Goudsche Courant, donderdag 31 december 1891

n De heer Boonziger zou voor het voorstel dor meerderheid stemmen De heer Sluiter wees op de twee hoofdpunten aan verschil tusschen de meerderheid en minderheid Do meerderheid neemt tot grondslag van de behoefte het zeer onzeker getal ïan 582 personen uit ZuidHolland die in de gestichten op 31 Dec 1890 werden verpleegd de minderheid acht het cijfer van 1 6 per mille van de bevolking veel meer bstrouivbaar Spr lichtte dit nader toe De heer Bichon van IJselraondo zotte zijn afwijkende opinie nader uiteen en betoogde o a dat er voof opheffing van t gesticht te Delft niet was te vreezen De beer Keratens was het met de commissie eens dat er op dit oogeublik slechts is te voorzien in de behoefte aaii 150 plaatsen en daarom kan hij zich wel vereenigon met t voorstel om de gestichten te Delft en Dordt te verbeteren want de provincie moet z i wel iets doen Met het subsidie voor een nieuw gesticht b j Delfi kan b j zich niet vereenigen Spr stelde voor roet 1 voorstel der meerderheid het subsidie van 100 000 voor het nieuwe gesticht bij Delft te doen vervallen en du overige punten van het voorstel daarop betrekking hebbende iu dien zin te wijzigen en voorts te bepalen dat Ged Staten worden uitgeuoodigd met het geiueontebostuur van Leiden voorloopig te onderhandelen over de oprichting en instandhouding van een buitengeaticht met paviljoensyeteera voor 150 Verpleegden 3e klasse onder Leiden nabij Zoeterwoudo en omtrent de subsidieeriog en voorwaarden een nader voorstel aan de Prov Statm te doen De beer Crena de Jongh deed nadur uitkomen dat de berekeningen van de meerderheid der commissie op onjuiate grondslagen berusten De heer Van Velzen bestreed nader do aanhangige voorstellen en pleitte ook voor buitengestichteu Na epliek van den heer Sluiter werd de discussie gesloten Het amendement van de minderheid op punt I werd verworpen met 41 tegen 19 stemmen waarna de andere amendementen werdru ingetrokken Het voorstel van de meerderheid werd daarna tangenomen met 42 tegen 18 stemmen Het voorstel van den heer Kerstens om punt 3 te doen vervallen werd verworpen met 65 tegen 3 stemmen en de overige voorstellen der meerderheid zouder stemming aangenomen Omtrent eene zwendelarij zonder wederga wordt in de Ba r Faierlond het volgende gemeld Het ZentroUtait root badplaatsen maakte den 3 October 1890 bekend dat de Ingenieur Bertsch in zijne krijtgroeve te Tölz iu Boveu Beieren eene zeer krachtige jodiumboudende bron had ontdekt waaraan de naam van Keizersbrou was gegbven Hierbg was gevoegd eene verbazend gunstige analyse naar het heette van een scbeikunilige te Maintt Onmiddelijk werd er een consortium gevormd hetwelk zich als commanditaire maatschappij vestigde onder de firma Kaiserquelle Job Bad Tolz M Schall C Bertech fc Co Daaraan word onder ndertn door een ingezetene te Muncben voor 20 000 mark deelgenomen In vakbladen tijdschriften en prospectusten werd zulk eene reusachtige reclame gemaakt dat het Kurhotel van Schall waarbij eene groote badinrichting wa aangelegd in bet afgeloopen seizoen najwelgks do lalrgke badgasten kon opnemen Ofschoon er vervolgent omtrent Bertsoh en zgne onderneming ongunstige geruchten in omloop kwamen bleven toch de geneeskundigen te Tölz voor de patiënten de Keizertbron als de krachtigste jodiurobron der wereld aanbevelen Maar juist toen een nieuwbakken scheikundige aan het oontortium had verkondigd dat zgne analyse waaraan hg zes maanden had gewerkt schitterend was uitgevallen ontstond er tnsschen Bertsch en diens zwager een geschil ten gevolge waarvan