Goudsche Courant, maandag 21 december 1891

Ty c i iFj Hf K van alle voorradige Wed A Pll 0 maandag 21 December 1891 C F B18GII MARKT OPB j lll IG van alle voorhanden zijnde REGEN en WINTERMANTELS DOEKEIV ROKKEN ens De oudergeteekende beveelt zich beleefdelgk aan tot het L K V S B S N van fVEMHIVA CUTSTOLLEN erstimpen fijn Krentenbrood en wat meer tot het vak behoort BESTELLINGEN worden gaarne vroegtödig ingewacht IJEd Dw Dien J H CRËBAS Oosthaven Brood Beschuitbakker O rootste SCHEURKALENDERS NienwjaarskaarteD en geilluslreerde brieven voor NIEÜWJAARSWENSCHEN bij Wed A QL AWT Magazijn imn Schrijft ehoeften o iUmenUU met dje van andere Firma s alvorens Uwe Bestellingen te doen PRIJSCOURANT franco op aanvraag Verkoop by elke hoeveelheid Thi Continental Bodega Company Firma T CBHBAS Gouda t ruk van A Brinkman Zoox Snol Gouda K L E I W E G STEENKOLEN Prflzen der KOLEN Contant tot 31 December GROVE KACHELKOLBN vrfl thnia per HL 0 77 ♦ HAARDKOLBN 1 05 SMEEKOLEN 0 85 SMEEKOLEN NOOTJES 0 90 P KIUJGSM4N Kantoor en Pakbnis Vest O 161 H J Waarde lEUBELNAKER liobwerr I 31 beveelt zich minzaam aan tot het REPABEEREN en POLITOEKEN van 2s £eTjL b©l©an alsmede het maken van SCBILDERIJ LIJSTEN Encadreren Schoonmaken van SCHILDERIJEN en wat verder tot het vak behoort SPAANSCHE DRDIVEÏ Brosselsch Witlof LissaiMnsche Uien CHINA S APPELEN MANDARUNEN Groote KASTANJES enz hy G DE JONG KORTE GROENENDAAL 3 in Aardappelen èn Fruit Openbaar Onderwijs Toelating van Leeiüngen op de Tusscheoscbool De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de Inschryving van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 FEBRUARI 1892 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAG den aa DECEMBER 1891 des namiddags ten vgf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris J H VAN DER VOORT Gouda 7 December 1891 Wettig gedeponeerd BIJ BIE HOEST gebruik DJiOPuUde BLIKKEN TROM Handelsmerk JK jB £ van I KATEft Co Groningen Elk sinkief nilOP heeft de orm van eenzittende K d T Alom verknigbaar HW B BINNENLAND GOUDA 1 Ü cemb r 1891 Over verkoop tegen contante betaling sckryft kst Soeiml Weekblad bet volgende In het lifeekblad MaaUchafpelijk belanff het orguin der winkeliers vereeniging dia ter bestrijding v n de Eigen Hulp ooöperatie i opgericht deelt een inzonden mede hoe hq al winkelier gezucht beeft onder het ten slotte voor alle partqen nadeelige stelsel van verVoopen op orediet hoe zijn klanten hem lieten waohten op z jn geld eu met welk resultaat hij dat stelsel heeft afgezworen om alleen te gaan leveren tegen geld b j de visoh Ik weet uatnurlyk niet aldus vat hg zgo ervaring samen of ik ooncurreeren kan tegen de verbruiksvereenigingeu want bet is mq onbekend welke onkosten die mensoben maken Wel echter weet ik dat ik met minder winst dan vroeger meer nog met ietwat kleineren omzet aan het tind van het jaar grooter winstcgferi kan eouststeeren en dit is m j voldoende Ik durf dan ook veilig alle collega s aanraden in deze mgne voetstappen te drukken Baeds loo dikwijls hebben wij den raad gegeven dien weg op te gaap in stede van tijd en krachten te verspillen aan éen toch met onrruobtbaarheid geslagen str d Deze strijd zal den toestand der winkeliers nUt verbeteren eerder de uitwerking hebben van een reclame voor den gevreesden vjjand Xjaogs dien weg daarentegen zal de gewone winkelier althans in éia opzicht gelijk komen te staan mM de ve bruiks vereenigingen zijn toestand aanmerkelijk versterken en een beslisten dienst bewyzen aan de samanleviug bovendien Zal nu df raadgeving van den practifeus die spreekt uit ervaring baten f lenige moed is er voor noodig maar men staat