspecteur haalde een boek dat hij bij zgn binnentreden op een stoel had gelegd on op jndo het Toen ik den brief iw herinnerde ilf mij aanstonds den naam Worne aa lhaupt zeido hij Voor omstreeks tien jaren baarde tTib naam eeniij opzion De man had in de residentie een groote rol gespoeld leverde ditmaal zelfs niet de stof roör algemeens bernadslagintr Onmiddellijk ging de kamer over tot de artikelen waarbij ouder gewoonte lal van bijzondere belangen ter sprake komen die alleen voor de betrokken jleden en hun kiezers van gewicht zijn Be Leidscho Rgn hot onvermijdelijk Borkelgebiod de Limburgscbe Maas de sluis te Waalw k de briig te Ueusden de havens van Veere en Harlijigen en wat niet al werden herdacht en bij den minister aanbevolen die voor alles oen kort woord van bolaiigstelling over had In de ochtendzitting was er eenig meerder debat over de algeraeene vooi waarden van aanbesteding die de hoeren Hartogh en Travaglino gaarne wilden herriou terwijl de hoeren H ber on Havelaar waarschuwden voor het verleenon vangrooter vr orrechten aan de aannemers De beer Lely zeide nauwgezette overweging toe Do kleine Rivieren vonden pleitbezorgers in de hoeren Kiolstra en Van dor BorcU In zijn antwoord deelde de minisier mede dat eerlang de zaak van de Berkel en de Schipbeek aan het oordeel dor kamer zal worden onderworpen De m Watorstaatazakon doorknode Haagsohe afgevaardigde Conrad gaf bohartigenswaarde wonkou voor de organisatie van den dienst de ambtenaren en hun positie do zeeweringen bij Cal antsoog en de Zeeuwsohe calaraiteuse polders In de avondzitting liep do strijd o er twee posten die bij nota van wijziging eer t laat bij do kamer waren ingediend en vooral daarom verzet uitlokken Men wenschte afzonderlijke behandeling bij suppletoir crediet De eene post 12000 voor hot openhouden van het kanaal IJmuiden Amsterdam werd ondanks de flinke vodediging van do Amsterdamscho leden verworpen met 46 tegen 35 stemmen Het andere voorstel strekkende liet reorganisatie van toezicht op de spoorwegdiensten uerd aangenomen nadat do min de urgentie had bepleit Het Hoofdstuk Waterstaat nerd overigens zonder stemming aangenomen Het voorloopig comité tot het verleenon van huisvesting aan onbohuisden in Nederland bestaande uit de heeren Henry Tindal voorzitter Gerard ken dr A Kuyper J do Koo mr J A A Tours mr W S J van W te 8choot Gracht on A L Grothe secretari heeft circulaire gewend tot de burgemeesters mi de volgende vragen te willen beantwoorden lo Zijn er m uWe gemeente personen die geen huisvesting hebben zoo ja hoe groot is hun aantal a des zomers 4 des winters 2o Hoeveel mannen hoeveel vrouwen on hoeveel kinderen bevinden zich onder hen Hoeveel gezinnen zijn daaronder Hoe groot zijn deze De antwoorden wotden óór 20 December ingewacht aan het bur au gevestigd Zwammerdamstraat 13 te Amsterdam Er is al eens op gewezen dat iemand die eengeschenk of een legaat maakt aan de algomeenearmen daarmee eigenigk uiets lyiders doet dan de gemeentekas bevoordeelen In do Raadszitting te Utrecht is dit nu Donderdag eens officieel geconstateerd door den heer Van Lijnden in de fijnste kringen verkeerd de gehoele wereld bedrogen en zich daarna plotseling uit de voelen gemaakt Hij had zijn rol zoo behendig gespeeld dat men eerst aan zgn vervolging dacht toen hij reeds lang in veiligheid was Eorst toon werd uitleverine gevraagd maar te vergeefs dat spreekt van zelf Ik herinner mij dit geval zeide de officier van justitie Mij boezemde bet belang in vervolgde de kleine hoor en ofschoon ik