Goudsche Courant, dinsdag 29 december 1891

I dat dit eitniot aan hen die binnen deze gemeente m geboren op hunne aan rage op het Bureau Tan den Burgerlijken Stand gratis zal worden uitgereikt terwijl zy die elders geboren zijn zioh ter GemeenteSecretane kunnen aanmelden ten einde genoemd extract Tan het Gemeente bestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dal ieder gehouden is te zorgen dat hg bij de jnsohryving W k en Nummer zynerl woning juist kan opgeven GOUDA den 84n December 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOÓHN De Secretaris BfiOüWEB 1891 Dinsdag 29 December 4719 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVE RTENTIEN het onovertroffeo LAGËRBIËR en het gunstig bekende S T O TT T vUn J M V D SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda Oe iQzexidlng van advertentiön kan geschieden tot een uur aea uamiddaga van den dag der uitgave Oeneeskundig voorsclwift bij Aandoeningen van de Keel de Luchtpijpen en de Longenvertalüüngen Den Heere W H ZICKENHEIMER te J atW De ondergeteekende verklaart tJ bfl dezen dat hfl in den loop der laatste maanden nwen Bgnlandschen ÜRÜIVEVBORST eOMG Terscheidene malen geneeskandig voorgeschreTen en kennelgk zeer goede resultaten daarmede rerkregen heeft wgl de Patiënten dieaan rerschillende aandoeningen van de Keel de Lncbtp p en de Longenrertakkingen leden met geen recept tevreden waren maar altgdweder Honig verlangden en andere middelenen artsényen zelfs terstond weigerden omda tzg hiervan niet zulke goede resoltateu verwachtten als van owen UruivenBorst Honig Zg prezen dien ook bekenden aan zoodat velen meest leden van Ziekenbussen by het aangeven van hanne ziekte dadelgk om Drui venBorst Honig verzochten waarvan zg bganderen zulke heilzame gevolgen hadden gecian Hoogachtend Dr Med KAEL ELSPERGEK Practiseerend Arts Lichtenstein Callenberg Kon Saksen d 16 October 1891 fH alleen echt met nevenstaand fabriekstempelin flesschen van fl 2 fl 1 en 65 Cent Te Qönda bg F H A Wolft Boskoop bg J ivan Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Haz rswoude bg Wed W Hendriks TRADE MARK Een H C DAGMEID GEVRAAGD tegen 1 FEBRUARI KORTE TIENDEWEG D 17 van Gebrs S EL Ami terdam Verkrggbaar te Gouda bg G H LAKERVELD Gouwe P V OUDSHOORN Kleiweg C V VLIET Markt T At en bg M van NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bg M BAARS Boskoop bg Oudthoom bg M TOM OudewaUr W VERHOOREN Schoonhoven D db JONG A G FUN VAN DKAADT Wed F G VERDONK Probeert s v p SOÜCHON THEE No 3 1 25 per Vi kilo Qooda Snelpersdruk van A Bmnhuk k Zoon ïco van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents S Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bij het gebruik van Prof LEFRIES tinctnnr Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang42 i aarfem Depöthonder i A de VLETTER Markt 97 naast het Hotel di ZALM Onovertroffen KWALITEIT Gegarande r d zuiver LET OP DEN NAAM ratriek te Westzaan Ópg erichl 182Ö VRAAG CHOCOLAAD fiBOOÏES TT orgrelijlcird © TXT Ij iT E ItT Vaïï Cp nUnental met die van andere Firma s alvorens üwe Bestellingen te doen PRIJSCOURANT franco op aanvraag r I e Continenüa Bodega Company Firma X CIi£lSA8 Qouda f Goedkoop Solied Elegant s i Gangbaarste modeUen HUGBY ngena hrua Ifwijnll 44 A izoo I SCBIZJJIB COSTAIilA pii nSp doEijnfl 66 OOETHE p il ijna SBRZOO p dozij t M t = iSPTÏ WW I HANKLIlf ooiy l 44 WAONBB iTSs i STEPHAW p d iJnS H p doi purl 7J V do p r inrcoLN a p dozijn fl S9 Verkrygbaar te Gotlda bij den Heer C A B BANTZIIVGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EOLICH Vemnd CesChaft Leipzig Plagwitz P H SASEWmW 8 Grave hage Noord Einde 139 Speciaal Arls voor Maag Leveren l armlijders Consultatie dagelps 10 12 1 2 ZONDAGS 10 12 uur COCOSZEEP De ongeparfumeerde Cocoszeep met naam H KERCKHOFF is in Zachtheid en Zuiverbeid onovertroffen De vele namaak is het beste bewgs der goede kwaliteit Alléén echt indien voorzien van Etiquet met Firma F von WINDHEIM Co Verkoophuis Per stnk a 15 et en per dozgn 1 60 verkrijgbaSr Gouda Pb J v d STOK en F STROEVE en in de andere steden bg de bekende Depots Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 