Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1892

Heil en zegen toegewenscht B DB in JONG Tapgten Het compliment van den dag aan Begunstigers en Stadgenooten van J A BLOM Sn Echtgenoote Turfmarkt H 234 Het Compliment van den Dag P VAN DAM Gouda 1 Jan 1892 Spieringstraat Gouda 1 Januari 1892 Onder dankzegging voor bet zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nienwe Jaar mjjne Begunstigers en Vriendeu zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe mjj verder in ÜEd gunst aanbevelende UEd Dienaar ö P vjIn der kleun Gouwe Heil en zegen toegewenscht aan alle mijne Begunstigers Vrienden en i Bekenden 6 J HEETMiiLN Alle Begunstigers en Vrienden heil en zege toegewenscht door 1 1 j C VAN VELZEN Vischafslager Het compliment van den dag aan onze Begunstigers Vrienden en Bekenden L M DB GOEDEBEN en Echtgenoote Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle zgne Vrienden en Begunstigers N VAK WIJK Houtmansgracht Metselaar V ê van § ceXe Oosthaven De ondergeteekendeo brengen bjj dezen hunne Heilwensch van den dag aan hun geachte Begunstigers zoo bfftnen als buiten deze stad en bevelen zich bg voortduring beleefd aan A BBINKMAN ZOON Het Compliment van den dag aan alle mijne Vrienden en Begunstigers B W VAN DE PAVOOBDT Korte Tieudeweg Ïapgt Magazgn Alezander 7on Lom Bierbrouwerij hiit DUBBELE ANKEB P F Mjjne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zgn de beste heilwenschen toegebracht door M PEETEBS Jz GotmA Wijdstraat P F Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen T BUIS Timmerman Spieringstraat No 78 Bö de intreding van het Nieuwe Jaar wenscht ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel zegen Hen dankende voor de genoten gunst in het verschenen jaar zich opnieuw minzaam aanbevelende N M ENGELBBEGT Haagsche Brood en Beschuitbakker Tegenover het boitenland staan wg aan den TOOiaTond Tan groote veranderingen welker gevolgen nog niet te overzien li a Voor politieke verwikkelingen behoeft ons kleine land niet zoo zeer t vreezen van dien kant ziju wj tamelijk gerust De nagver der groote mogendheden is een waarborg voor de onafhankelgkeid der kleine staten Ieder begrjjpt dat wij meer betoog hebben op onze handelspolitiek De midden Europeeschfi handelsrerdragen zullen bier te lande bun invloed doen gevoelen Frankrjjk en Spanje hebben hunne tarieven in protectionistischen geest gewjjzigd en onze overeenkomst met die landen loopt dit jaar ten einde Wij zullen met die veranderde omstandigheden rekening dienen te houden Moge het geUikken daarbij ons handelsbelang te behartigen zouder ontrouw te worden aan de vrgzinnige beginselen die voor ons de beste gebleken Z ju Voorzeker veel I ü er nog te verbeteren vooral met het oog t op de zware concurrentie die onze landbouI wera met het buitenland hebben vol te houden Doch het steunen op eigen veerkracht is beter geneesmiddel dan protectie ten koste van het algemeen De Europeesche vrede schjjnt vooreerst wel gewaarborgd Hoewel de toenaitering van Busland tot Frankrijk te denken geeft zullen de treurige toestanden in het Czarenrijk dit jaar althans oorlog onmogelgk maken Daarenboven de volken zelven deinzen meer en meer terug voor den storm dien zg zouden ontketenen indien zij aan hun hartstochten toegaven De gewapende vrede zal dus dit jaar voortduren miilioenen zullen weder aan krggstoemstingen worden besteed doch dit verlies aan kapitaal is toch verre te verkiezen