niet da hoop mocht koesteren mijn bemoeiingen met een gunstigon uitslag bekroond te zien zag ik mij toch geiioodzaakt mijn taak stipt ten uitvoer te brengen Ziehier dan wat ik u met zekerheid weet te zeggen Werner Sandhaupt is do zoon van een braven ambtenaar de eenige zoon die eene zoer zorgvuldige en flinke opvoeding ontving maar tovi ns vertroeteld werd Hij bezocht do universiteit en stortte zich aanstonds in een verderfolijken maalstroom van genietingen Bij voorkeur waren zijne vrienden de adellijke jongelieden bij welke hij zich nauw aansloot en men duldde hem in die kringen omdat hij op groeten roet leefde en zich sohielgk de manieren van een aristokraat eigen maakte Eecige duels bewezen dat het iem niet aan moed ontbrak en van zyne lichtzinnigheid en zucht tot verkwisting wisten zjjne ouders on talrgke schuldoischers ook mee to praton Wellicht had dit alles zijne toekomst niet geschaad wanneer hij vlijtig ware geweest Talent bezat hij die naar aanleiding van zulk oen legaat van eene Utrechtsche damo dood opmerken dat wanneer men iets aan de armen wil legateeren en men bedoelt allo armen oener gemeente zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid men dan niet in zgn testament moet zetten ten behoeve dor algemeoiie armen daar dit woord algomoent wil zeggen alleen die armen die niet door eenig kerkbestuur bedeeld worden en dus alleen zij die volgens de Armenwet ten laste der gnmeentebesturen komen Nogen on ïoertig vreemde landen 32 stalen en 17 kolomen hebben offioioel hunno deelneming aan de woreUliontoonstolling te Chicago toeigezegd Gelijk men weet is Nederland niet onder dio landen Het tehtoonstellingsterrein Jaohaoit Park on UUKay l lai ance in zuid oostelijk deel van Chicago gelegen bestaat eon oppervlakte van 666 ocreJ 266 4 hectare Bij de bouwwerkzaamheden wordt geen stoom maar electriclteit als bewecgkrnoht der machines gebruikt voor het mindere br ndgovaar Alleen voor het groote geliouw van Nijverheid on Vrije Kunsten zijn 200 waggonlndingen hout 3 000000 kub motor nooilig Drie eloctrische zagen zijn daar dag en nacht in werking De eloctrische afdeeling zal een volledig overzicht van de ontwikkeling der eloctrische wetenschap geven De inzondingen beloven in het algemeen zoer belangwekkend te zijo Japan o a toont zeer veel ijver Op deze wereldtentoonstelling zal aan de vrouweuarboiil van do verschillende landen een voorname plaats worden ingeruimd Onder de diamanten inzendingen belooft die der Kaapkolouie zoor belangrijk te zyn Er zullen 142 jury s met 659 leden noodig zijn De tentoonstellingsgebouwen worden den 2n October 1892 plechtig iigowijd in tegenwoordigheid van den President der Voreenigi e Staten en den In Mei 1893 wordt de tentoonstelling geopend Do sluiting is bepaald op 30 October van dat jaar Door don commandant van de brigade marechaussee te Oostorwolde werd dezer dagen oen wonderlijk persoon naar de gevangenis te Heeronvoen overgebracht Het is Klaas Veen uit Elsloo die voor ongeveer 5 weken zijne echtelijke woning verliet en omzwierf in de bosschen waarin hij zich des nachts ook te slapen logde Slechts nu on dan vertoonde hij zich De bakker v d Heide vermiste gedurig eetwaren nu brood dan erwten wolko geroofd werden nvtli verbreking van afsluiting Daar zich deze diefstallen steeds herhaalden werden wakers aangesteld ora zoo mogelijk den dief in handen te krijgen Gisteren nacht gelukte het Op hecterdaad werd de zonderling betrapt in het bezit van een snooimes waarvan hij do herkomst niot wilde mededeelen