Goudsche Courant, dinsdag 29 december 1891

revangenit in aanraking kwam Trouwena het trotSftnn van de gevangeniaschap behoort tot een aoort van ophakkerij die de sociaal democratie geen stap vooruit brengt Spr beweert ook vaa zijn zijde offers te hebbeu gebraoht voor de goede zaak Nog nimmer zegt hij heeft Domela Nieuwenhuis meer gediuin deze heefi nooit omdat hij gefortuneeM is schade moeten lijden in zijn broodwinning Hartatocnt staat bovenal bij de redaotie vau R e voor Ia het bespreken van brochures gelooft hij niet dat ééa courant zoo slecht geredigeerd wordt behalve rai t9chitia het HandeUblad Spr wijst o a op de hroehuro ven een ingewijde en op die tegen Van Marken hg de laatste plaatste de redactie zich op twee standpunten en bij de besprokiug vau de eerste is Domela Nieuwenhuis in gebreke geblevpn z jn tegenstander slechts eenigszins matig te woord te staan Nadat de heer Vau der Goes nog geruimeu tijd op denzelfden voet was voortgegaan tal van bijzonderheden uit Bxchl voor AUn aanhalende den hoer Domela Nieuwenhuis verwglende dat hg nooit daar was waar gevaar was valt de voorzitter hem iu de rede wijst op den tijd die verstrijkt de heer Van der Goes heeft reeds ongeveer drie kwartier uur gesproken en zegt hom dat ijn taktif k niets anders is dan om de afgevaardigden te vervelen protest te lokken om alsdan te kunnen Zfggen dat men hem hoewel De heer Van der Goes ik ben nog lang niet klaar De afgevaariligde van den Haag pro esteeri tegen de houding van den voorzitter Meu had zegt hij alsdan Van der Goes het recht niet moeten geven om te spreken In naam van het vrije oord verlangt hij dat deze doorgaat De afgevaardigde van Rotterdam verwijt den heer Van der Goes slechts insinuaties te gebruiken In een vergadering van Belgen of Franschen roept hg nil was je re ds lang de deur uitgebliksemd i Verschillende afgevaardigden vragen nu den heer Van der Goes hoe lang hij nog wil spreken Deze aoemt nog tal van onderwerpen op o a de brochure Treub de laak Bamrkow rni waarop de afgevaardi de van Gorredgk den voorzitter aanraadt om waar de heer Van der Goes nu wsatlgk genoeg gezegd beeft dezen verder niet meer aan het woord te laten De voorzitter vraagt nu den heer Van der Goes of hij niet kort kan zijn waarop deze antwoordt dat hg dit niet kan doen om lat dit niet ligt in het kader vaa zgn betoog men heeft feiten gewild welnu bji lal feiten geven De heer Domela Nieuwenhuis merkt op dat het toch alle moeite heeft gekost om den heer Van der Goes in de vergadering te krijgen Gisteren avond zou hij nog niet komen en daarom heeft hg Uomela Nieaweahuis ham schriftelijk geaoromeerd om te veiaohyiwii waartoe hg toen ueg niet den moed scheen te hebhen De heer Van der Gots iDit is een ontzaggelijke onwaarheid ik heb alles lang vooruit gereed j e aakt omdat ik voornemens was te komen De heer Domela Nieuwenhuis Lieg nu niet in hü openbaar De heer V n der Goes Uw geheele houding ia verdachtmaking en li ugen De heer Dumela Nieuwenhuis jirotesteert en de heer Van der Goes protesteert terwgl de Voorzitter de toati van den matroot gestraft is en ander Wh iiMDers voor deze misdaad Maar ik denk daar j anders over En dan wil ik nog alleen tlaarop uw aandacht vestigeB dat ik niet moer zonder een ge weer in het bosch ga wee hem die het nog eens waagt een kogel op mij af te sturen ik zal hem zeker treffen mgn kegel mist zelden of nooit zijn i doel Ik zeg a nogmaals wat gij ook doen moogt lot zult gg niet ontgaan ge hebt legenstan 1 ders die gg niet kent en togen wie gij machteloos In de aangrenzende bibUotheekkamrr die met het kabinet door een portiere verbonden was zatUnica bleek en bevend met toenemende ontsteltenisover de aanklacht nadenkend die de jagor harenbroeder in het gezicht had