Goudsche Courant, dinsdag 22 december 1891

1 ® 18Ö1 ® 4Ü Woensdag 23 December l o 4716 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Jidvertentiehlad voor Gouda en Omstreken Oti iDzeadlnK van advertentiön Ran geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Tot Libryemeosters de hh Dr F H G ran Ittr8Dn en Dr A van IJsondijk Leden ven de Openbare Geïondbeidi CoiuinisHe de hh Dr F W Kaabe en k H Teepe Lid van de Commissie van Toozicht OFer hetStadeljjk Museum v an Oudhe en de heer Mr D N Brouww Lid fan het Burgerlijk Armbeftuur do heer Dr A Romeijii Reifent van het Wees en jïleraoeseniershuU debeer C A van Berkek Regentes van het Wees eu I Memoeseniershais levrouw A W de Jong Schotsman Rezent lan het Bestedelmsenbuis de heer A H van Dillen Regentes van het Bestedelingenhui Mevr de Wed M G van Vreumingen van der Want Regent voor het Hoifmau s Gesticht de heer J M Noothoven vat Goor Regent der beide Gasthuizen de heer C C Knaap Regenies der beide Gasthuizen Mevr Steens jnenvan der Does Lid van de Commissie voor d Hoffman s itiohting VoIksiraarkoukon de heer W Begeer C Bij don brand van Zaterdagnacht heeft zich i Ie titler aan de Stedelijke jasfabriek van der Pauw hoogst verdienstelijk gemaakt Hij is met levensgevaar het branilenile peiTeel ingegaan oni de gasleidiriiT af te sluiten wat hem spoedig gelukte On noodig te zeggen dal vare zulks ui H geschietl de gifvolgen niet te oörzien waren gew uest Met waar deeriug maken wij gewag van deze moedige handehvijze I Zeker Boveiidie i zeide gravin Unica dat ik hier wellicht later een betrekkipg hón vinden Ik ben nog Hmk ter beun mijnheer de baron en een bedrijvig leven is mij a iiigenamer dan iediggang la daarover hohbea wij ook gesproken zeide Werner maar gij zult inzien dat ik den toorn van mijn zwager zou opwekken als ik u hier een aanstelling gaf Wjillicht later Het zat later ouk zoo gemakkelijk niet gaan maar wij zullen zien Wij hebben u voorloopig eenjaïtrlijksch pensioen van duizend gulden toegestaan zgt gij daarmede tevreden Het is meer dan ik durfde verwachten antwoordde Daniel v erheugd Dat is mij aangenaam Ik znl u terstond heteerste kwartaal uitbetalen Werner ging naar zijn schryftafel en nam het nedsafgetelde geld uit ee i lade Het is onnoodiï dat grtiaf HohiMihausen eriets van verneemt zeide Wernor maar moelit hijhet niettemin vernemen dan is mij dit r good beschouwd toch om het even Alleen wensch ik dat gij er tegenover hem niet op pochen zult I Ik tal bem wol zoo spoedig niet weer ontmoeten viel Daniel hem in de rede en wnni ecr het al gesohiendo zou ik niet met hem spreken Ik dank u nogmaals mijnheer do baron en ilt hoop dat ik Weldra in de Kelegenhoid zal zijn mijn dnnk ook door dadep te bewijzen PETROLKUM NOTEEKllNGEiX van de Makelaars CsntzUar i Schalkwijk te Holtrrdani De markt was lioden vast I oco Tankfust ƒ 7 75 Geïmporteerd tiist 7 86 Jaiiuarilevering 7 70 Fehruari levering ƒ 7 35 Maartletering ƒ 7 25 April MeiJuni Juli Ieve ring ƒ 7 25 Augustus September October Norembor en December lovoriiig 7 35 AD VERTENTIËN Voorspoedig bevallen van eene Dochter A ADEGEEST viM Bellk Gouda 21 Dec 1891 fl Omtrent het slaiten van contracten Tad levensverzekering en Igfrenten bij de Hollandiche Sociëteit van LevensverzekeTingeu Ofgericht in het jaar 1807 te Amaterdam en tegenwoordig onder het bestnnr van de Heeren J FOCK J T van BOSSE J G 8ILLEM en J BIBRBNSde HAAN als Commissarissen Jhr Mr C HARTSEN Jbsz aU Directeur en Mr J P PORTIELJE als Tweede Directeur ign inlichtingen te Terkrggen aan het Kantoor te Amelerdam Reguliersdwarsstraat 12 bfl HH Correspondenten in de Toornaamste steden des Rjjks en bij de Generaal Agent de Heer C H HOOFT GRAAFLAND te Utrecht Kromme Nieuwegfacht 68 Correspondent voor Gouda de Heer G C FORTÜUN UROOGLEEVER Noiarii Jaarigksche Premie per Honderd Gulden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar 1 99 op 40 Jaar 3 11 90 