Bertsch werd aangeklaagd Toen nu ii December eene gerechtelijke commissie naar da Keizertbron kwam tien vond zij iets ander De geniale ingenieur Bertsoh bleek nu een eenvoudige metselaar te zgn die de bron had gefabriceerd door een ketel geiuld met eenige chemicaliën in een moeraasig bleekje te doen uitloopen Intusschen waren er in het vorige seizoen duizenden baden van twee mark aan de patiënten geleverd vele duizenden flosaohen mineraalwater verkocht vele centners joduimzeep ter markt gebracht De winst door de maatschappij Int dusver behaald wordt op 12 000 mark berekend Een bankier te Munchen ander een zeer voorzichtig man verlieat bij dien knak ruim 46 000 mark De bronnenfabriekant is voortvluchtig Naar men zegt bedragen de schulden die h j op zijne zaak had gecontracteerd over de 100 000 mark Boltealaodscb Overzicbt De Pranscho Kamer vereenigde zich root het door de Regcering goedgekeurde amendement van Faure waren om hem te helpen H j eindigde met de verklaring dat redding stellig afhangt van het vervnllen der bovenbedoelde taak De nieuwe Spaansche iu en uitvoertarieven zgn volgens oen Reuter telegram door den ministerraad te Madrid vastgesteld en zullen op 1 Januari openbaar worden gemaakt Hrt minimum tarief zal worden toegepast op de landen die handelsverdragen met Spanje hebben gesloten In het tegenovergestelde geval zal het maximum tarief gelden Gelijk bekend is verkeercn Nederland en GrootBntannie tegenover Spanje in een bijzondere positie In onze handelsovereenkomst met dat land die eerst 30 Juni buiten werking treedt is voor Nederland behandeling op den voet der meest beitunstigde natie bedongen doch er is geene uitdrukkelijke bepaling betreffende de invoerrechten op Nederl goederen zoodat op bijzondere voordeden welke Spiihje b j eenig tractaat aan andere mogendheden mocht hebben toegestaan door Nederland geen aanspraak kan worden gemaakt wanneer de overeenkomst waarin die voordeden zijn gestipuleerd buiten werking treedt Echter kende Nedfrland aan Spanje byzondere voordeelen toe en kan daarom toepassing van het laagste Spaansche tarief dat voor de naciones convinedos geldt tot 1 Juli 1892 bedingen Tot zoolang zal dus ook wel het thans bepaalde minimumtarief voor Nederlandsche goederen worden toegepast FOsa ER jj B3sr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft eer maand December 1891 welke door tusschenkomst van het postkantoor Gouda terug te bekomen zijn Wed van Sehaik Amsterdam C W Broekhuizen Amsterdam Brunt Saniore Gouda Smit Rotterdam J W Veriemans Parijs en W H M Pels Rustenburg Afrika Van WADDINGSVEEN C Wisbroek Rotterdam Gouda 29 Dec 1891 De Directeur van het Postkantoor VOBSTEB KEL ii lSGEVIi G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat van de geldleeuing in 1887 aangegaan ten behoeve dor Gasfabriek dezer Gemeenter ter aflossing uitgeloot zgn de obligatién Nos 35 49 73 78 betaalbaar bg den Gemeenteontvanger na 1 Januari e k Gouda den 29n December 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOBN De Secretaris VON STERNBACH L S PËTROLHUM INOTEEKlJVGK van de Makelaars Oantzlaar SchalkwUk te RoUerdsm De markt was heden onverani erd I ioa Tankfust ƒ 8 Geïmporteerd fust 8 10 Januarilevering ƒ 7 85 Februari levering ƒ 7 40 Maartlevering f 7 30 April Mei Juni enJulilevering 7 25 Augustus levering 7 30 September temberOctober November en December levering ƒ 7 40 338 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Woensdag 30 December No 16075 25000 No 9970 ƒ 2000 No 1084 ƒ 1000 No 12906 16006 en 18698 400 No 8685 15228 17140 en 20074 f 200 No 19244 en 20615 ƒ 100 