Goudsche Courant, woensdag 23 december 1891

De nieuwe verlioliting van het Station van den Staatsspoorweg alhier is thans geheel gereed en werd gisterenavond voor het eerst beproefd Met genoegen kan door ona worden gecoijstateerd dat ly uitstekend voldoet Tot nog toe heerschte daar s avonds een leker half duister dat voor het reizend publiek hoogst lastig was en ook voor het bedienend personeel by het laden en lossen onaangenaam en zelfs gevaarlijk mocht beeteii Dank zij de mwlowerking der Regeerihg is de verlichting nu ingericht volgt ns de laatste eischen des tijds Behalve de gewone gaslantaarns zijn er op het perron nu zes intensief lantaarns geplaatst van he zelfde systeem als die op de Kleiwegsbrug maar ten nog sterker licht verspreidend Twee daarvan zijn geplaatst bij den ingang van den tunnel Behalve dat getal zijn op het los en rangeerterrein 2 lantarens op palen geplaatst van enorme liohtkracht zij hebben ieder het dubbele lichtvermogen van g normd 6 tal zoodat het losaen en laden thans onder betore omstandigheden geschiedt dan vroeger toen do werklieden vaak mot losse lantaarns moesten worden bggelicht Bij strenge winters is nu het Wells licht ook onnoodig geworden De nienwu verlichting mag dus met recht een groote verbetering wopleu genoemd De tunnel aan het Station van den Staatsspoorweg i alhier zal binnen koft eru groote vi rbetering onder i gaan Dikwijls staat dozo zóq vol water dat men slechts met moeite droogvoets aan de andere zijde kan komen wat vooral voor dames die op reis gaan vrij hinderlijk is De tunnel zal nu geheel watervry worden gemaakt terwijl ook de wanden worden veranderd Gisteravond had in het Vereenigingsgobouw volgens de versproido circulaires de inschryving plaats der personen die wenscliten mede ewerken tot viirbetering van maatschappelijke toestanden welke vereoaiging eene afdeeling zal uitmaken van het Algemeen Nederlandsch Werklieilenverbond De groote zaal was geheel gevuld en nadat een der Commissieleden het doel der vereeniging had medegedeeld en de verspreide circnï ire waarin het program stond uitgedrukt had voorgelezen werd de gelegenheid tot inschrijving opengesto d en traden 53 personen als lid toe Van die gelegenheid maakten bove dien nog 19 personen gebruik zich als lid voor de Coöperatieve broodbakkerij te doen inschrijven J an L reraiseknecht van de stoomtram GoudaBodegravea is heden morgan ten ongeveer 10 uur by het rangeeren met zijh rechterbeen tusschen twee wagens bekneld geraakt en per vigelante naar zijnewoning vervoerd Zaterdag avond trad Sequah weder te loeiden voor een talrijk publieP op Een 78 jarig persoon uit Warmond die byna niet loopen kon werd door hem gewreven en genezen Aan de kraaravrouwen verèeniging te Leiden heeft Sequah 200 geschonken terwijl een door hem met goed gevolg behaadelda patient die in behoeftige omstandigheden verkeerde 5 van hem ontving Naar men verneemt is Sequah Zondag door prof Van Iterson geopereerd met een tot dusverre niet gunstigen afloop schiedèn Geen woord Ik heb aan de heeren menige goede vingerwijzing gegeven en ik hoop dat zij er j hun voordeel mede zullen doen Hebt ge ieU ontdekt I was bij den schaapherder die voor den koddebeier als getuige optrad En De kerel kan zich u irts meer herinneren bij weet trouwens heden niet meer wat gisteren geschied ie En toen ik op den terigweg langs Hobenhausen kwam was a r ook alles druk in de weer De rentmeester wilde het moer laten droogleggen om de vissohen te verkoopen en een flink stuk water was reeds at eloopen maar de graaf die er niets van geweten had was buiten zich zelf van woede en liet de sluizen weer sluiten Wat kan hem dat deren Dat vraag ik ook De rentmeester