Goudsche Courant, woensdag 30 december 1891

Woensdag 30 December 1801 t o 4720 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentiön kan gesolxieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave 19SS 4508 7545 10441 13080 16291 17770 20173 son 4618 6563 10456 13084 15341 17812 20219 2087 4605 7678 10468 13037 16346 17874 20221 8129 4615 7632 10567 13093 15396 17881 20414 2184 4867 7707 10628 18196 15414 17920 3042S S216 4969 78861086J 13205 16441 18002 20453 2246 SOOS 7919 10185 13235 1445 18086 20610 2264 51159 7932 10922 13231 15455 18121 20513 2265 5069 794910993 13246 15482 18180 20563 2363 6118 7955 11026 13327 15495 18146 20588 2391 5156 7963 11131 l 353 15500 18288 20630 2423 52 8 8 10 11187 13435 16502 18306 20671 2620 5317 8026 11240 13493 15510 18319 20690 2666 5376 3127 11264 13515 15570 18427 20732 2679 5460 8132 11310 13648 15691 18438 20857 26 9 5512 81b8 11318 13582 15759 18507 20906 2652 6611 8164 11344 13583 15826 18520 20923 2682 5614 8239 1357 13607 15S71 18533 2Q033 2686 5648 8258 11406 13625 15874 18577 20084 8773 5707 8285 11433 13663 16917 186 5 20989 2840 5746 8383 11456 13722 16009 18673 20999 ADVERTENTIËN Of den 23 December overleed mjin reliefde Echtirenoot PIETEU VAK OUDS HOORN m den ouderdom van bijna 58 jaren Wed viN OUDSHOORN Berhjn Heden overleed ua een kortstondige ongesteldheid mijne dierbare Echtgenoote MAKIA KIJIPEKS in den ouderdom van 79 jaren P VAN ALTENA Gouda 25 December 1891 Heden overleed na korte ongesteldheid tot ome diepe droefheid onze innig geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer ABRAHAM WILLEM van KLÜUVE inden ouderdom van 62 jaren G H TAN KLUIJVE Bessïlaar C W WIJMINGA vAN Kluijve P J WIJMINGA V d m P D VAN KLülJVE E G TAN KLÜIJVE H VAN KLÜIJVE Gouda 25 December 1891 Heden overleed onze dierbare Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer FRANS HENDRIK HEI JBKOEK in den ouderdom van 72 jaar Wed F U HEIJBROEK Nicisiï H A JüNGER Heubeoek H JüNGEll Gouda 25 December 1891 Tot ons aller diepe droefheid overleed heden na een kortstondig lijden onze geliefde moeder en behuwdmoeder Mevrouw ALIDA JOHANNA ELISABETH LÜIJTEN geb ElLEBUAN in den ouderdom ran bgna 70 jaar Uit aller naam L H LÜIJTEN Gouda 27 December 1891 De heer en mevrouw C tan ECK Bok betuigen by deze hunnen harteljjken dank Toor de vele bewgzen Tan belangstelling gedurende deze maand ondervonden Gouda 28 December 91 ♦ Voor de vele blijken van deelneming onderTonden bij bet OTerlgden Tan ons jongste kindje betuigen wfl onzen hartelyken dank J p DONNAI A M DONNAI Haddeb i ol SPRLWT te Ouderkerk aan den IJttel zal bfl gelegenheid van het Nieuwe jaar aan zgne vrienden en bekenden geen kaartjes of briefkaarten meer zenden en verzoekt hun die ook niet aan hem te willen toezenden Zgne vrienden mogen zich overtuigd houden dat hfl hun van harte al wat goedistoewenscht OpenlDare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 18 JANUARI 1892 des morgens te elf uren in het Gebouw der R K Leesvereeniging aan de Westhaven ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLBEVER van No 1 Een goed onderhouden gemakkeljjk ingericht WOONHUIS met groote TIMMEBMANSWINKEL en ERVEN aan den Raam te Gouda Wijk O No 206 Het Huis van waterleiding voorzien bevat beueden 2 Kamers Kantoor Keuken Kelder Werkplaats en Timmermauswinkel met Kantoortje en boven 2 Kamers en 2 ruime Zolders Het is te aanvaarden 1 Mei 1892 No 2 Een in tweeën bewoond HUIS en ERF aan den Raam te Gouda naast het vorige perceel Wok O No 207 Bjj de week verhuurd voor 3 20 No 3 Een in vieren bewoond HUIS en ERF ill de Kruidenierstraat aan den Raam te Gouda Wijk Ü Nu 202 B j de week verhuurd voor 3 40 No 4 tot 6 Drie naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Vest te Gouda Wflk O No 680 631 en 