Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1892

BurgeTl ke Stand GEBOREN 27 Dec Nioolaas Christiaan ouders C Wiezer en M van der Kleij 29 Neeltje ouders L P Kulik en M Verzaal Hendrikai ouders C Groencndaal en T van Rijsdam 30 Gerrit ouders E B Verkaik en A Noomen 31 Christina Hendrika ouders J IJpelaar en J C Bruikman OVERLEDEN 28 Deo G van Ommen 69 j 29 E Smii 27 j F W Steepens 80 j W m J Blok 4 m T C Hornes 24 j J Faber wed H Beinierssen 82 j C Pordijk 3 w J de Waal 72 j 30 H Agten 12 m F J van den Wiltenboer 70 j B van Heek 72 j H A Loendersloot 6 w S Bodt wed J van Ham 97 j N Laf ebor ived k Jonkheid 87 j J Lens wed D Belonje 88 j Stolwijk GEBOREN Jan ouders A Noomen on A M ven Herk OVERLEDEN K A Anker 34 j G de Bruin 68 j ONDER PROUWD H vnn Blanken en E Bos man H van don Heuvel eu J C de Jong ABVERTEMTïËig De ondergeteekende wenscht bg de intrede dea jaars alle zijn Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar en bljjft zich verders minzaam aanbevelen W BOUWMA N Zak L 278 Metselaar Veel Zegen toegewenscht door C CLEMENS EN ZONEN iV P Spruit Jzn P F GCüWE C 6 Ondergeteekende breugt bij den aanvang des jaars aan zjjne Vrienden en Begunstigers het Compliment van den dag T VAN VLIET Vleeschhouwer Louis P WELTER COIFFEUR wenscht al zijne Begunstigers en Vrienden een gelukkig jaar J I GoüDA 1 Januari 92 TR lïE MARK van Gebrs S EL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bij G H LAKEHVELD Gouwe P v OUDSHOORN Kleiweg C V VLIET Maikt M VAN NAGTEGAAL Alfen b j KOOLE Bodegraven bij M BAARS Boskoop bjj Oudehuorn bjj M TOM Oudewater W VERHOOREN Schooniwvem D db JONG A 0 FIJN VAN DRAADT Wed P G VERDONK Probeert s v p SOUCHON THEE No 3 a 1 25 per V kilo ADVE R T E N T I E N in alle Binnen ea Buitenland ache Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Onze heilgroete aan Vrienden Begunstigers en Bekenden Glbe de RAADT A KOK CoMP BOEKHANDEL GOÜDA Het Compliment van den dag aan al mijne Vrienden en Begunstigers F X HABDIJZER Cafe Vrede Best Bij den aanvang van het Nieuwejaar aan al mijne Vrienden en Begunstigers veel Heil en Zegen toegewenscht tJEd Dw Dienaar W J VAN LEEUWEN Koperslager en Lampenmaker Bij den aanvang van 1892 door Ijzerhandelaar en Smid t aller beste toegewenscht Het Compliment van den dag aan Vrienden en Begunstigers W F KOHLEB Hotel DE Pa OW Ondergeteekende wenscht hare Stadgeuooten Vrienden en Begunstigers yeel heil en zegen en beveelt zich beleefd in ieders gunst bij vernieuwing aan Wed C VAN OIJE Heil en Zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden Firma M MOL stads schoorsteenveger en Rookverdrgver M J DE GRAAF By den aanvang Van het jaar wenscht de ondergeteekende zjjn geachte Begunstigers Vrienden eu bekenden zoowel buiten als binnen de stad veel Heil eii Zegen toe W L VAN DBE STEEN Tailleur Kleiwegsteeg P F Het Compliment van den dag aan alle mijne Vrienden en Begunstigers H VAN WIJNGAARDEN Bij de jaarwisseling wordt aan vrienden enbekenden alles goeds gewenscht door D RUIJTER en Familie Bij den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zijnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe G SIBBES Nieuwe Haven Schilder Bjj den aanvang van het jaar wenscht de ondergeteekende zijn geachte Begunstigers Vrienden eu bekenden zoowel buiten als binnen de stad veel Heil en Zegen toe A VAN DEB STEEN in Hoeden eu Petten Kleiwegsteeg No 319 Het eent woidt gtwoonlijk door haar aangetast peisooen die veel verkeer met d buitenwereld hebben als spoorweg beambten postboden euz De verbreiding der ziekte heeft snel plaats en de tijd vnn overbrenging tot het uitbreken duurt in den regel 24 uren hoogstens 2 a 3 dagen De vraag of als men eens de infiuenia gehad heeft dit tegen een tweeden aanval of herhaling vry waart tan niet met zekerheid beantwoord worden Toch geeft hei na korten tyd heerschen en dan ophouden der ziekte wel eenige aanleiding om dit te gelooven