moet dit beter weten en ik had hem in zijn plaats bet contract voor de voeten geworpen Wa het zoo erg lic geloof het wel Mij dunkt gij moet den man toch kennen die zich graaf Von Hobenhausen jioemt Daniël knikte Jt r zal weldra een verandering komen zeide hij Wij willen het hopen autwoordde Hackert het zou jammer zijn als wij daar nog lang op moesten wachten Wij zullen onze oogen openhouden banie wij zyn r u op den goeden weg t Staten Oeneraal Tweede Kamxh Zitting van Maandag 21 December 1801 Aan de orde is da overeonkonist met de Billiton maatschnppy welke de tegenwoordige minister heeft aanvaard onder beneficie van inventaris en alleen aan do bekrachtiging der wetgevende macht heeft o ider worpen omdat dit voorbehoud door eene vroegere Hegüoriug was bedongen schoon men tusschen de regels lezen kon dal verwerping hot tegenwoordig bewind niet onwolkom ïgn zal Deze houding wrrd atirckeurd door den heer De Geer doch integendeel hooglijk geprezen iloor den heer anders De eerste spreker wedijverde met den heer Levy om do nwettigheid dor contracten in zonderheid dal van 82 te betoogen terwijl de heer I Sanders de overeenkomst qpk uit het oogpunt van billijkheid onaannemelijk vond Do heeren Van Nuiien Bool en Kielstra zagen vreeselijk op tegen een eventueel proces dat zg wilden voorkomen door dit contract maar aan te nemen hoewel zij de be voordoeling der Billitoiimaatschappij niet kondon weg redeneeren In de vondzitting zyn nog aan het woord gei weeat de heeren Borgesius Veegens en van der I K aay tegen de wet de heer Beelaerts er voor lieden is de minister aan het woonl De electriciteit vindt tegenwoordig rp elk gebied toepassing ZOo werd zy door een vernuftige uitvinding ook aan het Uegelvermaak dienstbaar gemaakt Men hoefi er dik yls over geklaagd Ut de bij het kogelspel behaalde punten niet nauwkeurig wordon opaegeven of dat er door dü kegeljongens bedrog mede gepleegd worot Dank der i ifuwe toepaskng an de electriciteit kunnen er geen onnauwkeurigheden meer voorkomen De kegels worden op losse schijven gezet welke door een veer naar boven gedrukt maar door de zwaarte van den kegel weder nHr beneden gehou den wordau Gelukt het den speler een kegel omver te wèrpon dan vliegt de schijf waar deze op stond en dio slechts op ééa plaats werd vastgehouden naajf boven ei opent daardoor een electrischen stroOm die op een tableau van het kegelspel boven de schrijftafel ler baan aangebracht zyn werking overbrengt Op dit tableau be indeii zich negen openingen de plaats van ieder der kegels aanwyzend Wordt nu een der kegels omvergeworpen dan sluit de electrische stroom oomiddellyk de opening door de kracht te overwinnen van een veer welke de sluitende klep openhoudt Wordt de kegel eer op zyn plaats gezet dan wordt de electrische geleiding door zyo zwaarte afgebr ken de stroom houdt op en de klep op het markeerbord springt terug Op deze wijze kun de controle zonder moeite geschieden en kunnen de spelers tevens zien of de egeU weer op huu plaats staan zoodat met een nieuwen worp eeu aanvang kan gemaakt worden Stomupoif De bestuurders van het Friescho comt van de volkspartij hebben een adres gericht aan ile Tweede Kamer waarin zij aandringen op bet beramen van maütregelen om de verarming der volksmassa te bestrijden als voornaamste plicht van de volksvertegenwoordiging In afwachting van een doortastenrie wetgeving om onze slechte maatschappelijke toestan Wat kunnen wy doen Gij njoet gravin Unica vaarscbuweu Daarto bel ik geen gelegenheid en wanneerik het dted zou zij mij een lasteraar noemen Endat zou my grieven Hackert Graviiii Unica heeft mij een pensioen toegezegd zij moet geen kwaad van mij deuken Zoo Heeft zij dat gedaan