Goudsche Courant, donderdag 24 december 1891

1801 VrUdag 25 en Zaterdag 26 December 1 4TI8 GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Ömstrekem De inzending van advertentiën kan gesolueden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave LAAT UWE schaatsen slijpen in een Torm bg 1 db JONG Az m de Kniperstraat No 227 Daar zult gii pleizier van hebben c De DET ILPRIJZE van I f 1 80 f 0 96 f 0 62 f 0 271 zijn T er Vs Kg P r Vu Kg bns per Kg par Kg Goedkoop Solied Elegant s Gangbaarste modellen ellen f f acHtujgB OOETHB ILdoiijnll il HEBZOO p doxijnH 66 Grootte P OroottoL p do2ijn p domja 44 i M C J van Houten Zoon AIiBION p doi Jiii 44 WAOWBB L 8TEPHAN P feÜnï p dot pur I 7 V p do pmrlL J lilNCOUr B p doxljn tu S9 Verkriji l inr te Gouda bij den Heer a A B HA TZINfiK Korte Tiendeweg D 17 1 W K van KOK van der PALS Markt A 107 direct bij M E Y E D L 1 C H Versand e cliaft Leipzig Plagwitz RR4KPELIR en UOLM s Quina Laroche in u ehe is de meest krnchtlge en versterkende KINA WIJS aanbcTolen door ta vaa binnen en bnitenlandsche geneesheeren Beki oond met Gouden Medailles Verkrggbaar in flacons a 1 90 en ï KRASPELlEy ft HOLM Apothekers Zeist Depot te Gouda bfl den Beer A H TBEPE Apotheker voorheen Tbim De ondergeteekende maakt aan bare stadgenooteu bekend dat met het KERSTFEEST Versche WAFELEl verkrggbaar ziJn aan huis O O U W E C 80 BESTELLINGEN worden spoedig ingewacht V ed SIBBES ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelflk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te ffowda Gouda Snelpersdruk van A Bkinkkan fc Zoon Zeer ITette Gesteendrukte NAAmAETJES worden GELEVERD door A BmNKMA en Zn Utrechtsche Hypotlieekbank TE UTRECHT De DIRECTIE der utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht bericht dat de Coupons der JPandbrieven vervallende 1 Januari 1892 BBTAALBAAB gesteld zgn te I7 recAf ten Kantore der Bank Muntstraat 3 en biJ de Agenten der Bank de Heeren HARTSINCK Co Amattrdam FRED BA8TIAANS Co M J OGIER Ci Gouda De Directie voornoemd L VAN LIER H J M VAN ASCH VA WIJCK VOORBEHOB D KUOOEL TËGEIV 1I FLI EI IZA Als voorbehoedmiddel tegen iaflaenza wordt krachtig aanbevolen WARME WIJN bereid met van Vuuren s Bisschop ad 0 40 per flegchje waardoor men hetunt tige aan het aangename paart Verkrijgbaar bfl de Heeren J F HERMAN Zn Lange Tiendeweg en Joh KLAASSEN Botkoop A C A VAN VUÜREN Pz OU DEN BOSCH N B Depótbouders Apothekers en andere wederverkoopers genieten rabat Coöperatieve Broodbakkerij VERGADERLNG van LEDEN op mim tl DECEMBER 1891 des avonds te 7 ure in het Vereenigingsgebouw tProvUlentia tot het verkiezen van een voorloopig Bestnur en inschrüviug van Ledfn De COMMISSIE Kerstkransen SOETEJOUTEFALmS SAUSIJS BBOODJKS J Breebaart Lx Huit H et guMkB fcM l voortreffelijke w ilil l te Hoesten en Heesohheid volgens voorschrirt van den Accademie Pr fenor Dr Harleas te Bomt bereidde Stollwerok sche Borstbonboos verpakt in gele pakjes en voorzien met den naam en stempel in rood lak van den fabrikant Frani Stollwerck zijn alom verkrijg baar in O OV DA bi J H BOERS en C van VLIET Firma Zkldenbijk Co Apoth leneraalvertegenwoordiger voor Nederland JuUus Hattenklodt AmsUrdam Kalverstraat 103 De mtgave dezer Contant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 7 0 MioaderlBke Nbnuners VIJF CENTEN m deze Courant behoort een llUvoeg sel BINNENLAND GOUDA 24 Deoembar 1891 In de godsdienst oefening op morgen l Kerstdag zal in do Hemonstrantsche kerk in plaats van ds Schim van der Loeff