Goudsche Courant, zaterdag 26 december 1891

1 r Vrijdag en Zaterdag en 26 December 1891 Opentare Verkooping te CJOUDA op DINSDAG 19 JANUARI 1892 des morgens te 9 uren ten sterfhnize van den Heer A J DE RUITER aan den Bleekerasingel Wijk l No 181 van eenen goed onderhouden INBOEDEL waaronder Gewerkt GOUD en ZILVER Te bezichtigen Maandag 18 Januari a s dea morgens van 9 tot 12 en des namiddaga van 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda AMERICAN NATIONAL TRUST COHPANT STATE OF WASHIKGTOIV UNITED STATES OF AMERICA Volteekend Maatscliappelijk Kapitaal Vijfhonderdduizend Doll waarop gefourneerd 60pCt of 300 000 doll 750 000 Ned Cour President H A VAN VALKENBURG doll 400 000 P 1 000 000 G d Obligatiën gedokt door onderpand Rentende 5 pCt en deelende in de winst in Stukken groot Doll 400 in Goad of ƒ 1000 Ned Courant Nadat de Aandeelhouders uit de netto winst 5 pCt per jaar hebbeu ontvangen overhunne verplichte stortingen ontvangen de Obligatiën die in de winst deelen veertig percentvan het overschietende winstsaldo tot een maximum bedrag geljjkstuande aan eene uitkering van drie percent over de nominale waarde der Obligatiën het overige der bovengenoemde 40 pCt komt het reservefonds der Maatschappij bu goede J De Obligatiën zijn afiosbaar èt 103 pCt 1 Augustus 1811 of vóór dien datum bg uitloting a 105 pCt aan het einde van ieder boekjaar met bgbetaling van de verschuldigde rente uitkeering van het over het geëindigde boekjaar aan de Obligatiehoudera toekomend dividend zoodra dit betaalbaar is geateld Tot meerdere zekerheid voor de houders van obligatiën is bjj de Exchange National Bank te Spokane Washington gedeponeerd eene gelyke waarde aan effecten en geldswaarden met een surplus van 25 pCt en op iedere obligatie ia eene verklaring geateld door voornoemde Nationale Bank onderteekend dat deze obligatiën gedekt zyn door eene by de Bank gedeponeerde waarde aan effecten en geldswaarden bedragende 25 pCt meer dan het bedrag der uitstaande Obligatiën De inschrijving op bovengenoemde Obligatiën is opengesteld tot den koers van 88 pCtplus loopenderente van af 1 Augustus jl tot 4 Januari e k op ülaafndag 4 Januari e k van 10 nar des vdormiddaga tg dea namiddags 4 uur ten kantore van de Heeren ¥ A I ÉtlPRjLllG I DCÜHER bjj wie Prospectussen Inschrijvingsbiljetten en Statuten verkrySbaar zyn De stortinarea kunnen geschieden eiken Werkdag van at den 7den tot en met den Uden Januari ten kantore van de Assooiatie Caasa De Houdera van uitstaande Obligatiën hebben het recht hunne Obligatiën kosteloos tegen bovengenoemde in de winst deelende Obligatiën te verwisselen en worden verzocht de nummers van hunne stukken aan de Heeren VAN SPRANG DEKKBU te willen opgeven die de verdere verwisseling zullen bezorgen AMSTERDAM 24 Dacember 1891 ÏJsch b OVDA r 4¥ li © op d e Baan te Stol rij3rersl a is Weer en Vl ind dienende mwn mmmm veiilichtIi g van hel Terrein ENZ ENZ MAAHDACf 28 DEC s avonds ten 7 uren Leden met ééne Dame Donateurs met hnn gezin VBIJEJi lOEOANG De Deelnemers worden uitgenoodigd met VBBLICHTE LAMPIONS het terrein te bezoeken VOORBEHOEDMIDDEL TEGEN lKFLUE Z Als voorbehoedmiddel tegen influenza wordt krachtig aanbevolen WARME WIJN bereid met van Vuuren s Bisschop ad ƒ 0 40 per fleschje waardoor men het nuttige aan het aangename paart Verkrygbaar bij de Heeren J F HERMAN Zn Lange Tiendeweg en Joh EL A ASSEN Botkoop A C A VAN vu UREN Pz OÜDENBOSCB N B Depöthouders Apothekers en andeje wederverkoopers genieten rabat OpenTjare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 11 JANUARI 1892 des morgens te elf uren iu het Koffiehuis Het ÖCHiAKBOiiD aan den Kleiweg ten overstaan van den Notaris G U FORTUIJN DROOGLEEVER van No I Een goed onderhouden aangenaam en ERF op den hoek van den Bleekerasingel en de Boelekade te Gouda WjjkR Nommer 181 Het Hais van Waterleiding en vele gemakken voorzien iievat 5 Kamers Keuken 3 Kelders en Zolder en is te aanvaarden 15 Februari a s No 2 peu HUIS en EftF aan den Bleekerasingel e Gouda Wyk H nommer 18Ï met een ruim GEBOUW of STAL daarachter uitkomende in de Boelekade Wjjk R No 180 Het Huis is verhuurd tot 1 Mei 1892 voor f 2 per week No 3 Een HUIS en ERF in de Sint Anthoniestraat te Gouda Wyk G No 145 Verhuurd by de week voor ƒ 1 50 No 4 Een HUIS en ERF en een perceel