Goudsche Courant, woensdag 23 december 1891

I Donderdag 24 December o 471t Q bri StoUwerck s Chocolade en Cacao OUDSÉHEPÖURANT i ieiÊrs en yidrertentiehlad voor Gouda en Omstreken t = ♦ I DoBiniatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie n uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker vai Stollwerck s Chocolade en CfEicao H ii iiiinbeveienswaardig fabrikaat nkuwkeurig beantwoordende awi den inhoud der resn I Lnketten De Firma behaalde I i I 1 27 Brevets als Hofleyeraiicj 44 Eere Dlploma s gouden éèz Mediilles oen bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Beeds 18 Tj schreef Mccademie nation il Q6 J Uns NouB VOU8 déoemons uno medaille d op i remfère clacme oi oonJMdératfon d vDtre exoeUente febrioatlon do OHooolat bonbons varies etcBpto 7 Stollwerck a fabrikaat is verkrijgbaar bij H H CoAurs Bnnket eh enz j Generaalvertegenwoordiger voor ï ëderlftlld ii Jnlins Mattenkta Amsterdam Kalverstrji erljOoataut Itescbieüt dagelgkt iriql van Zof en F9 i P drJe maanden ia mer i enw l Ddt uur ies namiddags van den dag der uitgave at J03 ürtina an geHCtiieden 4öoftli Vrijdag i vaja het SEdrs GDDDSCHB laterdag niet n R M kastelein jouende te Roeuwijk wegen belwdiging van eenarabjenaar tot 25 boete De heer lï 1 Detcrding h de baioeming als tömeente aKs te Haastrecht aMéenomeo Tan Holland Dr A J Vitringa schrgft in ie dat de j Tijd een artikel getiteld Toenadering der Standen Viert in een abnormalen toestand Ju dit icermg van sterhm dra k h dd dm man tot zyu huwgezm brmgen Ik zo M de II ofschoon niet van hef college sinit Schiedam dal zoj iets betreurenswaardig is T n volle ben ik i at het programma bflireft hut m t dj ojmmissie eens doch trearig vind ik het dat mor de monschen lots goed wil latm doen en zelf hol verkeerde steunt U M de R d inkieifuunde voor de verleende plaatsruimte teeken ik inij hoogachtend Uw dw dn J MULDER Gouda 22 December 1891 M de Redacteur Met bevretfio ling nam ik kennis iu hetgeen iii Uw blad van 22 Doc mber II t lezim valt over den brand van Zilerdug Diiarin toch lees ik dat apuit N 2 het eersf a inwe ig was hetgeen onwaar is Was hit feno zaak dio raij persoonlijk gold ik zou zwggen maar ik laat aan du militairen de oer met outneinon die hun wetrig toekomt De militaire spuit icaa hi t eerat op het terrein van d r brand aanveztg on r a ht t n nt water en dat iiog wèl nietie fustaaiide en dit vernam ik van burgerzijde wnige burgirs haar h erin trachtten te bera uilijken Gouda 22 Decrabor 1891 Du Luitenant Kolonel Garuizoens Comraaiidant M DE SITTER pktkolj ü i otkeiii gk van de Makelaar Canizlaar Schalkwijk te KoUerdaoi De markt a hoden vast l neo Tankfusl ƒ 7 76 Jaiiuari levoring 7 70 Fobruarilevenng 7 35 Maart Ie er ng ƒ 7 25 AprilMei Juni Juli levernig ƒ 7 23 Augustus luïuring ƒ 7 30 September Uctober November beren December levering 7 33 Burgerlijke Stand Om lKE N IS Dfc Krtiiciscus ouvlers W J Tuinnuii cii Btztm Hendrik oudt r K Anker en r illom lö AotoDius Vlflrtiaus oul r8 L J Hruijiiit iti P Grehdel 211 Man oudir R lau Vei n in C J Wrichul Aric Pifttr uiidirB P C an Vliet in A vin dtr Vrer OlEgLKUtN 19 Dm ilofnuii li H Bfot 58 in m IJ im dn ttl den 9 iii J auBalni 3 in J I M H rinans iiiii3 r vmi A Vein rliiir 61 1 2 1 M L H kalthüï hulor on fi TMfljere 76 J i de Vroe f wtd G S lrii ir 64 J 21 L A DoQDai 2 j i v n der klcij wed ï id Voureii 47 Zbvenhuizen D B tan L cawen en under A eau Miet en de brool en K Znidam fttrjjdhors Jan GtBMIlLV Willeoi oudei L P laa Durp VI