boven de onberekenbare rampen van den oorlog Met moed gaan wij dus het Nieuwejaar te gemoet Moge het voor ons allen voor stad vaderland en de geheele menachheid een gezegend jaar zijn Wg eindigen zooaU wij begonnen onzen lezers heil in 1892 BINNENLAND GO0DA 1 Jannari 1892 Heden herdenkt onze geachte Stads architect da heer Laendert Borgersdijk den dag waarop hij róór 25 jaar zgne betrekkiag aanraanlde Had man bij igne benoeming groots rervschtingen ran hem met alle gerustheid kan warden geconstateerd dat hij deze in geen enkel opzicht heeft beschaamd maar daarun rolkomen beantwoordde Vergelijkt men het Gouda van heden met dat ran rroager dan bespeurt men allerwegen groote rooruitgang en rerbetering ook wat het aiterlyk der gemeente aangaat naast tal ran particuliere woningen zyn rerscheidene stadj gebouwen rerresen die een sieraad onzer gemeente Itlogen heeteo Hat spreekt ranzeif dat bij Ik gevoel mg sedert eenige dagen niet wel aide hij het klimaat lijkt mij niet Out o nor Amerika tentg antwoorddeBoaiberz Keen antwoordde de graaf eerst wil ik betmet Italië beproeven Ik zou roor mijn rertrek denverkoop mijner kuoatreiuaeting wel Vereflbnd willen zien Ik heb gedaan st ik kon zeide de bankier maar wij moeten orergaan tot publieke reiling En wanneer lail die plaats Hndenf Oref Vier wéten Zoolang kan ik niet wachten ik zou liererbetten dan morgen op reis willen gaan Maar u hoefi er niet b j tegenwoordig te zijn en ik tend u het geld na dat u wenacht Ik iril u een ander roontrl doen Keem daverzameling over roor den prys dien de taxateurbepaald heefi n beititl mg het geld in bankbiljettan uit of in wissels op Londen Mocht de veilingmeer opbrengen dan la het overschot uw eigendom en anders pas ik b j Thans zag Theodoor ran zijn papieren op ttiet een veelbeteekenenden blik op zyn rader Ik zou bet gaarne do zeide de bankier alsik zulk een aanzienlHLe som missen kon Maareea zeer groot gedeelte ran mijn kapitaal is inaandeelen beleicd die ik sleithts met rerlies kanverkoopen Hohenhausen schudde het hoofd als wilde b j de voorbereiding en de uitvoering van al die werken de heer Burgersdijk een zeer werkzaam andeiel had Van s morgens tot s arooda was hg onvermoeid bezig in het belang onzer gemeente eu waar anderen althans van hun nachtrust rurzekenl zgn nioeü de heer Burgjrsdgk all oppor bfaudmeester ook dfe nachtehjke uren vaak bezig zgn en was het bem dan zelfs niet reroorloofd van eeu rermouiende dagtaak uilterusten Koeds bg een vluohligen blik op zgn uitgebreiden werkkring krggt men zekeren eerbied voor de werkkracht ran een man als Burger dgk diei 5a eel grer ontwikkelde ep zooveel diensten praosteerde dat weinigen hem daarin evenaren Het Collegie van Burg en Weth wiens rechterhand hg is ten opzichte van publieke werke heeft dan ook volkomen vertrouwen in zgn ktuide eerlgkheid gver on plichtsvervulling en meor daneens heeft de $ urgt meester Ui van Bergen IJzendoorn in eeu openbare raadsvergadering met groeten lof en innige waardeertng gosi oken van degroote verdiensten van onzen gemfeDtearoh toct Ook ae Goudsche burgerg met wie hg in zgn werkkring vaak in nauwe aanraking kwap draagt hemeen goed hart toe en gevoelt toegnnegenheid voerden man die mot tact weet te handelen waar particulier belang en gemeente belaag met elkander inbotsing dreigt te komen Dat de betrekking van gemeentewchilect vaak eene moeilijke is wie zal het onKeanenl Aan den eenen kant en Gemeenteraad en