Zooveel temeer zijt gij verplicht de gravin voor schade tevrijwaren Du oude man schudde bet hoofd by erkende dien plicht maar zoolang de bewijzen ontbraken én hij toch zwy gen moest mocht hij het niet wagen een aauklaclit tegen den graaf in te dienen Dat baron Von Buchenau boven aan het veflster stond Vermoedden zij niet zij gravin zich n iet eens de moeite vun op to zien Hackert vergezelde den kamerdienaar een eindweegs toen keerde hij naar het slot terug en hier wachtte hem de mededeeling dat de baron hem ontboden had Niet vermoedende wat hem verbeidde trad hij voor zijn meester die door de kamer heen en weer liep Hackert je hebt je in den laatsten tijd metzaken bemoeid die buiten je beroep liggen zeidede baron met nadruk Ik heb je reeds eenmaalnfbcten berispen wegens je grove baudelwyze tegen mijnheer Von Hobenhausen en de graaf heeft zieh later nogmaals genoodzaakt gezien zijn beklag over deu te verbeteren wijzen zy op de gelegenheid tot bet verschalf n van produciieven arbeid die er te vinden zyn in Friesland o a droograuking van uitgeveende plassen ontginning van moeste gronden droojfmtking van de Friesche Waddon Verder wyzen adressanten op de by uitstek slechte wijzen waarop de armen verzorgd worden In afwachting van een definitieve regeling van het armwezen wenschen zij wijziging van de armenwet en wel van art 21 zoodanig dat niiu burgerlijke armbesturen alleen dan verboden werd het ondersteunen van behoeftigen Wanneer dezen dien onderstand van kerkelyke of particuliere instellingen in voldoeade mate ontvingen t Venier diende de bepaling dat alleen by volstrekte onvermijdelijkheid ondersteuning wordt verleend te warden vervangen door een voorschrift hetzy verplicht of facultatief dat de burgerlykn armvoogdeu aanleiding gaf zelf te onderzoeken waar behoefte bestond Voorts zou in plaats van da bepaling dat de gemeentebesturen aan instellingyi van weldadigheid geen subsidie kunnen toestaan dan nadat de volstrekte noodzakelijkheid daarvan is gebleken veeleer noodzakelijk zijn een bepaling om de gemeentebesturen aan te moedigen tot het ondersteunen van vereenigingen welke oenigen regel in onze hoogst gebrekkige armenverzorging trachten te brengen Ten einde de armen niet geheel aan ds willekeur van armvoogden over te leveren waren bepalingen noodig die hem een recht van onderstand waarborgden en tevens een college van hooger beroep aangar t rr het geval dat bot burgerlijk armbestuur liem geen of onvoldoende hulp verleende Deze wyiigiiigrn zouden iutusschen den armen nog niet veul hulp brengen indien daarmede niet gepaard ging dat de staat hetzij in den vorm vaa subsidieeriug of op andere wijze een deel van dl armenzorg overneemt Ook hij handhaving der boven aar geduide bepntingeu van de armenwet zou reeds eeu belaogryke verbetering in het ondersteunen der armen kunnen komen indien de régeertng met milde hand gebruik maakte van hare bevoegdheid om d noodlijdende gemuenten te steunen Adressanten ilringen aan op spoedige maatregelen in den geest van het bovenstaande kan het ziju nog in den loop van dezen winter Het eerite jaarverslag over het maatsohappelQk plan van William Booth den generaal van het Heilsieger is thans verschenen Kr blijkt reeds dadelijk uit dat zg die Booth steunden omdat hij beloofde te zullen doen wat zooveel hervormers verzuimen de daad te voegen bij het woord zich niet vergist hebbeu Kr ii reeds ontzaglijk veel gedaan in ééa jaar hetgeen blijkt uit de volgende cijfers Na het verschyoen van het boek In darkest England and the way out werd als vrijwillige bijdragen in het gohed een snin vsn 110 000 ponden sterling of 1 320 000 toegezegd Daarvan is thans £ 103 000 gestort dat verdeeld i