Goudsche Courant, woensdag 30 december 1891

I 1 uvur opgMtMn Na aoh gekleed te hebben heeft hij eeu hakbijl uit den kolder gehaald ea naar de slaapkamer zijner ouders gegaan zijnde heeft hij zijn slapendo moeder doodgeslagen en jn vader zoodanig aan het hoofd verwoed dat dezen de laatste UH Sacramenten zijn toegediend en het ergste voor hem gevreusd wordt De ongelukkige die deze vreesclyke feiten pleegde is daarna het huis uitgevlucht en later toen hij weer huiswaarts wilde keeren door de politie aangehouden en naar het Stedelijk Zijkenhuia gebracht van naar hij des namiddags te 1 ure op last der justitie is afgehaald om in verzekerde bewaring gesteld te worden ten einde zijn al of niettoereken bsarheid te kunnen doen conslaterren Het behoeft niet gezegd dat geheel Breda vol is van deze verschrikkelijke en treurige gebturteni te meer daar de familie S alom zeer gezien is Voor het Hof van Gezworenen van het departement Bouchesdu Khóne staan thans twee mannen en eene vrouw terecht die hunne dienstbode vermoonl bobben na eerst haar leven voor 100 000 frcs verzekerd te hebben Den Bn Mei werd bet meisje voorover liggend in een klein bassin gevonden nabij de villa waar zij woonde Naast haar in het water lag een papegaai Men gaf aan het ongeval den volgenden uitleg de papegaai zou it de kooi ontsnapt zgn de meid had hem dien Tangen op den rand van het bassin was ze uitgegleden en met haar hoofd op een stoen terectit gekomen dit ter verklaring van een wond aan het achterhoofd daardoor was ze bedwelmd geraakt en verdronken in het ondiepe water Bijna zou hei slachtoffer begraven zijn en reeds maakten de moordenaars zich gereed de verzekerde som op te eischen toen men vermoedens kreeg die weldra tot gevangenneming van het drietal leidden De mannen ontkenden alle schuld de vrouwheeft echter bekend dat haar minnaar het dienstmeisje met een hamer op het achterhoofd heeft geslagen en daarna verdronken Zij zelve heeft denpapegaai geworgd en daarna in het vijvcrtje geworpen om bet verhaal omtrent het ongeluk waarscbijnlijk te maken Zeker weet h bet antwoordde Alma maarhij hecht er geea waarde aan Hij denkt dat ditna het huwcigk wel zou terecht komen de heerbeveelt eu de vrouw gehoorzaamt Met zulk eentienswgze kan ik mg echter niet vereonigen en ikben besloten niet eer mijn toestemming tot de bruiloft t geven voordat de omsuindigheden een belangrijke wijziging hebben ondergaan Wanneer ge daarin volhardt Ik kan njet anders Unica Ook het hart heeftzijn rechten En wellicht is het beter dat je nog eenigentijd wacht zoido Unica die zich nu weder de woorden van Hackert horinncri o inmiddels kan nogveel veranderen Het woord is schielijk gesproken maar de boeien weer te verbreken gaat met groote moeielijkbeden gepaard Eu Op welke wijze meent ge kunnen de omstandigheden veranderen vroeg Alma Dat weet ik zelf ifiet maar eerlijk gesproken is het afbreken der verbintenis vóór de bruiloft verkieslijk wanneer men met zekerheid voorziet dater een breuk moet volgen Hoeïeer het mij ook leeddoet £ ou ik je toch dien raad geven onder voorbehoud dat je van de noodzukelijkb d overtuigd waart Nog ben ik het niet zeide Alma maar ik vrees dat loze overtuiging weldra in zekerheid zal veranderen Ik zal niet lichtzinnig dezen stap doen dienpapa mij wellicht nooit vergeeft maar wanneer mijn Om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen zich tijdig daartoe voor te bereiden wordt thans reeds de aandacht daarop gevestigd G eenerlei kosten zullen voor het diploma meester of van vgecel gevraagd worden Programma s van eischen van door de commissie in overleg met deskundigen opgemaakt ijn bij den secretaris der commissie den heer J J van Nieukerken architect Elandstraat 48 te s Graveuhajje op aanvraag verkrijgbaar au 1 Januari e k Slaagt