Goudsche Courant, woensdag 30 december 1891

t 1891 NO 4721 Donderdag 31 December GOUDSGHE COURANT t ISieuws en Advertentieblad tooor Gouda en Omstreken t e inzending v n advertentiën kan geschieden tot edn ur des namiddags van den dag der uitgave 5 REFMTE LIK OORAS A M van Nuunen hnUrr ran J ds Werk 76 j A J IJsselitein 78 j 10 m T van Loeuwen wed C Grsveitein 65 j C J van Kijswyk 71 j 27 J van der Valk 3 m A de Zanger 84 j H do Groot 84 i A E J Ellerman hnisvr van A Lugten 69 j G van Hofwegen 69 j J H M Voraobut 12 m 28 S van der Spelt 79 j l GEBOEEN Aart oudars J de Pater en J Poelman Cornelia ouders J de Graaf eu V Vwrman OVERLEDEN P Hofstede 73 j Vlist GEHIjWD C Tromp en W an den Berg Zevenhuisen GEBOREN Lyntje Anne Maria ouders F Klapwijk en S Paul Pieter ouders A Spekman en A Verhoef OVERLEDEN J M van den Dool 9 j 338 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Dinsdag 29 December No 2659 ƒ BOCÜ No H327 en 19007 ƒ 1000 No 20743 400 No 19066 ƒ 200 No 5209 9120 lil27 11784 1I8S6 en 13248 100 Prgzen van ƒ 65 82 2306 52 lU 7954 10667 13566 lé344 18774 62 2485 5213 8091 10704 13591 16351 18777 76 2604 5254 8107 10744 13612 16364 18870 87 2673 5263 8130 I076G 136 3 16619 18914 92 2675 5315 8140 10785 13727 16651 18966 129 2705 5330 8151 10982 13814 16668 19046 196 2706 5344 8171 11087 13822 16712 19096 238 2708 5347 8218 11114 13859 16800 19100 260 2785 5362 8236 11130 13865 16838 19120 308 2837 5406 8245 11156 13916 16858 19133 841 2848 5496 8369 11186 1396 16893 19135 358 2923 5548 8384 11189 13971 168V4 19162 402 2977 5572 £ 466 11229 13997 16955 19217 453 2993 5591 8478 11236 14014 16958 19239 495 3044 5633 8 32 1 243 14033 16987 19241 l 35 3065 5664 8508 11452 14129 17020 19266 693 3130 5702 8632 11477 14264 17071 19382 696 3132 5752 8641 11518 14302 17224 19389 706 3176 5778 8661 11618 14353 17229 19506 787 3193 5781 8737 11646 14421 17247 19581 809 3223 5800 87B3 11694 14434 17330 19677 827 3328 5848 8823 11742 144S0 17333 19678 871 3346 5860 8824 11845 14471 17345 19592 883 3448 6976 8891 11884 14508 17422 19600 918 3538 5977 8987 11919 14528 17430 19616 3570 6048 017 11962 14532 17467 19704 3579 6070 9067 12007 14579 17499 19738 1017 3556 6108 9099 12160 14612 17641 19744 1021 3828 6112 9112 12200 14616 17656 19791 1086 3651 6207 9157 12218 14625 17562 19816 1099 3652 6236 9306 1224U 14634 17573 19818 1213 3653 6261 9347 12243 14710 17574 19827 1234 3725 6348 9388 12253 14713 17621 19880 1240 3750 6598 9546 1ÏÏ82 14743 17625 19908 1290 3947 6565 9566 12290 14786 17627 19928 1311 3948 6747 9574 12300 14855 17639 19934 18344161 6755 9619 12412 14S94 17666 19975 1347 4224 6819 9679 12417 14902 17764 20012 1876 4262 6845 9700 124S6 14914 17771 20031 1402 4281 6906 9736 12511 14991 17774 20119 1406 4298 6922 9761 12547 15170 17819 20162 1411 4302 7037 9799 i2564 15283 17833 20182 1470 4307 7040 821 12630 15384 17889 20227 1472 4312 7068 9827 12633 15537 17896 20273 1579 4315 7117 9 49 12644 15625 17911 20296 1708 4338 7162 10012 12765 16883 17968 20329 1721 4343 7318 10019 120 = 0 1 9l 17988 204U 1723 4615 7436 10C u 12992 15983 18008 20424 1737 4558 746110096 13006 16037 i8062 2U445 1767 4626 7466 10103 13023 16046 18071 204641792 4634 7473 10155 13038 16049 18192 20498 1841 466U 76 7 10216 13107 16116 18213 20517 1869 4740 7638 10252 131 01 16145 18339 20626 1878 4766 7653 10312 13184 16151 18372 20631 1932 4827 7678 10361 13269 16156 18378 205491950 4865 7680 10414 13996 16215 18409 20562 2 19 49 7840 1043S 13S 5 1623 18421 20604 Ï070 5U66 7866 0450 13100 16242 18450 20743 2095 5121 7888 10452 13452 16256 18544 20812 Ï126 5133 7906 10507 13464 16259 18709 20891 1209 5180 7941 10594 