Prgzen van ƒ 66 16 2340 444S 6797 9150 18414 16179 17782 86 2849 4452 6827 9201 12487 16199 17781 44 2379 4453 6887 9236 12656 15211 17827 51 2397 2463 6921 9285 12667 16260 179U 91 2447 4636 6972 9316 12575 15387 17940 93 2463 4584 70Ï7 9338 12699 16389 17961 119 2487 4619 7050 i370 12606 16442 18025 186 2508 4685 7105 9875 12612 16454 18089 228 2540 4647 7122 9434 12629 15668 18106 289 2638 4648 7131 9478 12761 16605 18127 303 2660 4661 7157 9482 12806 16642 18205 326 2698 4668 7171 9690 12850 15663 18296 866 2784 4726 72 6 9596 13008 16733 18342 369 2794 4784 7252 9765 13020 15798 18414 aaueeusJuiting en bet gezamenlyk optreden voor de gemeenschappelijke belangen Hij spoorde allen aan toch het doel van den bond niet uit het oog te verliezen dat is do leemten en gebreken van het openbaar lager onderwjjs aan te toonen te trachten verbetering te brengen iu het lot van den onderwijzer en meer zelfstandigheid m de maatschappij te bekomen De diensten toch die de onderwijzer aan de gemeenschap bew jst geven hem recht op eene zelfstandige positie Naar aanleiding van het gebeurde te Puttershoek en Heiloo waar zijnsinziens de onderwijzers onrechtvaardig uit hunne betrekkingen waren ontslagen raadde h j de aanwezigen aan om worden deze ODdurw jzersplaatsea vacant geen van allen te solliciteeren Uit het jaarverslag van den algemeenen secretaris bleek o o dut b j een onderzoelc naar onderwijzer en onderwijzeressen die zonder betrekking waren velen hunner klaagden over de wgze waarop dikwijls de benoeming geschiedt Een adres aan ïedeputeerde Staten van Noord Holland tot vernieiiging van het bekende raadsbesluit van Heiloo had geen succes een zelfde verzoek is thans aan de KouinginBegentes gericht waarop nog geen antwoord is ingekomen Uit de rerslagen der afdeelingen sprak een opgewekt leven In vele werden pogingen aangewend tot verhooging van salaris Slechts enkele afdeelingen als Delft en Schiedam klaagden over geringe toeneming van het ledental Daartegenover staat dat het getal afdeelingen klom van 20 tot 70 en dat der leden van UU tot 2328 met 100 algemeene leden De penningmeester deelde mede dat de inkomsten ƒ 1614 de uitgaven 1970 hadden bedragen en het tekort tan ƒ 356 gedeeltelqk door vrijwillige bijdragen gedeeltelijk door rentelooze voorschotten was gedekt Door eene kleine wijziging te brengen in het huishoudelijk reglement noodzakelijk geworden door de snelle uitbreiding van afdeelingen en eden zal getracht orden de uitgaven met de inkomsten te equilibreeren Het foUc bUul orgaan der vereenigiog Volksonderwijs maakte naar aanleiding vau het voornemen van dr B A KoUewgn tot het beleggen eener vergadering van hen die althans in hoofdzaak instemmen met de overwegingen en wenschen ten aanzien eener Tereenvoudigde spelling door hem uitgesproken de opmerking dat tegen het bijeenkomen van zulk eene vergadering niemand bezwaar kan hebben Zelfs de meest behoudende op taalgebied kan daarover gerust iqn want soo er al eenstemmigheid verkregen worde niet over de wenschelijkheid maar over den aard der vereenvoudiging daarmede is deze zelve nog niet ingevoerd Zeer juist is het van den heer Kollewijn gezien dat voor het slagen der vergadering bovenal noodig is geen overdreven eischeu te stellen en eensgezindheid Minder heeft onze sympathie wat hij als voorbeeld van niet overdreven eischeu noemt Gelukt het om eens iets te noemen ont den last van de verbindings x en de moeilijkheden die betrekking hebben op mannelijk en vrouwelijk geslacht op f of er o of 00 on of êck vau den hals e schuiven dan reeds zullen wij met voldoening