Goudsche Courant, dinsdag 22 december 1891

I ting raet verlakte schoentjes schoppen uit Do ont vangst van den keizer te Praag had de aanhankeI lijkheid van het Boheemsche volk aan de dynastie boven alle twijfel gi sield De to ijuichingen golden echier den koning van Bohème niet het regeeringssysteem Ër volgde nu een uitval op Oosteurgka bondgenoot Duitschland don erfvijand van het rijk terwgl de spreker ten slotto verzekerde dat do banden die Bohème aun het onrechtvaardige Oostenrijk knoopten het Czechische volk steeds onverdruaglgker werden eu dat do dag der afrekenins zou komen Zulke krasse uitlatingen waarbij de spreker zelfs tot du orde werd geroepen lokten in de vergadering vau alle kaaien prolesten uit Alle overdrijving schaadt Dii ervaren ook thans de heer iregr en zijn partijgenooten Wat toch is fiet eerste gevolg geweest van zijn hartstochtelijke verwijlen aan Oostenrijk Dat onmidilelgk graaf Taaffo oqnieuw aun hel werk geleden om van ile veroi itvvtaBini ligiug en verbazins vad het oogenblik gebrul fii f Ü gewenschte meerderheid in do Rijlt g saam te siellen Te dien einde knoopte hij onderhaHdelingen aan met de ver eenigdu Duitsche linkerzijde welker doel is do ir nieuwe groepeering der psrtijeii een vaste regeeringsmeerderheid te verkrijge Deze meerderheid zal bestaan uil do Duitsch liberalon de Polen de Feudaleti ea een kleine fnicLie der geinatigdo clericalen ook hoopt men op den sleun der oud Ca chen die door de jongere groep der natioiaul Bolieemsche partij zoo zonder complimeuter aan de deur zijn gezet Xatuurlgk is de prijs door de Duitschers voor hun medewerking gceischt een ministerieele portefeuille maar op dit punt stuiten de onderhandelinfieu np hinderpalen Graaf Taaffe zil wel eender Duitsche leiders bedoeld is WHarschijnlijk Plener in zijn kabinet opnemen doch voorloopig als minister zonder portefeuille Plener evenwel eischt voor zich persoonlijk moer zoodat woUicbi een der dei minoris der Duilsch liberalen thuiia de bres zal openen waardoor later de Hoofdleider der Uuitscliers hel ministeric Taaffe mot slaande trom en vliegende vaandols binnenrukt indisn ten minste de dnizendkniisteiianr Tuaffe tegen ditn tijd geen nieuwe evolutie heeft uitgevoerd vvelke voor hem de IM der linkerzijde oiinoodig maakt De ministerieele crisis neemt iu Canada alle aandacht in beslag De algemeene indruk is lat de Initenuntgouvoinenr Anger goed deed met Mercier als ministerpresident te ontslaan daar hit ministerie door de onthullingen van verduisleriugcn in de administratie onlangs aau hel licht gekome i onherroepelijk gecompromitteerd wa Men tagfelt echter of do conservatieve De Boucherville de aingewozen man is om een nieuw ministerie te vormen De nieuwe regoering zal waarschijnlijk bestaan uit De Boucherville pres Cosgroin Chaples Mantée Hall Robertson en üelabrinère Bij de liberalen vindt die keuze weinig instemming daar zij vreezen dal nu een minder vrijzinnige staatkunde gevolgd zal worden INOEZONDE r In de rede waarmede prof Cort vau der Linden oiibings iiel jioogleerdarsarnblte Vinsterdam aanvaardde troffen wij h l volgende aan dal in ruimeren kring verdieut getexeii te worden Moet dan uu zoo hoor ik mij vragen zeide ile redenaar ten slotle dit het geneesmiddel zijn voor lie schrikkelijke kwalen der werkelijklieid Wat droomt gij v ill laugz uue olltwikkeliu en verre lüekoinst V eet gij dau niet dat het vvater slaat aan den kruin van den dijk Weel gij uiet dal weldra f e giheele bewoonbare iiurde zal zijti bevolkt Hoe lang aam verandert de natuur der niensoiieii Hoe weinig is zij gewijzigd in die i tMiwen edert de blinkende helm van Hektor zijl zoontje verschrikte in de armen van