Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1892

flIfBWf 1893 Vrüdag 1 Januari ao 452 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gotuia en Omstreken De ln ending van advertentlAn kan gesobleden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgav Begunstigers eu Viienden loowel binnen als buiten de stad veel Heil en Zegen toegewenscht Met achting UEd dn B BEGEER Tailleur L M KIUT van Dam MÜDISTE p Wydstraat A 42a Het Compliment van den dag aan Vrienden en Begunstigers J H ROODE Depot liouder Stoombierbronwerg Zeugstraat G 85 De Posthookn te Rotterdam STALHOUDERIJ De ondergeteekende weuscht met dezen aan Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar F H WEURMAN Veel geluk en roorspoed in t nieuwe jaar aan Begunstigers Vrienden en Bekenden C VERGEER Broodbakkery Raam No 326 ündergeteekende brengt bg den aanvang des jaars aan zijne Vrienden en Begunstigers het Compliment van den dag W DK JEU Tiendeweg VleescUhouwer De complimenten van den dag aan Vrienden en Begunstigers VaD FrankeDbuiJseo Co Handel in VVijn Bier Gedistilleerd en Gazeuse Drankens Heil en Zegen aan myne stadgenooten en Begunstiger Wed SIBBES Poffertjes en Wafelbakster alhier s H POLAK OPTICIEN p f T Den besten Zcjcu zy U toegewenscht aan alle onze vrienden bekenden en begunstigers M VAN DEK BURG ZOO V Koks en Banketbakkers a F HEBMAt i Zn Het Compliment van den Dag aan mjjn geachte Begnnstigers Vrienden en Familie en blijf mg steeds voortdurend aanbevelen voor de levering van Iste kwaliteit Ruud en Varkensvlpoach tegen coneurreerende prijzen C A VERZIJL Vleeschhouwer en Spclf lager Spieringstraat F 48 Een gelukkig jaar zij tocgewenjcht aan mgne geachte clientèle familie vrienden en bekenden G DB GRAAF Coiffeur Tiendeweg 72 Gouda Januari 92 Het Compliment van den dag aan B pinstigers Vrienden en kenden P F KNfiLlMANN Wijdstraat Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bj den aanvang van het nieuwe Jaar mijne Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe mg voortdurend in UEd gunst aanbevelende UEd Dw Dienaresse Wed A PINO KleedingMagazijn Markt Gouda Aan alle Begunstigers Vrienden en Bekenden den groet van den Dag CoEN VAN LEEUWEN Markt Gondn Bjj den aanvang van het jaar brengt de ondergeteekende zgnen heilwenech aan Familie Vrienden en Bekenden J SCHULING Concierge Arti Legi c Minzaam breng ik mgn Nieuwjanrsgroet aan mjjn geachte Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad mg beleefd in UEd gunst aanbevelende M J OOSTERUNG Distelatenr en Likeurstoker Aan alle Begunstigers Vrienden en Bekenden den groet van den Dag J H e HUINCK F Hz Hoogstraat Aan alle mijne Vrienden en Begnnstigers bg den aanvang van het aar Gods zegen toegewenscht B HOOGERWAARD Mr Timmerman Gouda 1 Jannari 92 De beste wen chen aan al mgne Begunstigers en Vrienden G TUIJTHOF Gouda 1 Jan 92 Cafe Unie f N B Bericht dat het Cafe dien dag van 2 5 uur is gesloten Bfl den aanvang van dit jasr de beste Zegen toegewenscht aan Begunstigers Vrienden en Bekenden L LEEFLANQ Metselaar en Witter Lange Noodgodsteeg Gouda 1 Januari 92 Bg de verwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn heilwenscb aan alle zgne Begunstigers toe C VAN TONGERLOO Korte Groenendaal Veel heil on zegen toegewenscht aan Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten deze stad K M DE BRUIN Gouda 1 Jannari 92 W F de JO G p Bij de intreding des jaars brengt de ondergeteekende zgne heilweuschen aan zijne Stadgenooten en Begnnstigers en zegt hun dank voor de begunstiging in het afgeloopen jaar C M POOKSMA Rozendaal Boschbierhuis De ondergeteekende wenscht zjjne Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil en zegen toe en beveelt zich verder aan tot het aanleggen van tuinen met bijlevering J M GELISSEN Jz Bleekerssingel R 244 Bloemist en Hovenier De Complimenten van en dag aan alle mijne Vrienden en Begunstigers G VAN REEDT DORTLAND Sociëteit cOns Genoegen 1 Jannari 1892 Het compliment van den dag aan Begunstigers Vrienden en Bekenden A M SMIT Bleekerssingel Broodbakker Het compliment van den dag aan al mgne Begunstigers C H W KAHLB Gouda I Januari 1892 Veel geluk en zegen toegewenscht aan Vrienden Bekenden eu Begunstigers J VAN TELLINGEN Mr Schoenmaker Spieiingstraat Het Compliment van den dag aan al mgne Vrienden en Begunstigers W R SCH WEMMER Crabethstraat Hotel en Café Restaurant Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begnnstigers