illeinijDljA KarrcmdU J tciibd uuderb A JftnOLtje uu Iers vau Til ID ondiTf I l istiO il rn l n der lolei UVEHLI ÜK M J Kl ijli 3 ADVERTENTIEH Heden overleed oos jongste Kindje J ü DON N AI A M ÜONNAl Raddeb Gouda 21 December 1891 Me r SPRUIJT v7 d7 TÖbbËn vraagt tegen FEBRUARI een fatsoenlyke DIENSTBODE P G Bleekerssing el R 208 LAAT UWE schaatsen slijpen in een Torm b de JONG Az in de Kniperstraat No 227 Daar zult gi pleizier van hebben ADVERTENTIES in alle Kinnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het van A BRINKMAN en Advertentie Bnreau Z00 te Gouda IJsclub Gondd i IJS en WEOËK dienende OPENIHGDERBAAltf aan STOLWIJKKRSLUIS op Woensdag 23 December Oostenrijkscbe Loten 1858 ook bekend onder den naam van C r e di e 1 1 01 e n TREKKING 2 JANUARI e k HOOFDPRIJS FL ISO OOO 1 prjjs 15 000 prgzen a 4 prgzen Prijzen van H 30 000 I priis van Fl 2 prgzen ieder van Fl 5000 2 Fl 2000 2 prgzeti van Fl 1500 a Fl lOOO enz enz tjamen 1900 Heele Aandeelen Halve 7 kan men op ƒ 7 3 50 2 JANUAHI Met de volle fl 150 000 met 3 50 fl 75 000 winnen Verkrijgbaar gesteld bg Ö W van BUÜRBN BoekhandelaarUitgever te Gouda Trekkingslgst franco en gratis P8 Uitbetaling der Prijzen direct na ontvangst Een ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBIi WARi G Uollandsche uitgave met 27 afb Prds 2 galden Ieder die aan de verschnkkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bij hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland t VAN ALLE WINTEH AETIEELZN tegen veel verminderde prgzen i J J VAN LINGEN MARKT A 58 HH Kistenmakers PRUSOPGAAF GEVRAAGD van nolide bewerkte KAASKISTEN Br fr met opgaaf van afmetingen en dikte van het hout onder No 2160 aan het Burean dezer Courant LandlDouwers f 1 ï f Aan de Huilterfabriek te Oorinchem nog een partg versch gekuild PULP TE KOOP Zich te vervoegen bg de Directie der fabriek ËÊ GROOT ONGELUK i is het wanneer men aan rhnmatiek lijdende is in den Abshaubbins of Anti Rhumatische Watten is echter het middel gevonden dat zeker pn onfeilbaar werkt tegen alle rhumatischepjjnen Verkrijgbaar a 30 cents per pakje bg T K K van Deth C H Verheul Oudeirater Me de Wed lioi irmii l Bos Berkel Gondii V VV l ilentlijl Schuonli A Prins Zeveiihiiizeii M J TOiulkiide Boskoop A Hoop endijk Cappelle S V d Kraiits Bleiswijk 1 vnii Dorp Zoetermcer A KauliiiK Alphen icl r KaïilinsjBodeitraven IC Oosterlins Haastrecht id r Kaïilina Woerden V d Geur Waddinxveen Men zjj gew arschnwd tegen de namaaksela en lette vooral op de onderteekenicg van elk pakje A BREETVELT Az Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMA en Zn Gouda Sni lpersdruk van A BftINKMAN 8e ZooN BINN NLA XrD GOUDA 28 December 1391 1 De heer H P Schim van der Loef predikant bÜ de Kemonatrantache gomeente alhier is berorpen te Leiden Onder bsuunstij ing van het prachtigste interweer werd heden de ijsbaan van de IJsclob Gouda aan Stolwijkersluia geopend en looala te verwachten was lieten de dames en heereü de meisjes en knapen lioh niet lang wachten maar maakten aauatonda van de gelegenheid gebruik om hun hart op te halen aan het edele arhaataenr den die gezonde echtnationale uitspanning welks ook hier ter ttede zoovele vereerders telt Het was dan ook hoden op Stolwijlcersluis de baan ia dit jaar veel grooter dan vroeger een recht vroolijk opwekkend gezicht dat als gewoonl k ook vele wandelaars tot zich trok De apperende wimpels en het koesterend winter zonnetje deden het hunne om het geheel een nog gezelliger aanblik te geven en er