Goudsche Courant, zaterdag 26 december 1891

I kon onderkouien en teveiis gelegenheid tot ontwikkeling gaf aan een belangrijke n verheid Volgens eene orereenkomst met de regeering ran Victoria waren de koopers van het land verplicht ia do eerste S jaren een som van 36 000 p st aan de ontginning te besteden Tot 30 Juni 1891 werd feitelyk 275 000 p st besteed ofiohoon de kolonie eerst in October 1891 4 jaren bestond Bovendien schat men dat de kolonisten zelven voor de verbetering van hun land 100 000 p st hadden uitgegdven üe bevolking vermeerderde tot SOOO zielen en bigft toenemen Nu waren opnieuw 25000 bunders iu ontginning genomep Dit land was zulk een woesterny dat zelfs de kongnen er stierven Ruim 80000 bunders zgu in handen der koopers en worden geelTend maar meer dan 6 500 lyn reeds ontgonnen en beplant met wgngaarden vruchtboomep graan en andere voedingsplanten Op 92 voet uoogt is een bewateriogskanaal dat een aantal krachtige pompen elke minuut van 10 000 gallons water voorzien Zgkdnalen brengen dit water naar de tikken Een bloeiende handel in rozijnen en ande e gedroogde vruchten begint reeds op te komen De andere nederzetting The RenmarV jligt inZaidAustralië en ontwikkelt zich nu id lezelfde richting als MUdura hoewel bet nogLimlr geheel die hooge trap van vooruitgang heeft bipeili 5 Ëen dief SuUement geheeten verscheen deze w ek voor de correctioneele rechtbank te Iteinis Hoe heet gij vroeg de president l il t weetge wel antwoordde de andere ge hebjt mijn naamvoor u op het papier Waar 3gt gij geboren luidde de vraag Zoek maar eens ouwe jongen Je beroep Fabrikant van gezondheidiblazen voorde rechterlijke macht i Nu stond de procureur der Republiek qp en ceide Hijne heeren wg zullen ons rie moeite niet geven deze beleedigingen te beantwoorden die ons uiet kunnen treffen Daarop nam de dief een korst broo l uit zgn zak eu wierp deze den procureur naar het hooft zeggende gilaar beleedigiugen je niet triffen heb je hier iets voor jou De dief werd tot vijf jaren gevangenisstraf veroordeeld Men zal zich herinneren dat voor betrekkelijk korten tijd de heer Nord oHicier van gezondheid een plan heeft on worpen om in het Gooi een moosterwintertuin op te richten waar men op kunst matige wijze voor onze tenngziekeu een zuidelgk klimaat zou kunnen scheppen De heer Nord heeft mut dit plan aangeklopt bg den Minister van Binnenlandsche Zaken deze heeft het advies gevraagd van den inspecteur van het geneeskunde staatstoezicht in N Holtauil en op de Dinsdag gehouden vergadering van den geneeskundigen raad voor dat gewest heeft de inspecteur meegedeeld dal zijn advies te dier zake ongunstig was geweest Uit de toelichting van dit ailvies on de discussiên in de vergadering van Dinsdag daarover geroerd stippen wg het volgende aan Daargelaten dat het onmogelijk zou zgn in een dergelgke inrichting kunstmatig op voldoende wijze voor zuiverheid van de lucht voor desiofectie der puta enz te zorgen acht de inspecteur het erblijf als ik aan Anna denk dan zijn wij bondgenooteu Beimann En de duivel hale het schurkengebroed datmijn kind tol zelfmoord dwong Je bezit waarschijnlijk niets we Geld Geen duit Ook geen levensmiddelen Neen maar honger als een paard I Waar vind ik je Hier Op dezelfde plaats Ik zal hier blijven j eide de koddebeier Breng mg kleeren levensmiddelen en een geweer dan kan J8 mg verder aau mijn lot overlaten en je zult weldra iets nieuws hooren Ken geweer antwoordde Hackert Dat