J GERRITSEN LVMWANEOK f F Heil en Zegen toegewenscht H C VAN OU DEN ALLEN Vleeschhouwer Bij den aanvang van het Nieuwe Jaar wenscht de ondergeteekende zgne geëerde Begunstigers en Stadgenooten veel heil en Zegen toe J G DE BRUIN Walesteeg J DE MOL P F Turfmarkt Tailleur Gouda 1 Januari 1892 Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik by den aanvang van het Nienwe Jaar mgne Begunstigers en Vrienden zoowal binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe UEd Dienaar A BRAKEL Spekslager Gouwe Gouda Snelpersdruk van A Bbinehan 8c Zoon De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met aitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uzoaderlgke Nommen VIJF OEN TEM TWEEDE BLAD BINNENLANb7 GOUDA 1 Januari 1492 De Eotterdarasoho rechtbank veroordeelde gisteren O N wed K D horbernierstor te Gouder k ter take van het verkoopen en toedienen van bedwelmenden drank san iemand die in kenlyken slaat van dronkenschap verkeerde lot eeno maand gevangenisstraf Door dan brigade commandant der rijksveldwaoht te Schoonhoven is proces verbaal wegens meineed opgemaakt tageo iemand uit Berg Ambaobt die op 9 dc er in eeoe zitting vaii het kantongerecht te SohoonhoïBn een eed in een civiel geding heeft afgelegd Tegan een anderen persoon te Ammerstol woonachtig zijn mede iware vermoedens wegens een gelijk feit gerezen waarvan eveneens door genoemden rigadeoommandant proces vecbwtl ia venoodeu Oe heer mr 8 van Houten lid van de Tweede Kamer is voornemens zich in het vooijaar voor eenigsu tgd naar Amerika te begeven De volgende bijzonderheden worden nog medegedeeld over de vreeselyke paniek in den schouwburg te Gateshead Zaterdagovond w s een buitengewoon talrijk publiek aanwezig In den Schouwburg ven den heer Tuuner In een der benedonlogaszat etn dame vergezeld van haar man Waarschijnlijk liet zij een broche of iets dergelijks vallen haar man stak een lucifer aan om het vermiste voorwerp terug te vinden Ongelukkig echter raakte het programma dat hij vasthield in brand de dame rook riende riep nu FEVILLETOIM Uit het DuiUci XXXIL 128 1 En dan vraagt bij mij een samenkomst niet op Hohenhauscn en ook niet hier maar op een andere plaats die ik zelf bepalen kan En heb je geantwoord Zeker niet Ik heb den brief pas ontvangen Eu bovendien hot is een beleediging Met welk doel wenscbt hij die samenkomst Kan hij mü niet hier in huis zeggen wat hij te zeggen heeft Ik vermoed bijna dat hg zijn overhaaste verloving betreurt En wat hebt gij dan daarmede te maken viel Theodoor haar iii de rede Neen geeft aan zijn verlan en geen gevolg Ik zal het niet doen Maar wat moet ikantwoorden Niets Dan zal hij wellicht zelf komen Wanneer hij dat doet dan zult ge weten welkantwoord go hem te geven hebt Hohenhauson heeft van het begin af geloofd gemakkelijk spel met je doodelijk verschrikt brand I Onmiddelijk had een naast haar zittend toeschouwer do tegenwoordigheid van geest ijn hand op liaar mond te leggen helaas te laat De uitroep brand was reeds gehoord Ë n andere lezing van de oorzafik is dat twee jongelieden zatt n te rooken dit werd hun verbodeu Eeuigen tijd later echter Staken zij hunne pijpen weer aan waarbij een vaa Hen de onvoorzichtigheid had de brandende lucifer o den grond te werpen Een vrouw zag nu bij hunge zitplaatsen rook opstijgen en zou nu op de bovenvermelde monier de paniek hebben verooraaakt Ue uitgang voor de galerij gesloten toen do portier van deze deur de paniek bemerkte haastte hij zich haar te openen t e verschrikte menigte drong echter nu met zooveel geveld op hem in dat hij op den grond tverd geworpen en vertrapt werd Andere toeschouwers trachtten zich boven uit de vensters te redden waarbij enkelen vermoraeld of gewond werden Van het tooneel en de zaal uit bracht men lodders en ploBken tegen de galerij waardoor nog velen werdow gered In het geheel werden 10 personen gedoog terwijl bovendien nog velen jewond zijn Ken iet poiitieagenten toegesneld om hij het reddingswerk behulpzaam te zijn bracht met groote moeite het lijk van oen jongen naar buiten waarin hij bij iet licht het lyk van zijn eigi n zoon herkende Gedurende de paniek maakte een bende schavuiten van de gelegenheid gebruik om de garderobe der ariisten ta plunderun De influenza Deze ziekte een soort van griep die voornamelyk in den winter van 1889 1890 zoo sterk in ons land gebeerscht hoeft is sedert eenigen tijd in Europa looral te Berlgn en