deze eerste proelatlegging dan zullen stappen worden gedaan om eene algemeeue toepassing voor verschillende vakken die zich daartoe leonen te verkrijgen De commissie is samengesteld uit de heeren J F VV Courad voorziiier lid van de Tweede Kamer der Statüu Geueraal lid van bet hoofdbestunr der Noderl maatschappy ter bevordering der uvjverheid oud hoofd iuspecteur van den waterstaat enz H L Boersm directeur der ambachtschool voorïitter der vereeniging Arti et Industriae P J van Houten penningmeester lid van bet hoofdbestuur der Nederl Maatschappij ier bevordering der nijverheid J J van Nieukerken secretaris architect j oudvoorzitter der vereeniging Arti et Industriae De uitgaaf van dr Snijder s geachrift over den invloed van alcohol door de MaaUehappij tot nut van t Algemeen heeft den heer I Vriesendorp Jr bewogen ziju lidmaatschap van deze maatschappij op te zeggen De brief waarin dit gedaan wordt ij opgenomen in no B 1 van De Folinriend en daaruit blijkt dat in den strijd der meeningen over het al of niet schadelijke van alcohol de maaischappij naar des echryverg meening geen advies had behooren te geven of anders beter gedaan had met te verkondigen al ware t ook eene onjuistheid dat elke druppel alcohol kwaad doet De Antwerpsche Koophandel meldt betreffende de ontploffing te Antwerpen het volgende Hedou voormiddag Ï3 Dec omstreeks 11 uur heeft een verscbrilÉkeigke ontploffing plaats gehad aan de dokken waardoor weldra in de stad het gerucht werd verspreid dat e u ramp als die van CorvUain was gebeurd Ziehier wat het gevtl is De commissie door de Nedert Mij tot bevordering der n verheid en de vereeniging f Arti et Industriae benoemd om uitvoering te geven aan het denkbeeld om aankomende patroons en Werklieden in de gelegenheid te stellen tot het afleggen van proeven van bekwaamheid iü hun vak roept in eene circulaire de medewerking in van belaughebbenden om de eerste poging van uitvoering zóó goed te doen slagen dat op uitgebreide schaal daarmede kan worden voortgegaan zoowel tot verbetering der ambachten ala tot welzijn hunner beoefenaren Voorloopig wordt de gelegenheid tot proefaflegging voor nmeester en voor gezel in de vqf volgende vakken opengesteld a Timmeren i Meubelmaken c Smeden d Koperwerken e Huisschilderen De commissie wijst op de jroote voordeelen die in 1888 den doorslag gaven om het beginsel van proefaflegging door aankomende patroons en door werklieden weder in het leven te roepen in het algemeen en voor de patroons en de werklieden in t bijzonder De eente proefaflegging zal plaats hebben in December 1892 in de ambachtschool te s Gravenhage In ons nummer vau 13 November II hebben wij gemeld dat de Frausche sloep Pilote no 2 van Duinkerken Kcladen met 20 000 kilo dynamiet door de redders van de Panne verlaten en gestrand gevonden was te Duinkerken Op huu vraag wtfd het schip door een sleepboot van Duinkerkeu weder vlot en naar Ostende gebracht met verlies van anker en kettingen Van deze laatste kaveu werd hel door een sleepboot van den Staat naar de Pyp Tabak gebVsoht waar het schip zija gevaarlgke aar gelast heeft Vervolgens werd het an den ketting gelegd in hot eerste droge dok Uier lag het vaartuig tussohen een lichter geladen met graan en de deensche driemaatsloep Vega Dit laatste vaartuig is eenige dagen geleden geheel ontredderd in de Noordzee verlaten gevonden door de Deensche stoomsloep Hafnia schipper Niols die het naar Antwerpen heeft gebracht Het was ongeveer 11 uur dezen ochtend op het oogeoblik dal de grootste bedryvigheid san de dakken heerachte dat zich eensklaps een geweldige ontploffing deed hooreu die iedereen met schrik beving vroeg Alma en in den toon dien zij nu aansloeg schemerde weenin door Hij alleen heeft daarover niet te beschikken Ik dacht immers dat onze bruiloften