geefik je niet men moet later niet kunnen zeggen datik gemeene zaak met je heb gsmaakt Loop dan naar den duivel Wees verstandig Reimann Ik wil je helpen maar je moogt niet van me eischen dat ik iets doenzou dat me in de gevangenis zou brengen Kleerenen levensmiddelen zult ge hebben Maar noem mijnnaam niet ik wil een eerlijk man blijven daarkunt ge mets tegen inbrengen Wees onbezorgd het is mijn gewoonte niet een vriend ongelukkig te maken Wanneer kan ikje verwachten Bedenk dat ik sedert vieren twintignren niets gegeten heb Ik kom nog van avond wanneer je een in een dergelijk warm klimaat bepaald aadeelig voor teringlijders Hg beroept zioh op de ondervinding op I eilanden iu de Zuidzee en zgn eigen ervaring op I laVa Zoolang de middelen niet bekend zgn om de tuberkelbacillen te doeden moet aen zioh bepal 1 tot versterking van het organism om het in sta i te stelle i den strgd te en de baoin6n met goedge ilg rol te houden Hiertoe acht 4k inspecteur eeii verbigf in een Sauttorium als door Nord bedottd ongeschikt en zouihg de voorkeur geven aan een goede ziekeninn ohtiiw in de hwge Alpen Ërofessor Pel erkent ook het plan Nord lo beginselvoiet te kunnen aanbevelen en hoewel hij in debeqlDrdeeliug der waarde val hooger klinuiat melden ecteur kalt meegaan j nlgt d ar geensziu j uit hy warnn klimaten pór se nadeelig achtJ oorigigdars 3 it hangt van de gevallen af Qaar lwenscht hg de uitspraak verzocht te hebbcm id voege laat gezegd wordt warme kllmateu zgi altgd itoondeelig oor teringlijders r ok Prof Stokvis is van die meenii De va o p Ja va en de Zuidzee eilanden f met teridsrs I fpgedaan bewg t niets absoluuts tegen £ t mt kliifiaat Men Uioet bg de bea rdeeling vth het gra6t Aantal teringgevallenfop de midzee eil den en ook in do Bngelsche koloniën niet voorbijzi dat overal waAi de tu jerkelbacil wordt ngevoiM d een uiot besntejt volk in dén eersKn tga ziekte chrikia end om zich heen grijpt vMi dat ia mot alle lovergeplante ziekten hetj geval 0 de moening d inspecteurs dat de tering in h warme zuiden Min Ënropa gunstiger voorwaarden tëi ojitwikkeling Vttidt dan in het hooge noorden bewijst niets tegja het klimaat De zuidelijke landeq onderscheiden zich door een oozettende zorgeloosheid der bevolking bp hygiënisch gebied en hel zijn juist dpze toestanden die nadeelig zgn voor l e ziuklen Staten Generaal Kebste Kamkb Zitting van Woensdag 23 December 1S91 Zelden is een minister van koloniën met meer tegemoetkoming en vertrouwen in de Kamer bejegend dan de heer Van Dedem hg de behandelirg an de Indische begrooting voor 92 Algemeen debat was er eigenlgk niet Men bepaalde zich tot betuigingen van sympathie met de richting vau den minister De hneren Van Gennep eu Wertheim wedgvorden daarin met elkander Vocrts werden rerscbillende bgzindere quaestiên in het debat aangeroerd het langst stond de heer Van de Putte stilBy de stelselloosUeid die bjj de Marine faeerscht in de keuze van types voor den icheepabonw Geheel onverdiend waren zijne scherpe woorden niet Hg had althans du voldoening dat de minister van Marino brlooMe bij het bouwen van een tweede schip type Goldfinch alles te tollen doen om de Nedorlandsche ng verheid aan het werk te zetten De begrooting roor Indié benevens eeu 17 tal andere kleine ontwerpen erden zonder stemming goedi ekeurd Heden de leeniug en ander kleingoed Een Ëngelsche uitgever is op het geniale denkbeeld gekomen den drukinkt welriekend Ie maken Het lezen word dan even