geslingerd i Geen woord van verdediging was over zijn lippen gekomen Waarom had hij uiet de bedienden geroepen om dien onbeschaamde te tuchtigen zooals hij het verdiende Waarom liet hij zich dat alles in zgn eigen huis welgevallen vifti zu k een man Hackert was de eonige die haar zekerheid kon geven maar met hem over haar broeder te spreken daartngin kwam haar trots op ion zij er met Kurt over spreken Neen het was immers te voorzien dat hij haar niet de waarheiil zou zeggen en hij moest ook niet vernemen dat zg hoewol tegen haren wil geluisterd had Zij vreesde dat hg haar verwijten zou dat zij bezig is de1 tafel te behararren Eindelgk krijgt Den Haagif nogmaals het woord en blgft er op aandringen dat den hoer Van der Goes het woord niet wordt ontnomen Het voorstel van Gorredgk om eu heer Van der Goes niet langer te latpn doorgaan wordt in steraraii g gebracht en verworpen met 81 tegen 10 stemmen Aiu het verzoek om kort te zgn wordt echter nogmaals door den heer Van der Goes geweigen gehoor te geven i ij zegt zelfs in geen half uur te kunnen klaar zgn Hij stelt echter voor een commissie te benoemen die de verdere grieven lal onderzoeken Hiertoe wordt besloten Doze commissie zal beslaan uit leden van don Sociaal Democratischen Bond De heer Domela Nieuwenhuis zegt dat de heer Van der Goos bg voorba t reods heeft uitgemaakt dat zij die uiet met hem modegingen bevooroordeeld waren on zich zelf als oen moedig man geposeerd om in doze vergadering te verschijnen Wie het ft vraagt hij Vaa der Goes het recht gegeven om hier namens vele leden op te treden Wanneer dezen getold zouden worden zou het blgkou hoe profer hun aantal is Dat er klachten bestaan tegen het blad spreekt van zelf spr zou wol eens willen zien of een partijblad gedurende een jaar kan geredigeerd worden zonder klachten Prrcies hetzelfde wordt in Duitschland van do orwiirU gezegd Het redacteurschap van een partijblad is geen hengdenswaardig baantjel Spr kan controleeren de kanalen waaruit Van der Goes heeft geput Deze agitatie dateert niet van eergisteren maar van het jaar 1889 van het congres te Parijs waar de Hollanders de woede hebben opgewekt van de Duitsche partijgenooten sinds dien tijd is spr daar nveral verdacht gemaakt men heeft hem zelfs eon anarchist eeii verkapten politiespion genoemd De heer Van der Goes laat zich gebruiken door fen der Duirsche partijleiders De heer Van der Goes Bewijzen I Bewijzen De heer Domela Nieuwenhuis zegt de hr Bahlmann is uw zegsman hij heeft dit zelf tegen mgn broer die geen socialist is gezegd Men wil spr verwijderen om een partggenoot in do plaats te stellen die onder den invloed is van ds Duitsche leiders De heer Van der Goes hoeft het orgaan verweten dat het onbemind en onbesuisd is dat de redacteur laag en met ter goeder trouw is De sociaal democr parlij moet dan wel te beklagen zijn dat zg tien jaren zulk een persoon in haar midden duldde Verder bespreekt de heer Domela Nieuwenhuis de verschilleode 49or lien heer Van der Goes genoemde grieven tegen K v A Als er maar een woordje misplaatst is zegt hij trekt men er tegen op maar hoewel spr de aauaprakelgkheid draagt zgn er verschillende zaken ingekomen waarvan hij niets wist omdat hg op een propagandareis was Wannrer spr zich had kunnen voorbereiden zooals de heer Van der Goes hij zou uit diens brochures ook vele inconsequenties kunnen aantoonen De heei Van der Goes heeft zooveel gedaanteverwisselingou endergaan dat consequentie iets andera ia dan zijn persoon Spr heeft zich altijd van dreigemoaten onthoaden en meermalen in de hoofdartikelen het standpunt van de redactie uiteengezet De subjectieve meeningen van den heea v d 6 acht spr voor zijn rekening Ie kunnen laten Dat m Q opzettelijk gespionneerd had om zijn