op denzelfnen dag zouden gevierd worden Ik zou daartegen niet hebben ingebracht wanneer het je broeder gelukt ware mijn genegenheid t Verwerven maar zooals de zaken nn staan kan ik niet besluiten mijn toestemming te geven Uw papa wenscht het Alma Hg zal en moet het mij vergeven als ik dienwensch niet vervul Hij weet met welk een innerIgkeu weerzin ik mijn woord gegeven heb ik zalnooit vergeten dat ik de bruid van je broeder ben maar zijn vrouw kan ik eerst dan worden wanneerik mij tot hem voel aangetrokken Dat dit nu nogDi t het geval is is alleen zijn schuld en wanneer hij met je daarover spreken moeht dan kunt ge hem herhalen wat ik gezegd heb Het is eeu treurigebekentenis Unica maar ik zou liezen als ik wildebeweren dat ik mij gelukkig gevoel Bij de laatste woorden glinsterden de tranen in de oogen van Alma Wanneer ik dit alles geweten of maar vermoed had zou ik mijn broer niet tot deze verloving geanimeerd hebben zeide Unici Ik dacht dat je zelf de verbintenis wenschtc en Kurt volgde den laatsten wensch van vader op toen hij om je hand aanzoek deed misschien weet hij zelf niet eens dat hij je hart nog veroveren moet en onmiddellijk aan een tweede ramp Corvilain de denken Het was de franache sloep Pilote no 2 die gesprongen was hoewel een ieder dacht dat er geen dynanoiet meer aan boord was dnar het schip zooals wy reeds gezegd hebben aan de Pijp Tabak gelost was Op het oogenblik dat de ontpoffing plar ts had steeg er van uit het eerste droae dok rook als een slolkwolk in de hoogte terwijl stukjion hout en ander puin in alle richtingen werden geslingerd Talrgke vensterruiten in den omtrek tot zelfs te Allstruweel werden verbrijzeld Aan boord van den lichter bevonden zioh do weduwe De Coninck en eeu scbippersknecht De eerste werd erg gekwetst aan den voet de tweede licht aan hut hoofd Deze twee personen konden onmiddellijk gered worden Zg waren nauwelijks aan wal of de lichter zonk Langs den nnderen kant lag zooals wg gezegd hebben de Vega die reeds erg gehavend was binnengebracht Dit vaartuig werd de beele zijde lanüs Ion kant van het gesprongen schip inget gen Volgens don waker van do Vega Jaak Noydens genaamd die op het oogenblik der ontploffing op den blauwen stcan wandelde en er ongedeerd is afgekomen bevonden zich twee personen van franschen oorsprong aan boord van de Pilote no 2 Deze twee personen hebbon bij de ramp den dood gevonden In den omtrek der plaats van het ongeluk heeft I men een hand gevonden benevens andere mensche Iqke overblijfselen Volgens een geneesheer zoodea deze overblijfselen aan ééa persoon tocbehooren Zij zgu in een wachthuisje nabij de brug nedergelegd Men weet nog niet hoe de ontpoffing ontstaan is daar er geen dynamiet meer in het schip was Het onderzoek zal overigens de oorzaak der ontploffing moeten aan het Ucht brengen De moord op den Boulevard da Temple Oelqk reeds kortelgk gemeld werd heeft Anaslsy de officier die den sluipmoord op barones Dellard pleegde alles bekend Toen de oude dam wiei dienstbode gelijk men zich herinnert uit was opendeed vraagde hij of zij alleen was Op het bevet tigend antwoord volgde hij baar in de kamer van haren zoon Na enkele woorden gewisseld te hebben wees de bezoeker naar eene scbilderj aan den muo met de woorden Dat is het portret van uwen man niet waar Werktuigelgk wendde mevrouw Dellard zich naar het stuk en op hetzelfde oogenblik wierp Anastay zich op haar en sneed haar den hals af Zenuwachtig begon hy daarop terstond de meubelen te doorzoeken toen de thuiskomend dienstbode hem stoorde Zonder aarzelen ging ha haar te lijf inear het mes gleed uit OrertniM dat zij althans bewusteloos was nam hg de vlucht In een chMet le nécessité ging hij zioh watscben en vervolgens eten bij M Labbé des Londes op de Boulevard Beaumarchais niet