kannen getuigen een paar flinke schreden in de goede richting te hebben gedaan Ons gaan die eiachei ten minste reeds veel te ver indien de bedoeling is het verschil tusschen d geslachten in de bnigingsvormen en bij de bezittelgke Ik geloof dat bet aan Alma moet overgelatenworden Neem je het op voor mgn tegenpartij Voor zoover je een dwang wilt uitoefenen waarop je geen recht hebt ja Dan zal ik ook nw huwelgk uitstellen Met welk rdcbt Als hoofd der familie Von Hohenhansen Werner zal daar waarschijnlijk geen genoegenmee nemen Wanneer ik geduld moet hebben om een gril dan zal ook Werner moeten wachten het it deschuld van Alma je zult het haar wel willen meedeelen Ge waart straks in de bibliotheek vervolgdede graaf tcrwgl hg een anderen kant uitzag hoelang hebt ga u daar opgehouden Ik wilde een boek halen op je onderhoudmet den jager sloeg ik aanvankelijk eeen acht Maar je hebt je nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen en zijt gebleven tot jager zich vurwgderde Een mooie rol die van luistervink I Kurt ik wil dat niet hoeren zeide U nica verontwaardigd ik heb het recht een boek uit debibliotheek te halen maar wat geeft je het recht in mijn slaapkamer te sluipen De graaf wa doodsbleek geworden maar terstond was dit weer voorbij Wie heeft je ge d dat ik daar wa vroeg hij Vroni Dan zal ik haar wegjagen e n persoonlijke voornaamwoorden te doen vervallen daardoor ontneemt men het schilderachtige aan de taal en gelukkig wordt toch ook nog niet door iedereen in de spreektaal zoo slordig met de geslachten rondgesprongen als juist in de provinciën Holland veeltijds geschiedt Ook moge er tegen het het vervangen van sch als sluittetter door s geen bezwaar z jn moeilijk zouden wij er ons mede kunnen vereenigeu m t vervolg te schrijven srandor srap sr jvoD enz Met deze opmerkingen beoogen wij niets meer dan door een paar voorbeelden aaii te toonen dat de deelnemers aan de aanslaande vergadering inderdaad zeer bescheiden eisohen moeten stellen willen z j eenige kans van slagen hebben Een der meest interessante zaken op di tentoonstelling te Chicago zal worden ile afdeeling OorlogeMarine Echt Ameriknansoh gedacht is men daar bezig een model op w ire grootte te bouwen van een der nieuwste kolossen der Amerik Marine en wel van het kust verdedigingsschip Indiana Deze bodem ea haar zusterschip da jMassaobnsetts worden gebouwd op Cramp s Shipyard te Philadelphia terwijl een ander van gelgke afmetingen de Regon aan de werf der Union Yron Works te San Francisco op stapel staat Alleen om dit monster model tegen den golfslag van het Michigan Meer te beschermen waarin het komt te liggen wordt een golfbreker en pier van 9011 voet lang 30 voet breed en 12 voet hoogte in het meer gebouwd Het model is 348 voet lang op de waterlgn 69 voet breed midscheeps eu 14 voet hoog boven de waterlijn Het rust op een in het meer aangebrachte fondeering van steen en zwaar hout Aan boord zullen zich o a bevinden 4 stuks 13 duims 8 stuks 8 duims en 4 zes duims stukken geschut en bovendien nog 34 andere kanonnen van kleinere afmetingen voor verschillende doeleinden Beneden de waterlgn wordt het model nog over eenigen afstand doorgebouwd door middel van ijzeren platen daar anders bij laag water du fundeering zichtbaar zou worden Het dekhuis rust op het opperdek tusschen de torens voorde 13 inch stukken De geschuttorens worden geheel voorzien van de inrichting voor het laden richten en op en neer laten gaan der stukken Aan iedercu hoek van het dekhuis komen de geschuttorens voor de 8 duims stukken geheel compleet in Working order evenals de 6 duims