echter is het een feil dat sommige personen meer dan eenmaal onder baren invloed kwamen Zuii etiugen worden nimmer kinderen beneden de 15 jaren slechts zelden door de inllueuia aangetast Ëen specimen d i een bepaald aangewezen geneesmiddtl t gen de ziLkte beslaat er niet althans zolks ia niet bekend de doktoren moeten zich derhalve tot een ymptomatische behandeling d i eoue behandeling volgens de vorschijtiselen bepalen In verband met het bovenstaande wordt nog het Tolgende medegedeeld Ur Hunter vroeger geneesheer in het EngelscliIndische leger te Édinburg beweert een zeer goed werkzaam middel tegen de influenza te hebben gevonden voornamelijk balviva een ïeueesmiddel getrokken uit een plant dat in Indie met goed gevolg in gevallen van malaria en zenuwzwakte aangewend wordt Genoemde geneesheer houüt de inHuünza griep voor eene soort van malaria en zijn middel dient zoowel om te genezen ais ter voorkoming der ziekte In Sheffield en andore plaatsen in Engeland werd bovengenoemd middel ten vorige jare toen de influenza aldaar sterk heerschte door vele gouoesbeeren met goed gevolg gebezigd Door dr Lorentz te Metz wordt bet inademen van eene 2 pets oplossing van ichlyol vischolie door verdamping daarvan aanbevoleu De ziekteverschiji selen als hoesten opgeven enz werden daardoor met goed gevolg boatreden de ziekte week spoediger en geen instorting der patiënten hail plaats Zooals men weet is ichtyol ook een nieuw middel tegen rheumatiek dat zoowel uitwendig als zalQ als inwendig in pillen gebruikt wordt dut onschadelijk is en voorloopig goede uitkomsten schynl te geien Tegen de kcortsverschijuselen die de influenza meestal vergezellen wordt in den regel zoutzure kinine gegeven en ook meermalen ais voorbehoedmiddel gebruikt terwijl warm water met citroensap en suiker zeer gunstig werkt Ook andere warme grogsoorten worden aanbevolen o a in het Amsterdamsch Weekblad po 754 vas 6 Dec 1891 alwaar in een gunstig op rijm besproken Fransch middel zie het 6e couplet gezegd wordt Drink met kleine snelle slokjes Etiijke jenetergrogjes Laat ze warm en laat ze sterk zijn Anders zott t verloren werk zijn t Middel werkt empyreumatisch ir ruip dan in uw warme bedje ffZorg ook voor een zinverzetje lËn zi g vroolijk en content Saluut Signora Influenza Wij voor ons zouden het meer op citroengrog hebben maar ho dit alles ook zij bet beste is wel om zich voor de ziekte niet bevreesd te maken doch zich ook willens en wetens zonder noodzakelijkheid niet aan ie besmetting daarvan bloot terwijl hij haastig opstond ea de lange pijp uit den mond nam wat verschaft mij de eer Zijt ge nog verslaggever voor de BeursCou rant in de residentie vroeg de bankier Zeker En worden de berichten die gij inzendt on voorwaardeiyk opgenomen Zou men ieder berichtopnemen dat gij inzendt Zeer zeker Hoe denkt gij over onze Bouwbank Allirellendigst I antwoordde Kraus Dat is eeo oppervlakkig oordeel Het is gegrond mijnheer Romberg De bouwbank heeft terreinen gekocht die zij nooit kan exploiteeren Men kan daar ook ande s over denken zeide de bankier wrevelig mogelijk is alles vooral ineen groote stad Ik heb reeds bij de oprichting gewaarschuwd en de gevolgen hebben geloerd dat mijn waarschuwing Kfgrond was Gij hadt beter gedaan dit achterwege te laten door zulke waarscliuwingeu benadeelt men doBoliedsto onderneming Uw beroep brengt u vermoedelijk niet veel op Kraus haalde zuchtend de schouders op Hut talent wordt niet betaald zeide hij wiezqn broo 1 met da pen moet verdienen heeft zildeneen aangenaam uur Maar wat baat ontevredenheid Ik kan in myn behoeften voorzien en daarmede stel te stellen Heeft men haar eenmaal dan moet menze vooral niet licht teilen in huis of nog beter inbed blyven geneeskundigen raad inroepen en vooralzich na herstel niet te spoedig in le lucht begeven want door dit wèl te doen ontstaan menigmaalernstige gevolgen litr Dagilad Van Atjeh is door de