ver van dien dtt Temple met wier zoon hij bevriend was Bij zijn verhaal legde de moordenaar diep berouw aan den dag Hij weende en verklaarde gehandeld te hebben in eenen aan waanzin grenzenden toestand Tot eiken prijs moest hij geld hebben zou hij niet eerloos uit den dienst worden ontslagen Doch hy had den tgd niet gehad om het geringste mede te nemen eigen geluk dit eiscbt dan mag ik mij door niet Uten weerhouden Je sprak daar van wantrouwen tegen Kuittheb je redenen daarvoor Noeu Vermoedens dan Wanneer ik ze noemen wilde zoudt ge zewellicht dwaas en kinderachtig vinden Menigmaalvalt het mij moeilijk te gelooveu dat je broederwerkelijk graaf Vou Hohenhauseu zou zijn ik vinddan in de hnndelwgze van Kurt in zqn taal zijnzienswijze kortom iit zgn geheele wezen iets datmeer aan een bekwamen tooneelspeler dan aan een echten aristocraat herinnert Ik wil toegeven dat dit oppervlakkig oordeel voortspruit uit dien weeraiUvdien ik nu eenmaal niet bedwingen kan maar In ieder geval is het een zeer oppervlakkigoordeel viel Unica aar in de rede waarvoor je geen bewijzen kunt overleggen Je Vader en Werner deelden die meening niet zij nemen Kurt zooal hij zi h voordoet eir veel wat d j in hemmishaagt moet door zijn avontuunpJ Wn in een onbeschaafd land verontschuldigd worden Zelfs wanneer ik dit wil aannemen kan ik toch niet alles daarmede verontschuldigen en Werner I heeft er ook reeds nota van genomen Is nooit da i gedachtu bij je opgekomen dat Kurt een kwaad ge I weten heeft Almal zeide Unica fTordt vervolgd Den dag na de daad had hij tweemaal in uniform over den Bouloïord du Temple gewandeld en verschillende bezoeken afgelegd Volgens getuigenis van M Lnbbé was Anastay aan tafel zeer vroolijk geweest en maakte hij allerlei scher sende woordspelingen ofschoon hij twee uur te voren twee onschuldige vrouwen voor zoover hem bekend was van wie de eene hom slechts vrii ndelijkheid bewezen hnd zoo laaghartig had omgebracht Te elf uur s avonds ging hg heen en werd door den jongen Labbé naar den omnilius vergezeld Toen dezo laatste zgne verwondering te kennen gaf over den oploop van mensolien op don boulevard du Temple zeide Anastay Ik geloof Int zo daar een meisje uit het veiistor hebbon gesmeten Herhaaldelijk hod hij sedert de familie bezocht maar niemand bad ooit iets bijzonders oan hem bespeurd Dit laatste heeft ook Aimstay s voder en zijn broeder verzekerd ofschoon zij bekend met zijnen geldnood hein terstond verdachten toen zij t signalement des raoordenaors in ile bloden lozen on hom daarom nauwkeurig gadesloegen In den voormiddag vóór den moord had hij M Lobbé eeu bezoek gebrocht en bij die gelegenheid in den loop van het gesprek liaor het een en onder gevraagd omtrent de wijze woorop zij hsar weduwenpensioen ontving enz waarop genoemde domo had geantwoord dat zg in dozen tijd van diefstollen en moonlen steeds zorgde nooit meer dan een honderd frs in huis te hebben Wie weet of deze opmerking haor niet het leven gered heeft Eene ourieuse omstandigheid is deze dat de portefeuille die volgens verklaring van alle getuigen do moordenaar onder den arm had toen bij zich bij de barones aanmeldde enkel in hunne verbeelding blgkt bestaan te hebben Zij schgnen eeu regenscherm daarvoor te hebben aangezien moet tot voor twee joar een beminneIgk en zaëlitzinnig jongeling geweest zijn die door maitresses op deu slechten weg is geraakt Naor gemeld wordt heeft hij thans zijne kalmte en zelfbeheersohing geheel herkregen Volgens de figaro verhaalt de horstellende dienstbode Delphino Houbre de i op hour gepleegden aanslag alifus Toen ik ihuii kwam bad ik mijne boodschopmaiid en melkkan in de keuken gezet Ik trek mgne schoenen uit en ga op mijne pantoffels rustig naar de eetkamer om zooals altijd daar de liimp aan te steken Binnenkomende