GROND in de Vrouwenateeg te Gouda Wyk H No 224 Verhuurd by de week voor 1 60 No 5 Drie perceelen uitmuntend WEILAI D liggende in de Oude Gouwe te Gouda Kadaatraal bekend in Sectie I Nrs 418 419 420 en 516 te zameu groot 3 Hectaren 9 Aren 45 Centiaren Verhuurd tot den 1 Januari 1897 voor 400 en ƒ 100 Mest per jaar En No 6 Een perceel uitmuntend liggende in de Achterwillens te Reemoijk Kadastraal bekend in Sectie H No 435 groot 82 Aren 10 Centiaren Verhuurd tot 31 December 1900 voor 80 sjaara De perceeleq zyn te bezichtigen 7 8 en 9 Januari a s van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda OPENBARE YERK00PI1I6 te GOUDA op DINSDAG 5 JANUARI 1892 des morgens te 9 uren aan het Huis Wjjk R No 108 in de Boelekade van eeuen en na afloop daarvan aan het Lokaal Wyk K No 155 in de Peperstraat van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDE iOED eenig gewerkt GOUD en I ZILVER enz I Te bezichtigen Maandag 4 Januari a s in de Boelekade des morgens van 9 iot 12nren en in de Peperstraat des namiddaga van 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G U FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda M Een algemeen als goed erkend middel by HOEST en VERKOUDHEID zyn de oplossende en verzachtende SALMIAE FASTILLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zeist Verkrygbaar by Apothekers en Diogistenj in □ flescbjes a 20 cent Te Gouda o a bjj de Heer A H TEEPE voorheen O THIM Snelpersdruk arj A Bjunkman Zoo Houda Buitenianiiscli Overzicht Een ïeer gewichtig bericht brengt thans de Kreuzzeitung welks bevestiging echter natuurlijk nog af te wachten is In dat bericht wordt gezegd dst de regeering op dit oogenblik oen welaontwerp gereed maakt waarbij het thaus bpstaande reoht voor een ieder om zich in elke gemeente metterwoon te vestigen het zoogenaamde Ereizugigkeitsrecht voortaan beperkt zal worden Het vestigen van eene woonplaats naar elders zal slechts dan geoorloofd zqn als de vertrekkende bewijzen kan dat hq ter plaatse waar h zich vos igen wil een aan de regelen der gezondheidsleer beantwoordende wovoor fzloh en zijne familie bezit Die dat bewijs niet kan leveren wordt na zyne oorspronkelijke woonplaats teruggebracht Is hij verarmd dan moet de gemeente waar h z jn domicilie van onderstand heeft hem gedurende den tijd dat h onbekwaam is tot arbeiden of geen werk krqgen kan op hare kosten hem eene behooriyke woning verschaffen terwijl hij later zeker deel van zijne verdienste hnar daarvoor afstaan moet Door dien maatregel hoopt men de toenemende ontvolking van het platteland en de overbevolking van de groote steden alsmede ds tegenwoordige concentratie der ngverheid op weinige plaatsen enz fegen te gaan Door voorgeschrevene betere en duurdere woningen in de groote steden moet bet loon voor de fabrieksarbeider aldaar noodzakelyk stijgen en daaruit zou voortvloeien dat nieuwe iniïustrieén voortaan zich niet meer in de groote steden zullen vestigen en de proletariërs alzoo niet verlokt worden daarheen te gaan Veelmeer mag meu hopen dat verschillende takken van Industrie uit de groote steden overgeplaatst worden nur het platteland waar goedkooper woningen ook lager loon zullen toelaten Aldus de Kreazzeitaiig Een soortgelijk bericht brengt de Eeichsbote In hoever dit blad ten deze een conservatlef agrarischen wensoh te kennen geeft dan wel de inzichten der regeering mededeelt kan niet gezegd worden Dat een dergelijk wetsontwerp eene buitengewone beweging bij alle lagen der maatschappij zal te voorsohijn roepen lijdt geen twgfe Uit Weenen wordt gemeld dat graaf Kuenberg do nieuwe minister zonder de portefeuUe zal zijn die da Duitschliberale partij in graaf Taaffe s Kabinet moet vertegenwooi digen Hy is 60 jaren oud rechter te Linz en sedert 1888 lid van hec Huis van Afgevaardigdenr waar hij behoorde tot de vertrouwdste vrienden van dr Ton Pleiner den aanvoerder der DuitsohLiberalea De handelstractaten zijn in Hongarije reeds zoo goed als aangenomen door het Parlement In Oostenryk kan dat eerst na het Kerstreces geschieden omdat zg volgens het reglement van orde in beide Huizen eerst aan de orde kannen komen na commissoriaal onderzoek De commissie van het Huis van Afgevaardigden is met haren arbeid gereed de tractaten vonden daar bij nagenoeg alle partijen een gunstig onthaal