Goudsche Courant, donderdag 24 december 1891

f f x a s t s r s H S t Het treurige feit ia de maatschappij is dat handenarbeid niet de achting geniet die hq reidieot noch bij hen die erbuiten staan noch en dit is het ergste bij hen die hem uitoefenen Toch is geen betigheid meer in overeenstemming met s menscheu natuur dan de handenarbeid De korst der aarde is ons toegewezen om er alles uit Toort te brengen wat wy tot ons bestaan van noode bobben Handenarbeid is volstrekt geen hinderpaal Toor hoogere geestontwikkeling hij is veeleer haar steun en bondgenoot De Christen denkt hier onwillekeurig aan den wgsgeerigen Apostel der heidenen aan de uitverkoren Discipelen des Heoren aan den heiligen Joseph aan den stand waarin de Zaligmaker zelf heeft goedgevouden Zijn jeugd door to brengen Andere tijden andere zeilen zal men zeggen Goed maar a menschen natuur is dezelfde gebleven Nog alt d is geen boofd bestand tegen aanhoudende inspanning der hersenen Nog altijd snakt de denker naar ontspanning die hij hoopt te vinden iu afleidingen welke hem menigmaal meer afmatten dan verkwikken Hoe gelukkig zou hij zich gevoelen als hij een gedeelte van zijn t jd mocht doorbrengen en een gedetlte van zijn kost moest wiuueu in nuttigen handenarbeid Want zal deze goed gedreven worden dan moot het niet knutselen uil liefhebborg maar inderdaad een ernstig lovensdrol zjjn Ieder moest verplicht zijn om dun arlwid dor herscien gedurende eenige uren van don iliiu te verwisselen met het verbouwen van de aardappelen en de kool voor zyn disch Du mau zolf zou zich daarbij gelukkigrr gevoelen en do boeken die hij schrijft of het onderricht dat hij geeft zouden in frischheid en opgewektheid winnen In t algemeen elke geestesarbeid in studeerkamer en kantoor zou boter vlotten er zouden niet zooveel dwalingen en misrekeningen met uitputting van het zenuwstelsel moeten verontschuldigd worden Al geven wij gereedelijk toe dat bij de inrichting onzer maatschappij dergelijk levenslot als wij van Grieksche vrijsgeeren eu Romeinsche staatslieden hier en daar geboekt vinden voor het tegenwoordice tot de pia vota behoort toch geloof ik lat de toestand beter kou gemaakt worden dan hij thans is De schorpe afscheiding van hoofd on handenarbeid is onnatuuriijk en dus verderfelijk De natuur wijst overal op geleidelijke overgangen Do mensch behoorde haar na te volgen door de kloof die te kwader ure tusschen de levensbestemmingen gevallen is te overbruggen Stateu Generaal Tweede Kaheh Zitting van Dinsdag 2i December I8U1 De min van koloniën was het eerst aan het woord Hij rechtvaardigde zijne houding tegenover het contract met de Billiton maatschappij doch onthield zich van een rechtstreeksch advies daaromtrent aan de kamer sahoou het voor ieder duidelijk werd dat hij zelf tegen het ontwerp gekant was Wel verklaarde hij dat hij bij aanneming ziju plicht zou doen als verantwoordelijk raadsman der Kroon hetgefn niet onduidelijk te kennen gaf dat hij niet tot bekrachtiging zuu adviseeren Ook nam hij voor zijn verantwoording de maatregeien die tijdens een eventueel proces zouden moeten genomen vvorden terwijl hij ook liet doorschemoreu dat hij tegen een proces niet opzas Onder deze omstandigheden was het geen wonder geweten liet hem geen rust Zoo in gedachten verdiept had Hackert zoniler een bepaald dool te hebben den weg door het bosch aar Hohenhausen ingeslagen De zon stond reeds laag in hi t westen slechts hier en daar op eene lichte plaats brak een straal door de met het eerste teedere groen bedekte takken In de verte riep de koekoek en de heldere nachtegaalslag weerklonk iu den omtrek Daar kiialdo plotseling een schot een kogel vloog rakelings limgs zijn arm Hackert bleef staan Geen twijfel het schot had hem gegolden Wie had het afgevuurd Onbeschroomd drong hij in het struikeewas uit welke richting de kogel gekomen was wist hij terstond Voor hem op korten afstand knakten takken Hg moest zich een weinig weg banen het tamelijk dichte kreupelhout tiaakte