geheimen uit te vorscben dat zij met Daniël en Hacken samenspande om hem in het verderf te storten Hij had haar immers reeds verwijten gedaan toen zij den ouden trouwen kamertlienaar in bescherming nam zij wist uit ervaring dat hij ook tegenover baar ruimschoots zijn driften kon botvieren Snel besloten stond zg op zij hoorde haar broeder in het aangrenzende vertrek met zware stappen heen en weer gaan het was niet raadzaam hem in dien opgewonden toestand aan te spreken Zg wilde do bibliotheek verlaten en trachtte daarbij ieder gedruisch te vermijilen maar zooals meermalen gebeurt wanneer men uiterst voorzichtig wil zijn gebeurde het ook haar in het voorbijgaan stiet ze aan een tafel die met boeken on kaarten is bedekt in het midden der kamer stond Üc graaf had het gedruisch gehoord Ontsteld trml hij binnen en zac hot lichte kleed van Unica achter do deur verdwijnen Woelend st mpto hij mot den voet Had zij geluisterd on de woorden van Hsckert vernomen Of was zij oerst later gekomen om uit do bibliothooh een boek halen Wanneer zij alles gohoord had dan Maar wat deerde hem de aanklacht van zulk een ir an Hij nam weder plaats voor de schrijftafel om zijne bezigheden te hervatten Unica was iu haar boudoir gevlucht maar vond ook hier goen rust ilelierinnering aan de woordeu van booSj wordt over een artikel waarin een brochure niet wordt aangehaald door den heer v d G geschreven acht spr te zijn auteursng4elheid Het ia onaaugenaato voor hem dat zijn brochures zoo weinig verkocht worden vooral auneer moneen grooiheid IS van den eersten rang die zooals hij zelf gezegd heeft te vrofg is geboren Dat spr nooit zou geweest zijn op plaatsen waar govaar was daarvnn weet de heer Van der Goes niets want hij heeft daarvan niets bggewoond en nu komt iemand als hg die een blauwen Maandag in de partij is alhier over die zaken praten Mu kan men spr voor een blagui urof bluffer uitmaken maar M ie de grootste is spr of de heer Van der Goos laat hij aan hot oordeel van het publiek over De heer Van der Goos sprak ook mot minachting van spr s gevangenisstraf maar nu is hot toch vermakelijk dat hg do gevangenisstraf van do Duitsoher zoo hoog stelt De dingen worden eenvoudig uit hun verband gerukt Spr heeft nooit beweerd dat hij zooveel voor de partij heeft gedaan de heer Van der Goes lijdt in zijn broodwinning maar ware spr eerder gevangen gezet dan zoi hij onterfd zijn geweest en than veel minder boziiten dan do heer Van der Goe Waar de tegenpartij erkent dal door spr het politieke leven is opgewekt de vraagstukken door hem aan de orde zijn gesteld daar vindt hij het toch kleingeestig dat die eer hem door Vau der Goes nog niet eens wordt gegund Spr had verwacht dat de grieven van de heer Van der Goes van ernstiger aard waren Hij heeft niet veel gehoord dat hg zich aantrok De uitspraak onderwerpt hij gaarne aan oen commissie hoewel hg daarvan het voordeel niet inziet Do heer Van der Goes hooft zich zgn bestrijding lecr gemakkelgk gemaakt Hij hooft oen potlood gonomen en een jaargang van R A bestudeerd en komt nu met een portefeuille vol onder zijn arm hier spr aanvallen Iedereen zal toch wel inzien dat een dergolgke taktiok niet opgaat De langdradigheid van het betoog do omhaal van woorden i een bewijs van do zwakheid der stellingen Toejuichingen Dm Ilaag stelt nu do volgende motie voor Het congres gehoord de mtinuatio van Van Jar COS als zouden de afgevaardigden te onontwikkeU zijn om oen oordeel te vellen over do theorie van het socialisme spreekt zijn verontwaardiging uit over de verregaande aanmutiging van deze persoon Doze motie wordt met algemeene stemmen aangenomen Staten Generaal Eïmtk Kameh Zitting van Dinsdag H December 1891 Het leeningsoDtworp i gelijk als de overige ooa da orde zgnde