Het Heerenhuis heeft getoond mede spoed met do zaak te willen ranken en deze tractaten met instemming ta begroeten Want Zaterdag jl besloot het Huis op voorstel van prins Schbnburg die verklaarde namens alle partijen te spreken alvast eene commissie van 15 leden te benoemen opdat de behandeling der tractaten ook in het Heerenhuis onmiddellijk na het Kerstreces zSu kunnen beginnen Prins Schonborg noemde dezo handelstraotalen eene zaak van de grootste politieke beteekenis omdat zij den juisten weg aanwezen die lot versterking van Europa tegenover andere werelddeelen leiden moet Het jaar 1891 schijnt niet Ie willen eindigen zonder de Fransohe republiek nog nieuwe vreugde en voldoening ten opzichte van haar v andeu te schenken die allen langzamerhand of door den dood aan den strijd onttrokken worden of uit eigen vrijen wil in moedeloosheid de wapenen neerleggen Hoezeer de republikeinsohe idee door het geheels land veld wint tot zelfs in de uiterste sohuilhoeken van het royalisme leeren de achtereenvolgende verkiezingen voor de kamer Do royalisien zien de oen na den ander hun posten overgaan in de handen van den vyend Zondag 11 hadden twee verkiezingen van een lid der kamer plaats de eene gold de vervanging van eea republikeinsch afgevaardigde beiden overleden Wederom veroverden df republikeinen oen zetel op de monarchisten daar do Baugé lu het Maine et Loire departement de republikein Coudrpuse in de plaats van wijlen genoraal Laoretelle conservatief werd gekoien terwijl ie Carpentras de verkiezing eveneens te hunnen gunste uitviel Belangrgker evenwel dan dnze enkele overwinning bg de stembus is voor de republiek op dit oogenblik het bericht der Daü News welke van goed ingelichte zijde uit den mond nl van eenlid dere Orleanistische partij uit den senaat vernam dat de graaf van Parijs het voornemen koestert zijn politieke werkzaamheid te staken en voor zijn politiek personeel een andere werkkring zoekt Dit personeel bestaat nl uit de leden der partij die als secretarissen van het centraal bestuur hun werkkring aan de organisatie wijden Na al hetgeen in de laatste tijden is voorgevallen moet de graaf van Parijs teiï zeerste ontmoedigd zijn Er bestaat voor hem alle reden om te denker dat het erfelijk beginsel van het koningschap doode jongste gebeurtenissen met name de liefdesgesohiedBnissen van den jongen hertog van Orleans een onherstelbaar echec heeft geleden Bovendien beklaagt zich de pretendent orerde onverschilligheid van zijn aanhangers de rgke leden zgper partij laden op zijn schouders alle uitgaven voor de politieke en persorganisatie Sedert den dood van de hertogin Qalliera heeft geen der Orleanisten zich tot eenig persoonlijk offer voor de goode zaak bereid getoond Wat juist deze financieele quaestie voor de zoo spaarzame Orleansen beteekent laat zich begrijpen De graaf van Parijs walgt verder aan alle politieke intriges en complotten Bovendien is er nog een persoonlijke rede waarom hij de politiek haar afscheid wil geven Het Ëngelsch klimaat kan hij slecht werdragen en de jaarIgksche zeereis van Engeland naar Spanje heen en terug is hem onaangenaam Niets liever wenacht hij dan verder rustig in Prankrgk te leven Tot verwezenlijking van dezen wensch blijft hem niets anders over dan vrede met de republiek te sluiten daar hij niet kan verwachten dat het besluit tot verbanning der pretendenten wordt ingetrokken zoolang sommige leden der familie Orleans zich het genoegen gunnen tegen de republiek samen te zweren De verdere gebeurtenissen zullen leeren of inderdaad de graaf van Parijs het plan koestert hem hier toegeschreven Voor hem zou dit besluit zelfs geen eervolle retraite der monarchie meer beteekonen De graaf van Parijs beging reeds een politieken zelfmoord toen hij zijn steun verleende aan het Boulangisme in de hoop door de hulp van een troep gewotenlooze avonturiers tafelschuimers en intriganten den troon van Frankrijk te heroveren Trekt hij zich thans uit de politiek terug zoo buigt hij slechts het hoofd voor het vonnis door de wereld over hom geveld nadat hij de monarchie en zijn eigen koningschap bezoodeld den dood had gegeven De berichten uit Brazilië onvolledig en onduidelijk als altijd geven te zaraeu genomen juist geen guustigen indruk van den toestand nlda ir In den Staat Espiritu § anto