7Q Wzoaderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 December 1891 Id de gistorönavotul gehouden verg deriiig vi u de leden Ier Coöperatieve Broodhakkürij zijn tot voortoopigu beBtuursletlen belBst mot het samenstellen vau Ie statuten gekozen de hb G Zegers J L Leijerweert B Holaderver P van As j T Berlijn on P A Lobach Tevens werd raedegijdeeld dal hel ledental was geklommen lot 277 leden Heden raiddaa te 12 uren word het stoffelijk ovtr Bchot van Moj M van Altena geb Kuipers dia tal Tan jaren met liaren echtgenoot aan het hoofd van het Weeshuis alhier heeft gestaan eu in die betrekking ten zeerste gewaardeerd werd grafwaarls gedragen Ofschoon zij sedert bijna 2 jaren uithoofde Tan haren hoogen leeftijd eene eervolle rust genoot gevoelden velen Whoefte iiaar do laatste eer te bewijzen Begeuten van het Weoahuis een groot aantal OadWeezpn en de tegenwoordig verpleegd wordende Weezen tot den leeftijd van 12 jareu zag men hedeu morgen om hare groeve vereeoi td terwijl voorts nog een groote schare betangstellenden zich op de begraafplaats bevond Door do Oud Weezen werd Moeder van Altena grafwaarts gedragen De Voorz tter van het CoDegie van Regenten sprak een hartelijk woord aan de nagedachtenis vnn deo erledene waarop de kindoren het bekende lied Gelijk het groB enz aanhieven Daarna eindigde de eenvoudige ploehtigheid en gingen allen benen met de gedachte dat het een goed menscb was dat daar r aarde was besteld ecu brave vrouw die niet te vergeefs heeft geleefd I De 2e Luit Ryswijk de Jong is nangewtzen als Vommaudant over het detachement dat gedurende do FEUILLETOIM Uit iet üuiUch XXXI 119 Hij liad zich ook heden in zijii studoerkainer teruggetrokken eu Uuica meende aan het ontbot bemerkt te hebben dat bij in een toestand van koortsachtige gejaagdheid verkeerde Hij zat voor zijn schrijftafel en rekende voor hem lagen verscheiden pakketten van i 3 ir lo te papieren die zijn vader voor het uitzet van Unica bestemd had Een kort ongeduldig kloppen en het kort daarop volgend openen der deur nood7 a8kten hem zyn arbeid te staken hij zag op en zijn gezicht werd vaal toen hy in deu binnentredende Hackert herkende Wat wilt gij hier stoof hij op Ik breng u iets terug dat uw eigendom is antwoordde de jager kalm Beken je daarmede dat je mij bestolen hebt Het voorwerp is te onbeduidena mijnheerde graaf I zeide de jager Het is niets anders Jan een kogel dien ik uit den stam an eeu boom maand Januari te Woerden wordt gedt tacheerd de sergeant van de Kosicre over het detachement te Wienckerschans De gomocntoraad van Sehoonhoven heeft aan de besturen tier gemeenten WilUge Langerak un BergAmbdcht net verzoek gericlit om eene bijdrage m fie onderwijskosten daar uit beide gemeenten oenige leertingen nabij Schoouhoveu wonende aldaar de openb school bezoeken In beide gemocnteraden is op dit vehioek afwijkend beschikt omdat in beide eemeentf n voldoende gelegenheid is om onderwijs te ontvangen Een verschrikkelijk ongeluk had Vrijdag avond omstreeks 8 uur te Rotterdam plaats Een meisje van 12 een van 16 en een jongen van 15 jaar wilden den overweg der Staataspoor pan het einde der Rosestraat oversteken juist op het oogenblik dat twee treinen elkander daar moe ten ontmoeten De kinderen worden door een d treinen gegrepen met het ontzettend gevolg dat alle drie verpletterd werden De wachteres moet geen schuld aan hel ongeluk hebben De kinderen die uit de kerk kwamen waron met anderen onder den af luitboom doorgekropen Op het gedurende de Kerstdagen gehouden Congres van den Sociaaf De nocratischen Bond te Amsterdam heeft do heer F van der Goes zijn grieven geuit tegen den heer Domein Xieuwenbuis redacteur van RecAt voor Allen De heer van der Goes betoogde dat het moeieUjk ziu zijü om zijn hoorders te overtuigen dal do man die de redactie heeft van Recht voor Allen de gaven van hoofd en emoed mist noodig voor do leiding vau het blad Het eringe gehalte en de sneed De graaf kneep de lippen op elkander maar niet langer dan een oogenblik daarna gaf hij zich weder den schijn van volkomen ouverachilligheul Wie zegt je dal die kogel mijn