Goudsche Courant, donderdag 31 december 1891

i Goedkoop Solied Elegantl Gangb aarste SÊ modellen p f I 1 AI BION f Si JEC FBANKUir p dnUi l 44 WaONEB Isr i l 8TBÏHAN dmUnl LINCOLN B p lorijn S Verkrggbaar te Qouda bij den Heer G A B iU TKI NGPJl Korte Tiendeweg D 17 J VV E van EDE van der PALS Markt A 107 hreet bij M E Y E D L I C H Versaud fceKcbUft Leipzig PJigwitz KRAEPELIEM U HOLM S Eikel Cacao Aan b voicn oor il H Genees en Scheikundigen Bekr met Gouden en Zilveren Medailteü Voedzaam Versterkend en Aangenaam van Smaak Het melk gekookt leer aan te bcTelen Toor dagelljksch irebrulk bi J kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen Het water toebereid M z j als KPneeKkniihtlge drank nitstrkeud bg diarrhie ook Toor ZDigeliueen en kleine kinderen De echte Elkel Cacno Tan Kiaepelien Hplm is aloui verkrijgbaar in Tierkante bnssen Tan Kgr f 1 70 Kfr a f 0 90 en Kgr a f 0 60 ToorzienTan Etiqaet waarop ncTenstaand fabrieksmerk en de handteekening Tan de fabnkanten m f KRAFl FLim en HOLM te ZEISl Fabrlskamark 1 8SS 8812 4791 7416 9776 130SQ 1681 0 18467 4SU 849 4b43 7438 9819 13059 15809 18481 46S 2854 4886 7441 9934 13074 H814 18616 469 2 73 4947 7461 9965 13077 15822 18558 486 2879 4992 7456 9972 13320 15879 18586 524 2919 5083 7487 i0097 13334 16160 18668 542 2928 6104 7510 10141 13378 16210 18587 663 3013 6129 7606 10217 13483 16214 18715 627 spec 6168 7644 10432 13498 16243 18741 640 3078 6231 7648 10538 13505 18263 18818 745 3121 6319 7652 10642 13523 16268 18879 755 3199 5361 7722 10665 13526 16276 18949 864 3244 5352 7861 1G695 13636 16305 19083 880 3261 5868 7959 1U746 13556 16320 19129 900 3300 5466 7978 10798 11675 16335 19142 907 3806 6501 8013 10815 13596 16379 19171 913 3316 5533 8040 1U837 13597 16413 19199 916 3383 6567 8111 10871 13624 16451 19207 942 3384 6693 8115 10923 13656 165J6 19224 976 3409 5601 8128 10941 13673 16652 19359 984 3423 6736 8206 10944 t3849 16632 19421 987 3432 5766 8260 10962 13854 16782 19440 1026 3503 5805 8276 1U12 13861 16759 19691 1050 3507 5847 8299 11193 14070 16807 19595 1077 851S 6868 8311 1 1228 14151 16869 19657 1147 3iS4 6904 8336 11365 14155 16383 19705 1159 3b25 S906 8349 11409 141 8 M963 19746 1163 3654 6017 8375 11281 14180 1702 19832 1227 3667 6058 8420 11567 1423 17076 19862 1244 3672 6090 20968 11606 14273 17098 19876 1877 3675 6130 b450 11648 14279 17121 19906 1319 3682 6196 8492 11702 14309 17128 19969 1415 38S3 6226 8499 11714 143 9 17166 19964 1435 3850 6254 8637 11761 14369 17251 20042 1446 3 63 6268 8671 11796 14475 17283 2010S 1486 3886 6336 8685 11811 14478 17389 20193 1493 39B6 6425 8704 11891 14491 1788 6 20214 1694 4045 6441 8707 U93S 14518 17412 20218 1695 4050 445 8712 11939 14517 17416 20223 1718 4066 6461 8758 11944 14518 17474 20308 17+5 4158 6464 8765 12011 14698 17477 20427 1982 4173 6479 8779 12088 14790 1749S 2052i 8036 43QS 6602 8899 13121 14912 17670 20568 8139 4309 6672 8927 12168 14916 17 20609 17596 20658 8262 4367 6608 8950 12185 14920 1273 4368 6654 102 12334 15003 17622 20682 2S0S 4413 6743 9114 12410 15 46 17731 Z0696 ADVERTENTIÊN Heden ontTing ik de tree ige tijding dat mgn gehefde zoon KAREL JOHANNES op den leeitgd Tan 42 J aren Samr rang orerleden 18 Wed L A KEbPEB geb Stortzeb Goada 29 Dec 1891 Bezoeken ku nnen rtiet wc den fiigaraeht M v d BUEGeii200H BANKETBAKKERS MARKT 07DEJAAIIS A70NB Toorhandeh versche APPELBOLLEN Sausijsbroodjes Roomsoesfn Differente GEBAKJES eh BRÜ8SELSCHE BOOMWAFELS enz enz flljl¥ii van J F Herman Zn Tiendew Is Krachtig Vertrouwd en Zacht Ze te gebruiken ib ieders belang Uit de hand te koüp uain eboden om Februari te aanïaarden Een Toor een WASSCHEBH zeer doelmatig ingericht Gebouv met annes Woonlmizen in een weWarende plaats waar geen bleekery bestaat alles nieuw Tusscheupersonen komen met in aanmerking Brieven fr onder No 2162 aan het bnrean van dit blad lilJl I ir Handelaars in Wijn GËD18TELLEEKI enz Crabeliistraat 264 De ondergeteekenden hebben de eer het geachte pnbliek mede te deelen dat z j ruim gesorteerd zgn zoowel in de zeer goedkoope aU m de meest fijne WIJN en COGNAC800ETEN Onze prgzen zgn zoo laag mogelgk gesteld en gebaseerd op Terkoop a contant Bordeaux Wynen van af O 60 Portwgnen 1 Madera O 90 per flesch Champagne 1 25 l Cognac I 20 Beleefd noodigen wy uit eene proef bestel I ling te nemen en onze Wijnen en Cognac tevergelijken met t we tegedwoordige Volledige Prgs Conranten worden gaarne verstrekt Van Frankenhuijsen Co Gouda T n K BsiNEiiAN Zoon FEMSCHE STOOMVERVEEU Chemische en Zwitsersche Wasscberij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vanalle Heerenen Uamesklee ingstukken ookalle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpeu met n enwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kasten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHEI K en Zn M 1 Markt Gouda