eene schielijke vervolging onnjogeiijk maar dit hinderde evenzeer den vluchtelinif Eensklaps kwam tusschen do boomon een gestalte te Toorschqn maar terstond daarna verdween zij weder Hackert bleef als aan den grond genageld staan Wanneer zijn oogen hem niet bedrogen dan was die n an graaf Hohenhausen Maar hij kon zich bedriegen hij had immers den Vluchteling slechts op dan rug gezien Maar waarom niet Het was eigenlijk slechts een dat de kamer het oontraot met 48 tegen 42 stemraeu verwierp Vooral als men daarbg iu aanmerking neemt dat de argumenten tier voorstanders bgzonder zwak waren en vooriiamelgk neerkwamen op vrees voor een proces Wel ontbrak het niet aan beroep op de billgkheid tegenover do familiën die hun geld in de zaak gestoken hadden lo heer Norman kwam daarmede aap maar de aandeelhouders hebben hun oorspronkelijk kapitaal reeds meer dan verliendubbeld en zijn dus niet zoo te beklagen e heer Kenchenins voegde zich bg de bestrgders schoon hij de houding van den vorigcn minister Mackay verdedigde De temlgst wgst aan dat poliiieko overwegingen ditmaal niet golden Het contract word met 48 tegen 42 stemmen verworpen De voorstemmers waren 14 li jeralon en 28 leden der rechterigdo de tegenstemmers 38 liberalen eu 10 leden der rechterzijde de uti revolutionalreu Kenchenins Van Alphen Seret A eu G van Dedem en Van Löben Sels uu de Katholieken Bahlman Travaglino Van Vlijmen en Haffmans Van de Indische specialiteiten stemden alleen de heereu Cremer en üeertsema tegen Bg deze stemming waren afwezig 10 leden zgude de heeren Oppedijk Hubir Rink Van Karnebeek Luoassen Schreinemacher Clercx De Beaufoit Wijk b D Michiels en Do Geer welke drie laatsten de presentielijst hadden geteekend doch zich om particuliere redeuen verwijderen Daarna werd Hoofdstuk onvoorziene uitgaven der staatsbegrooting zonder stemming aangenomen Do kamer is vervolgens uiteeugegaau Ziitiiig Staten Oeneraal Eebste Kamer van Maandagavond 21 December ISOl Ingekomen bericht van het overlijden des heeren Donker Na vernieuwing der afdeelingen werd de vergadering tot hedei verdaagd Ombilien kolenveld Men herinnert zich nog de gruwelen van het eilanil Lombok welke een paar jaren geleden werden medegedeeld en waarvan de Arabier AbdOellah die op dat eiland heer en meester speelde de oorzaak was Hij is onlangs in ongenade gevallen eu gekrist nadat raon eerst voor zgn oogen zijn broeder vrouw en kinderen hail omgebracht De directe reden voor die barbaarsche strafoefruing die thans op last zgns hoerschers aan den schavuit voltrokken wird is dat hij zich aan nieuw verraad had schuldig gemaakt in samenspanning met de oprcerlingen die den troon zijns meesters bijna geheel door zgn toedoen bedreigen en dat hij dom genoeg was om een eigeubandigen brief aan een der aanvoerders van de muitelingen te schrijven en te zenden die ondersehept werd en MO onder do oogen van zgn weliloener werd gebracht Iu dien brief beval hij don opstandelingen aan om vooral in hun verzet en do bewegingen tegen den vo t te blijven volharden hiin bedriegelijk voorspiegelende dat hot oorlogschip van t Gouvernement daar lag om hen hij te staan tegen den Radja zoo er kans was dat zij het onderspit zouden delven Met dezen brief in handen van den jorst was zijn vonnis spoedig geveld en voltrokken De vorst bleek zelfs na de verschrikkelijke executie nog zóó vertoornd op al wat met Abdoellah slechts in hetrekkinir stond dat hij eenige dagon later den Uu November ook diens djoero toelis Biu Amat genaamd hetzelfde vroeselijko lotdeed ondergaan nieuwe bevestiging van zijn achterdocht Wie den i eersten moord op zijn geweten had zou ook voor den tweeden niet terugdeinzen wanneer hij daardoor de ontdekking kon voorkomen Dus voorwaarts Zekerheid moest hij hebben I Maar de vluchteling lad nu oen grootere voor sprorg gewonnen en het bosch werd steeds dichter I Van tijd tot lijd bleef do jager staan om te luis terun hij hoorde niet moer en ook zijn scherpe blik ontdekte niets j Waarom was hij ook