zaken z nder verzet ot belaagrgke discussie aangenomen Trouwen in de Tweede Kamer was du zaak aan alle kanten bekeken De Kamer is daarop tot U Januari naar hui gegaan iet dat zeker velen met on vreemd zal voorkomen Jaren achtereen i teed veroordeeld de onreget matige toestand waarin de Eerste Kamer door hare woordenrgke zustor aan de overzijde ten aanzien van de Staatobegrooting gebracht wordt Zg heeft z oh hierover telken jaro opnieuw beklaagd oo de gegromlheid dier klachten word algemeen erkend Hackert bleef baar bg en het was tevergeefs ilat zij haar gedachten met andere dingen trachtte bezig te houden zij keerde altijd tot die herinnering terug In deze stemming was het haar zelf onaangenaam dat Alma haar bezoek liet aankondigen zg zou liefat alleen zijn gebleven maar weigeren kon zg haar vriendin niet zelf niet onder het vaorwend el vaa een ongeateldheid Ook Alma wa ernatig wat bij haar te meer ia het oog moest loopen tlaa zij anders altijd uitgelaten opgeruimd wa Werner zendt je zgn hartelgkste groeten zeida ig haar vriendin de hand reikende hg zal waarschgnIgk van avond een uurtje komen Je kunt je overhem niet beklagen hij is oplettender jegens zgnaanslaande dan je broeder Bezoekt Kurt je dan zelden vroeg Unica Ik kan mg daarover niet beklagen maa je kent zelf zgn kalmte en koelheid Wanneer hetwaar is dat hij mij bemint dan moet hij het bewgzen voor namelijk omdat hij weet dat hg mgaliefde nog veroveren moot Maar al je hem niet bemint waarom gaf je hem dan het jawoord zei Unica verbaasd over deze bekentenis dio zg voor de eerste maal vernam Alma haalde zuchtend de schouders op Waarom antwoordde zij Ik wilde geen vredebreuk in ons huis verwekken ITordl tenolgd Dit jaar was do Tweede Kamer vooral door de krachtige leiding vau de nieuwen president met de geheele staatsbegrooting den 19en December gereed Indien de Eerste Kamer nu had kunnen besluiten het afdoelingsonderzoek deze week te doen plaats hebben waartoe de gelegenheid niet had ontbroken wanneer zij Maandagmiddag in plaats van Mannilagavüud ware bg engekomon flan had do geheele begroeting tusschen hot Kerstfeest en Nieuwjaar kuunen vvorden afgehandeld Indien deze kraebtsiuspanniiig echter te root ware geoordeeld dan schoon het toch do natuuriijksto zaak der wereld dat in elk geval hot afdeoliugsondemoek vóór Januari plaats had Dan toch vond de Kamer waunoor zij in do eersto dagen van het nieuwe jaar terugkwam den begrootingsarbeid in staat van wijzon Doch niets van dat alles is geschied Alsof do Tweede Kamer niet vroeger dan gewoonlijk met haren arbeid gereed is geweest komt de teerste Knnior h ol kalmpjes drn lldon Januari terug om dan met liet afdoelingsonderzoek der begrooting te beginnon zoodat zij op de gewone wgze werkende nog raooito zal hebben do verschillende hoofdstukken iu Januari geheel af te handelen Te recht hoeft de heer Vau de Pulte een woord van proitst toRen deze wijze van werken doon hooren Do tchiild an do ongrondwettige en onregelmatige wijze van handelen ligt ditmaal uitsluitend bij de Eerste Kamer Bultonlandscti Overzicht Bg de behandeling der handelsverdragen met Duitschtand en Oostenrijk in de afdeolingen der Belgische Kamer van Vertegenwoordigers is tot dusver gebleken dat drie afdeolingen vóór on drie tegen de ontwerpen zijn en dat vele leden zioh onthielden De Kegeering hoopt te n slotte de onthouder tot hare zgde over te halen en de verdragen aldus te doen aannemen zonder dat zij de kabinetsqnaestie behoeft te stollun De rechterzijde van den Senaat heefi eene eerste bijeenkomst gehouden voor do herziening dor Grondwet Zij heeft het vraagstuk der reorganisatie van den Senaat onderzocht Zonder zich eenigszins om de tegenwerpingen welke van alle kanten tegen hun drjjven opdagen