Andromache op de vvalbi van Troje Wat imiilou oni dun baten die korte jaren iliu ous scheiden vaii liet fatum Onder de ilniinu laag oiiier irndiiien beroeren nieuwe ideeën de massa inn het volk en als liet paradijs de krijgers vau Maho not lukken du gcluksulopieén de menigte tol daden die de grüote gowroeliten bereigen der beschaving De strijd inoet komen en aan uwe theorie ontbreekt de tijd Helaas ja Zonder groote worsteling zal deze betere toekomst niet komen zonder naclil zal de dag niet schijnen Maar gij die vraagt hebt gij tijd X Kunt gij de grooto kracliten beheersclien ilio u en mij en ons allen voortdrijven naar onbekende uitkonist Deze sombere uoodzukelijkheid ontmoet iuiJer die zich bezig houdt met vragen van ontwikkeling en vooruitgang De individu is van zoo weinig belang voor het leven van hel geheel De natuur is in hare zorg voor het ras zoo w ed voor den mensch So careful of the type she seems So careless of IIib Single life Als we blijven staan bij ons zolven bekruipt ons de ansjst van hd individueele leven en wg vragen vergeefs waar de grens ligt van ons bestaan Alleen als wij ons zelveii vergeten orden wij hclilerzieud genoeg om dt harmonie te aanscliouwi u die zicli vormt Niet als een kalme beek vloeit het gruote levea ler meiischheid daarheen maar als eeu groolu golvende zee bewogen door ebbe en vloed Na tgdeu van vooruitgang kwamen immer tijden van vvorsteling tn duisternis maar telkens weder bracht eeu nieuwe ilageraad nieuw leven nieuwen voorspord en ifmoter humat iteit En wanneer wij dan terugzien door de lanje vista a der geschiedenis wanneer al deze schimmen van hot verleden oprgzeii voor onze verbéeldiusr dan herinneren wg ons de klassieke beeldspraak van Lucretius en zien wij boven hunne nevelachtige omtrekken de fakkels lichten van wetenschap èn kunst èn godsdienst Wij zien de loortsdragers der beschaving elkander de lichten reiken die de mensohen beschijnen gelgkelijk in voorspoed en druk En zoo vinden wij onze taak ou hebben oojc wij hoog te houden de vlam die onze voorgangers ons toevertrouwen en die wij helder brandend zullen nalaten aau het nageslacht Indien dau de ouivvikkeling der meiischheid worsteling onontbeerlijk maakt indien dun grootesch harmonie niet kon worden gevestigd dau ten kosle van tranen eu bloed oil9 blijft de troost dat ij de waarheid hebben gediend ons de voldoening dat wg broos ala het immer wisselend loover huiverend voor raadsel des levens toch hebhen gearbeid aan een oneindig ideaal Mgnietr de Redacteur Als voorzitter van het Werklieden Ziekenfonds d iendichap begaf ik mij Zondagavond uaar de SoBIreit Ons Genoegen ten einde den WelEd Heer Held te hooren spreken over de op te richten CoöperatÏAivd Broodbakkerij meeneude daar eenige inlichtingen te bekomen die ten nutte van de leilen der Vriendschap konden worden aangewend maar daar konKiide werd ik met nog 2 Bestuurders der Metselaars Vereenigiug geweigerd op grcnd wg geen biljet b ezaten nu had ik die weigering zeer goed kunnen begrgpen ala op de biljetten niet vermeld was dat geeu Sociaal Democraten werden toegelaten maar als men nu ziet dat erkeildo Sociaal Democraten op een biljet van een der leden van de Commissie worden toegelaten dan M de R begrgp ik er niets van als dal de Commissie bevreesil is met perso iien die ook eenigszms begrip hebben van bestaande toestanden te debatteeren of het moet zgn M de R dat ik op eeu bgeeukomst van veraehiliende Bestuunlers getoond h b uiet voelatoots met het Algemeen NederlandKmH erkliedmFerlmnd te kunnen me gaan en uCM de B raad ik de Commissie aan wanneer de Coöperatieve Bakkerg tot stand komt als Beelamebord boven de Bakkerg te plaatsen irCoöperatteve