heerachte een zoo prettige geanimeerde stemming dat zeker ieder hoopt dat de vorat en het mooie weer nog eenicen tijd zullen aaithoaden opdat jong en oud nog veel van het ys Vermaak zullen kunnen profiteorun De Kotterdaraache Arrondiaaemonts Rechtbank veroordeelde gialeren H v Z M zonder beroep wonende te Haaatrecht wegons mishandeling van een ambtenaar in functie tot drie dagen gevange FEVILLETOIM Uit het DuiUch XXX U7 Met holle woorden bewijst men niets ik herhaal je dat ik zulke kuiperijen achter mijn rug nietduld Jij hebt je om mets 1 dera dan ora je ambtte bekommeren en wanneer je dat niet wilt dankan je opmarcheeren I Het bealisatende woord w atop Hackert gewacht had was gevallen hij kon zijn opgewondenheid niet meer beheorfohen zgn drift deed hem alle voorzichtigheid vergeten U doet mij verwijten die ik niet verdien zeide hij tegen den ouden heer Wanneer ik tegeagraaf Hohenbausen wantrouwen koester dan heb ikdaarvoor ook mgn reilen en niemand kan mij heteuvel duiden dat ik bewijzen zoek om zekerheid tekrggen Wantrouwen antwoordde de baron spottend Graaf Hohenbausen staat te hoog boven je dan datje hot wagen iiioogt hem haat toe e dragen Ook een graaf kan een zwendelaar zijn Hackert jo wordt vermetel en S 11 Gisteren had onder de gemunte Oegstgeest een ernstig ongeluk plants Terw l do tram die ten 12 BO van Leiden naar Kaïw k vertrekt de Hollandaeho sjiourlijti passeerde kwam van de richting Rottorilam oene locomotief met lender welke roet zulk eene kracht de locomotief en een voorbalkon vau een eerste klasse personenwagen an den traratrein afsneed dat deze plm dertig meters op de HoU spoorlijn werd vooruitgeschoven De machinist Hillebrandts zat zoo tusscheu beide locomotieven bekneld dat het eerst na een kwartier uurs na veel inspanning gelukte hem te verlossen Onmiddellijk werd hij naar het aeademisch ziekenhuis vervoerd doch hg was bij aankomst reeds overleden De man was een oppassend huisvader en laat eene weduwe met v f jonge kuideren achter Zoodla bekend ia wordt door de meeate gemeente lieaturen de drankwet ten opzichte van het verleenen van vergunningen in dien zin uitgelegd houder oener verifiinning eene nieuwe of afzonderlijke vergunning noodig heeft wanneer hy eene localiteit waarvoor de vergunninï geldt wenscht te vergrooten of te verbouwen of wel ivanneer hg iindero of meertlere localiteiten dan door hem bij zijne oorspronkelijke aanvrage zijn opgenomen tot verkoop van sterken ilrsnk in het klein wenscht te bestemmen Volgens de Zutpk Ct hebben Gi d Staten van Gelderland thans de gemeentebesturen ui hun gewest medeifedeeld dat eene nieuwe afzonderlijke vergunning in bovenbedoelde gevallen mot iiooilig is daar Ik uit slechts mijn overtuiging die mij niemandkan ontnemen VVimiiüer die graaf ontmaskerd zalzgn dan vraagt welhclit iedereen zich af hoe hetmasker hem had kunnen misleiden maar tot zoolang waagt niemand het hem het masker af terukken Dat is ongehoord zeide de baron verontwaardigd Ik hield je voor een fatsoenlijk man thanslaat je het masker vallen en vertoon je in je waregedaante Mijnentweue kunt ae voor den graal eenkuil graven waarin ge zelf den hals moet breken maar ik duld zulke dienaars niet in mijn huis Zooals u wilt I antwoordde Hacken li utaal Uzult later aan mij deuken Het zal in geen geval een aangename herinnering vvez n Dat geloof ik ook met Het zal u berouwen mij onrecht te hebben nangodanu Ik weet wel datik alleen ontslagen word omdat graaf Hohenbausenhet wenscht hij weet of vermoedt zeker