te bekommeren zetten Je Frai scho irotectionisten hun arbeid voorl Men gaat daarbg met zulk een haast en lichtzinnigheid te werk fat men reeds deze eek in twjjfol verkeerde of oen amendement verW pea öf aangenomen was Btijkena de monarchale bladen is het bericht der Daily News onjuist dat de graaf van Parijs den nvruohtl aren strgd togen do republiek moeile alle potitieke werkzaamheden wilde staken en er toe zou vergaan de royalisiische comité in do doparteraon ten ontbinden Bij de mededoeling van deze tegenspraak verklaart de Figaro zioh gemachtigd tot de verklaring dat de graaf van Pargs bij de tegenwoordige st aiaraing der gemoederen een bevrediging of een verepaijing hoedanig ook met den tegon woordigen regeeringsTorm niet mogelgk acht Voor het oogenblik alzoo wil de pretendent het hoofd nog niet buigen voor de republiek Wat er later zal gebeuren is af te wachten Dat een verzoening der royalisiische partij met de republiek in de toekomst niet tot de onmogelijkheid behoort de verklaring van den Figaro welke niet langer van een onwrikbaar vertrouwen in het beginsel der monomhie getuigt doet het vermoeden Voorloopig alzoo volhardt de graaf van Pargs bij zijn jiolitiük Z n comités gaan voort ahlus spot de JSmf de verkiezingen voor Ie bereiden met dezelfde energie en zonder twijfel met hetzelfde snoce De werkitaking der Berlijusehe boekdrukkers duurt voort Da beloofde onderstand komt geregeld aan en van den ateun der Engelsche trade unions ie men lerzokerd De DuiKolie wenklietlen Totaenigingen verleenon hare medewerking In eene ligoonkomst der voornaamste patroon van Leipzig i bedoten alleen het algameea twrief van 1890 te jerkennen en zioh niet aan de eiaohen der werkaukeis ia onderwerpen Be toeaund is van rnstigen nard Bg de Woensdag op het Vaticaan gehouden seoeptie ai twoorddo de Paus ongeveer het volgende op de aanspraak van den kardinaal Laralette Het is om te gehoorzamen aan den plicht van mgn apostolisch ministerie en gevolg te cevon aan mijne levendige begeerte om een groot deel van de lijdende menschheid te helpen dat wij besloten hebben de moeielijke quaostie te behandelen welke de sociologen verdeeld houdt en wasrbij zich zulke groote bezwaren hebben opgehoopt Wij hebbon eene wezenlgko oplossing voorgesteld in onze enoyeliek zonder daarmede onze tpak geëiniligd te achten Ten einde eene toenadering tusschen patroons en werklieden te liowerken richtten wij ons tot de Fran Bche bedevaartgangers Wij wisten dat overal oene beweging tot het houden van bedevaarten in gang was doch deze bewoging werd plotseling op onwaardige wijze gestuit Men moet vooral beiluchtheid koesteren voor de menigte welke van do Kork verwijderd blgft want daar vindt mon de oproerigen Het woord van den Paus is dal van vrede en rechtvaardigheid In den verderen loop zijner rede herinnerde de Paus aan do banden tusschen werklieden en patroons hij beval hun aan elkander niet te bestrijden maar als broeders to beminnen Wanneer de Paus op zijne werkelijke onafhankelijkheid aandrong dun bewees hij daar loor oen bijzondoren dienst aan do zaak van orde on vrede maar de vijanden van het pausdom wilden hot vernederd zien en bestreden zijne edelste ondernemingen Men had evenzeer getracht de heilzame werking van den Paus in hol vraagstuk der afschaffing van den slnvcnbandel legen te werken Do Paus zal niettemin voortgaan met zijne zending hem door de Voorzienigheid in do wereld opgedragen eene zondinit van vrede en heil voor het wolzijc van hen die het pausdom bestrijden Het ontslag door den Luiteuant Oouvorneur van Quebec eene der provinciën van het Canadasche Bondsrijk aan het miuisloriu Moreler gegeven is tliaus gevolgd door het optreden van oen conservatief Kabinet De Bouohorville Algemeeu wordt