632 Bjj de week verhuurd voor f 1 40 1 35 en 1 35 No 7 tot 10 Vier naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aau de Vlaamscha Haven of Bleekerskade te Gouda Wi k P No 8 tot 11 No 11 is dadelyk te aanvaarden de overigen zyn bij de week verhuurd voor 1 30 1 20 en 1 30 No 11 Een HUIS en ERF aan het Jaagpad te Gouda Wgk Q No 63 Bg de week verhuurd voor 1 60 No 12 Een HUIS en ERF aan de breede zjjde der Karnemelksloot te Gouda Wjjk U No 527 Bg da week verhuurd voor 1 20 No 13 Een WINKELIIUIS met alzonderIgk BOVENHUIS aan de Spinringstraat te Gouda Wgk F No 50 en 50a Bg de week verhuurd beneden voor 2 50 en buven voor 2 En No 14 Een HUIS TIMMERMANSWINKEL en ERF aau den Raam w Gouda Wgk O No 224 met ean uitgang iu de Nobelstraat Terstond te aanvaarden Onder deze koop zgu begrepen de afgewerkte en onafgewerkte Plafonds die zich in het huis bevinden De perceelen zjjn te bezichtigen 14 15 en 16 Januari a s van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DRÜOGLEËVEU te Gouda bg wien tevens van den lln Januari a s af notitiën dezer verkooping te verkrggeu zjjn OPENBARE VERKOOPUG te iOÜDA op DINSDAG 5 JANUARI 1892 des morgens te 9 uren aan het Huis Wgk R No 108 in de Boelekade van eenen en na afloop daarvan aan het Lokaal Wjjk K No 155 in de Peperstraat van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGÜED eenig gewerkt GOUD en ZILVER enz Te bezichtigen Maandag 4 Jannari a s in de Boelekade des morgens van 9 tot 12 uren en in de Peperstraat des namiddags van 2 tot 4 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G O FORTUIJN DHOOGLEEVER te Gouda Gouda Suolpersdruk van A BaZNKHAN fe ZooN J BreebaartLzii CONFISEÜR van wglen Z K H Prins Hendrik der Nederlanden VERSCHILLENDE Taarten en Gel akken Koude en Warme Schotels CRÖCETTES P 4STIJTJES S 4ÜSIJSBR00DJBS Verzoek beleefd bestellingen voor de Oudejaarsavond vroegtjjdig te ontvangen opdat een ieder naar genoegen optjjd alles kau ontvangen Öfj inuitlrfrt iuticfr cntle jtóont is It Citroen Pons rfruaardiglit naa ctn old famieljj recept tnde sindt den jaarc 1735 met mashtij slc succra iit df handflinj jcbrajht door J F HERMAN Zn Tiendew Pryze 1 30 per flesch 1 60 per kan Siroop Punch 1 20 p flesch ƒ 1 50 pr liter id id ƒ 1 ƒ 1 10 pr id Arac id 1 ƒ 1 10 pr id Diensttode gevraagd goed kunnende koken en werken Adres MARKT A 141 Voor den Haag gevraagd tegen FEBRUARI in een klem gezin eene ITETTE DIEirSTBODE als meid alleen Brieven franco onder letter Z aan de boekhandelaren A P WIÏMAAB k ZOON den Haag Mevrouw van dku VOORT vraagt TERSTOND een E®®MGiiPlIÏSJi van s m 8 tot 2 uur s midd eTTjONGMENSCH zoekt Kost en Inwoning bji fatsoendeljjke lieden mfet gebruik van vrjje KAMER van Maandag tot Zaterdag Brieven fr aan het Bureau dezer Courant onder No 2161 met opgave van conditiën Oostenrijksche Loten 1858 ook bekend onder den naam van C r edietloten TREKKING 2 JANUARI e k A 8 ZATERD4G mmm fl 150 000 1 pr s Tan Fl 30000 1 prijs van Fl15 000 2 prijzen ieder Tan Fl 5000 2 pryzen a Fl 2000 2 prjjzen Tan Fl 1500 4 prijzen a Fl 1000 enz enz Samen 1900 Prijzen Heele Aandeelen 7 Halve 3 50 Met 7 kan men op 2 JANUARI de volle fl 150 000 met ƒ 3 50 fl 75 000 winnen Verkrijgbaar gesteld bg S W tan BUüREN BoekhandelaarUitgever te Gouda Trekkingslgst franco en gratis PS Uitbetaling der Prijzen direct na ontvangst De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelökt met uitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden is 1 25 franco par post 1 70 licoaderlgke Nommen VIJF CENTEN De GOUDSCHR COURANT van l Januari 1892 verschijnt op den morgen van NXEDWJAARSDAQ enbiedtalzoo een uitstekende gelegenheid aan tot het plaatsen van ITieuwjaarswensclien Meer en meer wordt bet gewoonte het omslachtige rondzenden van kaartjes te vervangen door het