aangenaam voor den neus als voor den geest nachtegaal hoort dan kunt g j er op rekenen dut ik het ben De koddeiwier knikte bevredigd Hnckt rt vervolgde zgn wok doch ging nu niet meer naar Hohenhausen de graaf moest intusscheu reeds Inng in bet slot zijn teruggekeerd en de jager had trouwens nu aan andere dingen te deuken XXXI Koesterde Von Hohenhausen werkelijk bezorgheid of bereidde hem hrt een of ander ergeuis en org Hij was in de laatste dagen zoo misnoegd en onvriendelijk dat Unica het nauwelgks waagde bem aan te spreken Het grootste gedeelte van den dag sleet hij in zijn kabinet of hg reed naar de stad van waar hg in den regel eerst laat in den nurht terugkeerde Op Buchenau kwam hij zelden L nica had reeds bespeurd dat daar van geen innige liefde of genegenheid sprake was en maakte zich reeds verwijten dat zg baar broeder eeuigszins gedwongen bad naar de hand van Alma te dingen Het paar ging elkaar kuel voorbij en Alma wilde van een bepaling van den trouwdag in bet geheel mets weten Unica had haar over die koelheid verwijten gemaakt maar zij bracht daardoor geen verandering teweeg en met haar broeder wilde zij er niet over spreken hij was sedert het ontslag van den kamer Zou daarmee de gouden eeuw voor de rominizgn aangebroken P vraagt een Ier bladen 1 Iu het tuchthuis te Maryland zit tegenwoordig zekere Tobias Hudson die reeds herhaaldelijk met de cel kennis maakte en t laatst wegens paardehdiefstal tot negen jaar tucbthuisstraf werd i eroordeeld Hudson is oen wetenschappelijk gevormd man en een heel knap uitvinder Hij leest in het tuchthuis enkel wetenscbappelgke werken eu heeft eene bibliotheek van 1800 boeken Reeds vond hg verschillende eleetrisohe toestellen uit en oen alarm klok is zelts zoo mooi en nuttig dat de Ui ecteur van do gevangenis die in zgne eigen slaapkaÉi r liet aaubrengeii ter bescherming tegen dJbven li t waarvail beidikeij gen ver syikje een nieU Dn kiiapn krjoeg opdif sleten te met twee ja bav dien ze iqag lOnla g deelde Hudson mede dat de sMen dercellen piimendal deugden en om dit te bewijzen lich in eene dubbel gesloten cel opsluiten Jj deur bovendien van een zware veiligewg voorzien was enkel met twee amerslaJnk hij slot on ketting Na dit overbluffend nebben uitgehaald rou Hndsou Unmiddelgk oleotrisch deurslot uit I i itviod r werd er tbegejuicht en hg iht voor alle e anganisdeii reu nieuweib iken Tot belQoning t d ttjn straftgd eitj twee maanden ingekort en hij kreeg i patent op zgne slotej zpodat niemai d len 1 O EZ O N DEN M Meer de Sedaetfur Naar aanleiding van het ingezond n stuk courant vun 23 December ran den beer M de Sitter moet ik UKd opmerkzaam makeni Wp de volgende feiten Van de spuiten was die der milt iren de eerste welke op het terrein van den brand naiuwam maar gaf niet het eerst water wel brachten m een arlnzalig watorstraaltje te voorschgn maar tt zql niemand rangschikken onder bet eerst water geven bg een brand trouwens de militairen kunden geen water geven Jaar de zuigbuis niet voldoende in hel water lag Terwgl in dezen toestand verandering werd gebracht was spuit No 3 aangespannen en gaf voordat de militairen klaar waren water zoodat spuit No 3 het eerst water gaf en niet No 2 Gaarne maak ik vaa dezo gelegenheid gebruik om tot den heer de Sitter een beleefd verzoek te richten metwelks iowdligiug ZEd alle brandmeesters en spuitgasten zeer zal verplicbtea ui de militaireu belast met de bediening der brandspuit te bevelen alleen