ovef de werkhuizen in lie stad de boerderijen in de provincie en do overzeescho nederzettingen In de verschillende instellingen in do stad werden 2 500 000 porties voedsel uitgereikt en 347 20 keeren aan onbehuisden een onderdak verstrekt Eenige der werkhuizen en anti sweuting inrichtingen heblien een overschot gegeven terwijl andere verlies opleverden Uierby ilient men echter wel iu t oog Ie houden dat alles nog eerst zoo kort werkt en ooL de olficieron nog veel moeten leeren De je in te dienen Den jager schoot het bloed rn de wangen Zon ook bij ontslagen worden evei alt Dniel F Ik heb daaftoe my A e l i gMef gean aanleiding gegeven antwoordde hij Ik kan en wil dat iti ofcderzoeken vervolgdede baron ik moet in dit opzicht den graaf ten vollegeloof schenken Wanneer u hem meer gelooft Stil Je hebt je verlipnden met den weggejaagden kamerdienier Mijnheer de baron Daniël heeft den diefstal waarvru hij beticht wordt niet bedreven j x Gy hebt niet het renht hem te verdedigen Het staat niet aan jou daarover te oordeelên Watbeoog je met die kuiperyen tegen den araof Watwil je hem bewijzen Van wat beschuldig je hem Uw haat die van vroeger dngte kent laat je geenrust en die haat vindt in de wraakzucht van dengraaf nieuw voedsel U zult danrover later anders denken mijnbeer de baron I Evenmin kan het verbond met kaptein VonGronau mijn goedkeuring wegdragen Een goeddienaar schaart zich steeds aan do zijde van zynmeester Dat heb ik steeds godaan I Je doel het nu niet meer Meer dan u denkt fTordt vervolgd luoifersfabriek gaf een voordcel van £ 4 5 wat overeenkomt met £ 1250 per jaar bet breihuis £ iOO on de bo kbinderij ongeveer £ 400 Verlies gaf de werkplaats der timmerliedpn doch dit was te toorzien daar do bestu werklieden naar de provincie waren geroepen tim do boerderijen in elkaar tö zetten Hoogst merkwaardig waren de uitkomsten van de Bridge eene werkplaats waar de ontslagen gevangenen dadelijk aan den arbeid kunnen komen en dip voorkomt dat zij recidivisten worden De arbeid dezer personen bracht £ 4 0 meer op dan de kosten hunner voeding liedroegon Het plaatsingsbureau besteedde £ 335 aan het opsporen van erk voor 17 142 werkloozen In t geheel werd aan 9 1 60 personen in het leger zelf do gelegenheid gegeven om met bet verleden te breken en een nieuw leven te beginnen Het volgend jaar hoopt men een dubbel aantal menschen te redden ten minste als hek publiek blijft steunen want men rekent voor het volgend jaar nog ten minste £ 13 000 extra noodig te hebben Met de overzoiyche nederzeltiug ia nog geen begin gemaakt Generaal Booth heeft letterlijk de wereld rond gereisd om gneile hoekjes voor zijn kolonies te vinden In verscliiilende strölcen werd hem land aangeboden Waarschijnlijk zal hy aan De landbouwkoloniën daarentegen zijn in volle ontwikkeling De kolonie te Hndley bestaat uit drie boei deryen on 1200 acr 3S bouwland Naast de bestaande boerderijen zijn vyf gebouwen gezet mot iaapgolegenheid voor tweehonderd en vyftig personen Ei U groote eetzaal is gemaakt waar 300 gasten tegelijk kunnen aanzitten terwijl wasch en bailbuizen en leeszalen niet vergeten zijn Het igriHol is by ondur goed overvloedig en roet veel afSmeling MevJ ouw Ward die door allen als de moeder wordt beschouwd heeft nog nooit een gemeen woord van een der mannen gehoord Van de 215 personen die gedurende de eerste vier maanden uit de stads kolonie naar buitee werden opgezonden waren er slechts twintig dio onvoldoenden arbeid verrichtten on twaalf rlio ontslagen moesten worden wegens tuchtoloosheid Daarenboven gingi U nog 43 weg eenigeu omdat zij elders werk haddon gevonden anderen omdat zij niet tegen het werken in de buitenlucht bestand waren