eigendom is en waarom kom je mij een oo onbeduidend voorWei p terugbrengen Verwacht je daarvoor een belooning hbcft je plotseling ontslag je zinnen beneveld A an wien ik dat te wijten heb weet ik maaral te goed antwoordde Hackert den blik vast opzijn legenpi rtij gericht Baron Von Buchenau zouer niet aan gedacht hoDben als gy hel niet geetscht hadt De graaf wilde opstuiven maar hq liet den reeds opgeheven arm weder gakken en een verachtelijke glimlach gleed over zgi gelaat En waarom zou ik dat gedaan hebben vroeghij Wat bekommer ik niij om lieden van jou slag Als dio heden gevaarlek worden dan trachtmen ze uit den weg te ruimen en heeft men eenmaal dit besluit opgevat dan heiligt het doel damiddelen Men heeft die kogel op mij afgeschoten hy zou aan mijn leven een eindo gemankt hebben als het geweer in handen van een beteren schutterwas geweest Het was waarschijnlijk niet UTe bedoeling mij alleen maar wat schrik aan te jagen Wat geef je het recht lot die onbeschaamdheid riep Hohenhauseu woedend Ik beu zeker van ra ijn zaak antwoordde Hao ADVERT ENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgeoomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt aanstootelijkheid van den inhoud zijn aanleiding dat velen zelfs kapitalisten zich met bij den Bond aansluiteu Spr begrijpt hun bezwaren maar deelt ze niet Zij hebben zelfs het recht niet om zich te onttrekken Dezelfde oorzaak die hen tot spreken dwingt ziet men ook onder de partijgenooten maar heelt niet hetzelfde gevolg Men heeft gezwegen men heeft spr zelfs verweten dat uit een politiek oogpunt zijü houding verkeerd is maar wie draagt daarvan dan de schuld Veel heeft hem teruggehouden Een laatste genegenheid voor Doraeia Nieuwcnhuis maar men kan eeu vriend zijn vau den man zonder een vriend van zijn geschriften te zijn Vaak heeft spr zich bedwongen om niet tegen Domela Nienwenhuis op te treden Met weerzin is hij dan ook hier begonnen te spreke De wijze waarop de redactie van R v A wordt gevoerd acht spr met alleen eeu schande te zyn maar ook schade Niets staat de uitbreiding der soeiaal di mocratie zoo zeer in deu weg als de redactie van dat orgaan Overal staan velen gereed om zich aan te alaitea maar worden weerhoudeu Men stelt hoogere eischen dan oppervlakkigheid en onjuistheid men verlangt een rcddclie minder onbesuisd minder dubbelhartig en minder onbeduidend Het gebrek dat hol eerste in het oog springt is de u ijze waarop in beguiselzaken de redactie wordt gevoenl In tal van bijzonderheden ouder opnoeming van de nummers der bladen en het voorlezen van de betreffende passage tracht spr dit aan te toonrn de conclusie makende dat aan de redactie elke consoqnentio ontbreekt Men heeft er op gewezen dat Domela Nieuweuhuia zooveel voor de partij gedaan heeft Spr wil dit nïet oiilkennep maar zijn geschriften hadden daarvoor eVemeel uitgewerkt als hij voorzichtig genoeg geweest was om ze zoo te stellen dat hij niet met de kert ik heb den schutter gfvolgd en herkend was het mij elukt hem in te halen dan zou ik hem aU eer hond hebben doodgeslagen En wil je beweren dat ik die schutter gewee lben riep de graaf Dat büweer ik ja n zijt ge rgp voor het gekkenhuis et zulke woorden kunt u mijn aanklacht niet wegcijferen zeide Hackert die met moeitte zijn kalmte bewaarde Dat gij het geweest zijt kan ik bezweren en welke redenen er u tot gebracht hebben weet ik eveneens Het zyn dezelfde redenen die het ontslag van Daniel noodzakelijk maakten Maar baten zal u dat niets de vergelding bereikt u toch De graaf was opgestaan Je bent een ellendeling antwoordde hij sthamper de haat dien gg sedert jaren tegen mij koestert verleidt je tot boosheden die eeu tuchtigingmet de zweep verdienden Neem je in acht Hackert alles heeft zijn grenzen die haat sal niet m maan jezelven vernietigen Als de schntter nog ens uit zijn schuilhoek Weg Ik zal gaan zoodra ik u gezegd heb wat iku zeggen wilde Wanneer het u onverschillig is ofik het u lil tegenwoordigheid van getuigen zei roeptdan uw bedienden Gij zegt mij dat alles zijngrenzen heeft nu ik zeg u ook dat de kruik zoulang te water gaat tot zij breekt Gy gelooft dat