dit voor sterk gehouden vooral ook omdat het zoogenaamde ultramontaanscho element goed vertegenwoordigd i De leus liberaal on Koomsch één zal dus niet bij do verkiezing van eoa nieuw Parlement gehoord worden zooals bij hot ministerie Mercior hot geval was Men verwacht thans dat do conservatieven de meerderheid zullen bekomen Het nieuwe Kabinet zal beginnon met eene leeuiug van twee millioon dollars uit te schrijven daar de sohntkist leeg is en het vorige Kabinot 1250 000 dollars op ougeoorloofdo wgzo heeft besteed De optroiling van het nieuwe Kabinot is gevolgd door hot verschijnen van een extra nummer van do Official Gaz tte do benoeming aankondigend eener koniiiklijke commissie die een onderzoek zal instellen naar al do knoeiergen van hel vorige Gouvernement gedurende de laatste vijf jaren Een groot aantal getuigen zullen gehoord en alle openbare uitgaven worden nagegaan Intusschen begint de partij a heoren Mercier thans beschuldigingen over geldverduistering tegen den Lui tenantGouverneur te richten Maar daar deze als hoofd van den Staat nooit zonder de hulp van een minister een besluit kan nemen maken dergelijke betichtingen niet bijzonder veel indruk Met het optreden van het nieuwe Kabinet in lo I provincie Quebec zün thans in alle Staten van hot Canadascho Boudiryk do oenservatieven aan het bewind Een eu ander zal niet zoAder invloed zijn op het Rijksgouverneraent te Ottawa INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur De heer D C W van der Laar noodzaakt mü op de brandgesohiedenis terug te komen iets wat ik gaarne nagelaten had Laat mij beginnen M de K U te zeggen dat ik geen letter terugneem van hetgeen ii in Uw blad vaa den 23e Decemier jl schreef En nu het artikel van den heer van der Laar Wat ie de quaestieP Die is eenvoudig deze 1 welke spuit was het eerst op de plaats des onheils P en 2 welke spuit gaf het eerst water De eerste vraag beantwoordt de heer van der Laar zelf in het voordeel dor militaire spuit en de tweede ook want de vraag is niet welke spuit gaf het eerst de i ootste hae vaelheid water maar welke spuit gaf ih t eer t water vi ihat pok nooaU de heer van der Laar met welwillendheid opmerkt oen armzalig waterstraalije toen was het water met emmers in de aanjager aangebracht en dus niet voldoende Benige oogenblikken daarps gaf de militaire spuit voor de tweede maal voor het oerst water hetgeen den heer van i rkcl Mr smid alhier die in de raeening verkeerde dat do militairen niet het eerst waren aangekomen aanleiding gaf lot den heer van Geer naar ik meen wethouder te zeggen kjjk I nu geven de militairen toch nog het eerst water Bij voorkeur laat iè hier de getuigenis van militairen van boogaren of lageren rang buiten sprake Maar waarom maakt de heer van der Laar geen gewag van het feit dat de militaire spuit voel eerder en aanvankelijk loel meer water zou aegeven hebben ware het niet dat oen burger li i ir daartoe moedwillig do gelegenheid had afgesneden Ik mag niet aannemen dat dit do aandacht van den hoer van der Laar dio het werken der nuUtairo spuit blijkbaar mei belangstelling gevolgd Iu ft ontsnapt is Voor zoover mij bekoort en een nader door mij ingesteld onderzoek heeft mij dom blijken dat dit het geval was was de eerste order die do militaire spuit ontving die van den waameroenden burgemeester don heer Koning om de stalhouderq der Wed Blom nat te houden an die order ia onmiddelijk voldaan zooals wij militairen trouwens gewoon zgn eene gegeven order oumiddelijk op te volgen Zoolang men als commandant eener spuit geeno bepaalde OTder ontvangt spuit men daarheen waar het gevaar liet grootst fchijnt Wordt iemand onder die bedrijven nat wat ik gaarne erken dat in een DeceraberDacht niet bijjonder prettig is ja daar is niot voel