die door ongesteldheid verhinderd i optreden de beer G van Bossem eroer pred te s iraveuhage In diezelfde goasdienst oefoning zal door een kinderkoor cene kerst cantate worden gezongen muziek van Biohard Hol woorden van Prof C P Tiele Heden had ten Baadhuize dezer Gemeente de openbare verhuring plaats Het Grasgewas van den Hoogen Schielandschen Zeedijk Ingeschreven werd door C Lafebervoor f 210 per jaar Een stuk Biolland en water onder de gemeente Gouderak Ingeschreven werd door de Wed C van der Hee voor 1 BO per jaar Nog werd aanbesteed de levering van geneesmiddelen en suiker ten dienste der Aphoteeek Ingeschreven werd door A Nijdam te Delft vo r Chinine f 29 50 p KG Levertraan ƒ 39 BU per ton Suiker 0 B6 BuwCarbolzuur 0 45 p KG Door de bh Gebr Kamphuizen werd voor suiker ingeschreven voor ƒ 54 p 100 KG Gisteravond had in de Sociëteit Ons Genoegen het jaarl ksch examen plaats der Stedelijke Muziekschool in tegenwoordigheid van een groot aantal belang ti lleoden Met genoegen nam men kennis van de vorderingen der leerlingen die een gunstig getuigenis waren van het aan die school gegeven onderwijs De volgende leerlingen outvingen prijzen of aanmoedigingen Ü EVILLETOIM Uit iet DuiUcA XXX 118 Die heb ik niet noodig In zijn oogen hebik het gelezen toen hij voor don rechter tegenovermij stond dat is voor mij bewijs genoeg Dat heefthij op zqn geweten Wanneer men bet hem raaar bewezen koni Dwaasheid Bewijst men het hem dan praatliij van zelfverdediging en geen haar wordt hemgekrenkt groote dieven laat men loopen alleen dekleinen hangt men op Ik maak liever kort proces ik heb bovendien nog een rekening met hem tevereffenen Dat zou zeker het beste zijn Nalfuurlijk Daarom heb ik ook bg de vluchtmyn leven gewaagd Of meen je dat dit zoo vlugvan stapel liepP Ik kon daarbij mijn hal breken maar wat was daaraan gelegen I Mijn leus is hy of ikl En nu zijn de vervolgers je al op de hielen I ieide Hackert bezorgd t Kan zijn maar hier vinden ze mij zoo Afdeeling A Onderwijzer Spaanderman Ie Zangklasse ji Prijs T do Buwe G Beloiye G Nederhorst J Beckers C van Boedt Durtlandt W de Buwe en P Haverkamp Aanmoediging M Straver W Havorkainp J P Vorster C Bonekamp A Boon en F Welter Ie Zangklasse B Prijs C Sibbes M Knakcrnaat L Kwakernaat L Groeneweg J Dessing en W Dessing Aanmoediging W Versnel J Verzijl F van Zutphen W Dam J Kaptijn en A Vogel 2e Zangklasse Prijs H Bertelman M Hoogenboom C Brouvor P van den Hoek en B Muller Aanmoediging W Cau ü Vorster Joh Cau on B de Jong A van Veen Biezenaar A 3e Zangklaaae Prijs C C van üurihouad en cu anmoodlglng S MaaskaBt A Schuliug en P Spruijt B Lolsy M 4e Zungklaas Prgs J Kropman en M Vboh Aanmoediging S van Leeuwen Bertelman en J Beckers 5o Zangklossü Prijs J van Ijven W Kerper L Buijsman en W Haverkamp Aanmoediging y van den Hoek en 0 Vorster 6e Zangklasse Prijs E Cats en C C Koning Munting Soto Zangklasse Prijs M van Ede v d Pais A C oster en L v d Klem Afdeeling B Oiidervvijzer Arontz Instrumentaal klassen Prijs J van Uven P Eugelbrecht W F Kerper Jac liuber W Kagie Jan lluber A van Veen en Schollen Schutterij klasse schielijk niet Maar hier zullen zij het eerst zoeken t Is mogelijk Maar ik ken hier menigenschmihoek die ieder ander oiibekenil is en waarranje niet eens het bestaan wist Vertrouw daar niet al te zeer op Ik kan er op vertrouwen Ik heb m de stadook nog iets te vereffenen maar daarmede wil ik wachten tot ik andere kleeren heb in dit vervloekte buis kent ieder mij En waarvan zult ge leven Ik