firooübakkerij voor Sociaat Deinocraten t een Brood LlSd M de R bjj voorbaat dankzeggende voor de verloende ptaatsrnimie teeken ik met hoogachting UEds Dw Dr J N KRIEK é Niet ver van de stad Kerki in Turkestuu zijnholen ontdekt die de toegangeu vormen vau eeneonderaardsche s ad ivelker oudheid tot deu tgdvan het rijk der Sasaaniden 226 tot 642 n Chr opkUmt Het betreft hier niet de bedolven puinhoopen eener ondergegane stad maar een op catacomben gelijkend labyrinth van gangen en woonruimten die zich eenige wersten ver uitstrekken enwaarin nog huisraad van den meest verschillenden aard wordt gevonden Men vindt daar een aanlegvan straten stegfen en pleinen met verdroogde waterbekkens langs welke de huizen wanneer men ouderaardsche noonplaatseu zoo noemeu mag zich lot drie erdiepingen hoog verheffen Mei Mu in de straten overal rechlep loopen Het gOTteenie bestaat uitdruipsteen en albast zoadat fakkellieht er een looverachtige uitwerkiug voortbrengt Volgens het zeggen der Bukharen wien deze kolenstad ainda langtukkend is kon men daar vroeger veel gouden euzilveren sieraden en munten vinden en enkele mulcii g sciiiadt dit nu nog wel Ken neemt aan dat deze hoieustad een Jatohaafd ptho mIii betaleu wirdt door verbruiker te zijn van zelf aandeelhouder door de behaalde winsten ook vau zijn verbruik Kapitaal tot opriohtiug reide ref is voor zulke vereenigingen wel te kriJKeu en in vele gevallen is geld een hoofdzaak maar ref acht veel lodeu even nondig Bef vindt in de werking der coöperatieve vereenis in en hel middel om den kleine i man netjes tot kleine kapitalistjes te maken Hij onderschrijft iu geen geval wat de sociaal deniocrnten den arbeirler toeroepen f ge hebt niets anders dan uwe ketenen te verliezen De geordende werkman weet dit trouwens beter en toont dat door onderlinge voreenigingen te stichten waarmede zijn toestand verbeterd wordt en dit is in de eerste plaats do coöperatie Daardoor wordt ala van zelf de spaarzaamheid bovor lerd en het gezin van den werkman bevoordeeld Hef haalt voorbeolrieu aan van dergelijke verecnigingen alwaar 15 pCt winst wordt behaald en volstrekt niet en in geen aeval als concurrent iu de maatschappij treedt Integendeel zou het plaats kunnen hcüuon dat de verkoopsprijs de gewone prijzen ie s te hoven ging isear dan is men iu elk geval vat de goede kwaliteit verzekerd Eef deelt voorts mede dal dfor een aandeel van 5 cent per week in de Haagsche coöperatieve broodbakkerij na H jaren een kapitaaltje van ƒ 1300 wordt verkregen Nogmaals wijst Kef er op dat de vereenigiug niet als concurrent moet optreden want daardoor zou de loonstandaard worden verminderd en de werklieden iu t algemeen de nadeeieu ondervinden Nud it ref noi uitvoerige mededeelingen had verstrekt over de coöp bakkerij te s Hage on de tegenwoordig zijnden met cijferyhad aangetoond de gunbtige werking alsook hüdt medegedeeld dat aau zieke lellen gratis brood windt verstrekt dat tegen betaling van 5 et per naand de weduwe bij overlijden van haar man 75 wordt uitgekeerd en de aanwezigen had opgewekt tot deelneming sloot ref zijne rede die met de grootste belangstelling was gevolgd en met applaus werd begroet l e voorzitter zegt den heer Heldt dank voor zijne uitgesproken rede De heer Imhnlz betuigt zijn dank aan de heerea die zich de opoffering hadden getroost deze bijeenkomst bij te wonen en ziet daarin een eeirste slap tot toenadering ou dankt alle aanwezigen voor de verleende attentie De Voorzitter zegt alle aauwezigCï dank voor de goede orde en drukte den weusch uit dal velen zich opgewekt zullen gevoelen aU lid zich optegeven en deelt op verzoek van den keer F Krygsmaa mede dat de steenkolen toor