Met 160 an de 215 viel de proef echter uitstekend uit Dit is een groot aantal wanneer men in aanmerking neemt dat het verblijf op de boerderij geheel vrijwillig is Sterke drank wordt er volkomen geweerd Toen io den aanvang do keus werd gegeven tusschen onthouding van sterken drank of vertrek was er op ds ze tig slechts een man die niet blijven wilde hoewel alle zestig tot de soort der drinkers gerekend konden worden Het optreden van de heilsoldaten heeft reeds ecu goeden invloed gehad op de andere bewoners van het district De boerleryen liggen op een afstand van 37 mijlen van Londen Er wordt een tramlijntje aangelegd om het verkeer met do kolonie en het vervoer der producten te ergemnkkelijken Gedurende de zes eerste maanden heeft deze landbouwkolonie waar thans 210 mmschen verblijf houden slechts £ 116 gekost Het is dus zoo goed als irker dat zy zichzelve bedruipen zal Voor zoover uit bet overzicht dat de Engelsche bladen van het jaarverslag geven te oordeelen valt moet Ie uitkomst van het eerste jaar een gunstigen indruk maken en zal het generaal Booth wel niet aan verderen steun ontbreken als hij zijn stelsel in overzeescho gewesten gaat voltooien Onder den titel hoe men hier over schipbreukelingen denkt bevat E tra Tijding te Den Helder uitgegeven bet volgende Toen in den nacht van Donderdag op Vrijdag een geweldige storm onze kust beukte en met dood en verderf dreigde olies wat onder zyn bereik kwam ontwaarde men op de zandplaat De Balg nabij onze haven de noodseinen van een schip Als altyd waren onze dappere mensehenredders terstond bereid bun leven te wagen omdat hunner niedemenschen van den dood te redden t Was ongeveer twee uur toen men de noodvuren zag en dadelijk een verzoek richtte tot den havenmeester om mot de reddingboot te mogen uitgaan Dit werd echter geweigerd omdat de havenmeester meende dat men bet wel met een jol zou kunnen doen Deze werd dan ook te 3 uur door de Hercules op sleeptouw genomen en naar de strandingsplaats gebracht Daar gekomen bemerkte de vletterlieden spoedig dat hun vermoeden er niet te kunnen komen juist was en onverrichterzake moest de Hercules tenjgkeeren Mid lelenvijl bleven de arme schipbreukelingen in doodsangst op bun vischkotter Februari IJ M 29 achter ter prooi aan het woedend element In de haven teruggekeerd werd alsnu toestemming gegov n de reddingboot to water te laten en half ze eti in den morgen ging men opnieuw uit joddank nog was het niet te laat en mocht ile moedige bemanning van dii reddingboot er in slagen de vijf schipbreukelingen in behouden haven to brongen De edelmoedige redders zijn Th Eijkers schipper K Bijl K Dekker J Minneboo J Bijl P Borst 0 Lastdrager C Gorter S ICuiper J Van Dok en S Diedenhoven Kdelmoedig zeggen wij omdat deze menschen voor al hun moeite v or hot tfotseeren van zooveel gevaren beloond worden met il Maar zoo vragen wij is het geoorloofd bij zulk vlicgüiid stormweer nis in den nacht van Donderdag en Vrijdag de reddingboot te weigeren en t eerst eens nog met oen jol te proboeren wanneer zooveel menschen in doodsgevaar zijn Wij noomen zulk een handeling voor t minst onmenschelijk en vor beneden alle critiek t Zal toch met geweest zijn om dio ƒ lO uit te sparen Werkelijk l wordt tijd dat de llegeering zich eens flink gaat bemoeien met deze 19 eeuwsche barbaarschheden Hullenlaiidscti Ovcrzlcht Twee Belgische Ministers hebben het op dit oogenblik vrij hard te verantwoorden Vooreerst de Minister der Spoorwegen posterijen en telegr ifen dr heer Vanilenpeoreboom een man die wegons zijn ouhandelbaarheid zelfs ondtr de leden zijner eigen partij menigon intiemen vijand bezit zoodnt by herhaling ook in verscboidén uiterst ministerieel