Ëegeerlng het telegraflsoh bericht ontvangen dat de cholera er epidem sch heerscht Door den gouverneur is gelast om zoo min mogel k militaiien van daar naar de posten over Ie plaatsen Toch is op 11 Nov een zeer groot gezelschap inspecteerende officieren en ambtenaren zoo ook een niet tot inspeoteeren bevoegd ambtenaar per ff lbotros naar SegU en Kdi vertrokken n l de heercn Van Oosterzee en Plattiselano predikanten de sous chef van don staf kapitein Grevers en de secretaria Boutmy Laastgenoemd ambtenaar die niets te inspecteeren heeft zal vermoedelijk met grootu paoifioatieplannen de kustateu bezoeken De directeur van de Kykapostspaorbank de heer Armaud F Tb Sassrn huefi een Statistisch historisch overzicht geleverd betrekkelijk het eerste tienjarige tijdvak va 1 het bestaan der bank Wij ontkenen hieraan het volgende Mr A Kerdijk schreef in het jaar 1881 1 April de dag waaraan voor het Neilerlandsche volk een lielangrijke geschiedKundige herinnering verbonden is heeft nieuwe beteekenis gekregen nu het den koning behaagde ilien dag aan te wijzen voor het in werking treden van de njkspostspaarbank eu niet gewaagd is de voorspelling dat hij nug na jaren zal worden herdacht als de geboortedag van een instelling zegenrijk voor velen De resultaten tot dusverre loor de Bykspostspaarbank verkregen zijn van zóódanigen aard dat men die voorspelling thans reeds als verwezenlykt mag beschouwen Vooral de directeur kan dit doen die iuzonderkeid door de briefwissiding mot den z g kleinen man van nabij weet welken heilrijken invloed zijne instelling op het maatschappelijk leven van lal van personen in den lande heefï geoefend in welke velerlei sociale behoeften zij voorzien hoeveel nooden zij in belangrijke mate gelenigd heeft In de 10 jaren van baar bestaan bracht de Bank 390 061 boekjes in omloop waarvan 23773 worden uitgegeven in 1881 en 62012 in 1891 Hiervan werden afbetaald 97642 in het geheel eii wel 9272 in 1881 en 198o6 in 1891 t Totaal der ingelegde gelden bedraagt ƒ 66 31 86 11 hiervan werd in het jgeheel terug betaald f 46 460 661 807 zoodat bét voordeelig saldo op I heden ƒ 19 858 201 00 bedraagt Hot aantal in 1 lagen in postzegels van 5 cl bedraagt 323531 het I aantal postzegels van I cl 69218 Van het aantal I in omloop zijnde boekjes staan 25 pet op naam van I werklieden Het aantal kantoren is van 809 tot I 1202 gestegen Deze cijfers zeggen duidelijk dat de rijkspost spaarbank in haar kort bestaan tot grooien bloei is j geraakt Nu het door de Afrikaansche soldaten beweerde contractjaar om is willen zij naar buis terug en de fiegeering biervan het billijke inziende zal hen waar ik mij tevreden I Gy kunt meer verdienen Als ik m wilde laten omkoopen Ge zoudt in Amerika een beter veld voor uw bedrijvigheid vinden zeide bij Ja te New York worden de dagbtadscbrgvers ioneindig beter betaald maar ik beo hier vaatge kluisterd Gg zijt het niet meer zoodra ge mij een dienst wilt bewijzen dien ik u zal verzoeken atit woordde Eomberg Gij hebt niets andèll doen dan dit telegram heden na beurisluiting te verzenden Is dat geschied dan ontvangt ge van mq dertig duizend gulden waarmede gij naar Amerika kunt gaan Haastig greep de verslaggever naar het papier dat de bankier uit den zak had gehaald en las met onverdeelde aandacht Bouwbank grootste gedeelte barer oprichtersaaudeelen met groote winst verkocht Balans zeer gunstig waarschijnlijk 8 procent dividend daar ook andere tot dusver twijfelachtige ondernemingen een onverwachte uitkomst beloven Maar dat zijn leugens mijnheer Romberg zeide hij Dat weet ik En moet ik dat laten drukken Gij zult daaruit een prachtig bericht vervaardigen dat ik vot vertrouwen lan uw pen overlaat en dac dit bericht aan de Beurs Cuurant doen scbynlqk op haar kosten naar Liberia moeten expedieeren Zy wil volgens de Locomotief nu echter trachten hiervoor do Afrik Handulmaatschappij aansptakelyk te stellen en levens de