eeu OageIqksch Bestuur die steeds en boren alles den toestand der gemeentelgke fiuauti n in het oog houden en dus zoo goedkoop mogelyk billen bouwen 4aii de andere zgde de eiachen der Khoons bouwkijnsl die nu eenmaal geen likening l udt met een dolle ot leege kas maar die v r alle van een arohitert een fraai stuk werk v langt enjidaarop alleen aandringt Meestal is bet den heer Burgersdgk gelukt die rerschiliende belaujien te vereonigen rn ook in dal opzicht heeft hg aasspraak op onze waardeertng Wg hopen dat hefionzen geaehten Gemeentearchitect gegeven moge zgn nog vele jaren zgne betrekking te blgren bsfleeden en dat Gouda nog lang de rruchten mogi plukken ran zgne groote bekwaamheden I De Collecten in I8ÏI bij de voltrekking ran hnwelgken ten raadhuize gehouden hebben opgebracht 223 66 Onder de firma s die in Gouda een eerste plaats bekleedea behoort Bie der Wed Kuox eu Uortlaod kassiers makelaars in effrcten en correspondenieu Ie klasse der Nederiandsche Bank üeze firma viert heden haar itouden jubilé en beeft recht met alle roldosniog terug ta zien op bet 60 jarig tijdperk dat achter haar ligt Ofschoon in dien tijd vele concurrenten naast haar optraden bleef zij zich steeds verheugen in een uitgebreide clientèle die van jaar tot jaar toenam Zg had steeds den naam ran een ouwerwetscb kantoor in den goeden zin ran het woord en genoot een reputatie ran soliditeit als weinig anderen In binnen en buitenland mocht herhaaldelgk het vertrouwen in dergelgke zaken geducht worden geschokt onze Goudsche firma Wed Knox en Dortland bleef steeds hoog staan in aller achting en san hare Soliditeii is zelfs ook in de zeggen dat hg aan de oprechtheid die rerklaring niet gelooran kon Doe an de zaak samen met anderen seide hg Het zatl u niet moeilijk rallen er eenige firma s voor ta winnen de zaak geeft minstens een winst van dertigduizend gulden I Ik wil er over denken an zal mgn best doen om en consortium te vormen inmiddels kan dan de dag der veiling bepaald worden I Daartegen heb ik niets zeide de graaf Gg I kunt mg da helft van bel bedrag op Londen aanwijzen wanneer u dat gemakkelijker is Wanneer ik mij een oiibeaeheiden vraag mag veroorloven zal niet vooraf uw huwelijk plaatshebben Waarde heer myn wensoh is het maar dames kunnen niet zoo licht tot zulk een beslissanden stap orergaan en ik kan niet wachten mijn toestandIaat het niet toe De graaf was by de laatste woorden opgestaan en verwijderde zich Wat denk je daarran ttoeg de oude heer Dat ook Hohenhausen er op ofer onder speelt zeide Theodoor Hg gaat zegt hij naar bot Zuidenen vraagt wissels op Landen I Wij hebben al eenverordering van tachtigduizend gulden op hem ikrou hem verzoeken ons dekking te geven Gereedgeld is voor ons nu de hoofdzaak Hoe kwam je er toe to denken dat de graafé op óf er onder speelt vroeg de bankier verte nooit getwgfeld Daarom dealen vela inwoner ran Gouda en ook uit de omliggende lorpM vanharie in het feest van heden en koesteren iq ons den weusoh dat de firma zich steeds zal Mjveuverbeugen in een toenemenden blüei m Tot geneesheer belast met de armenprakÉi t de doodschouw en de vaccinatie te Berkenwott Ie i beroemd de heer Beekenkamp arts te Oouileit c f Deze dagen had te Slolwijk eene vergaderinptilaats van afgevaardigden der Usclubs Stolwgk Iiek Haastrecht Gouderak Schoonhoven Berkd Krimpen a d Lek en Ouderkerk a d IJ el vereenigingen zyn nu aangesloten bg dei l van verschillende IJselubs