dut hijvan mij en Daniel niets goeds mag verwachten engelooft door dit ontslag ons onschadelijk te maken Genoeg zeide de baron opstuivend wijl hethem verdroot dat Hackert den spijker op den kophad geslagen Ge zyt zooals ik reeds ei uit mijndienst outslagnn Een getuigschrift wil ik je nietweigeren ge kunt het morgen iiiet het je nog toekomende loon in ontvangst nemen ten minste wanneer gg er een wenscht De jager verspilde geen woord hg keerde zich ADVERT EN TIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle dvertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de wet zulks niet vordert ja zelfs met haar in strijd zoude zijn Vermits dan aan ééno en dezelfde drankinrichting meer dan ééne vergunning verleend zoude worden wat niet is overeen te brengen met het Ie lid van art 2 Vóór het volgend vergunningsjaar kunnen de vergunningsliesluiten daarom naar het oordeel van Ged Staten met meerdere locali toiten indien zulks wordt gewenscht worden aan I gevulu l In de Kampioen komt oen staat voor van de I personen die hot rijwiel gebruiken ten behoeve van I huil ambt beroep of bodryf Niet minder dan 1636 hebben zich opgegeven en hot geheele getal meenen wij dus veilig op 3000 te mogen stollen I daar ook hier wel BO pet zulleu zijn achtergebleven Amsterdam bijv gaf er maar 4 op en er moeten er 300 zgn Het talrijkat zijn de bloera en boom1 kweekers vertegenwoordigd waarvan er 20 zich aanmelden De meeste beroepawiel rijders levert Zuid Holland op hun getal is 263 Dan volgt Gelderland met 2B6 ürente heeft er slechts een minder dan Noord Holland namelijk 200 In Zeeland zijn er maar 23 waaraan wg het volgende ontleenen Spreekt men met een verstandig mensch uit den stand dien ik nu eens hyperbolisch nde kaste der geleerden zal noemen dan verkondigt hij luide den lof van het ambacht wat niet wegneemt dat hg er toch niet aiin denkt om zijn tot studio totaal ongeschikti n zoon op een werkplaats in de leer te besteden Km al drijft een goed betaalde metselaar of smid gaarne den spot met kale heeren toch zal hg en vooral raoeiier de vrouw indien de geleiconheid zich aanbiedt hun jongen achter den kas toortessenaar of voor het schoolbord zien te krggen om en verliet het vertrek woedend maar niet togen I den iiaron die goed beschouwd zeer rechtschapen had gehandeld maar tegen Hohenbausen die hem I zonder tnijfel bij zgn meester ui een kwaad daglicht 1 had gesteld In zijn gezicht wilde hij den graaf zeggen dat hij een bedrieger wellicht meer dan dat eeo moordenaar was I Voor hera waren de bewgzen duidelgk hg begreep niet hoe de overige ingewijden nog kondea twijfelen en evenmin dat gravin Unica en de familie Von Buchenau den bedrieger met zulk een onbeperkt I vertrouwen hadden bejegend Volgens hem moest I ieder wantrouwen koesteren die den gjaaf van uabq leerde kennen maar de baron was te eerlijk hü dacht van niemand kwaad omdat hij zelf zoo openhartig en wurs van alle valschheid was Doch iedereen kon gelooven wat hg wilde maar daarom moest men ook hem zijn geloot laten en hem niets in den weg leggen wanneer hg een bedrieger trachtte te ontmaskeren Wat hij deed dat deed hij immers ook in het belang van zijn meester men moest hem daarvoor dankbaar zijn en wanneer men zijn zienswijze niet deelde dan kon men tea minste wachten tot het hem gelukt was bewgsen over te leggen De baron was in alle andere opzichten zoo kalm en verstandig waarom legde hij in deze langelegenhoid zulk een hartstocht aan den dag Do raaf moest hem opgehitst hebben Ign kwaad