nog niet uitbetaalde ƒ 400 per hoofd terughouden is alles juist wat door de geworvenen wordt beweerd dan hebben de wervers gehandeld tegeu de afspraan met en den geest van het Gouvernement daar bg de overeenkomst werd ondersteld dat de mannen zouden weten waarvoor men hen aannam Aan deu landsadvocaat te Somarang is opgedragen lederen man afzonderlek te verhooreii Mr v Heeckerou vertoeft daartoe reeds geruimen tijd met tusschenpuozen te Ambarawa maar het onderzoek gaat wegens de verregaande domheid der sujetten zeer langzaam Zij spreken een soort van uegerËngelsch en dan nog moeten hun 17 hoofdmannen hen daarin bijstaan Mr v Heeckereu vraagt in het Hollandsch en wn der ofllcieren die met do militaire opleiding van het troepje waren belast en dus hun taal en gewoonten zoo w t leerden kennen fungeert als tolk maar de beteekenis van de gewoonste zaken of voorwerpen schijnt hun dikwijls slechts met moeite duidelijk te kunnen worden gemaakt Geen wonder dus dat het onderzoek lang duurt en thans na een pnar weken nog slechts 12 van de 170 zyn verhoord ButtëolaDüiscb Overzicht Nauwelijks een maund geloden verloor GrootBrit taiije een zijuer meest schitterende diplomaten door bol overlydeii van lord Lytton uf reeds weder ziet bet zich van een zijner kundigste eu verdienstelijkste vertegenwoordigers iii het buitenland door den dood beroofd lu deu ouderdom van 67 jaren overleed aan influenza te Berlijn waur hij zich enkele dagen ophield sir V illiam White Britsch gezant te K ouslanlinopel Minder begaafd dan lord Lytton onderscheidde air W White zich in zgu diplomatieke loopbaan door degelyke kennis en groot beleid In 1875 als Engelands verlegen ioürdiger tiaur Belgrado gezonden stelde by zich sedert dien iii kennis met atle ingewikkelde i uaealiei welke op het Balkan schiereiland betrekking hebben Twee jaar later werd bij benoemd tut gedelegeerde op de conferentie te Konatantinopel diu den Russisch Turkschon oorlog voorafging Sedert dien nam hij altijd hetzij als Duitsch rertegeuwoordiger te Boekarest of als tydelyk gezant te Koustantinopel een werkzaam aandeel aan alle conferenties en onderhandelingen betrekkelijk de Oosterscho quaeetic tot hg in 1885 als definitief ambassadeur te Konstantinopel optrad waar hy sedert dien een hoofdrol speelde bij alle voorvallen het Balkan scbiereiland of Egypte rakende In sir William White verliest de Britsche regeeriiig een even verdiensielgk als yverig verdediger barer belangen en rechten in hel Oosten van Europa Nu lord Hartington zyn vader den overleden hertog van Devonshire in het Engelsche hoogerbuis zal vervangen za de bekende radicaal Joseph Chamberlain hem als leider der liberaal unionisten in het Lagerhuis opvolgen Algemeen beschouwt men hem als den rechten man uaartoe Muer nog dan den tegenwoordigeu hertog van Devonshire of sir Henry James vertegenwoordigt Chamberlain die staalsliedeu welke al mogen zg liberaal of radicaal blyveii de eenheid van het Britsche rqk hooger stellen dan de eenheid eener party toekomen Het zou morgen in de residentie aankomen en waarschijnlijk in de avond editie worden opgenomen Men zou er hier over lachen Wel mogelyk maar iu de residentie zal niemand de waarheid in twijfel trekken En de gevolgen Deren u niet U kent die geioUüu eveneens reide de reporter scherp Velen zullen tengevolge van dit bericht aandeelen Bouwbank koopen en hun spaarpenningen daarbij verliezen Dat do Bouwbank op hetpunt siaiit van bankroet te gaan is hier reeds eenpubliek geheim het zou dus bedrog mot voorbedachten rade zijn Noem bet zooals gij wilt viel Romborg hemin de rede gij zult u door do reis naar Amerikaaan alle mogelijke gevolgen onttrekken Gij kunthet bericht te goeder trouw geschreven hebben enzelf misleid zijn geworden waartoe dus al die bezwa en Ik kan het niet Kom men kan wat men wil Zooilra ge mijden brief aan de Beuracourant ter hand stelt zendik hem af en op het oogenbük dat