tegenover een aan het verkeerde gewand publiek Maar wat moed eischt van den eenling is zonder gevaarte doen voor velen te zamen als de belanghebbende zich slechts met eerlijke afspraak gelieven aaneen te sluiten Ja als Komt myne heeren gaat toch eindelijk aan da vervulling van die voorwaarde eens uw goede krachten wijden Het Sooiaal TTeéiblad deelt onder het opschrift Coöperatie in het bakkersbedrijf het volgende mede Recht voor Allm deelt eeaige cijfers mede uit het jaarverslag of j lister uit het verslag over d e elf maanden van SI Nov 1890 tot 30 Sept 1891 van de coöperatieve broodbakkerij en verbruiksvereeniging de volharding te s 6ravenhage Er biykt uit dat in dien tijd door de vereeniging met een ledental van 3S40 hetwelk in het afgeloopen jaar toenam met 865 terwijl U4 naar elders vertrokken zgn of bedankt hebben i verkocht bro od voor ƒ 248 711 41 beschuit 6 40B 14V schoenwerk 8 968 89 brandstofifon 18 461 88 En er blijkt verder uit dat een winst is gemaakt van 42 234 83 j waarvan aan 1p luden ten goede komt 10 pet van hetgeen zij hebben gokocht óngereken d nog dat hun gedurende IS weken het brood een eont goedkooper is geleverd Straks zal men omtrent de tweede coöperatieve werkmanshakkerij in de residentie genaamd do Hoop Vaarschijnlijk niot minder gunstige cijfers jernemen l e eone zoowel al8 de anderje bewijzen wat op dit gebied met eenige inspanning vermdgte worden bereikt Baltealandsch Overzicht In den Bijksdag werden na een langdurig debat het handelsverdrag en de overeenkomst betreffende de veeziekten met Oostenrijk alsmede de handelsverdragen met Italië en België bij derde lezing met 243 tegen 48 stemmen aangenomen De Byksdag is tot 12 Januari üiteengegaan Ter gelegenheid van het aannanwD der blandeli tractaten door den Bgksdag heeft de Keizer generaal Capriïi heden tot graaf benoemd In België begint eene beweging tegen het handelsverdrag met Uuilschhiud Aan het hoofd staat de Union sjndioale die in eene buitengewone vergadering besloten heeft da Kamers van Vertegenwoordiging te verzoekon het verdrag niet aan te nemen Men beweert nl dat de Belgische nijverheid door het verdrag in ongunstiger toestand zou komen daar do Duitsche tarieven hooger zgn dan het Frunsche minimumUriuf De protectionistische meerderheid lier reohterzijdu is teleurgesteld maar de radicalen zgn te reuen Ue Se arme althans beoordeelt bet handelsverdrag zeer gunstig I Het blad spreekt van een schitterende orerwiiming van de politiek van Caprivi waardoor de kleine stalen bij de groole mogendheden van Midden Europa worden gevoegd en Frankrgk zwaar gestraft wordt voor de misslagen die de protectionisten het lieten begaan Bij het verdrag worden aan verscheidene takkrn van nijverheid in België belangrijke voordeelen verleend maar vooral wordt een staathuishouitkundige strijd afgewend die reeds voor de deur stond en die stellig voor een land als het onze met maatschappelijken zelfmoord gelijk had gestaan In de Kamer is voorlezing geschied van een verzoekschrift tot het sluiten eener tolunie met Nederland De heer Janson ondersteunt dit verzoek De heer de Hemptinne merkt op dat het traetaat met Duitsohlaiid gesloten een beletsel is om eep tolunie met andere landen te sluiten De heer Qrosfila toont aan dat de haar de Hemptinne zich vergist e n het riaiten vn een tolverhond ook onder ket DuitschBelgisdt regime zeer wel mogelijk is Het voorstel tot verzending van bet verio kaohrifk aan den minister van financiën werd door de gebeele Kamer onderttennë In de Schotache hoofdstad is een vergadering gehouden van leden van Unionistische vereenigingen in Schotland Bg die geiegenheid had een