v2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 53 cmooTE oPEummG VAN ALLE wihteh amelm tegen veel verminderde pryzeo J J VAN LINGEN MARKT A 58 Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande par fnmeriën om het gryze haar binnen enkele dagen te doen Terdwgnen Maakt het haar glansrflk en zacht wwKR i Ö P® flfUM n en l SO per dubbele flacon AlleenTerkrngbaar te Gouda bfl I A CATS en J H C HÜI NCK F Hz Landkuwersü Aan de Suikerfabriek te Oorinchem nog een partg Tersch gekuilde PULP TE KOOP Zich te Tervoeg en bg de Directie der fabriek ADVEBTENÏIBN in alle Binnen en Buitenlandsche Couh rtmten worden dadelp opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRlNKMAiN en ZOON te Gouda Gouda Snëlpef van A Brinkman Zoon Oe nog aanwezige DAMES en KINDER WINTERHOEDEN zoomede enkele 3 vd 03DBX HOElZDBlNr worden tegen zeer lagen prfls OPGERUIMD J S FAÜRE Schotel Turfmarkt 2e huis van de Kleiweg Gauda 21 Dec 1891 Het g roote aantal zenuwkwalen van zeuuwhoofdpyn af tot de voorafgaande kenteekonen van apoplexie hersenberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door ile medische wet ensohap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt da eer toe dat zy door het gebruik maken van den eeovoudigstun weg namolgk langs de huid eene physiologisohe ontdekking gedaan heeft die na honderd proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwijl q in wolenschappelyke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eeno weldaad blijkt te zgo voor de aan zenuwkwalen Igdende menschheid Deia geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezomlheid Roman VVeissmann te Vilshot en en berust op de ondervimling opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door wassching vau üet hootd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onimddell jk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgana dat van een door den uitvinder geschreven iiforkje OVEH ZENUWLlJDEiN en BEROERTE hare vooruommg en genezing binnen korten tijd reeds de 21e druk vorscbeuen is Üit boekje bevat niet alleen voor hot groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen di r nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewgd zijii zoomede afschrift van tal van getuigschriften vau hocoeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profesSor aan de polykhniek te Parijs rue Rougemont 10 Stemgreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzmoigen gesticht te Charenton Sanitfitsrath ur Cohn te Steitin urossmann med ar arrend arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesher directour van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Schering kasteel Guteufels Had Ems Uarses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul voa Aschenbach med dr te Corfu ur Busbach arrond arts te Zirkuitz Ober stabaarzt Jeciil med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farnère Eure Ud van deii Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen Wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is ot an zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan le KontüukiMiun zgii chronische hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand vorder alle zieken die door jeroerte getroifen werden on nog lijden aan de ijevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreüen zware tongval moe elijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn pldatseliike zwakte verzwakking van gebeugen enz eu zij dio roeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door du bekende midilelen al onthoudings en koudwaterkuur wrijven electrisoeren stooinlooi of zeebaden geon genezing of leniging hunnoptwaal gevonden hebben en len slotte zij die vrgOS gevoelen VOOf beroerte vp daartoe reilen heliben wegens verschijnselen als ziCÜ aanhoudend angstig yoelen verAooving in het hoofd hoofdpijn met duizellgneid flikkeringen bn donker worden voor de oogen drukkende pijn