kortelings ook in sommige steden van ons vaderland als Amsterdam Gorinchem enz weder opgetreden Hot kan daarom van belang en nuttig zyn hier kortelyk mee te deelen wat door den directeur der te hebben waartoe dit leiden kan zie je uit dezen brief Zal je den moed hebben hem zoo koel te bejegenen als hij verdient Zeker Theodoor I En ik heb je nog eene andere mededeeling te doen Ik heb oen ander hef Adalbert A dlerberg Nu tegen hem kan ik niets inbrengen tenminste Adalbert is met de neef maar de zoon vanden baron En waarom heeft dan De reden ken ik niet Hg zegt dat hij zelf er geen genoegen mede bad genomen dat zijn vader hem als zijn neef had voorgesteld de oude heermoet daarvoor bijzondore redenen gehad hebben De redenen liggen voor de hand zeido Teodoor de oude heer speculeerde op je hand eu je jgeld voor zijn zoon Maar heeft Adalbert je al gevraagd Hij durft nog niot Laat dan de zaken voorloopig op haar beloop zeide de jongeling mijnheer Adlerberg moet eerst zorgen dat hij een betrekking krijgt Hij heeft geen vermogen hij moet dus werken Dnt wil hij antwoordde Flora levendig Hij kan zgn herstel ternauwernood afwachten om met allen ijver aan den arbeid te gaan Komt de oude heer nog vaak Dagelijks Maar hij spreekt niot meer overtitel en adel en papa schijnt er ook van te hebben ADVEBTENTIÊN irorden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsmimte geneeskundige kliniek in de Berlynsche Chsrité den geheimraad Gerhordt omtrent de influenza wordt Bovendien worden alle Advertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt vermeld gez imenlijken De ziekie versohijnselon onder den influfnzn bekend werden o c u vroeger o a in de jaren 1847 en 1876 reeds epidemisch waargenomen Maar znik eene pandemic falgemeene volksziekte als twee jaren geleden heerschte was geheel nieuw en onbekend Zij kwam uit het Oosten tot ons In Mei 1889 openbaarde zij zich te Buchara de hoofdstad van Usbekistan of onafhankelijk Tortarije 75 in Azie doorliep Aziatisch Busland en kwam in September in Petersburg daarna breidde tij zich snel over Europa uit Van de hoofdsteden Berlijn Weenen Parijs en Londen ging zij als t ware straalsgewijze verder Meestal heerschte zij slechts 3 a 4 weken hoogstens 2 a 3 maanden op dezelfde plaats Von Europa ging zij naar Amerika eu verder naar OostAzié Nn is ziJ weder in Europa en ia ons vaderland Haar karakter sohiJuL in Engeland ernstiger te zijn dan twee jaar geleden sohijnselen die haar vergezellen zijn velorl De ver y oiuiici Zij kunnen echter indrie hoofdgroepen verdeeld worden eB el Catsrhalo verschijnselen die bijna nooit ontbreken verkoudheid hoesten enz Onderbuiks aandoeningen Zenuw verschijnseleo als hoofdpijn aangezichtspijn enz Meestal he ft do ziekto geen ernstig verloop en is ze voor sterke gestellen niet gevaarlgk Gewoonlijk vangt zij aan met hooge koorts temperatuur die echter snel weder daalt Op bestaande ziektetoestanden oetenl zij een nadeeligen invloed uit De influenza moet lot do acute infectie zich snel omwikkelende besmeltelgke ziekten worden gerekend Het besmettelijke wordt bevestigd door de omstandigheid dat sommige geheel afzonde lijk liggende eilanden van de ziekte verschoond bloven totdat de bemanning van een of ander schip haar overbracht afgezien Hij heeft thans aan andere dingen te denken Weet hg reeds dat Adalbert de zoon van den Z ron IS Ik heb nog geen gelegenheid gevonden om ermot hem over te spreken hg geeft nauwelijks antwoord op een vraag Laat het dan aan mij over Flora Wees nuzoo goed en stuur mij mijn ontbijt i len tuin ik ga onzen patient eenige minuten gezelschap houden Theodoor wilde jaist naar de deur gaan teen de bankier te voorschgn trad Ik moet iets gaan bezorgen zeido hij i bliift zeker te huis voor het geval dat er iemand mocht Komen r Toen verliet hij het huis slapte ijhngs door de straten en trad in een groot ungazellig huU der voorstad binnen dat van buiten en van binnen veel op een kazerne geloek en waar hij tilhield voor oen bovenkamür op welker deur de naam Gotilieb Kraus stond Binnon werd er geroepen Romberg trad iii een ruime kamer met een schamel ameublement dat deed zien dat de bewoner geen voorstander was van orde en reinheid Deze een groote raagure man droeg een kamerjapon wier kleur met meer te herkennen was een los om den hals gewonden vuile doek en pantoffels waarvoor geen voddenraper een stuiver zou geven Mijnheer de bankier I zeide de mon verras