üwst voud plaata waarbij de markies van Lorne presideerde en Chamberlain do groote rede hiold Do markies verwelkomde Chamberiain en stelde hem voor als den meest gehaten politioken leider van den lag Toen zijn oude vrienden Gladstone en zijn tegenwoordige luitenants hun geweten verloren had Chamberlain hot opgeraapt en was sedert eenige jaren de bewaarder van dat geweten Hij wist een weinig te veel van de Gladstonoanen Hij had een nare gewoonte om van tijd tot tgd met dat oude geweten voor den dag te komen waardoor zg heel bSos werden en door en door uit hun humeur raakten Chamberlain was een van die standvastige lieden die steeds geloofd hadden dat de lersohe quaestie bestond in een goede regeling van het Gouvernement niet in het opgeven van alle Gouvernement De Markies geloofde niet dat de Britechn natie dit ooit zou toestaan om belachelijk te worden gemaakt in de oogen van Europa Chamberlain hield daarna de rede die de Times verdeeld eu van de volgende opschriften voorzien heeft Het mislukken van Gladstone lessen ia practische politiek Qladstoniaansohe poohorij de sluier over HamoBule een vernederende politiek enz PETaOLEUM XOTEERINGEN van de Makelaars Oaotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 7B Geïmporteerd tust ƒ 7 85 Jaimarileveriug 7 65 Fekruari levering f 7 35 Maartlevering ƒ 7 25 April MeiJuni Juli ieve ring ƒ 7 25 Anfeustus September O ober November vemberen December levering 7 36 Buivgerlijke Stand OEBOBEN 17 Dec Wilbclmini Adrians Jacobs ouden C i A Kerkhof en M Uaogendük Oeerlrai oodert D Caalelein en J Melchert 19 HarriKje aaden Ü Sclioit a ea M Termeuleo OVERLbSEN 17 Dee 1 H Breedijk 19 m 18 M H Goaka m C Houdgok 75 j W Boot 7 j 11 m K Boot 9 m Haastreobt GEBOREN GMrtni oods H Stolwgk l vaa Bgk OVERLEDEN J SIraver 74 j GfcHÜWD J A Verborg en M BurS VUst OVEKLKDIDN H tan dei Hee 7t j A dver tentiën VOORBSHOEOKIDDBL TEGEX l FLL E ZA Als voorbehoedmiddel tegen iiSaenat wordt krachtig aanbevolen WARME WIJN bereid met van Vuuren s Bisschop ad o 40 per fleschje raardoor men het nuttige aan het aangename paart Verkrggbaar hg de Beeren J F HERMAN Zn Lange Tiendeweg eu Joh KLA ASSEN Boskoop A CA VAN vu UREN Pz OBDENBOSCB N B Depöthouders Apotheken en andere wederverkoopera genieten rabat Geneeskundig voorsohrift bij Aandoeningen van de Keel de Luchtpijpen en de Longenvertakkingen Den Heere W H ZICKENHËIMER te Afauu De ondergeteekende verklaart U hg de n dat b ia dek loop dar laatste maanden nwen Rgnlandschen ÜRUIVEVBORST OOMG verscheidene malen geneeskundig voorgeechreven en kennelgk zeer goede resultaten daarmede verkregen heeft wgl de Pstignten dieaan verschillende aandoeningen van de Keel de Luchtpgp en de Longenvertakkingen leden mist geen recept tevreden waren maar altgdweder Honig verlangden en andere middelenen artsengen zelfs terstond weigerden omdatz j hiervan niet zulke goede resultaten verwachtten als van nwen DrnivenBorst Honig Zg prezen dien ook Jiekendeu aan zoodatvelen meest leden van Ziekenbussen bg hetaangeven van hnnne ziekte dadelgk om Druiven Borst Honig verzochten waarvan zg bganderen zulke heilzame gevolgen hadden gezien Hoogachtend Dr Med KARL ELSPERGER Piactiseerend Arts Lichtenstein Callenberg Kon Saksen d 16 October 1891 P alleen echt met nevenstaand fabriekstempe in fiesschen v n fl 2 fi 1 en 65 Cent Te Gouda bg F H A Wolfi Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonj r Ideubnrg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekanp Stolwgk bg C G t d Beig Jk Bergambacht bg J v d Oool Al Bazerswoude bfl Wed W Hendriks w Zeer Nette Gesteendrukte mUEAA TJES worden GELEVERD door A BRli klttA en Ztf