nder het Voorhoofd suizing ia de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van hflbden en voeten l lezo dno oat aorien van ZOUUWlijders als ook aan jOUgO mclSjeS lllclende aan bleekzucht en krachteloosheid ook a u gezomle zelfs aan Jonge OerSOuen die veel met hef hoofd werken on geestelijke reactie willun voorkomen wordt Iringend aangerailen zioli het boven vermelde werkje aan te schatfeii hetwelk op aanvrage kOStSlOOS en franco verzonden wordt door LEMAIRK k Co Apothekers te l arijs rue de l Echiqmer 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van HOMAi WIJISSMAlNiN Üud Officier van gezondheid eere lid der Italiminsche Saniteits ordu van het Witte lCrui en verder to Auigterdaiu door M OLEBA M Ou Heiligeweg 4 2 ilotterdaui P E van S 4 TE N KOLFf Apotheker Korte Hoofd tceg 1 Utrecht LOUKÏ PIHM O OudegraSit bij do Gaar rug F 160 Op de jongste hygienisch roedicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissraann sche geneeswgze dobr de mediscjie jnrj m t de Zilveren Medaille bekro ond i De Zvdtsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt OaaaMheana iaor hat PabUak laam cakar warkaad aa oasakadalljk d6L aproatt daaii rnlDr T Frerlehs sanijn ti T Seanzoni warai v I t C Wltt OojMnhagan Zdekauer at Pai r burg Soederst dt Kaaan Uunbl Wartchau FOFSter BlrinlfH hain Onderbuiks orgapen rt 10 Jarai ton FrofMMraa ttffut a MUife ToUB la f Oeneec en Hi fin RiVlrehow 8 rij T Oletl MOnoMn n Bedam L ii ig m ▼ Nnssbanm MOneiMi Hertz Ain t rd in SM ▼ Korezynski Kniam Brandt Klausanburg b Storin pn in de baljaii traaan stoalyanr vaort rilt voortkomende onfeiteld kw l n d r l T r test tui mui dwialld T r tOPpllUr da Aat m mmmwtM heden 10 oali boofdpijn dnlx u Ufh ld bananwdbaid kortsdaw Ifliald r br k aftn tlllSt aa Dl ZwIImthIm Pllleo mn den Apotheker Kiebard Brandt worde on bar saohta vcrfclaf doarvMlwaB r iBfaaomaB ea aijn ta Tarkleien boven de ieberp werkende Zentai BlUerwaUr Droppala Ha Ia aas 0V Om sich by den aankoop te beschermen WI teir n nnBemaahtv j paraten rraire men In de apotheken iteeda naar de allean eehC ZlvltsVjrsrhe PlUèn van denjppetheker Richard Brandt Prya per dooa met gebrnfk aanwiJ laK e C ii en letle naiiwheurlg iTop ilut Ijel blerljowpn f f diiikn door de wet hr ehern de handelsmerk of etiket liet Witte krufi het roode veld en de hantUcekenJnff Rrhd Brandt ieh op teder doi j loriiiilc 4 i4r HooTdd e At F K van anten KollT te Rotterdam VQ W7 ss f ü aitguve dezer Coarant geschiedt dagelgki met nitzondering Ton Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iJïoijderIpe Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 22 December 1891 De hedenmifUlna gehouden vorjfadering van deo gümeenti raad die door 13 leden werd bijjïewoon d afwezig waren de bh Oudijk van Itoraon Lotsy en van Beri en IJ iendoorn werd apraesideerd door den Wethouder H W G Koning bij afwezizheid van den Biirgpmpcstor die floor oni esteldheid verhinderd was de vergadering bij te wonen Bij den Kaad kwamen de volgende tukken in 1 Ken Kon beshiit van 35 November 11 totverl nstina der concoasie tot beffing van tol op het A m sterdam PC ip en Goudachu rypad tot 1 Mei 1895 Aaiiirenomen voor kennisgeviiig De reketiing en verantwoording der Stads L brye over 1890 Ter visie Een missive van het Gotlegie van Librye meeste ra inzendende aanbevelingen voor twee leden in dat Colleirif ƒ Daarop knmeii voor de bl J Dr F H G van Iterson aflr lid en 2 H J de Voogt In de vacature veroor aakt door het bedanken van Dr D Terp ïtra 1 Dr A van IJsendijk en 2 Dr L A Kesper i Aangenomen voor kennisgeving 4 Fjcne miscive der commissie over d S edfiijke Gasfabriek den Haad voorstellende mede te werkentot het instellen van een onderzoek in hoeverremaatregelen te nemen zijn om den prijs van de koolteerhoo to houden 7 Uit V missive blijkt dat sinds eenigen tijd een syndicaat is tot stand gekomen mot het doel FEViLLETOJy VU Jut DuHach XXX 