13540 16284 18725 20928 2227 ADVËRTÊNTIËN Berallen van eene Dochter MeTTonw KER8BERGBN geboren tan den Adel Magelang 11 NoTember 1891 Kenige en algemeene kennisgeving Volgens ond gebraik met de OQDEJAARSAVOND Versche Wafelen Terkrijgbaar bg de Wed J C Sibbes op de GOUWE Bestellingen worden aan hais bezorgd en ten spoedigste ingewacht Mevrouw BOON STATION vraagt tegen 1 FEBRUARI een fatsoenlijke en zindelijke DIENSTBODE xMevr DE KONING MUNTING vraagt met PEBRUARI a e eene nette KELK E MEID als MEID ALLEEN Zich in persoon te vervoegen tusscheo 8 en 10 nre des avonds Peperstraat 246 Terstond g evraagfd EEN BEKWAAM ter Courantdrakkerjj van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Voor den Haag gevraagd tegen FEBRUARI in een klein gezin eene UETTE DIEITSTBODE als meid alleen Brieven franco onder letter D aan de boekhandelaren A P WITMA AR ZOON dtn Haag Door een gevestigd Arts met uitgebreide praktijk wordt tegen 5 rente 2 a 3 mille TER LEEN gevraagd met jaarlgksche aflossing Franco brieven onder Letter C D bjj de Boekhandelaren A KOK k COMP te Gouda Gymnastiek De ondergeteekende zal bij genoegzame deelname eenen CURSUS openen voor de vrjeen ordeoefeningen Donr van den Ctirsus 8 a 9 maanden Oefeningstgd Zaterdags middags van 5 6 a 7 nnr Onderwyzers die zich bg den Carsna wenschen aan te sluiten worden verzocht zich aan te melden bg den ondergeteekende H OUDERKERK Leeraar i d Gymnastiek Gouda 29 Dec 91 COKES Zoolang de voorraad strekt zijn aan de Stedeiyke Gasfabriek van Gouda COKES verkrggbaar a 43 ets per H L Voor bezorg of kloploon wordt 5 ets per H L extra berekend By directe afname van groote partjjen rabat De Directeur j j PB iys Gouda Snelpersdrak van Beinkman k ZootM J F Hernan Zn Tiendew verkoopen met het grootste succes de Bitter Cognac van G Dnmigny fils Co te Cognac GEVRAAGD met FEBRUARI in een klein gezin te 5c ioonhoven eene DIENSTBODE alimeid alleen gediend hebbende loon f 70 buiten wasch Brieven fr onder lett M bjj de boekhandelaars S W N VAN NOOTEN te Schoonhoven VOORBEHOBOHIDDEL TEGEIX IKFLUE Z4 Als voorbehoedmiddel tegen influenza wordt krachtig aanbevolen WARME WIJN bereid met van Vuuren s Bisschop ad 0 40 per fleschje waardoor men het nuttige aan het aangename paart Verkrijgbaar by de Heeren J F HERMAN Zn Lange Tiendeweg en Joh KLA ASSEN Boikoop A C A VAN vu UREN Pz OÜDENBOSCH H B Depóthoadera Apothekers on andere wederverkoopera genieten rabat EeltknobbelM Uoornvllex Huldeelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tjjd geheel verwgderd zouder de minste pyn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Pr M per flacon met penneel KO et Alléén echt bö B SCHOLTEN Coifleur Eisch de handteekening vcj A v ILlJuL DoctSALP sBAARD TINCTÏÏUR geeft de natunriyke kleur terng droogt spoedig op en wascht niet af Prijs f 1 20 per flacon Verkrggbaar bg I A CATSenJJ C eyTOF Bz te Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk z Dr Retau 8 ELFBEWABIKG Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gnlden I er die aan de verschrikkeiyke gevolgtn van deze ondeugd Igdt moet het lezdn de oprpcbte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgave dezer Courant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN De GOUDSCHE COÜB NT van 1 Januari 1892 versoüijnt op een morgen van NIEUWJAARSDAG en biedt alzoo een uitstekende gelegenheid aan tot het plaatsen van ITieuwj aarswenschen Meer en meer wordt het gewoonte het omslachtige rondzenden van kaartjes te vervangen door het plaatsen van een advertentie in de courant Belanghebbenden worden daartoe attent gemaakt op bovenstaand bericht BINNENLAJSTD GOUDA 30 December 1891 Bil js Spaar n Hulpbank vau t Goudsohe