aan te doen Ik vermoed echter dat hetgeen do beer van der Laar schrijft ever het nat worden der post ia de poort naast het huis vaa den beer Onigert plaats had toen de militaire spuit achter do kazerne plaats had genomen en van diiar dè achtorzijde der brandende perceelen zoomedo de houten loodsen tusschen de braodendo perceelen en de kazorne ouiler water nam Ja daar is niets aan te doen Eone spuit kan bij een brand zoo dreigend als deze moeielijk ophouden water te geven omdat een stuk of wat menscheti al waren het honderd nat worden De brand blusschen dat allééu is de zaak en worden daarbij enkele menschon nat of zelfs gewond zooals bij deze gelegenheid het geval was met een der militairiin dat moge onaangenaam zijn maar men pruttelt daar niit over Of zou do heer van der Laar denken dat de militairen die de spuit op do achterplaats der kazerne bedienden en daarbij water kregen van do spuit die de brandperceelen van voren bespoten niet nat werden Ik heb dat beter gezien ik htb een sergeantmajoor der infanterie gezien die moer op een ijspop dan op een in uniform gekleed mensch geleok maar hij evenmin als een ander der militairen heeft ook maar mot een enkelen kik geklaagd ofiohoon hot wèl als een onomstootelijk feit mag aangenomen worden een natte militair zich oven onaangenaam gevoelt als oen natte burger Reeds te veel plaatsruimte M do B vergde ik van Uwo welwillencllieid Ik zal op deze zaak niet verder torugkoraen maar breng alvorens te eindigen gaarne mijn dank aan het billijkheids gevoel van den heer van der Laar dat hem openlijk in uw blad deed erkennen dat de militaire spuit het eerst op de plaats des onheils was en het eerst water gaf zij het dan ook volgens ZEd een armzalig waterstraaltje Gouda 25 December 1891 De Luilenant Kolonel Garnizoons Command M DE SITTER 338 Staats loterij 4e Klasse Trokking van Maandag 28 December No 5189 en 10287 ƒ 1500 No 10126 en 18634 ƒ 1000 No 15617 ƒ 400 No 372 6366 6745 7328 10866 13309 en 15747 100 Prijzen van f 65 3874 6796 8398 11502 13728 16026 18691 56 2932 6833 8406 11696 13735 16073 18696 110 2949 5917 84 2 11612 13750 16100 18697 126 2972 6003 8449 11656 13784 16132 18711 213 3008 6016 8461 U667 13974 16233 18719 219 3011 6038 8697 11677 14056 16261 18745 291 8061 6060 726 11721 14069 16271 18796 849 3072 6098 8728 11726 14078 16363 18813 415 3091 6140 8806 il766 14080 16424 18814 413 3098 61 56 8842 11831 14120 16425 188i5 435 3221 6181 8846 11831 14131 16 7 18929 654 3314 6253 8870 11877 14135 16473 18977 762 3324 6338 9007 11967 14236 16515 19050 786 3420 6690 9031 12085 14245 16666 19126 795 8467 6522 9237 12097 14276 16680 19221 808 3543 6680 936 12123 14288 16613 19231 861 3653 6701 9387 12224 14311 16634 19240 870 3693 6706 9440 12246 1433r 16706 19266 912 3614 6746 9481 12294 14362 16721 19291 927 3637 6769 9486 12320 14466 16728 19331 1120 3646 6784 9487 12404 14628 168 42 19333 1172 8674 6833 9607 12449 14561 16880 19341 1237 3691 6837 9599 13486 1458 16896 19399 1271 3706 6886 9730 12648 14591 16997 19484 1354 3730 6913 9740 12698 14605 17007 19469 1372 3804 7001 9815 12601 14622 17031 19461 1386 3815 7017 9893 12698 14637 17050 19605 1488 393S 7024 9929 12742 14659 17141 19624 1488 3972 7066 9974 12762 14668 17196 19547 1615 4028 7098 9992 12766 14672 17253 19660 1608 4128 7119 10013 12786 14829 17269 19683 1687 4136 7226 10016 12804 14869 17337 19688 1720 4145 7246 10020 12813 14875 17357 19685 1770 4185 6 56 10063 12871 14915 17404 19810 1780 4244 7873 10114 12880 14962 17448 19842 1808 4280 740410299 12917 15078 17489 19843 1828 4293 7424 10311 12988 15133 17671 19 b6 1898 4379 7437 10876 13028 15187 17681 19985 1922 4440 7528 10895 13043 15208 17716 20044 1967 4483 7531 10396 lr 054 15287 17766 2014