heb aan jou gedacht Hackert Aan raij ik heb ielf niets Ja 111 dei noud behoeft men iiiet op zijnvrienden te ekeneii Wanneer ik je zeg dat ik niets heb dan isdit de waarheid antwoordde de jager drifti Debaron heeft me ontslagen en weet je waarom Omdat mijn uiterlijk aan Holienhausen niet bevalt hij moet er waarschijnlijk de lucht lan gekregenhebben dat ik een gevaarlijke vijand beu Ben je het werkelijk In elk geval heden geworden Heb je straksniemand gezien Neen Er is op mij geschoten Door hem Ik geloof het wel En ik zeg je nogmaals bij heeft ook denmatroos vermoord Wellicht bad hij roden om hem ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere re el meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën g r i t i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Afdeeling C Onderwijzer Bonman Prijs E C Buijsman W van Leeuwen B Buijgers A Burgfrsdijk M C Bokhoven A H M Muller en M Boon Melding makende van den maatregel der Posterijen togen den overlast der Nieuwjaarskaarljes overstroomiiig merkt de drnh Ct op Van het bestuur der Posterijen ware de raad niet te vergen maar dien wij aan het publiek zouden willen gaven verzend uw kaartjes niet vroeger maar Ik ud ze heelemaal thuis Gij doet er niemand plezier mede en voor de bestellers inzonderheid is het een onnoodige verzwaring van den dienst Naar aanleiding van het overlijden van prof Kufnen verhaalt een Haagsch correspondent van Vtr Dbl het volgende Een Hollander zat te Londen in een club de Haarlfrmcie Ci te lezen toen hij werd aangesproken door een Brit met het verzoek hem een stuk voor te lezen Ik versta grdnikt Uollandsob zeide de Bngelschinan maar ken de uits raak met En toen zicii een gesprek ontwikkelde bleek dat de Bnt zich onze taal had eigen gemaakt uitsluitend om de werkrn van Kuenen te kunnen lezen Over model kolonisatie is to Londen een opmerkelijke voordracht gehouden dcor den heer Mattew Vincent die iiet stelsel van groudontginning door irrigatie in Australië in gebruik beschn ef De zoogen irrigatie nederzettingen in dat werelddeel worden ilians door horderden kolonisten meest allen behoorende tot de buste standen in Engeland liewooiid Een der nederzettingen de kolonie Mildura leverde een treffend voorbeeld hoe door dit stelsel in Australië dor woest land zoo vruchtbaar was gemaakt dal hel allen die er zich vestigden te vreezen Maar dat mag hij met zijn geweten uitmaken ik heb een andere zaak met hem te vereffenen en vereffend most die worden Ik hoop dat ge mij kleeren zult verschaffen ik kan mg in dit buis met laten zien Hackert was bereid den man te belpen maar wildo niet gaarne iets doen dat de aandacht der autoriteiteu kon opwekken Ik zou je den raad willen geven je plan maar aanstonds ton uitvoer te brengen zeide hij hoe langer je daarmede wacht Dat begrgp jij niet viel Boimann hem in derede lic kan niet m liet slot g4an de oude gluiper zou rumoer maken en het heele personeel opmij af sturen Ik moet wachten tot de graaf mijhier in den weg komt Dan kunt go lang wachten Ik hob düu tijd Tot de politie je viadt Dat zal nog een tjjd duren Ms je met den ouden g uipert den kamerdienaar Daniel bedoelt dan heb je van hem niets tevreezen Hij is weggejaagd en sedert de meest verbitterde vijand van don graaf Dat is zijn verdiende loon I De oude sehavuitheeft het verdiend ik gun hom de straf Maar ishet slot ga ik niet ik wacht hier en zal hem weivinden En gij moet me helpen Ik zal bet doen Beimann om der wille vanje dochter doe ik het zeide Hackert vastberaden