zie ik een heer tegen het raam staan met een zoo vreemd verwilderd gezicht dat ik denk WatU dat voor oen vont dien mevrouw ontvangen hoeft En hardop zeg ik Wat is er van mgnheors dienst Onmiddelijk vliegt hij op mij toe Ik wil zei hg en zonder een woord meer pakt hg me bg den arm drukt me ast en stoot nie van achter een mes in de nek Ik verweer me met de andere hand en zoo kreeg ik een sneS in den vinger Ik bleef me verweren en schreeuwrn Toen smgt hij me tegen den grond den neus op de vloer on beproeft me dun nek door te zogen Krak kra ging het Maar gelukkig was mijn haar losgeraakt ik had een gesteven kraag en bovendien een halsdoek om en dat was mijn behoud Toen moet hij de kluts kwyt guraakt en gevlucht zgn Maar ik deed het venster open en riep Houdt hem het is een moordenaar hy heeft me den hals doorgezaogd I Men had hem zoo gemakkelijk kunnen vatten Toen ik ze daar op de binnenplaats met hun drieën of vieren zag en ze hem lieten doorgaan had ik wel kunnen stikken vau kwaadheid Volgens een Lyonsoh bliul hebben reeds vroeger geneesheeren die Anastay als ooglgder onderzochten voorspeld dat hij krankzinnig zou worden Nog wordt gemeld dat by voor den burgerlgken niet voor den militairen rechter zal verschgnen Zelf moet hg son zijne bewakers gezegd hebben Men gjiillotineerd geen officier Naar aanleiding vau het vriezen4 weer der jongste dagen en den zwaren mist die over Londen hing gaf de time van Donderdag can artikel waaraan het volgende is ontleend Dit jaar 1891 was alles in Ie war De winter waarmee het begon bod veel van een Fooiwinter Hij begon in November en eindigde niet voor eenigen tijd na den verschrikkelgken sneeuwstorm blizzard van Maart De lente die volgde was koud Er was geen zomer om van te spreken niot veel meer dan eene opvolging van regendagen afgewisseld door dagen waarop het slechts dreigde te resenen In September was het lióie week mooi weer met het begin van October brak de eerste der stormen los die tot in de vorige week elkoar regelmatig opvolgden en waarvan de een den anderen in gewold niets toegof Vrijdag vnn de vorige week beg m deze anticyoloon die nog over we telyk Europe heorscht Het vroeselgke vooruitzicht eener herhaling van den vorigen winter gaat men onwillekeurig vermoeden door de morkwaordige overeenstemming der woersverschijnselen von toen met I nu Den 22iten December 890 werd Londen bezocht door een der zwartate en koudste misten woarvau de I geschiedenis weet te Verhalen Dinsdag den 22sten j December vnn dit jaar hing er over Londen en de 1 Mersey een mist als ji ist oen jaar te voren Dus is I er eenige grond voor de vrees die eene week ols deze inboezemt Wij eten nog zoo weinig von do wetten die het weer boheerschou dat als eene week van dit jaar overeenkomt met die week van het vorige wij vaardig de gevolgtrekking maken dat het geheele seizoen zich op gelijke wijze zal herhalen I Mist zooals wij nu drie geheole dogen hadden I wordt mi or eu meer een post en verderf voor Londen Vreemdelingen hadden altijd den mond vol over onzen niist wij namen daar echter weinig notitie van Thans echter is de mist eene ofschuwelijke werkflijklieid geworden zóó drukkend en zóó verwoestend dat bet vinden von ueii verwijderingsmid dol da grooto behoefte is van onzen tijd Vijf millioen menschen geholpen door gehiiirazinnige hoedanigheid i er uitwasemingen van de Theems zijn de oorzaak van dezo bezoekingen en lij en erdoor De mist wordt teweeggebrach t door eene mengoling von den rook onzer steenkolen en de afgekoelde Lgndensche atmosfeer Wel is voor en dikken mist de rook die het bronden der sioenkoien gi tft geen noodzakelijk voreischte raoar toch is bijna elku Londoiische mist van beteekeius voor het grootor deel saraengestehl nit rook Uut blad is verder von oordeel dat iots