daar te spuiten waar de opperbrandmeester zulks beveelt eu niet zooals bg dun brand van Zondagnacht op de brandweer welke post had in de poort naast bet huis van den heer Ümgert Op mijn verzoek is door de heeren Koning en Burgendijk aan dien toestand een eind gemaakt ZKd zal zioh zeer goed kunnen voorstellen dat dergelijke natte attenties bg vriezend wéér als Zondagnacht niet zeer gewild zgn U dankende roor de mg rerleende plaatsruimte Hoogachtend D O W TAN DÏB LAAR directeur der G W M dienaar wrevelig en voor elk bedaard en ernstig onderhoud ontoegankelgk Eenmaal had zij eeu naar Londen geadresseerden brief gezien maar zg wilde niet vragen welke zaken hij daar had zg bemoeide zich over het algemeen niet met zgn aangelegenheden hoe gaarne zij hem ook haar afkeuring omtrent den beoogden verkoop der kunstverzameling te kennen gegeven had Haar verdrielte die verkoop omdat zij wist mot welk een mocile haar vader die kunstschatten verzameld had en met welke liefde hg er aan gehecht was maar beletten kon zij bet niet haar broeder was uiuluitend beer op Hohenhausen Openhartig moest zij bekennen dat haar broeder de verwachtingen die zij gekoeaterd had teleurstelde Zij had icb iets geheel anders van hem voorgesteld maar dat was immers natuurlgk zij had geen rekening gehouden met de omstandigheden dal hg eaa zwervend en avontnurlijk leven had geleid Dat men ook nu nog veel daarvan bespeurde kon geen bevreemding baren men moest geduld met hem hebben de arittokraat kwam toch steeds weder te voorschgn Maar dat onder zulke omstaodighedeu een verkoeling lusschen broeder en zuster ontstond was begrgpelijk en Unica leed zeer daaronder terwijl de graat dit ter nuuwernood boheen te bemerken Wordt vervolgd MARKTBERICHTEN Gouda 21 Deoember 1891 Do gesloten binnenvaart eu de aanstaande iéetidagen waren oorzaak Irt e in granen hoegenaamd niets omging tweede qua Veemarkt Melkvee geen annvoor goede aanvoer handel matig hs f K G Bigben voor Engeland handel matig 16 a 18 et per half Biggen goede aanvoer handel matj f 0 80 pur week Vette apen handel flauw ƒ 18 tt 22 Nuchtere kfclveren goede panvoer handel vlug ƒ 4 ii 12 lAaiigevoerd 55 pnrtgVn k i s hancUM i JEerste quulileit 8 it f 30 3 litpit ƒ 24 a ƒ 27 I Noordllollaiidsche 9 a ƒ 3 j Boter weinig minvoer handel vlug Goeboter f 1 4U i f 1 50 per kih Weiboter ƒ 1 20 i 1 30 per kili PETROLKUMi OTEElll GE 1 van de Makelaars Cantzlaar ScbalkwUk teltlotterdain De marlet was heden vast ik Loco Tankfust ƒ 8 Geimportoerïfust ƒ 8 10 Januarilcverini ƒ 7 60 Februuri lev ing ƒ 7 40 Maortleveriiig ƒ 7 30 April Mei Juni enJulilevering ƒ 7 26 Augustus Septembpr Ootoberen Novemiborleiering ƒ 7 35 Zullend ƒ 7 75 I I BUiTgeriyko Stand nEBOKElj n U c Maria Klazin ouden M O Adegeeit to A H Pj O an BiUe 2 Johaunel under I vanLeeawen eu A Hap iel 23 Macbiel ouders C Stotwgkeo W Vl aD Ku k i OVKM KDtN 22 Uee W van Ham 18 m U W Sd 1 baisvr van L A Kabouw 49 C H Rooaeudaal 4 J 28 K van llilUn 9 in GEHU üi 23 Dic rt Verbree en J n der Kleg Hut bureau van den Burgelijken iStimd zal l v a s Zatordog 2o Kerstdag vun des voormiddags 11 tbt des namiddags 1 uur geopend zijn tot bet doen van aangiften van Geboorte en Overlijden Moohderr et OVKRLEbE N U de Jgn i hui vr in I Nalto 7 j J Verbiirg 11 j 1 A Bloot wedii an R Ilietreld 61 i Wynbof hniivvr tan J Verwey 71 j P Oroeneiidgk 70 j O Bfl rfCt r hiitsvr vun l hluot 06 N VrijUiidl 21 j W dr Juiiii 67 J L vau der Hclui buuvr vau V