de leden van het zieken en weduweufonds ffProvidentia voorloopig legen 75 els verkrijgbaar zijn waarna hij de vergailering sluit Aan de uttnooiUgiug om lid te worden gaven 123 personen gevolg zoudat zeer zeker eerstdaags eeue tweede bijfenkomsl tot nadere bespreking en overleg isal piaau hebben Staten Geaeraal Tweiue k meb Zitting van Zaterdag 19 December 1891 Niet iIp geheele liegrooting van Waterstaat Handel en Nijverheid werd Vrijdagavond afgehandeld maar de Afdeolmg Waterstaat De rest ging Zater daarmede belasten wilt den graaf gade te slaan en juffrouw Sandhaupt op uw kosten hierheen te doen komen dan heb ik daar niets tegen ik ben ook tot onverwijld optreden bereid zoodra ge mij bewijzen brengt maar voor het oogenblik kau het nog niet Men moet juffrouw Sandhaupt langs telegrafiBchon vveg verzoeken over te komen zeide de in pecleur zij kon dau iu vier uiterlgk zes wekenhier z ju Weet gij dat zulk eeu telegram veel geld kost Dat weet ik Ën wat wilt gij met de vrouw aanvangen wanneer zij hier is en uw achterdocht ongegrondblijkt fi zijn Zoo mug men uiet rekenen Ik ben t in lQkzeker van m u zaak mijn blik heeft mij z iblenbeiirogen ik hoop ook ditmaal het juiate g troffente heblien Nu waaneer gij de kofteo wilt dragen k wit het zeide de ioipecteur vaatberailen ik ben nu eenmaal zoo ver ge an dat Ik nietterugtreden mag De tamilie zal m j de koatfO vergoeden WurschijuHjk alleen dan wanneer uw waeagegrond ia in het tegenanrgettelile gevat niooglgÜ niet eens verradeu dat gq diei achterdocht gekoesterd hebt De inspecteur nam zgu boek Onder den arm en lachte veelbeteekenend Wg ztttleu zien wie gtlql heeft antwoordde dag morgen zonder bezwaar onder s voorzitters hamer door Hel voornaamste punt wa de inatellicg van eeu afzonderlijke afdeeliug Landbouw welk deukbaeld thuns door den heer Lieftinck in debat werd gebracht In een uitvoeriger betoog dan men nog van deu Min vernam wurd dit denkbeeld vooralsnog althans verworpen en naar net oua voorkomt op ouwedorlegbare gronden Dat men ook bij t tiezeu van ambtenaren duchtig op do belangen van deu landbouw let dat meu ilie belangen zooviel mogelijk Ier harte neemt wie zuu het niet verlangen maar een afdeeling instellen waarvoor men geen emplooi heeft met alle geweld d ambtenaren en de Staalsbemoeiing uitbreiden helpt dut deu himlbouw Y Gelukkig dat s Min s denkbeelden over eeu lundbouw vertegenwoordigiug waarvoor h t bekende laudbouwcomité min of meer gereorganiseerd in aanmerking tehijnt te komen deu beer ieftinck eenigszms verzoenden met a Ministers afwijzend antwoord bij de bügrooting van Koloniën was zeer op hare plaaU de vraag vau den heer Beelaerls of de regeering ook iets kon mededeelen omtrent het bericht iu de de couranten dat de gouverneur van Atjeli zijn ontslag heeft verzocht Op deze vraag is door den Minister geantwoord dat op den 2deii Dec jl vau den Gouverneur tien een telegram is ontvangen Gouverneur Atjeli ontslag gevraagd wegens verschil van gevoelen Of door deu Minister op dit bericht ook geantwoord is of er om uadero b jzon ierheden is geseind daarvan is in de discussie niets verder aan het licht gekomen doch het feit wordt bevestigd dat de kolonel Pompe wegens verschil van gevoeleu met deu gouverneur generaal zijn ontslag heeft gevraagd Het verder debat was eeuigszins levendig van toon daar de minister geprikkeld werd iloor eene lypischo redevoering van den heer Keuchenius die niet meer of minder beweerde dan dat de minister de vorige liegeeriug met smaad had overladen zijn eigen beginselen over boord had geworpen en voornemens was Intlie te rege ren naar de eischen des tijds en niet naar de eischeli van hec Christendom De heer Bahlmann