moet eon opstand zijn uitgebroken ouder aanvoering van oenen generaal Saraiva die do hoofdplaats Santa Victoria i oet hebben ingesloten Van Yaguaron rukten Bondstroopen derwaarts op Uit Pernarabuoo werd reeds van den 19n gemeld dat er een zestigtal menschon omgokoraen of gekwetst waren bij een gevecht mei de politie dat de Gouvernuur tegen wien de bewnging gericht was zijn ontslag had genomen enz In Bahia was de staat van zaken gespannen het bewind ging er van den eenen militair op den ander over en men vreesde dat de burgerlijke ambtenaren ontevreden werden INSCHKIJVING VOOB DE iNadonale Militie TWEEDE KENNISGEVINfi BURGEMEESTEE en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gezien art 19 der Wet van den 19n Augustus 1861 Slaaüblad n 72 Brengen ter algemeene kennis dal volgens art 16 der gonjcojde Wet sUe Bwopelijke Inge twwn die in dit jaar achtii a Jaren oud zijn geworden of nog zullen wonlen iich voor de NATIONALE MILITIE moeten doen insclirijven Voor ingezeten wordt gehouden Hg wiens vader of is deze overleden wiens moedor of zijn beide overleden wiens voogd ingezetene is volgens de Wet van den 28 Juli 1850 Staatsblad no 44 Hg die geen ouders of voogd hebbende gedurenile ilo laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verbluf hield 8 Hij van wiens ouders de langstlevende ingezetenen was al is zijn voogd geen ingezetene mits hij binnen het ligk verbluf houdt Voor ingezeten wordt met gehpuden de vreemdeling behoorende lot eenen staat waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ton aanzien dar dienatplichtigheid het beguiael van wederkeerighoid is aangenomen De inschiijTing geschiedt Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn bei den overleden de voogd woont Van een gehuwde en van een weduwnaar indo Gemeente waar hg woont Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door dezen is achtorgelaton of wiens voogd buiten s lauds gevestigd is in de Gemeente waar bgwoont j 4 Van den buiten s lands wonenden toon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in epn vreemd land woont in de Gemeente waar tgn vader of voogd htit laatst iu Nederland gewoont heett Voor de KUlitlewordtnietingesohreven De in een vreemd Egk achtergebleven zoonvan een ingezetene die geen Nederlander is De in een vreemd Rijk verblijfhoudende oudert boze zoon van een vreemdeling al is zijn voogi ingezeten De zoon van Win Nederlander die ter ukevan s lands dienst in s Rijks overzeesche bezittiagen of koloniën woont Elk die volgens Art 16 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daart e bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tasschen den 1 en 81 Januari Bg ongestfldheid afweaigfaeid of ontstentenis ii zgn vader of is deze overleden zgne moeder of zgn beiden overleden zgn voogd tot bet doen van die aangifte verplicht Hij die eerst na het intreden van zijn 19 jaar doch voor het volbrengen van zgn 20 ingezeten wordt is verplicht zich zoodra dit plaats heeft ter inschrijving aan te geren bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrgving volgens art 16 moet geschieden Daarbij geldon de bepalingen der 2e en 3e zinsnede van art 18 Zgno inschrijving geschiedt in het register van hst jaar waartoe hij volgens zijne loettgd behoort Jlurgetmiester en IP ethouJers voornoemd roepen dientengevolge op de ingezetenen dte hun i jaar hebben bereikt dat zijn zij die in het jaar 1ST S zijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zgn om zich op de volgends dagon ter Secretarie aan te melden van des vooritiiddags 1 0 tot des namiddags 1 ure en zich in de daarbij vermelde orde te doen inscUrgven te weten zij wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E P G H I J K L en M tussohendan 2 en 15 Januari 1892 en zij wier geslachtsnaam begint met de letter N O P 4 R S T U V W X Y en Z tusschen den 15 en 31 Januari 1892 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van inschrijving op den 81 Januarie des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zij die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte ta doen ingevolge ut I8S der Wet vervallen in eene boete van S5 tot 100 i dat ioder die voor do Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van eea extract uit het geboorteregister dat b da aangifte moet wordsA medegebtaoht i J y