stukken die op vooruitaoriugende plaatsen meer naar het midden van dit dek zgn aangebracht alles geducht gepantserd Onmiddellijk acht r den voorsten geschuttorsn staat de zoogenaamde military tower Deze heeft eenigszins den vorm van een vuurtoren doch wat spitser toeloopend Op on l van da hoogte is een pUtvorm en boven aan den top eveneens waarop de stukken voor sneivuur zijn aangebracht Onder in dezen toren is de plaats van den commandant van het schip gedurende een zeeshig daarin z jn aangebracht een telegraaf spreekbuizen stuurtoeatel elecirische sehcU n enz alles voor den commandant om zijne bevelen tot elke plaats van het schip ta kunnen overbrengen Over het geheele dekhuis loopt de brug midscheeps aan het vooreinde is de kaarteukamer Overigens is het geheele dek ingericht met de I Met je verlof daar hebt ge het recht niet toe Ik heb Vroni in dienst genomen We zullen zien Wie mg niet bevalt die duldik niet in mijn hui Ik heb aanstonds na m jnterugkeer ontdekt dat er reeds voor mijn aankomsteen komplot tegen mij gesmeed was waarvan Daniëlen Hacken de aanvoerders waren Je hebt Hackertgehoord is er een dollere aanklacht te verzinnen Maar alt dit slecht logens waren waaromhebt ge hem dan niet de deur laten uitwerpen Dat zou schandaal hebben gemaakt wellichteen kloppartg en van zulke tooneelen houd ik niet Maar laat hg zich in acht nemen zgn bewering opeen andere plaats Ie herhalen ik zou hem tgd engelegenheid geven om er in de gevangenii over naIe denken En ik verwacht van u dat ge zoo verstandig zult zgn aan die lasterpraatjes geen geloofte schenken en er met de familie Buchenau nietover te spreken liefst zou ik zien dat ge heden hierbleeft Ik kan niet ontkennen dat het tooneel mgheeft geagiteerd Ik heb aan Alma mgn woord gegeven antwoordde Unica kortweg Én waarom zouden de chenaus van die onbeschaamdheid niet mogenvernemen Omdat ik het niet wil En als Hackert er openlijk over spreekt Hg zal dat niet wagen I Nu adieu tot van avond I zei Unica en gingbeen benoodigde ankers lieren reddingsboeien enz verder zal het schip met een groot torpedo net en bijbehoorende uithouders voorzien zgn om de wijze van bescherming van een dergelgken bodem tegen torpedo aanvallen aanschouwelijk voor te stellen Onder do fuudeering van bet model bevinden zich pneumatische afvoortoestellen nog is aangebracht een wa prdichte bak 9 voet diameter en 8 voet diep wiiarin nl het vuile water enz van het schip wordt verzameld Door middel der pneumatische ejectors wordt dit water door pijpen naar het hoofdriool in het tentooustellings park afgevoerd I e ventilatie geschiedt door middel van de schoorsteenen en den ffrailitary tower Door midilel van twee ventilateurs wordt versche lucht in geleidingen geblazen die op vrrsohilleude plaatsen van hel schip uitloopen Deze versche lucht kan afgekoeld of verwarmd worden al naar het noodig zal zijn gedurende de tentoonstelling Het geheele schip wordt electrisoh verlicht door het electrisch station van de tentoonstriling Het schip wordt geheel bemand als een werkelgk oorlogschip Het dekhuis is ingericht om deze bemanning tot woning te verstrekken zoodat men feitelijk het geheele leven aan boord van zulk een monsterschip te zien krggt Do Provinciale Staten van Zuid Holland hielden gisteren een buitengewone vergadering ter behandeling van de zaak der krankzinnigengestichten De mee iierheid van de commissie bolast geweest met het onderzoek stelde voor lo geen gelden uit de provinciaio fondsen beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van krank zinnigengestichten in de steden on alzoo de