protesteerde ook tjgen het opgeven van de batigslotpolttiek doch hierin zal hij wel uagenoeg alleeu staan De Suriuaautsche begrooting ging grif door zoodat ook hel Xe hoofdstuK zonder stemming werd aangenomen Zt ldzaam is zeker het verschijnsel dat eene vaatstelling der Staalsbegrooling tot zoo weinig weteniijken sirijd tegen de regoering heeft aunleidiug gegeven ala ditmaal Over geen enkel huoofdatuk is hoofdelijke stemming gevraagd zoodat mei medewerking van de geheele Kamer hot parlemeutair krediet voi deze regeuring met eeu jaar is geprolougeerd Dat er geen politieke oppositie gevoerd zou worden tegen het kabinet als collectief geheel waa redelijkerwijze te verwachten doch het feit dat ook geen enkel lid van het ministerie een aanval op zijn politiek leven te wederstaan had ia wel het bew js dat al de ministers hetzij dan in meerdere of4 mindere mate toch een loldoend vertrouwen bij do kamer genieten wat betreft de administratieve leiding van de zaken vau hun departemeut Ouder het opschrift Niet langer twee vijfden betoogt de Slaud dat de uitkomsten der jongste hij wanneer ik iu uw plaata was zou ik op eigen verantwoording deu graaf doeu arrealeereo Dan is het goed dat gij niet in m jn plaats zijl zeide de otlicier scheriMnd maar hy bleef toch gerUimeu tijd in gepeiua verdiept toen de kleine lieer hem verlaten had XXX il ook graaf Vou Hohenhausen baatte bolotto dit hem toch niet bet peusioen aan te nemen dat gravin Unica hem had aangeboden H j koesterde voor zich du overtuiging dat h j voor de familie een Jrouw dienaar waa geweest en als zoodanig kon hij raet hot volste recht op eeiX toelage aanspraak maken die hem voor het overige zqiit leven voor zorgen vrUwaarde Getrouw aan de belofte die gravin Jiiica hemgegeven had wandelde h j eenige dagen later naarBuohenau om het resultaat der beraadalaging vauUnica met haar verloofde te vernemen Werner ontving den oude met de voorkomendheid die lie in cijn dienst i ergrijsde man het recht had te eischen Gravin Unica hoeft m j o er n gesproken zeide hij nadat hy hem uitgenoodigd had plaats tenemen zij gelooft er niet aan dat do tegen u iugebracl te beschuldiging gegrond ii I Voor dit vertrouwen betuig ik u mgn harte lijken dank antwoordde Daniël kalm Gravin Unica of aeveude volksteiiing een rel tieven achteruitgang van de roomsch katbolieke bevolkiug aantoonen Ue bevolking van het gobeele land blt ek in ronde cijfers vier milliueu vijfmaal houderdduizend te zijn Naar de ge vooe raming dat du roomsche bevolkiug twee vijfden van het geheel zou uitmakeu zou deze dus 2 maal 900 OUO zielen sterk inceten zijn of een miitioen acht maat hüiiderdduizeiid Feitelijk daarentegen bleek dat zij slechts een raillioen vijf maul honderdduizend zielen lelt Aan hel twee vijfden komt atzoo driemaal honderdduizend te kort Het cijfer 1 500 000 gaat jnist driemaal op de 4 500 000 van de landsbevolking i e roomschen zijn dus niet meer twee vijfden maar juist een derde vim liet gelieel onzer natie Kn legen dit oen derde staan tweu derden over die op 100 000 Joden en 82 000 kerkejoozen iia alle tot de onderscheidene Protestautsohe gezindheden bchooreu In de llaagacht Ct wordt iu overweging gegeven om daar het tol dusver vaak gebezigde s lereclil Ie hoog maar hel door de Standaard voorgestelde Va Ie laag wordt bevonden de betrekking van de j roomsch katholieken tut de geheele bevolking voortaan door het getal af te beeldeu Hel is een gemakkelijk iretal en zoo nauwkuurig als men dit iu eeu dergelijk geval kau verlangen zoudut beide partijen zich daarbij kunnen ueerieggen in er dan van bluffen aan de eene of van tekort doen aau de andere z jde geen sprake meer kan zijn