toescnietelijko organen cler drukpers steramen zijn bpgegiuin tegen het bijzonder tarief waarmede de dienst der posterijen zich met do bozorgiiig van nieuwsbladen des lands aan de geabonnoerden belast Krachtens dat tarief toch wordt niet eeu centiem voor elk exemplaar betaald lat door de posterijen wordt vervoerd nraar deze eischpn von den uitgever 5 ten honderd van den abonnementsprijs en daarenboven 10 20 centimes naar gelang van dien prijs voor bet innen van het door eiken geabonneerde verschujldigde bedrag Toen nu eenige dagen geleden do begrooting iler middelen iu de Kamer werd behandeld en een der clericale verlogonwQordigersder hoofdstad de heer Cnsse een amendement indiende krachtens hetwelk de bezorging van nieuwsbladen aan do inschrijvers aan een eenvormige heffing zou worden onderworpei ord dat door den Minister met band en tand bestreden En de meerderheid stelde den Minister in het gelijk Thni s echter hebben zes leden der Kamer een afzonderlijk wetsontwerp ingediend strtkkendo zoowel om de buiteugüwono heffing van 5 ten honderd af te schaffen als de obonnemeutsquitanticn op dezelfde voorwaarden als alle andere quitantien te innen Tot do onderteeki naars oehooreu 2 leden der rechtet zijde zooals vcrschillendu andero clericalen bij de aangehaalde beraadslagingen eeu lans voor de verlengde hervorming braken al schonken zij later ook hun stemmen aan de voorvrafg De Minister zal dan ook mooilijk do aanneming van hot wetsontwerp kunnen beletten De Minister van Oorlog zit evenmin op rozen Men weet dat de Kamer kort voor de sluiting van bet jongste zittingsjaar een som van fr 100 000 van het nieuwe voor de voltooiing der Maasforten aangevraagde crediet van fr 13 700 000 reserveerde ton einde middolerwijl door den Minister omtrent de redenen dor roo aanzienlijke vermeerdering van de aanvankelijke raming te worden ingelicht Peze bedroeg toch 32 millioeu En na vervolgens tot 64 millioeu te zijn gestegen zullen de kosten thans door het nieuwe crediet op fr 71 600 000 of op meer dan het dubbele van bet oorspronkelijke cijfer worden gebracht Goede vorderingen maken de beraadslagingen over de handelsverdragen in Oostenrijk De daartoe benoemde commissie van het huis van afgevaardigden heefi ze reeds goedgekeurd Slechts 3 leden stemden tegen de verdragen roet Duitschland België en Zwitserland en zes tegen bet contract met halie In deze verhouding zal waarsohijulyl ook by de algemeeno beraadslagingen in het Lagerhuis worden gestemd De tegenstanders der handelsverdragen zyn de jongCzecbeu de sociaal clericale party van prins Alois Licbtenstoin on de anti semieten Dat de verdragen worden aangenomen kunnen zy niet beletten en daarom bepalen zy zich tot pogingeu om te verhinderen dat ze reeds op 2 Februari 1892 lot stand komen Vondaar het voorstel van prins Liechtenstein m de goedkeuring der Icamers van koophandel en beroepsvereenigingen in te winnen een voorstel dat echter verworpen werd Uit naam van don minister van handel markies Bocpuebem zeide een der andere ministers der commissie dank voor de voortreffelijke en spoedige behandeling der verdragen en voor den dienst dus aan een werk van historisch belang bewezen De voorzitter antwoordde en besloot mot den wensch dat do verdragen v or de volken die daardoor verbonden werden een bron zouden wezen voor nieuwe bedrijvigheid en levendig vertier en een bolwerk voor den vrede Wat Rumenie tegenover de nieuwe handelspolitiek doen zal is nog onzeker l e Rumeensche bladen 4in alle partijen dringen bij het nieuwe ministerie Batargi aan dat da regeering hare verhouding tot met Drievoudig Verband ton lopzichto van de hanrdelsverdragen zal bepalen Het gaat niet dus lietoogen