Wat de aanleiding tot zijn zonderling leven is verzwijgt hg evenzeer en niemand weet de roden er voor te vinden Door zijn verblgf in do bosschen was hij zoo zwak dat bij per rgluig naar de gevangenis moest vervoerd worden Omtrent de werkstaking in Aengwirden deelt dr V Bruinsma in de Jnut o a mede dat de monschen door van de eerste morgonschomering at tot aan do avondschemering toe hard te werken zonder maar hij gaf aan do kroeg boven de gehoorzaal de voorkeur en noch beden noch verwijten noch vermaningen zijns vaders konden hem nvpen dien verderfejüken weg vaarwel te zeggen De moeder stierf ook Int bleef zonder indruk op hem Zijne schulden vermeerderden de schuldeischers werden lastig de vader kon geen toelagen meer geven In die lastige positie nam Werner oen wanhopig i middel te baat hij beproefde zijn geluk in het spel en toen hij gemerkte dat het hem den rug toekeerde vulde hij het aan De geschiedenis werd I ontdekt rn het kwam tot een hevig tooneel Santhaupt loochende maar de bewijzen waren in handen zijnor tegenpartij de zaak werd aangegeven on do falsaris werd roet schande verbannen Tot zijn I vader keerde hij niet terug als oen zwervpling doolde hij van het eene land naar hot andere tot I hij met eene tooneelspeelstor kennismaking asn j knoopte wier gunst hij zich in een ommezien verwierf Thans werd do vagebond weder oen voorDtam heer do tooneelspeelsler bezat eenige spaarpenningoD die don avonturier ten goode moesten komen D rol beviel beiden Zij reisdon van de eene badpisat naar do andere en vonden daar overal toegang in de fijnste kringen Word in deze kringen hazaM gespeeld dan maakten zo rgken buit was dit niot het geval dan reisdon zij terstond weder naar eea andere plaats Wordt vervolgd TE KOOP de ROTTERDAMMER en de HAARLEMMER COURANT van de vorige dag Te bevragen hg A DAM Kleiweg mmmmmm te Amsterdam Opg erichJ 26 MAART 1853 La ndkuwers ü Aan de Suikerfabriek te Gorinchem nog een partij versch gekuilde PULP TE KOOP Zich te vervoegen bg de Directie der fabriek Correspondent te GOUDA de Heer J J A MOi TIJi Cand Not Kleiweg E 21 Verleent handelucredieten aan hare leden tot ten hoogste een bedrag van 60 000 en tegen eene rente thans bedragende 5 met inbegrip van provisie Neemt gelden é deposito en belast zich met incasseeringen zoowel voor leden sla niet leden C3 E K A OID tegen FEBRUARI een De rente voor deposito bedraagt op heden met 3 dagen opvraging 2 1 maand 2 Zo a Namens het Agentschap t Gravenhage Adres GOUWE C 49 J F MOENS Apent G SIROOP V PUNCH CITROEN PUNCH TROEBELE PUNCH a l ARAC COGNAC diverse fijne kwaliteiten Zuivere Bordeaux Wijnen M J DE GHAAF BOOGE GOUWE 255 De WIJN PUNCH en COGNAC van J F Herman Zn Tiendew beveelt zich zelven aan van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIËS Prgs per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE A negang 42 ffaarfem Depóthouder LA efe VLETTEB Üiakt Vraclitgoederendienst tnssclien Amsterdam Vlissingen en tusschengelegen Plaatsen Aanstaanden ZONDAG vertrekt de ZEELAND van Vlissingen en Middelburg voor de laatste maal in 1891 en komt WOENSDAG vóór bet laatst van Amsterdam Bg open water wordt de dienst 3 Januari op de gewone wgze hervat Wed P D DE VRIES 500 Gulden betaleu wij aan hem die bg gebruik van het onovertroffen LAGEItBIER en het gunstig bekeiide van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DA M Kleiweg Oouda Goidmann s Keiser Tandwater ooit wi der ianclpijn krgfjt S aOLDMANN Co Dresden 50 Cents Ie flacon vefkrijgbiiar hij den i I roj 1 C ZELDENK IJK