moet worden ondernomen om zo mogelijk de Londensche mist te temperen want het is een k and dat van j iar tut jaar venuoordert en verergert Do mist is niet slechts een last maar ook oen verlies Een verlies in loven en een verlies in gold Gisteren zegt de Times vood een lijkschouwer dat niet raindor dan zeven personen door den mist in de Millwnll dokken wnron geloopen en dientengevolge verdronken Dezelfde lijkschounor merkte op dat hij verleden jaor no t vee dagen mist twee en twintig doodeo had beschouwd wier overlijden op de eene of andere wijze oen üovolg wos van het weer Want de nadeeligo invloed der vuile koude lucht op longen en ademhalingsorganen is buiten twijfel Maor beholve dat verwekt ae mist eene algomo ne godrukiheid de dog j is zonder licht en alle levensgenoogen vergald Don nog bet nadeel oon ieders eigendom aan zijn kleederon zoowol ols aan zijn huisraad is groot en te grooter naarmate bet voorwerpen betreft die koat j boor en vergankelijker zijn De invloed van de vuile neerslag uit de lucht blijk eeuigszins uit het I feit d it een man het noodig oordeelt gedurende eene mist zooals gistoren driemalen aiaer zijne handen te te ivosfchen don op ondere dagen Dezelfde laag vuil volt op karpetten en gordijnen op schilderijen eu hnisraod met blijvend uadeeHge gevolgen Ook moet men niet vergetim bet nadeel voor don handel in het bgzonder voor de winkels in eene week als deze die anders do drukste en meest winstgevende von het jaor is Iedereen die kon blijft in huis Kerstmisgosohenkon worden niot gekocht zelts geen speelgoed voor kinderen moar de arme menschen die het maakten en er van moeten leven hebben treurige Kerstdagen Slechts op korten afstand buiten Groot Londen voorol hooger op longs de rivier was het in de laatste dagen praohlig vriezend weer met heldere lucht Daar was geen mist en als er al eens wat mist is dan is het tfleh nooit de vuile zware zwarte Londensche die het leven tot een last maakt De vorst die ditmoal zoo spoedig kwam en zoo snel te werk ging heeft de ondergeloopen volden en akkers in voor Engeland zeldzaam schoone ijsvelden herschapen in een glorierijk schaatseurijdersterrein zegt de ïïiw En onder prachtigen zonnescnijn vermaakten zich daar don ook duizenden en nog eens duizenden die het geluk hebben buiten te wonen of in staat waren voor eenige uren de groote stad met hare Egyptische duisternis en koude vuile atmospheer te ontvluchten Buttenlandscli Overzicht I De Fransche Senaat die den tweeden Kerstdag eene zitting heeft gebonden om voortgang met hare werkzaamheden vóór Nieuwjaar te maken de begronting ligt nog maagdelijk voor hem heeft de gewijaigde algemeene acte der Brusselsehe conferentie goedgekeurd Aangenomen ook is de voordracht der regeering waarbg zij gemachtigd wordt sommige bepalingen van do met verscheidene staten van Europa gesloten verdragen te verlengen Een der loden de lieer Griffe wilde evenals Paul Déroiilède in de Kamer van afgevaardigden de regeering bg de onderhandelingen over de toepassing der tolrechten binden aan het miniraum tarief Doch do minister van buitenlandsche zaken weigerde zoodanige verbintenis te aanvaarden De regeoring noemt hot verlangen von hot parlement wel tor harte Moar zij zoi in haren plicht te kort schieten indien j zij verzweeg dot zij in hare taak om te ondorhan delen mo illjkhedcn ondervindt en verder kan on dervinden Het is das in hel hoogste belang des lands om niet door hardnekkig vasthouden aan het minimumtanef plotseling te breken met de bevriende natiën De Bilgische Minister van Financiën ontving eenige I leden von do Kamer van Koophandel te Brussel die hun bezworen kwamen inbrengen tegen het handelsverdrag met Duitscbland zg vroegen specifieke rechJ ten in plaais van berekening naar de waarde in het algemeen tarief