zij dat het land op handolsgebied nog langer in den toestand van afzondering blijft waarin het geraakte toen de handelaliotrekkingen met OostenrijkHongarije werden afgebrok n Met het oog op zijn veestapel eu graanproduciie schijnt het dus oordeelt de openbare meening in het land oor Runienie wenschalijk zich bijden MiddelEurop eeschon hondelsbond aan te sluiten Eon strijd over de graanrocliten staat in Zweden voor de deur Nu de Middon Europeesche mogendheden zich verbonden hebben de invoerrechten op graan te vorminderen is de beweging in Zweden tot opheffing dier rechten aanmerkelyk versterkt en als de regeering in de aanstaande Ryksdagzitting vermindering of opheffing dor graanrechten voorstelzijii levondigo dol atton te verwachten Reeds vrij lang geleden weril hiervan gesproken De protectionistische Nya Dagligt Allehanda beweerde dat de vermindering slechts 1 krone zou bedragen en eerst in 1893 zou worden ingevoerd Da vrijzinnige bladen betoogen echter dat die vermindering geheel onvoldoende zou ziju om verbetering te brengen in den ongelnkkigen toestand dor arbeidersbevolking Alleen goheelo opheffing kan zeggen zij iets uitwerken Iets moet er godaan worden In Noorwegen mag graan vrij worden ingevoerd Nu ook in MiddenEuropa de beschermingspolitiek die de levensmiddelen duur maakt wordt opgegeven kan Zweden niet zijn hoog invoertarief in stand houden Welk oen verauilering in één jaar l roept de Freisinntge Zedung 6y Het blad herinnert er aan dat nog op 16 iéxmé 1891 het voorstel van den vrijzinnigen afgevaiin fe Richter om de graanrechten tol 3 M te veï wleren en vervolgens het tarief van in en uitvoefrircliten geheel te herzien met 210 tegen 106 stemmen verworpen werd Wel zijn de tijde veranderd nu tegen het zelfde voorstel thans in het handelsverdrag met OostenrykHongarije opgenomen slechts 48 stemmen zijn uitgebracht INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur I Naar aanleiding van bet strooibiljet eener c ommissie ten doel hebbende verbetering van nutattcAap pelijkee i werklieden toestand waarmede ik zeer was ingenomen drongen mij gisterenovond naar het iloor die commissie bestemd lokaal te begeven Doch wie schetst mijnb verbazing toen ik daargekomen onder dio commissie my twee welbekende personen ontmoette Nu M de R kon ik mij niet begrijpen waarom die personen nu wel voor het kiesrecht waren want door aftreden van den koninkl goodgek bond voor algemeen kies en stemrecht hebhen ze gt toond er tegen te zyn Nog meer zaken van het programma dier commissie bloven mij zeer in het duister nl deze die commissie wenscht welvaart ontwikkeling en beschaving Nu vraag ik mij af boe kunnen deze zaken hunner programma tot stand komen als de commissieleden juist het tegenovergestelde bewerken daar reeds meer dan eens is gebleken dat in bet vereenigingsgebouw uitingen worden godaan welke thuis behooron in de onderste lagen onzer tegenwoordige maatschappy Lees ik het bedoelde strooibiljet verder dan ontmoet ik een alinea Wij wenschen niet aan onze zyde te hebben zy die misbruik maken van sterken drank enz En nu zal een ieder het met my belaohel k vinden men wil wering van den sterken drank en men gaat t eeu Jraniiuit vergaderen Ga ik nog verder dan komlil tot den ja om het maar by den rechten nia n te noemen Socialen tvemck men wil nl den werktyd tot minimum en het loon tot een maximum brengen want zegt die commissie jle lange werktijd onttrekt den werkman aan lyu huisgezin en dit zeg ik met hen maar weet dan die commissie niet dat uist dejeneverhoUn den man van ziju huisgezin afscheuren Als b v de man na volbrachten arbeid des s avonds naar hel vereenigingsgebouw zich liegeeft en des nachts herwaans jr f