blijveu staan Hij had zich op zijn tegenstander moeten werpen Dat kwam er van als men zonder geweer in het bosch ging Had hij dit meegenomen dan had hij den vluchteling een koiiel kuonen nazenden Maar een verdere vervolging was nu nutteloos de vervolgde kon reeds lang Qfw andere richting hebben ingeslagen dit moest zelfs zoo zijn want elk spoor was verloren Hohenhausen lag zijwaarts wanneer de graaf werkelijk de vervolgde geweest was da n moest hij een groeten kring boscbrijveu om het slot te bereiken Wellicht gelukte bet i tn jager er vóór hem te komen hij kon hem dan daar opwachten Mogelijk was het Hackert wilde ten minste de poging doen in het gunstigste geval ontving hij daardoor de zekerheid dat de graaf met het geweer buiten geweest was Schielijk besloten sloeg hij d n weg faui het slot in en baande zich een pad door het strnikgo Kort t voren had Abdoellah nog getracht om het aan de op het eiland komende Europeanen te doen voorkomen alsof niet hij de aanstoker was van de op s Radjah s Iaat gepleegde gruwelen doch deze laatste uit eigen aard een onmensohelgke wreedaard was Zoo zou hg nog onlangs ongeveer 300 menschen op een nabijgelegen kaal en onbewoond eiland hebben doen zetten waar zg natuurlijk allen moesten omkomen van honger en ellende wat dan ook geschied moet zijn wanneer men althans eenig geloof scheuken raag aan den bedrieger Ahdoellah Deze Arabier vervulde te Toen de agent te Boelrleng de heer D Angst vernam wat er te Ampènan met den Arabier was voorgevallen spoedde hg zich onmiddelgk derwaarts ten einde de zaken der maatschappij in het reine te brengen Bij aankomst vond hg daar de tvoning waarin ook liet kantoor van wege den vorst verzegeld op zijn verzoek deed deze het huis openen on hom toestaan om kas en boeken over te nemen Alles werd in volmaakte orile gevonden on nadat hij het huis verlaten had werd het op last van den vorst opnieuw vergezeld maar ter dispositie gesteld van d n naderhand te benoemen agont Dio Ijenoemiug heeft thans plaats gehad de Arabier Siiid AlHabsie aanvaardde de functicn van den overledene reeds Vermelding verdient nog dat tengevolge van den gowgzigden toestand reeds eenige Arabieren het eiland hebben verlaten Het kon besluit van 15 Juli 1891 tot uitvoering an art 4 der arbeidswet van 6 Mei 1889 waarii bepaald wordt dat bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur door den koning hetzij voor of ouvoorwaardelgk verboden kan worden een persoon beneden zestien jaren en in fabrieken en werkplaatsen een vrouir bepaalde soorten van arbeid te doen verrichten op grond van de gevaren voor de gezondheid of het leveu welke die soorten v n arbeid hetzij in hot algemeen hetzg bij niet inachtneming van zekere voorwaarden I door do wgze waarop zij verricht worden of door verwerkt ordondo stoffen voor etn persoon beneden de zestien jaren of voor een vrouw opleveren wordt door dr S Sr C in hot J v Z II gocritiseerd wegens de wgde strekking die het bezit liet heeft toch in eens een dii pen greep gedaan in het gansebe régime van de werkplaats technisch en hygiënisch zal dit besluit van lieverlede een gansche revolutie in het fabrieksleven moeten te weeg brengen Stel alleen zal de veiligheid der werklieden in fabrieken en werkplaatsen waar vrouwen en kinderen arbeiden I door de beschutting van machines en maobiuedeelen t er door verzekerd worden maar ook do wijze van behandeling dier machines eu van de grondstoffen I alsmede do inrichting en het onderhoud der werkruimten zijn aan bepaalde voorwaarden onderworpen die bij een goede handhaving den verbouw en de uitbreiding van vele werkplaatsen noodzakelijk zullen maken In abstracto vinden wij het voortreffelijk dat de regeering zoo krachtig de hand aan tien ploeg heeft geslageu maar uit een practiscb oogpunt schijnt het toch nog al een gewaogde greep om na slechts éa jaar werking dor wet zoo np eens genoegzaam alles te willen regelen en dat te meer orodat in quaestieuse gevallen de beslissing aan den respectieven in