in en bg de l nnl waard if Een concept reglement zal binnen ko club worden toegezonden en in de volgendil jdiering die op 6 Febr l892 te Haastrechtl ouden wnrdan kan danjUet reglement wordl esl ld evrns zal er daM een Hqofdbesttauii ekozHu Iii hoofdzaak isi voorlodpig bepaald lo ereaniging iéu oOéinl is8ai r zal aanwgzon la on zaljl len ze dodf dat ter iiidore Cl b Voor leder l et liel opella der verkeerswet siiceuw onbmiibttnr Inachlen estrijctinj vnl t n zondere gitgavtf de idskj m rordi nWstod lattld zttfleo Wünioif M Ingbiliiii on l lttèfl M worden omïWrijt len bg afzaüderl oli i Meo deelt Ijn B tl rad ting roorstrUel vab den ili daags naar ded Raad r in den De bestaande patentbe van de winsten uit b t I Ook de and re inkomsten tii evenredig wprden belast Het onlwerp veripogene belastpg is reeds geheel gereed De zoutbelsjsting Zal niet afgeschaft maar vermindering meteen nieuwe watelqke regeling zal gepaard gaan harw veree iHtibg Heden treedt bg de Maatschappij tot exploitatie van stastaspoorwegan een nieuw reglement roor de keuring van het gozichtsvermogsn van het personeel in werking Aan de keuring en herkeuring vau het geziohtavermogcn is onderworpen het uagenoemda personeel Van den dienst der exploitatie de stationschefs en zg diu hen vervaugen de halteehefs de hoofdconduoteurs da eondudeurt da remmers de wisselwachters de stationswaohtars de adsislantwaehtata an de voorlieden rangaerdienst van den dienst ran weg e werken de opzichters aangesteld op of na 1 jsnuari 1892 de brugwachters de sein en blokwachters de hrugwachterskneohts de wsgwacbtera en wegwachteressan de hulpwaobters de loopwachtars en ploegbazen Dun dienst tractie an materieel de opzichtera voor den locomotief en treindienst de opzichtersmachinist die tevens treindienst doeu da machinisten en de leerlingen machinist Borendien zijn aan de keuring rcsp harkeuriog onderworpen allen die bovengenoemde betrekkingen by een der diensten waarnemen Zaterdag vertrekt uit Amsterdam par atoomsohip Sumatra van de maatscbappg Naderland naar Hohenhausen is niet liehamelgk maar geeslelyk ziek Hg heeft geen zuiver geweten Ik zegu het tal raadzaam zgn op onze hoede te wezen Theodoor ging hierna naiir de huiskamer Flora kvam hem in de gang tagamoet Toen i in d woonkamer waren rroeg Tlieodoor Hoe gaat t met Adalbert Een gloeiende bloa orarloog het aangelicht ran het meisje t Gaat goed vooruit antwoordde zij hg iain den tuin en zyn rader heeft er reeds over gesproken dal hg Zgn rader rial Theodoor haar in de rodeiis die hierheen gekomen Neen baron Von Adlerberg Maar ja datweet je nog niet Ik hab u trouwens veel te vertellen Was graaf Hohenhausen zooeren benoden ging Flora roort Ja Ik heb ranmorgen een brief ran hem ouUvangen die mij in de hoogste mate bevreemdt Dei raaf herinnert mij aan do heerlijke uren in mgngezelschap gesleten en beklaagt zich dat de vroegere verhouding niet meer beslaat Wat hg daarmede zeggen wil is mij niet geheel duidalgk ikzie er bgna een beleedigiog in want wat er ooktusschen ons mocht zgn voorgevallen ik berinnarmij niet hem het recht te hebben gageven om op een zoo vertrouwelyken toon te spreken ITordt ttrvolfd il Oost Indie een detachement aanvullingstroepen onder bevel van don vén verlof terugkeeronden luit kol der art van het O L leger W H Staverman en onder medegeleide van de voor dat leger bestemde 2e luit8 J H G Wickers en A Kruisheer De wisseling v n kou en warmte influenza