Dep van het Nut wurd in 1891 xn aXegA f 113114 50 in 65 7 Msten ternjsbetaBld ƒ 104636 63 in 2249 posten Do Hulp ink verleende 51 voorschotten tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 6650 In Ie iatoren te Woerden gehouden raadszitting werd besloten de oudo gasfabriek aan den publieken dienst te onttrekken en in eigen beheer te sloopen Iemand te Amsterdam die don schij n aannam alsof hij aan bloedspuwingen leed en dit reeds meermalen had gedaan om het medelijden op te wekken werd eergisteren gearresteerd wegens verregaand bedrog Zijn kunstmatige bloedspuwingen werden verkregen door te bijten op een met een roode vloeistof gevuld blaasje FEVlLLETOJ UU het SuUteh XXXI 121 Ik wil daarmede niet beweren dat hjj eenmisdaad moet bedreveil hebbon Je gaat te ver Alma antwoordde Unica Zelfs wanneer Kurt ginJs zich aan een vergrijp hadschuldig gemaakt kan hg dit met zijn eigen gewetenuitmaken wij hebben niet het recht rekenschap vanhom te eischen Ik moon wel aanspraak op dat recht te hebben zeide Alma Maar j kunt van dit recht alleen dan gebruikmaken als er bewijzen zijn Ik zou met Danielwel eens openhartig willen spreken ging Unica naeen oogenblik voort maar het stuit mij tegen deborst en bovendien mag hij niet meer hier komen Maar het kon op Buchenau plaats vinden merkte Alma op Door een toeval goed maar anders wensch ikhet niet Dan zal ik het toeval wat helpen zeide Almaglimlachend Ga je mede naar Buchenau Men zal zich herinneren dat ruim twee maandengeleden een bewoner van dan Duvelshoek te Amsterdam zpkeren W het boHenkansje van een erfenis van ƒ 17 000 is ton defL gevallen en hoe verkwistend hij daarmede omsprong Onze verwachting dat lie millioenenhee ï znoals hü in zgnbuurt werd genoemd eldia weder tot zijn oudenstaat van niet icapitalist zou lerugkeeren ia spoedigur in vervolHiijf gejpiua dan zich liet voorzien W heeft aan fijne sigaren hart en maagversterkingenvoor zich en zijn hofstoet if aau cadeautjes vanallerlei aard zijn geheel kakdlaal reeds belegd in dankbaarheid Vooral de l van Si Nieolaasmoet hem dagelijks handen vm geld hebben gekost Van zijn kortstondigen m UJioenontijd reaten denman slechts eenige onbetaald rekeningen plus natuurlijk de dankbaarheid v il den Duvelshoek neen er is noa iets hij hoeft ook nog e a grijzenhoed er een broek die he lang euUen sprekenvan de snel verslonden vetpotten van Egypte want vermoedelijk zullen zg worden afgedragen totdat aan tas houil glans noch beerl kheid meer is en d broek in flarden valt M Dr Schaepman schrijft aan het Centrum dat hij van lijd tot tijd dit blad weer uls spreekgestoelte hoopt te bezigen waarmee hij echter geen ander contact tusschen dit blad en hom bedoelt dan dat van een gaanden ep komenden gast Het onpersoonlijk optreden als redacteur acht hij n I minder goed vereenigbaar met het zeer persoonlijk optreden van den volksvertegenwoordiger althans in Nederland Tegenspraak ducht ik niot zoo schrijft Dr Schaepman verder wanneer ik meen dat het bespreken van sommige onderwerpen op dit oogenblik ook voor mij plichtmatig heeten moet Gg weet welke onderworpen ik bedoel Zij betrelfon allereerst onze beginselen en hun toepassing zij betreifen ook de dingen van den dag Over bet een en ander is zooals Nu vroeg Unica Ja het was niet mijn voornemen lang hier te blijven ik wilde maar een wandeling maken Wilt ge Kurt niet goeden dag zegïeo Als hij mij wenscht te zien dan weet hij datik hier ben Kom maak je gereed wij rijden terstond heen Als ik je vergezel dan blijf ik tot den avondbij je zei Unica en ze ging in haar kleedkamer entrok aan de bel Spoedig ik wil uitrijden z ide zij toen Vronibinnentrad Vroni haalde ijlings het benoodigde