voorstellen van Ged Staten betrekkelijk de verbouwing en uitbreiding van de stadsgostichten te Delft en Dordrecht niet aan to nemen ïo aan do gemeenten Delft en Dordrecht voor de verbetering welke in geen geval uitbreiding mag worden der aldaar bestaande gestichten een subsidie vau 50 pet in de noodige koeten te verleenen 3a aan de gemeente Delft een subsidie te verleenen van ten hoogste 1 ton in do kosten vau oprichting van een buitongesticht met toepassing van het paviljoensysteem voor 150 krankzinnigen De minderheid der commissie stelde voor lo zoowel voor verbetering als voor uitbreiding der be staande gestichten te Delft en Dordrecht subsidie van hoogstens 50 pCt in de kosten te geven met bepaling dat de aitbreiding voor elk dier beide geslichten zich niet verder mag uiutrekken dan voor ten hoogste 100 verpleegden 3e kl boven de thana vastgestelde maxima en 2o aan Delft een subsidie van ten hoogste 1 ton te geven voor een nieuw buitengesticht met paviljoen systeem voor 150 krankzinnigen De heet Van Velzen bad uit het rapport der commissie de overtuiging verkregen dat de laak op dit oogenblik niet voor beslissing vatbaar is en stelde I daarom voor de zaak naar de afdeelingen te renI voyeeren De heer Buys komt daartegen zeer ernstig op Het voorstel Van Velzen wordt hierop verworpen met 39 tegen 21 stemmen De heer Neeb besprak uitvoerig het rapport en lichtte hot standpunt der minderheid van de oomI missie toe De graaf stampte met den voet van woede ging naar zijn schrgftafel opende een lade waaruit hq een flacon nam die een heldere vloeistof bevatte n sloop in de slaapkamer zgner zuster Niemand bemerkte hem Unica wat met Alma weggereden en Vroni was in den tuin Toen hg de slaapkamer weder verlift was zgn gelaat doodsbleek XXXII De tgdingen die Theodoor Eomberg schriftelgk had gezonden luidden ver van gnnsti het huis Hackenberg en Schmidt stond op het punt van failliet te gaan maar Theodoor hoopte nog altgd en stelde om die reden zgn terugreis uit Maar intussehen werden de kwade geruchten omtrent Hackenberg en Schmidt meer algemeen en aan de beurt spri k men er reeds van dat Somberg en Zoon er in belrokken zouden zijn De inbraak leverde ook stof tot onaangename gesprekken natuurlijk had het gerucht Ie gestolen som aanzienlijk vergroot en het kon niet uitblgven dat enkele crediteuren ouder zulke omstandigheden bet verlies hunner vorderingen vreesden Wordt vervolgd bepalende dat het toltarief eerst op 1 Februari 1892 in werking zal treden Vervolgens word de tariefwet in haar geheel met 396 tegen 112 stemmen aangenomen He Kamer heeft het amendement hetwelk tijdelgkcn invoer toestaat aan mais bestemd voor het vervaardigen van alcohol en stijfsel voor uitvoer bestemd gesteund door de regoenng en ondanks den tegen stand van den rapporteur Jen heer Méline met 263 jtegen 222 stemmen aangenomen j De regeering zal een wetsontwerp indienen om haor do raaohtigiugeu over één twaalfde der begrooting in afwachting van hore vastsielling te beschikken Veel drukte wordt neg steeds in Frankrijk gemaakt over bet geval Chaduurne Uit do interpellatie door den afgevaardigde Milievoye to den minister van binnenlaiidsche zaken gericht blijkt hoe bezorgd men zich in Frankrijk maakt over den inbreuk op het Berlijnsche verdrag die door de Bulgaarsoheu ministerpresident Staiibouloff zou zijn gepleegd Gevreesd wordt dal dit een eerste slap is om die capitulaticn geheel op zij te zetten en de Franscbe regeering gevoelt zich verplicht uit naam von Europa hiertegen op te komen Dit was de beteekenis van het zeer toegejuichte antwoord van den