was om langs den grooten eg terug te keereu bleef hem geen tijd meer Hij had reeds een flink einil afgelegd toen plotseling een gestalte voor hem opdook bg wier aanblik hem een hevige ontsteltenis beving Reimann zoide hij Vreest gij dat bet mgn geest is spotte dftkoddebeier Waar kom je vandaan Uit het tuchthuis 1 Ontvlucht Natuurlijk I Maar hoe is dat mogelijk Alles is mogelijk I Vooral wanneer men goedevrienden heeft Je zult vervolgd worden Maar men hangt iiieinand voordat men hemheeft Zooveel moed hiid ik niet achter je gezocht Wanneer de dorst naar wraak niet dag en iiacbtin mij gewoed had zou ik er niet gedacht hebben het is niet zoo org in het tuchthuis als men wel dent Maar het liet mg geen rust ik moest naarbuiten al had het mij mijn leven moeten kosten Ik heb den matroos niet vermoord weet je wie hetgedaan heeft Hoe kun ik het weten De graaf Heb je bewgzen Wordt vervotgi y speclelir e in honger instantie aan de vereenigde inspecteurs is overgelat n liet is toch een openbaar geheim dat hetmeerendeel dezer anibt inaron nng niet genoog in de geheimen van ons fabriekswezen is doorgedroniren om hen in zoo moeilijke gevallen uls hoogste arbiters te doen optrodon Wanneer wij zien hoe voorzichtig men in dit opzicht met name in Engeland de bakerraat der fabrieks inspectie is opgetreden en hoe elke reek van voorschriften geleidelijk is ingevoerd steunende op de rijpe ervaring van de l abrieksumbtenaren die voor dit ambt waren opgeleid dan mag men zioh verbazen over den moed van onze regeering om nu reeds aan het meerendeel novices een zoo groote verantwoordelijkheid te schenken Wij weten wel dat voor de invoering van alle bepalingen een tijdruimte van een viertal jaren is geschonken Maar zelfs die fijdruimto achten wij te kort om met volle kennis van zuken te oordeelen in zoovöle en velerlei moeilgke qunesties die zich ongetwijfeld zullen voordoen Dr C gaat een en ander van hygiënisch standpunt na om tot e slotsom te komen dat de rogeering op eens te veel heeft willeji omvatten en daardoor tu groote verantwoordelijkheid heeft gelegd op de betrokken ambtenaren Do Schr vreest dat duardoor tal van conflicten zullen ontstaan of nog erger dat vele van die voorschriften een doode letter zulleu blijven Er zal gedurig geschipperd oogluikend het liestauiide verkeerde toegelaten moeten worden en zoodoende zal het prestige van de Wet en van haar bepaliui en in gevaar komen Bovendien zal het op den duur moeielijk gnau Ie linndliaviiig van al die vuorschriften aan eeu driet il ambtenaren over te laten De arbeid wut zal vreest hij hetzelfde lol ondergaan als de wol op het geneeskundig staatstoezicht zij zal grootendeels een illusie blijven De oud hüogleornar W Koster te Hilversum dringt in hot Ueneeskmnluj WnkUad van 19 Dec jl nogmaals uaii op bot toekennen van den titel van doctor in de geneeskundo aan allen die hier te lande het eind arts cxamen heldjen afgelegd en zijn geslaagd Hg wil afachathng van het literarisoh niathoraatisch examen voor de toelrtting tot de studie der geneeskunde Tevens zullen zij ilie het eind exainen aan de Hoogere Burgerschool hebben afgelegd eeu aanvullitigs exainen in Latijn on Grieksch en zij die van de vgfde klasse van een gymnasium nnar do Academie willen vergaan een aaiivullingsexaraen voor wis natuur en scheikunde moeten afleggen Het resultaat zal zijn éénheid van stand wegneining van het misbruik dat velen thans aan eeiie Duitsobo academie promoveeren en den doctors titel voeren zonder in Nederland daartoe iievoogd te zijn en vermindering van dun te grooten toevlued vaii tookoinstigo artsen aan onze hoogescholen Bulteolanüscli Overzicht William Cavendis hertog van ov n8hire is eorgistereuavond overledin Spencer Cavendish markies van Har ington volgt zijn vader op in het Hoogerhiiis waardoor iu het Lagerhuis ren zetel vrijkomt Chamberlain schijiit de aanaewezeu opvolger an Hartington als Iriden der Unionisten in het Lagerhuis te zijn William Cavendish werd den 278ten April 1808 