Loeoderaluut 62 J ADVERTENT Gevestigd te GOUDA l£r M M SCHIM van der LOEFF ADVOCAAT en PROCUREUR Westh aven B 162 Mevrouw Van IJSENDIJK vraagt dadelgk een Kindermeisje P G I AAT UWE schaatsen slijpen in een Torm bg J db JONG Az in de Kuiperstraat No 227 Oaar zult gi pleizier van hebben ah Gegwandeert soyver ende gesont is de Citroen Pons verraardight naa een old famielje recept ende sindta den jaare 1735 met t maghtigste succes in de handeling gebraght door J P HERMAN Zn Tiendew Pryze ƒ 1 30 per flesch ƒ 1 60 per kan Siroop Panch ƒ 1 20 p flesch ƒ 1 50 pr liter id id ƒ 1 I lOp idArac id ƒ 1 LI P d Afsluiting Passage BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Berkentvoude Breng 3u ter algemeens kennis dat de AFSLUITING van den OP WEG onder deze Gemeente is verlengd tot 1 MAART aanstaande Berkenwoude den 23 December 1891 Burgemeester en Wethoudersvoornoemd De Burgemeester F S W GAÜTIER 1 De Secretaria M VAN DORP L S Punch en Cognac bij SLOTEMAKER en Co Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 18 JANUARI 1892 des morgens te elf uren in het Gebouw der R K Leesvereeniging aan de Westhaven ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER van No 1 Een goed onderhouden gemakkelijk ingericht WOONHUIS met groote ÏIMMERMANSWINKEL en ERVEN aan den Raam te Gouda Wök O No 206 Het Huis van waterleiding voorzien bevat beneden 2 Kamers Kantoor Keuken Kelder Werkplaats en Tiramermanswiakel met Kantoortje eu boven 4 Kamers en 2 ruime Zolders Het is te aanvaarden 1 Mei 1892 No ü Een in tweeën bewoond HUIS en ERF aan den Raam te Gouda naast het vorige perceel Wi k O No 207 Bjj de week verhuurd voor ƒ 3 20 No 3 Een in vieren bewoond HUIS en ERF in de Kruideuierstraat aan den Raam te Gouda WiJk O No 202 Bij de week verhuurd voor 3 40 No 4 tot 6 Drie naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Vest te Gouda Wp O No 630 631 en 633 Bij de week verhuurd voor f 1 40 1 35 en 1 35 No 7 tot 10 Vier naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Vlaamsche Haven of Bleekerskade M Gouda Wijk P No 8 tot 11 No U is dadelflk te aanvaarden de overigen zijn by de week verhuurd voor 1 30 1 20 en 1 30 En No 11 Een HUIS en ERF aan het Jaagpad te Gouda Wgk Q No 63 Bg de week verhuurd voor 1 60 De perceelen ziin te bezichtigen 14 15 eft 16 Januari a s van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zan te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda 1 RAPIDE is de Zelfsloi lende PARAPLVIE met stalen Stok Verkrögbaar bij J J van LINGEN MARKT A 58 H J Waarde MEUBELMAKER Nobwerf B 31 beveelt zich minzaam aan tot het REPAREEREN en POLITüERtN van s £eij bel©3n alsmede het maken van SCHILDERIJ LIJSTEN Encadreren Schoonmaken van SCHILDER I J £ N en wat verder tot het vak behoort SIROOP V PUNCH CITROEN PUNCH TROEBELE £ PUNCH a lARAC f COGNAC diverse fijne kwaliteiten 1 Zuivere Bordeaux WtJoeD M J DE GRAAF HOOGE GOUWE 255 Wettig gedeponeerd QIJ m HOEST gebruik DROP uit de BLIK K ES TSOM Handelsmerk MUL van KATER Co Groningeo Elk stukje DROP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijgbaar PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NiaHTCAP Verkrg banr bij PEETER8 Jz Als bewijs van echtheid is cachet eü kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE SOO Gulden betalen wij aau hem die bjj gebruik van Goldmanu s Keiser Tandwater ooit weder Tauclpijn krijgt S aOLDMANN Co Dresden 50 Ceuis lie flacon verkrijgbaar bij den IVog J C ZELDEN RUK X