Proefnemingen omtrent du snellieid van hel geluid hebben bewezen dal die snelheid liij groolo konde ufue mt en dat ook levens de hoogte invloed uiioefont Dh vvinif zelfs wiinneer die buitengewoon hevig vis beeft weinig invloed op de snelbeiit dooh natuurlijk zeer veel op de sterkte van het geluid Kik geluid unverachilltg of de loon hoog of diep gesmoord of helder is legt denzelfdeu afstand In denzelfdeu lijd af Dr R R Kollewijn verklaart dat de instemming door zijn voorstel tot voroenvoudiging onzer spelling verworven veel grooler is dan hij had durveu hopen Wel schijnt ook hem algeheele overeenstemming onmogelijk ie bereiken maar toch verbetering meent hij zal on moet komen E n iiaaohrifl door hem aan zijn voorstel toegevoegd bealuil hij als volgt Geen overdreven eUchen derhalve eu eeuageziödheid Maar nu late zich niemand terughoudsu door de vrees dal wij zoodoende niet genoeg zullen verkrijgen Al vvordi er slechts op enkele punten gewijzigd het te behalen voordeel kun niettemin zeer grout z jn Gelukt het om eens iets te noemeu ous den last vau de verbindings n eu 8 de moeilijkheden die betrekking hebben op mauuelijk of vrouwelijk geslacht op de e of ee o of oo en s of sch vau den hals te schuiven dan reeds zullen wij met voldoeniug kunnen getuigen een paar flinke schreden iu de goede richting te hebben gedaan Om tot eeu resultaat te komen moeten dau nu bepaalde voorsiellen worden ingediend Daarover moet uu worden beraadslaagd en zoo mogelijk beslist Een vergadering van hen die althans in kent mij sedert haar kindsheid z j weet dat ik tot ontrouw niet in staat ben De aanleiding tot m jn ontslag ligt ook dieper mijnheer de baron Hel spruit voort uit den liaat van graaf Hohenhausen tegen mg irellicht ook uit wantrouwen Waf wilt ge daarmede zeggen vroeg Werner verbaasd Ik mag nog niet spreken mguheer de baron Hebt ij met kapteiii Vou Groitau een verbondgesloten Thans begrijp ik u niet Kaptein Von Gronsu handelt juist even all gij hij koestert ook voortdurend wantrouwen maarwanneer men hem verzoekt 2gn meening kenbaarte maken verachaiist hg zich ook achter bet voorwendsel dat hg niets mag zeggen Men Kent de beweegredenen vervolgde Werner minachtend ieder heeft zijn bgzondera redenen om wantrouwen tekoesteren Hier bestaan betere redenen die ik wet is waarniet noemen mag maar die later aan dei dsg komen en iedereen verrassen zulteu Het ie wter datwg daar uiet over spreken ik zeg u hedeo alleen dat graaf Hohenhausen een voorwendsel gezoohtheelt om mg te ontstaan en bet was vermoedelglcook z jn voornemen mg op ontéeremle wgie te ontstaan Ik moet ook daarpiade zwijgend genoegennemen mg er mede troosten dat het uur der vergelding tal kome wanneer en op welke wgiedat weet ik zelf nog niet Wordttxrtolgi O hoofdzaak instemmen met de overwegingen en wen i Het besinnr van hel Turkestansche gebied heeftschen in deze b adzijden uitgesproken zal in elk i de nuodige maatregelen getroffen om deze zeldzamegeval noodig zgn Do vooriteller verzoekt vóo r 1 vondst te beschermen eu h et oudheidkundig geFobruari naam en adrea te ontvangen van nllon die nootschap te Moskou van een en ander onderricht met hem pogingen in ziju geest willen aanwenden zal eene commissie van deskuodiïon zenden om de I Bokhaarsche holenstad te onderzoeken Onlangs versolioeu te Londen een bekl voor de rechtbank Gevangene sprak de vuorzittende rechter hem toe ge zijl bescliiililiild van op het standbeeld van I den Hertog van Wellington geklommen te zijn en I hein eer puur dr tagbanden over de schouders geI hanged te liebbeii met een gedrukt biljet er onder j dut ene aanbeveling van uw winkel is Wiia zulke artikelen te verkrijgen ziju Natuurlijk