De Minister erkende dat dit wenschelijk was doch meende dat men niets moest overhaasten Hij verklaarde dat het Duitsch Belgisch handelsverdrag van uitnemende gevolgen voor België zou zgn Duitscbland had in talrijke verminderingen I toegestemd on andere verlagingen zijn in do toe komst mogelijk De Minister geloofde dot do wetgevende macht het verdrag zou goedkeuren De Italië meldt dat de Verceuigile Stateu van NoordAmeriko tn Itolié bet in beginsel eens zijn geworden over de schadevergoeding oan de nagelaten betrokkingen der slachtoffers in New Orleans De zaak zou binnenkort voorgoed wtrden beslecht Uit Santiago wordt betreffende den toestand in Brazilië medegedeeld dat niettegenstaande de geruststellondo verzekeringen der autoriteiten te Hio de Janeiro in Kio grande do Sul eeu der Regeering vijandig bestuur hot heft in ba den heefi terwgl ook in San Paulo spoedig hetzelfde het geval zal zijn Het Hongaarsohe Lagerhuis zal weldra ontbonden worden on omstreeks half Januari zullen nieuwe verkiezingen plaats hebben De tegenwoordige Kamer was de eerste die na invoering der S jarige verkiezingen in 18S7 gekozen word De verkiezingen hadden in Mei moeten gehouden worden maar zijn verdaagd omdat volgens j verklnring van den eorste minisier groaf Szapory de verkiezingsbeweging reeds begonnen is en de Kamer in de opwinding die dezo beweging veroorzaakte niet in stoot is met de veroischte bedoardheid de begrootiug te behandelen Do Rijksdog dien de minister dus zonder plichtplegiiigen voor onhandelbaar verklaarde heeft zich raerkvvoordig gemaakt dourdat het den vol bewerkte van Koloinau Tiszo nadat deze 14 jaren lang minister was geweest Door do volksboweging tegen eene legerwei werd Tiazo indertijd tot oftreden gedwongen Zijn heengaan hoeft de oppositie niet outwopend wat graaf Szopary meer dan eens heeft kunnen gevoelen Vooral ondervond hij dit bij de behoni eliog van hot wetsontwerp voor administratieve hervorming door de regeoring ingediend De oppositie had dit ontwerp gewild doch nu de regoering het indionde verzette zij zich stelselmatig tegen den voortgang der beraadslagingen Gedurende tl weken van obstructionisme toonde Szapary zich door onuitputtelijk geduld en onbeperkte grootmoedigheid een waar grond seigneur in de staatkunde Het is bijna zeker dat het ministerie Szapary bg de verkiezingen een groote meerderheid zal verkrggen A zijne leden zijn voortreffelijk bekend en de oppositie zou geen ministerie kunnen vormen dat tegen het tegenwoordige Kabinet kan opwegen PETROLEUM i OTEERI GE van de Makelaars Caotzlaar ji Schalkwijk te Rotterdam De markt was hrfden vast Loco Tankfust ƒ 8 Januarilevering ƒ 7 7B Februari levering ƒ 7 40 Maartlevering ƒ 7 30 April Mei Juni enJulilevering ƒ 7 25 Augustus leverihg ƒ 7 30 September temberOctober November en December levering ƒ 7 40 BurgerlUke Stand GEBOREN 23 Dec Dirk Jan ouders L Uiten broek en J van der Heijden 24 Willeraina ouder I A van Roeden en M M Kastelein Cornelia I ouders C W van Reenen en N Tuinenburg Teunis ouders J W Lakerveld en G van Harten Wilhelmina Potronella Maria ouders G H van Berkel en C A A Driesen 2B Francina oudersL Broere en H van Vlaardingeu Philihertaouders P Poldermans en M C Boers Jansje ouders J van der Klis en M vau Puffelen 26 1 Pieter ouders F L de Jong en A de floer I Betsy ouders D L Cats en F van Straten Pie ter ouders P de Jong en W M Wagenaor 28 Maria Wilhelmina ouders J Smient en J do Roos Lucas ouders A L van Oudshoorn en i Verloan OVERLEDEN 23 Dec N Alblos wed H J j Bok 71 j II m Rietveld 63 j C S vari Heijl 49 j 11 m P van Oudshoorn 57 i n m 25 F H Heijbrook 72 j M Kuipers huisvr van P van Alteua 79 j A Sch onderwoe d l m J F Roodhuijsen huisvr van J H Laffen 74 j A vau Klnijve 62 j y Lugnenburg huisvr van T de Gruijl 57 j 26