ge mij bewijstdat het artikel is opgenomen ontvangt go de som Straks stelde u betere voorwaarden Wordt vervolgd Een goed redenaar en voortreffelijk debater volmaakt kalm en onverstoorbaar en even weinig gevoelig voor hatelijkheden van een Labouchère als de heer Balfour voor die van een Henly heeft Chamberlain bovendien groot gezag in de Midlands en vooral te Birmingham het bolwerk der liberaal unionisten Zyn benoeming tot leider doet daarom ovenveel genoegen aan de unionisien als zij ontevredenheid wekt bij de Gladstoniaansche party De Bulgaursche premier heeft tot een oorrespondent ovor het Chadourne geval zich dus uitgelaten Do heer Chadourne spande legen mij samen en belendigde mij in mijn eigenhuis Toen wierp ik hem de deur uit wnarioe ik het reclit had Het spyl ons dal Frankrijk naar nanloiding ihiarvau de betrekkingen met ons heeft afgebroken maar wij twijfelen met of Bulgarije zat de gevolgen wel to boven komen Het wetsontwerp betreffende Ket bostudeii van bet Welfenfonds is gereed en zal den Pruisischen Landdag spoedig bereiken Hut tornt hoofdzakelijk daarop neer dat de rente in do eerste plaats zal worden besteed vooi Hannoveracho belangen De Ilegtering stelt echter tot voonvuarde dat het geheime fonds van Buitenlandschu Zaken thans bedragend 48 000 M zal wordon gebracht op 500 000 M Men ziet de Pruisen kunnen rekenen De bekende Beijjische staatsman Fréro Orban heeft in du ludépundunce een artikel geplaatst ter bestrijding van den hoer Erailu lu Laveloye die hum beroep des Koiiiugs op het volk had aanbevolen bij een voor te dragen of te bekrachtigen wel FréreOrban die dit koninklijk referendum bij de coinniissio oor do grondwetsherziening had bestreden meent dat had veto en het recht van ontbinding toereikend zijn Hot refurendum zou gevaarlijk zijn voor lie kroon eu do vrijhoid en de luoeielykheden zonden blijven beslaan Le overeenkomst met het Amurikaaiisoho veto door De Laveley in hi t midden gebracht bestaat niet wout do Koning uerkl mede aan do voorbereiding der wetten e i worilt door verantwoordelijke minisiers vertegenwoordigd De weleont er pen die uitgaan van het parlementair initiatief moeten door den Koning worden goedgekcuid on anders is het veto voldoende het voorgestelde referendum is anti democralisch en onderdrukt de vryheid FETRüLi i M i OrKEHIi GElV van de MakeUars CanUiaar k Schalkwijk te Rotterdaai De markt was heden onveranderd ixico Tankfust 8 Geïmporteerd fust 8 10 Januarilevering ƒ 7 76 Pebruuri levering 7 40 Maartlevering ƒ 7 30 April Mei Juni enJulilevering 7 25 Augustus levering SeptemberOc October Novemberen December levering ƒ 7 40 338 Staats loteriJ 4e Klasse Trekking van Donderdag 30 December Prijzen vau ƒ 65 198 2961 5161 7911 10331 1S681 1430B 18646 281 8070 5152 945 3294 5272 1067 S624 5427 1278 3551 594S 1289 3690 6081 1460 3828 6526 1729 4052 6598 2079 4176 6818 2359 4284 7154 2395 4982 7311 2529 6004 7511 10026 S831 5138 7809 10088 8114 10646 12836 14641 18829 8172 10973 13072 14798 18875 fc253 11327 13102 15128 19041 8312 11642 13121 16129 19158 8367 11904 13423 15276 19258 8447 U 18 13461 16007 19804 8982 12089 13792 17306 19545 9296 12374 18952 17405 19669 9573 12389 14039 1763B 20133 9708 12552 14265 18220 20687 12562 14280 18227 20695 iaAK TB£RICHTEN Gouda 31 Ducembir 1891 Granen Evenals vorige week was aanvoer en handel van geen beteekenis Veemarkt Melkvee aanvoer van geen beteekenis Vette varkens redelijk aanvoer handel matig 22 a 25 Cf per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig 16 a 17 ot por half K G Magere Biggen tnmelyke aanvoer handel matig ƒ 0 40 a 0 80 per week Vette schapen weinig uanvour handel zeer min Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 4 a 13 Aangevoerd 8 partijtn kaas handel vlug ƒ 24 a 30 naai wicht en qualiteit Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboier f 1 40 a f 1 50 per kilo Weiboter ƒ 1 30 a 1 40 per kilo