geboren Hij waé de zevende hertog van Devonshire Zijn oudste zoon Spencer werd geboren in 1833 De Oostenscho mm Kiilnoky heeft den heer Caprivi geluk gewenseht melde aanneming der haudelstrnctaten en met zijn bevordering tol Graaf Caprivi heeft daarop zijn collega bedankt eu gezegd dut hetjimn zooveel genoegen deed ook op dit punt t met Kidnoky eens te zijn Op de cgfers waarmee de handelstractaten in den Rijksdag worden aanstenomeu moeten wij nog even terugkomen 291 leden waren tegenwoordig van de 897 derhalve 106 afwezig een groot cgfer bij zulke belansrijke ontwerpen Men zou echter verkeerd doen in die 106 allen tegenstanders der handelstractaten te zien De meerderheid bestond wel uit hen die in hot onzekere verkoerden en evenmin voor als toiren wilden stemmen Tgd voor een behoorlijk onderzoek was den heeren uiet gelaten 5 leden namen aan de stemming geen deel en de aanneming geschiedde met 243 legen 4 8 st Sommigen hebben uitgerekend dal er ongeveer 100 tegen zouden gestemd hebben indien ui do leden waren opgekomen Van de nationaal liberalen slemden 5 leden tegen vau de vrij conservatieven 3 de rest tegenstemmers behoorde tot de conservatieven men kan zogüoii do kern der partij De Munohener Allg Zeil het bekende blad dat de Berlijnsche Hegoering indertijd poogde lot zwijgen te brengen en geen oppositie meer te voeren noemt het een teelten des tijds dat de Keizer zoo hoogen lof heeft toegekend aan een meerderheid waaraan een aantal namen ontbreken die anders juist de steunpilaren zgn der Monarchie terwijl daarentegen de partgen die aangesloten vóór stemden bestondeu uil de sociaal democraten do radicalen het Centrum de Polen en de Welfen partijen welker wensohen of voorstellen tol dusver altijd utgestuil zijn op yeen vastberaden neen van den Bondsraad Ook vindt het blad hel wel wat voorbarig dat de Rijkskanseiier Caprivi den titel van graaf nu reeds ontvangen heeft een onderscheiding die Bismarck eerst ontving nu de jaren 1864 en 1866 on Vüli Mollke eerst na 1870 toen hadden zij groote uitkomsten verworven on mot de handelstractaten hebben wij vooreerst i iets dan een stuk papier een aanwijzing op verwachtingen welker vervulling maar ten ileele afhangt van menschelijic willen en worken en voor hot overige deel in elk geval buiten Duitschlands invloed ligt frankrijk poogt zich zoo goed mogelijk voov te bereiden op den lariovenoorlog die hot zolf heeft uitgelokt door zijn eigen overdreven beschermend tarief waaraan thans de laatste hand wordt gelegd en waarop door hot verbond der Midden Europoesche j Staten een antwoord is gugeveii Hel tracht nu do r tijdblijke maatregvleii met andere landen up goeden voet te blijv n Vandaar dat de regeering een ontwerp tot tijdelijke verlenging van bestaande handelsverdragen heeft voorgesteld hetwelk gisteren door de Kaïper van afgevaardigden is aangenomen De bestaande handelsverdraa eu eindigen gelijk men weet op 1 Februari 1892 Daar de tijd te korl ia om met de verschillende lauden de onderhandelingen over de toepassing der nieuwe tarieven te doen afloopen vroeg de regeering machtiging aan de Kamer om dezü verdragen geheel of gedeeltelijk voor een jaar te verlengen behalve at de bijzondere tarieven betreft die daarin voor bepaalde goederen zijn gemaakt Voor goedoren waarvoor in een bestaando tractaal een bijzonder voordeel is loegekeini mag du regeering echter geheel of ten deele het minimumtarief loepassen mits die landen ia ruil daarvoor Frankrijk op den voet der meest begunstigde natie behandelen Het dool vun dit ontwerp is blijkbaar mot Engeland Nodorland Zweden en Noorwegen Spanje en Portugal die buiten de DuitschOoslenrijksch Italiaansch Belgisch Zwitserscho o eroenkoinsten staan op gooden voet te blijven on zoo raogelgk België en Italië iiunr de Fransche zijde te lokken De regeeriug ontmoette echter tegenstand van die afgevaardigded welke zich op streng grondwettig standpunt plaatsen Hun woordvoerder Deloncle be loogde dal terwgl de beide Kamers van Vertegenwoordigi