116 Gravin Unica heeft u beloofd voor uw toekomst zorg 10 d agen antwoordde Werner voor wienhet gesprek een onaangenammu wending nam zijbeschouwt dit als een plicht dien haar zalige vadorhaar heeft nagelaten Wannfcr men oen familie zoo geruimen tijdtrouw gediem heeft mijnheer de baron Dan heeft men ook nog wel iets bespaard Iets ja maar het is onbeduidend De oude heer was buitengewoon spaarzaam hezoek kwam er zelden en wanneer eens een vreemdeling de kunstverzameling in oogeiischou nam dan gaf het in den regel een kleine fooi Mijn spkarpenningen zoiidei woldra verteerd zijn als ik er van zou moeten beStaan Hebt gij er roeds over nagedacht welk pensioen gij zoudt noodig hebben om onbezorgd verderaw leven te kunnen slgten Nesn mijnheer de baron Gij wilt dit zeker liever aan ons overlaten ADVERTËNTIËN worden geplaatit van 1 5 regeU a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschijnt den prijs van do koolleer te drukken Naar aanleiding daarvari is een byeenkomst gehoudL n van bfllanghebbniden waarin o h besloten is alle gemeenten van of boven de 20000 zielen waar gemeentelijke gflsfidmeken zijn gev stigd uit te noodigen mede te werken tot een oadörzoek in te stellen door een Commissie van 5 leden en in de kos eu bij te dragen tot een bedrag van haowstens 100 De Qpmnussie verzoekt daarom den Rand mnchtiging hoogsli ns ƒ 100 te mogen bestomm i voor dat doei en aen gedelegeerde gaan te wij ï n om een nadere bijeenkomst by te wonen Deze missive Wordt op oorstel va den heerNoothoven van Goor dadrlgk in beliaiideling genomen en de gevraagde machtiging zonder hoofdelijke stemmina verlcelid 2 Daarop was nnn de orde fjen voorstel van B en VV om het werk der vernieiiwing van de brug over dü Breovaart bij do Kap te gunnen au den iaag3ten inschrijver den heer C P W Dcssitiir voor de som van ƒ 3121 de hoogste iuichrijviug was f 2295 nietlegenstaaudü hafe bedr g daarvoor bij do beifrootinif was geraamd op f 2900 Do Baad vureenigdu zich zonder discussie on zohHer hoofdelijke stemming mot dit voorstel Daarop hadden eeni e bennerainiien pUats De hee Dr P J A Levedag werd als Gemeonteaxts herbonotmd Benoemd werd tot Lid der Commissie var Toezichi over de Stedelijke Muziekschool in do plaats van den heer II J Beusekamp dio verzoclil had voor eeni herbenoeming ni t in aau iteiking te komen de heer J F C W Adels Herbjtnoemd werden tot Curatnr vnii het Gymnasium de hüpr Mr A A van Boig H Llzfudoom De heer A B tor Haar Romeny pre likant U Middelburg heeft foor het beroep bij de Her Gemeente alhier bedankt Lid vau de Commissie van Toezicht o er hpt Middelbaar Onderwijs de heer Dr H IJssel do Schepper jid van de Commissie van Toezicht over het Lager Onderwijs de hoer G P Clieriex Daariucdo ging de oude man hoeT Toen hij he slot verliet ontwaarde hij den jager Hackert die hem klaarblijkelijk opgewacht had Hackert gnf hem een teeken eu beiden stonden een oogenblik later op dezelfde plaats waar ny gestaan liaddei toen graaf liohenhaiisou hen beluisterde Niets nieuws vroeg de jager j Jawel antwoordde Daniel terwijl hij naar alle kantlen om zich heen zag ik weet nu dal de zaak in goede handen is Zijt ge bij den knptein geweett Ja en ook bij den ander En hoe is het tnet de4i brief Hij ligt reeds bij de stukken Ha ha zeide Hacken verrast Heeft hij wérkelijk eeuigo waarde Naar het schijnt ja De andere hieldzich zoo taai mogelijk nuiaf toch ontging het mqmet dat de brief indruk op hom maakte Eu dande knoup van het buis ik ïoloof dat die het belangrijkste IS Nu het znu g eil zijn als uien dit eindelgkinsag zeide Hackert Kapteiii Grniaii hechtte erin t geheel geen waanle aan Z ji 0 geii zullen ntfiwel bpengaan dan hebbon zij liet aan nijj alleen tedanken dat de zaak aan hot licht is gekumeu maudaaraan zal natuurlijk niemand denken I Als wij m iar eerst zoo ver waren antwoorddeDaniel Ik kan liet nauwelijks afwachten Hebt gl5 met geboord wat ir nu innd gd