of eene andere ziekte teisteren Artis te Amsterdam In de groote roofdieren galerg zyn niet minder dan zestien Jieren gestorven onder welke de groote koningstgger eene groote leeuwin enz Den eenen dag gaan zg angstig in elkander gedokeii in een boek zitten Den tweeden dag zyn ze nog ziek Den derden dag bezwyken zij De Jirekteur gelooft niet dat het influenza is maar wat het is weet men niet ofschoon men nouwkourig de dieren na hunnen dood onderzocht AD RTENTIÊN J 1 r vroi in dJ Heden overleed ten mgnen hniz e Mede Wed H BBINIEBSEN geb Pabbb onderdom van bjjna 83 jaren 11 Wed A BIK j do 29 Dec 1891 f Üerg ekendO brengt bg den aartvangjaes te vi la r4 aari hare VJ ienden en Begunstigers l et j lC nBjimeHt van den da Wed Sj pONÉiELMANS m rJ i 11 Vleeschhonwertj Dtj J prSjlerget énde weUscht Vrienden enBegulietigirs Goljs besten zegen bg de intredeyan bet niunwe jaar 1 J IJ VEBDBIB3 GopDA Januari 92 L L Tan DOEST Markt A J05 P P Heil en zegen toegeweoscht iian alle mgne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als bulten dé stad en blgf mg steeda op het minzaamst aanbevolen W EBBEBVELD Bg den aanvang dezes jiiars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle Stadgenooten en Begunstigers H TAMSE Schilder Heil en zegen toegewenscht aan alle mijne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad en blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen D K8BING Tiendeweg Mr Zadelmaker Bjj de aanvang van 1892 wenscht de ondergeteekende zijn begunstigers vrienden en verdere kennissen veel heil m zegen toe B VA N TONGEBLOO Schoenwinkel Korte Groenendaal Bg den aanvang van het Nieuwejaar aan al mgne Vrienden en Begunstigers veel Heil en Zegen toegewenscht F SIGMANS Slijter en Bierbottelaar Bpieringstraat F 54 Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt bg den aanvang van het Jaar veel heil en zegen toegewenscht door W K SCHÜLING Lange Groenendaal I 21 GouüA 1 Januari 1892 Van DANTZIG van AALST F F Heil en zegen toegewenscht aan alle mijne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen A H KULIK Nieuwehttveu No 32 Metselaar Veel heil en zegen toegewenscht aan mijn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden J A NIEUWVELD Metselaar A LAMBERT Aan alle Begunstigers Vrienden en Bekenden veel heil toegewenscht in tnienw begonnen Jaar Zich tevens aanbevelende voor levering van Steenkolen Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt bjj den aanvang van het jaar veel heil eu zegen toegewenscht door M P OOSTEEBEEK in Melk en Boter Turfmarkt H 160 Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt bij den aanvang van het jaar veel heil en zegen toegewenscht door A van BBEÜKELEN in Melk en Boter Turfsingel Heil en zegen toegewenscht aan alle onze Begunstigers en Bekenden zoowel buiten als binnen de stad De Erven van A van MEÜBS Oosthaven Bg de intrede van het nieuw begonnen jaar wensch ik mijne Begunstigers en Vrienden veel heil en zegen J GEAVESTEIJN Sr Korte Groenendaal I 5 Mr Metselaar Turfmarkt H 49 Het Bestuur van Providentia wensch H H Donateurs en Leden der Vereeniging bg de wisseling van den jaarkring zegen en voorspoed J DB GBAUW Voorzitter J Th IMHOLZ Secr Boekh J P WALTZ Penningm Gouda 1 Januari 92 De groete van den dag aan mgne begunstigers vrienden en bekenden W VAN HOOBN in Melk Boter en Kaas Stolwijkebsluis 1 Januari 92 Het Compliment vsn den dag aan Kennissen en Begunstigers A BOSMAN Café de Kap l