g eeu ni uwo tnriefwet zoo goed als afgehandeld hadden hel niet aanging de regeering te machtigen die nieuwe regeling nu reeds tijdolgk buiten werking te stellen De bekende slaalhuishoudkundige Léoii Say zocht een uitweg door voor te stellen de Doch zoowel de rapporteur der tnriefcoramissie Méline als de minister van binueijlandscho zaken bestreden deze zienswijze Door het uiouwe wetsontwerp zeiden zij wordt do regeeriug iri geen opzicht gebonden maar enkel gemachtigd om van de landen met welke hel handelsverdrag op grondslag van het ininimuin tarief dat veelal nog hooger is dan de de bestaande Iraotateu behelzen verlengd wordt voor Frankrijk wederkeerig gunstige voorwaarden te liediugen De afgevaardigde Deloncle trok daarop zijne motie tot verdaging in en het ontwerp der regeering werd door do Kamer aangenoineu Het is echter zeer de vraag of vele landen geneigd zullen zijn zich met eene regeling in te lateu waarbij Frankrijk zich het leeuwen aandeel tracht te verzekeren pktkE1M ote gë van de Makelaars Cantzlaar k Schalkwijk te RvUerdaiu De markt Was lieden vast Loco Tankfust ƒ Si Januuri leveriug 8 10 Januarilevering ƒ 7 70 Februari levering ƒ 7 40 Maartlevering ƒ 7 80 April Mei Juni en Jnlilevering 7 26 Attgustus levermg ƒ 7 30 September temberOctober Octoberen November levering ƒ 7 85 December levering 1691 ƒ 7 90 ÏPOSTEIK XJ SItT De brieven en andere stukken welke op den 1 Januari a s moeten besteld worden kunnen reeds van af den 28 December a s ter post worden bezorgd genoemde stukken behooren daarloe voorzien te zijn van eene aanwijzing beslaande in een over de geheele lenglo van het adres getrokken kruis 0 Nieuwjaarsdag worden geene postpakketten ter verzending aangenomen Gouda 22 Dec 1891 De Directeur van het Postkantoor VOKSTER Kantongerecht te Gouda Zitting van 23 December 1891 Als reiziger niet voorzien zijn van een behoorlijk plaatshewga H F S te Gouda tot ƒ 4 60 of 2 dagen hechtenis Straatschenderij gepleegd door een persoon beneden 16 jaren oud met oordeel des onderacheids J G van S te Lange Ruigeweide vrijgesproken Jagen op oen anders jachtveld zonder schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende H S en S te Rotterdam W N te Zoetermeer vrijgesproken Visschen in eens anders vischwaler zonder schriftelijk bewijs van vergunning van de i eigenaar of rechthebbende M M te Gouda lot ƒ 10 of 2 dagen hechtenis Onbeheerd laten staan van een wagen op de open bare straat A IJ en C L beiden te Gouda tot 1 of 2 dagen hechtenis Spelen met geld op do openbare straat W V te Gouda tol ƒ 1 of 1 dag hechtenis Als uitdrager in het door hem gehouden register geen aanteekeniug houden van de door hem gekochte goederen L van der H en D van R te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Als eigenaar van een nieuw gebouwd huis dit doen belrekken binnen 3 maanden na de door den Burgemeester afgegeven verklaring dal het binnen metsel en pleisterwerk was voltooid S L te Gouda tol 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap J S Gzn zonder bekende woonplaats W F W en H M te Gouda G H te Boouwijk P B te Gouderak en C van W te Boskoop allen 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap geploegd bij Ie herhaling B S te Gouda tot 3 dagen hechtenis G H B te Gouda tot ƒ 10 of 3 dagen hechtenis Allen zijn te ens veroordeeld in do kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van 1 dag ADVERTENTËÉjr Bevallen van een flinke Jongen D EMEIÖ VAN SCHIJNDEL Leiden 21 December 1891 De Familie BLOM betuigt door deze haren hartelijken dank aan allen die haar belangstelling toonden en Itnlp verleenden in den nacht van 20 December l I Gez van DANTZIG Gouda DUBBELE BÖÜRT B 2 Wegens V ERPLA A TSl G der zaak naar Hoogstraat A127 I van alle ARTIKELEN alsmede ven de nog voorhanden zjjnde MODELHOEDBN tot zeer lage prgzen G ËootiToPEinmiTG VAN ALLE WINTEHSTMEN tegen veel verminderde pryzen J J VAN LINGEN MARKT A 58 GEOEÏÏTEIT in bussen beste en goedkoopste in t gebruik J BUEEBAART Lz