en begon baar te kleod n Mijnheer de graaf heeft mg gelast u te zeggen dat hij een paar woorden met u wenscht tespreken zeide zij terwijl zij de linton r ingschikte Unica wilde juist heden een ontmoeting vermijden Hot zal wel tijd hebbon tot heden avond zeide zij Mijnheer de graaf sprak van een dringendezaak antwoordde het meisje hij kwam straks uituw kamer Unica ontstelde zij herinnerde zich hot verdachte gedruisoh dat zij gedurende het gesprek met Alma vernomen had Uit welke kamer vroeg zij Uit het slaapvertrek Dus had hij geluisterd on opzettelijk want in dat slaapvertrek had hij mets te doen ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimts Bovendien worden alle Advertentiën g f a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt niot ophelderen dan looh verwijderen vau miarer staud noodig Ik besef ten volle dar Jeel zoo niot Hes hier afhangt van de wijze waarop dit doel wordt nagestreefd In twee woorden wil ik ü zeggen hoe ik meen te moeten schrijven Men heeft van raij noch kibbelarij noch twist noch iets dergelijks te verwachten Wat den slaap van hot verleden slaapt laat ik alapen Het is zelfs mijn voornemen niet de lessen van gisteren tot waarschuwingjvoor ket morgen te bezigen Ik wensch zaken te bespreken op zakelijke wijze Betoogen niet twisten overreden niet bestrijden Geen aanval op de meening van anderen bondige voorstelling van de eigen meening klare voorstelling van het verschil met die van anderen zij de regel Zij die mot raij van meening verschillen hebben geen persoonlijke vinnigheHen te vreezen ra iar het recht om een vrije onbesproken meening vrij en kloek te verdedigen haudhafif ik ten volle Ik sprak hier alleen over de wijze van strgden en iJi j o i dw jjial verder uit Je weiden DfféénewU ik nog zegsren ik geloof dat allo Katholieken in Nederland vereend behooren te staan wolke uiteenloopende raeeningen zij op t een of ander gebied ook mogen koesteren De hier bedoelde eenheid kan alleen door erustigon eerbied vóór en vrijzinnige eerbiediging vat de verschdlende meeningen worden verkregen en bevestigd wanneer men aan eigen meeningen volstrekte onderwerping vordert dan is die eenheid onbereikbaar en haar te vorderen guichelspel Do 17e algemoeue vergadering van den bond van Nederlandscho onderwijzers werd gisteren te Amsterdam geopend door den voorzitter des beatuurs den heer ïegelaar die de talrijke afgevaardigden welkom heette en daarbg weea op den bloei van den bond Aliens leden meer en meer kracht en steun zoeken in Verontwaardigd over deze handelwijze trad zg toen haar toilet voltooid was in de kamer van haar broec er wiens blik terstond verried ilat zij zich op een heftig tooneel raoeat voorbereiden Ga je naar Buchenau vroeg hij Alma heoft mij uitgenoodigd antwoorddeUftica Het zou mg aangenamer zijn als je hedenhier wilde blijven Hebt ge bijzondere redenen voor dien wensch Ik goloof dat het voldoende is als ik dienwensch uitspreek Dat wil met andere woorden zeggen je beveelt en verwacht dat ik zal gehoorzamen Ik kanniot goed inzien met wolk recht Ik heb u ge en wetten voor te schrijven maarevenmin beu ik geneigtl raijn wil aan dien vananderen te onderwerpen Alma schijnt dit niet tewillen beseffen laat zii met vergeten dat de uponbare meening over een dame scherper oordfelt danovor oen mao Ik weet dat zij slechts sredwongenmij haar woord heeft geaer eu maar Waartoe zeg je mij dit alles viel Unica hemin de rede Je hailt over een gewichtige zaak metmij te sprcktn eu in deze opmerkingen kan ik nietsgewichtiïs ontdekken Het zal u niet orbokend zijn dat Alma onshuwelijk weer wil verdasen terwijl het eerst bepaaldwas op over vier weken Ik wil at t daarbg zalblijven