minister Ribot Bulgarije mag zeide hij als deel van het Turkscbe rijk geen vreem delingen op eigen geza uitzetten en geen enkelen dergclijken maatregel nemen zonder medewerking der consuls Die medewerking was niet gevraagd De correspondent was verbannen zonder dat de Franscho zaakgelastigde verwittigd waa De Fransche regeering in volgens de verklaring van den minister besloten zich voldoening te verschaffen Rustig blijft Bulgarije die bedreigingen uit de verte aanzien Onder warme toejuichingen is prins Ferdinand door de Sobranja ontvangen toen hij de korte troonrede kwam houden waarmede do Kamer gesloten werd en waarvan de telen raaf verslag gaf Op een hengelijk verschijnsel werd daarin door den vorst gewezen nl op de omstandigheid dat de begrooting voor 18 1 met omstreeks 82 500 000 frs zonder oen tekort zal sluiten De groote Duitsche werkstaking der boekdrukkersgezellen schijnt thans in hoofdzaak geëindigd en wel met de nederlaag der gezellen Hunne leiders verklaarden althans te Berlijn en Leipzig iu het bondsbureau der vereenigde patroons dat do werkstakendon bereid zgn den arbeid onvoorwaardelijk to hervatten Hiermede is aan de algemeene werkstaking de kop ingedrukt daar Berlgn en Leip zTg de grootste boekdrukkersstedeu van Duitschlaud zgn Men raamt het geldelp verlies dor gezellen dopr de werkstaking op 760 000 M De werkstaking duurde slechts acht weken niettegenstaande er bij den aanvang werd beweerd dat de kas voor 4 g maand zou strekken Van ernstige beteekenis is het nog altgd dreigend conllici tusschen de Vereenigile Staten en Chili naar aanleiding van het voorgevallene met de raatrozen der Baltimore Zeer oorlogzuchtige artikelen tegen Chili bevatten bgna alle Noord Amerikaansche dagbladen Zij weten te verhalen van gverige werkzaamheden b j de departementen van oorlog en marine waar men het uitbreken van een oorlog onvermijdelijk zou achten Gelukkig echter worden van andere zijde deze alarmeeronde geruchten en berichten krachtig tegengesproken Een medewerker van de yea Fori Herald hod een onderhoud met een der ambtenaren van het mi 1 nisterie vau marine die ten stelligste verzekerde dat de regeering der Vereenigde Staten geen vijandelgke loebereidselen tot heden maakte en geenszins dacht aan een maritime demonstratie waarvan men het voornemen aan haar toesohrgft Er zgn sceptici die aan deze verzekeringen geeiierlei geloof slaan en meenen dat de Amorikaanscbe regeeringspersoiien slechts zulke vredelievende verklaringen aan den dag leggen om ingeval vijandelgkbeden lussohen Chili en de Vereenigde Staten uitbreken Chili alleen daarvoor verautwo rdelyk te stellen Daar men omtrent de moraliteit der Noord Amerikaansche staatslieden in zake politiek geen hoogen dunk bezit dank zg de droeve ervaringen op dit punt zieu velen in hel oorlogsmisbaar der Vereenigde Staten niets anders dan een p olitieke manoeuvre van den staats secrelaris Blaine die Joor deze uitbarsting van chauvinisme hoopt zgn kansen bij de sanstaande presidenisverkiezing te verhoogou Intusschen wanhoopt men nog niei of ten slotte toch het gezond verstand te Washington zegeviert zoodat al het chauvinistisch briesen en bruischen op stuk van zaken blgkt te zijn niets dan een storm In een glas water In het Portttgeesche HoogerhAis sprak de minister van financiën de zekerheid uit dat het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven beieikt zou warden door bezuinigingen eu door het doorzetten van de inning der directe belastingen welke tot dusver slechU gebrekkig had plaats gehad De minister voegde er b j dat zijne collega s allen eensgezind