plaatsen van een advertentie in de courant Belanghebbenden worden daartoe attent gemaakt op bovenstaand bericht BINNENLAND GOUDA 29 Deoomber 1891 Bij Koninklyk besluit in benoflmd tot burgemeester der fiemeente Öadswster E W Haentjeus Dekker secretaris dier gemeeuto Ter voorkoming van het nieuwjaiirwensehen langs de huizon heeft de Baad der gemeente Zevenhuizen een bedrag van ƒ 90 beschikbaar gesteld voor bet houden van een bedeeliiig vas katoen aan die armen welke daarvoor in de termen vallen De heer H W Duilz te bteenwijk vroeger scheepabouwmoester to Amsterdam meent eene uitvinding ijedaan te hebben welke indien zij ann zijne verwachting beantwoordt van veel waarde kan zijn voor handel en scheepvaart Hij heeft n l op o ware grootte oen toestel vervaardigd waarmede het naar zijne overtuiging mogelijk is bij vorstin kanalen FEVILLETOIÏ mt iet Duitèch XXXI 120 Gronau kon tot geen verklaring komen Papa Werner jelui allen wenschten de verbintenis wat moest en kon ik daartegen inbrengen P En dan geloofde ik ook dat Kurt niets onverzuimd zou laten om mijn liefde te verwerven ik had Gronau allengs vergeten en ik dacht dat ons huwelijk met wederlijdsche achting toch ook een gelukkig huwelijk kon worden Welke redenen had ik dus kunnen verzinnen om het aanzoek van je broeder van do hand te wijzen Papa zou er doof voor zyn gebleven mijn dralen verdroot hem reeds aan zijn wil moet ik mij onderwerpen Hebt gij nu ook het geloof aan de mogelijkheidvan die wederkeerige achting verloren Ik weet niet wat ik daarop moot antwoorden ik zou je niet gaarne willen bedroeven en ik moettoch de waarheid zeggen om ten minste in jou oogenmijn handelwijze te rechtvaardigen Ik heb nooitgenegenheid voor je broeder gevoeld reeds bij mijne erste ontmoeting met hem bekroop mij een soort of andere niet etroomende wateren eene vaargeul te maken en te houden van hoogtlens 14 meter breedte Deze ijsopruimer door den heer D met den naaiD i vaargeulhou ler betiteld maakt niet alleen bet qs los maar brengt hot ook op een afstand van één of moer meter van de geul Het werktuig door eene of twee sLoombootjes vooHgestuwd zou in staat zijn ijs van 20 cM te broken en weg te voeren en een gewicht van 16000 Kg ie verplaatsen De heer 1 die aan belangltellenden gelegenheid geeft zich van de goede ivorking van zijn toestel in een daartoe dienend basin te overtuigen heeft van z jne uitvinding mededeeling g aan aan den minister van waterstaat en aan het bestuur der Vereeniging voor schoepvaartbelangen te Amsterdam Eitra Tijding van den Helder meldt het volgende vermakelijke staaltje v n vaderlijkheid der militaire autoriteiten aldaar op den St Nikolaas avond Dien avond kregen de infanteristen ieder een bon voor een kop chocolademelk dn een ons specniaas Een ouwe snorrebaard een ditübete chevron op zijn jas en de medaille van veelfarigen dienst op de borst zag men naar drie stukjes speculaas in zijn hand kijken als vroeg hg zichzelven af of bij nog wel bij zijn verstand was l at Extra Tijdirg met die naïeve militaire surprise den draak steekt zegt de Tijd is te begrijpen Waarom niet liever den manschappen een bon voor een flaaoh bier en wat sigaren gegeven Drankmisbruik bij onze militairen tegen te gaan is zeker pPcht maar zoetekauwen van hen te maken is eenvoudig belachelijk De Vereeniging voor Levensverzekering heeft in het van wantrouwen waarvan ik de oorzaak niet weet te verklaren Er is iets in zijn oogen wat Alma hield eensklaps op de hand van Unica lag op haar arra en toon zij haar vriendin aanstaarde verschrok zij over de onsteltenis in haar oogen Stil zeide Unica zacht Het was net alsofik in do kamer hiernaast gedruisch hoorde In je slaapvertrek Ja Maar ik heb niets gezegd Niets en tocb voel O wanneer je wist deze foltering ik weet niet wat ik doen