EdelAchtbaro iintwoordJo de bekl tuel een aïlervriendelijksteii glimlach ieder wil i gaarne in zijne zaken vooruitkomen Uu irnn gin de rechter op strengen toon voort hebt ge hem eenige dassen en een aantal tennis schoeuen aan eene vau zijne handen vastgebonden Die feclioeiieii zijii van de bebte qualiteit zeide de beklaui ile ik zou er Uw EdelAchtbare gaarne öcii paar van verkoopen Gg h bt ook lieruum de rechter de akte van beachuldigitig inziende do passuge belemmerd en een oploop veruoizaakt door hem een papieren halsboord om te doen en Kern een hoogen hoed op te zetten En dat met alleen m iar gij hulit beproefd hem eene jus en vest aan te trekken niet een biljet er opgeplukl Gaat nuar Salomons eu koopt zo ooals tie Hertog van Wellington draagt voor 18 shilling ï pence Dit alles is hoogst onbehoorlijk eu strafbaar Dat s waar EdelAchtbare zeide Salomons op een verheugden tuon Haal mij er maar duchtig ovtr door als l u blieft Spreek luiil zoodat do hoeren daar van de krant u goed versluaii kuiineu en hij luchte de verslaggevers vriendelijk toe firoole Hemel bulderde do echter wien een versohrikkelgk licht opiiiiig kun t mugelijk zijn dat gij de vermetelheid hebt dit gerechtelijk verhoor als een reclame te gebruiken Dat 18 hel juist ja dat is het juist riep de schuldigde juichend in zijne handen wrijvende He jaiiklacht ia viüi mezelf afkomstig In deze slechten tijd moet men advortoeren EdelAchtbare Butteoianüscb üverzicbt Volgens eene uit Parijs outvungen dépèoho heeft de Belgische regeering hare goedkeuring gehecht aau Ie Fransche voorstellen betrefliende de loetreding van Frankrijk tot do algomeeue akte der Brusselacho Cougoconferentie De Fransche minister van buiteulandache zaken Kibol zul de briefwisseling met België aanstaanden Maandag bij de Kamer vau Afgovaardigdeu indienen en trachten nog voor hot reces een wetsontwerp waarbij Frankrijk tol toetreding wordt gemachtigd te doen aannemen De Indépendance Belite maakt ouder voorbehoud melding van het gerucht dat de minister van oorlog zijne portefeuille ter beschikking des Konings zou hebben gesteld Het ofHcieuso Journal de Bruxollea pree it het gerucht tegen Zeer ouverwacht is weder in Oostenrijk do Bohoemsche quaestie aui de orde gesteld Bij gelegenheitlvan het debat over de handelsverdragen in bel huisvan iifgevaardigdeti is de jong Czechisoho leider dr Gregr de regeeriug te lijf gegaan op eene wijze welke zelfs van de zijde der aan buitensporighedenrijkelijk offerende uutionaal Bohemers verrast Metgrove ruwe knuisten heufl hij er op los ge lagen in zgn drift niet acht gevend o e siompen wel tejuister plaats aunkwHmeu eu of zij niet hier en daariets kwetsten iets bnike i dat beter giupaard ware gebleven De heer Gregr beschuldigde Ooatonrgk vau uitzuigiug eu uilkn jplng Bohème was de citroen van Opatcnrgk Hadden de Czechen geweten hoe men hen zoude mishandelen dan zou de verkiezing van een koningin 15S6 anders zgc uitgevallen In 1526 werd aartshertog Ferdinand let koning von Bohème gekozen De üoatenrgksche staal had reeds lang zgn recht van xtff Wi verloren eeu groot deel der OzBchen voelde zich iu dezen staal hoogst qpgel ikkig als in een vgaodigen staat als in Babylonische gevangenschap tjasrom was bet begrijpelijk dat het streven en de zucht uit deze gevangenschap te worden bevrgd reeds in de diepste lagen van het Cz chisohe volk wïivn doorgedrongen bet Slavische vulk moest in de strikken van het Oostenrgkscha oentralisme als in vampyrarmen verwetken Het Gennaanaeti Auwtisme had zilfs reeds da hoogste kringen van dezen ataiit vergiftigd Tcrwgl devroeni regeeringen h fioheemache V jc met klompen gertrapten deelde graaf Taaffe als volmaakt hove