moet Hemel wat deert je vroeg Alma ontsteld Treft het je zoo verschrikkelijk dat ik je broedergeen vertrouwen kan schenken Neen dat niet maar weet je waarom je papa Hackert ontslagen he ft Wegens zijn onbeschaamdheid Zijn je geen andere redenen bekend Neen Unica Papa spreekt met mij overzulke dingen niet Je weet dus niit of mijn broeder dit ontslaggowennchl heeft Maar wal zou hij daarmede uit te staanhebben Ja dat weet ik zelf niet autwoonide Unicamet een half schuwen half lorschundon blik op dedeur der aangrenzende kamer Dat Hackert mijnbroer haat is bewezen Hackert beminde AnnaBeimann do dochter van den koddebeier en Kurt ADVERTENTIËN worden geplaattt van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt bevorderen Dank zij de goede zorgen deroomrais j sie aan welke de vergadering van den Hen Maart 1890 de redactie opdroeg de heeren J H Sohuylenburg jhr F van Heenen en J F L Blankenberg is van dit jaarboekje het nummer voor 1892 verschenen net eenen inhoud die de goede erwaohtingen door het eerste reeds opgewekt ten volle b vredigt Het bevat een kalender waarin verscheiden merkwaardige aantoekeningen voorkomen betreffende de ontwikkeling van de levensverzekering in het algemeen en aangaande de personen en de vereenigingeu welke voor die ontwikkeling ijverden Voorts behelst het mededeelingen betreffende de voornaamste levonsverzekeringmaatschappgen hier te lande omtrent de bij deze verzekerde kapitalen en renten de door haar ontvangen premien en de reserves en daaraan zijn zeer tot verhooging van de practische waarde van het boekje toegevoegd de namen van de agenten en gencesheeren van enkele maatschappijen iu gemeenten van meer dan 5000 zielen Dwe en andere mededeelingen van zakelijken aard geven te zamen een tamelijk nauwkeurig beeld van den toestand waarin het bedrijf der levensverzekering maatschappyen in ons land verkeert Onder de rubriek Mengelwerk vindt men bovendien een drietal belangrijke opstellen een van prof A J van Pesch over winatverdeeling onder verzekerden een van den heer Schuylenburg over do premif reserve voor contracten van levensverzekering en een vau den beer Leonard Wolterbeek over de vraag of eene levensverzekering maatschappij verplicht is eene nieuwe polis uit te geven ais de oorspronkelijke te niet gegaan of in het ongercede geraakt is Een 1 reesolijk drama dompelde te Breda een achtenswaardige familie in diepen ronw Een zoon des huizes de SSjarigo J S een jongeling die naar men zrgt lijdende is aan mania rcligiosa is in den nacht van 25 op 26 deser te was zijn medeminnaar Maar Hackert staat te ver beneden graaf Hobenhausen dat hij het wagen mag Vraagt de haat daarnaar Hackert is destijds toen het lijk van den matroos gevonden werd tegenmijn broeder opgetreden en je kunt wel denken d 11 Kurl dat niet vergeten heeft En naar ik gehoord heb moet Hackert metBaiacl je ouden kamerdienaar samenspannen Papaheeft hem daarover verwijten gedaan en ik vinddat ook zeer gegrond wanneer een bediende wegensontrouw is ontslagen dan Met je verlof men kan ook deze zaak vantwee kanton beschouwen viel Unica baar viieudinin do rede do reden van Daniels ontslag lag dieper en ik geloof niet dat de oude man zich schuldigheeft gemaakt aan het misdrijf Maar miJ dunkt wg moesten er niet verder over spreken er is inden laatsten tijd hier zooveel onaangenaams voorgevallen dat ik er werkelijk naar verlang dit huis teverlaten Do verkoop der kunstverzameling verdrietmij ook ik weet hoe raiju vader aan ieder stukder verirtineling gehecht was en ik begrijp niet waarom Kurt die schatten verkoopen wil Hij spreektvan een veruiöuwiiiï van het slot Mnar daarmede heeft hij toeb zulk een haastniet Wanneer hij van zijn huwelijksreis terugkeert moet alles zijn afgeloopen Good maar wanneer zal diereis plaats hebben