Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1892

1893 Maandag 4 Januari N 4723 GOUDSCHE COURANT jyieuwS é Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentlén kan gesohleden tot 6At uur des namiddags van den dag der uitgave IL BINNENDUE Htiidel in NATTE en DROOGE VEEFWAREN P F Alle Beganstigers eoVrieaden heil en zegen toegewenscbt door Ci tAN DEN BROEK Lange Qroenendsal J J DE Kl STÉB rf Aan mga geachte Bccuastigers rriendenl en bekenden Gods besten pegen toegewenscbt bij de intrede ran dezen iieuvenjaèrkring 3 A VIN ERLING l Götu A r Januari 1 J92 i Een gelaKkig Nieinrjtar toegewenscbt aan Yrienden efll Bekendei R SLEGT SlOLWIIKfmSLUIS Bgden Blav pg van het Nieuwei ar nenschen de ondirgHeekeaden hnnije gecerde Begunstigerd en 0tadgenooten ved heir en zegen toe A J G VERBEEK ZOON Bleekers ran den Het Compliment vka den dag i ta gewenscbt aan ai mgn Begunstigers en Bekenden J J VOS Papierfabriekant Gouda 1 Janoari 92 Onder dankzegging Toor het zoo ruimschoots genoten rertronwen wensch ik by den aanvang Tan het Nienwe Jaar m nen Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad Teel heil en zegen toe m rerder in UEd gnnst aanbevelende UEd Dienaar C VAN DER VLIÖT Spieringstraat F no 50 Behanger P C W BEGEER COIFFEUR OOSTHAVEN wenscht al zijne Begunstigers en Vrienden een gelukkig jaar Heil en zegen toegewenscbt aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mij steeds op het minzaamst aanbevelen H J RA BOUW Raam O 428 Lood en Zinkwerker De ondergeteekende brengt bj deze den Heilwensch van den dag aan z ne geachte Begunstigers zoo binnen als bniten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan T SPOOR Vleeschhonwer Raam Het Compliment van den dag aan Familie Vrienden en Begunstigers J F WELTER Lange Tiendeweg Cafe Neuf Het Compliment van den dag aan al mjjne Begunstigers Vrienden en Bekenden A DAM De ondergeteekende wenioht igne Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil en zegen toe en beveelt zich verder aan tot het aanleggen en onderhouden van tninen I 3 BOERS Oouda ntare Verkooping te GOUDA G van gelegen NDAG 11 JANUARI 1892 des morelf nren in het Ko ehnis cHcr lOKD aan den Kleiweg ten overstaan van oen Notaris C FORTOUN DROOGLEEVER Ee gogdfpDdeipAnden aangenaam q Bleekerssingel a Nommer 181 en EBr op cf hoek rai in de Bj eleka e ii Gou a iHel Hais ii Watej leiding en vele eI makllbn ifoorzfijn bevat 5 Kamers Senkein 3 Klldersjenll Zolder en i te aanvaarden 15 fibrnan ali n den Blee nommer 182 L daarachter f Bk R No 180 ei 1892 TOor No 2 Tsia KUIS en ERj kersaingel te Gmida Wgk met een ruiy GEBOUW of S uitkomende in de BoeIekade Het Hois is verhnard tot 1 f 2 jier week No 3 Een HUIS en ERF in de int Authoniestraat te Gouda Wgk G No 145 Verhuurd bg de week voor 1 50 No 4 Een HUIS en ERF en een perceel GROND in de Vroowensteeg te Gouda Wgk H No 224 Verhsard bg de week voor ƒ 1 60 No 5 Drie pein len nitmnnteiid WEILAND liggende in de Oude Goawe te Gouda Kadastraal bekend in Sectie I Nrs 418 419 420 en 516 te zamen groot 3 Hectaren 9 Aren 45 Centiaren Verhuurd tot den 1 Januari 1897 voor 400 en ƒ 100 Mest per jaar En No 6 Een perceel nitmnntend liggende in de Achterwillens te Reeuwijk Kadastraal bekend in Sectie H No 435 groot 82 Aren 10 Centiaren Verhuurd tot 31 December 1900 voor 80 sjaars De perceelen zga te bezichtigen 7 8 en 9 Jannari a s van 10 tot 4 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Gouda Soelperwlrnk van A Bsinkmak ie ZooN Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Zg die iets te vorderen hebben van of Temcbuldigd zgn aan de nalatenschap vaniden Heer PIJBTJBR van OVDSHOOBS i leven Boekhandelaar en Winkelier gewoon hebbende te Gwda en aldaar den 23 Decembe jongstleden ove leden worden verzocht daarvan TÓór den 15 Januari a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DRÜOGLBBVEB to Gouda Te Amtterdam in een klein gezin gevraagd met FEBRUARI een nette DIENSTBODE Zich in persoon te vervoegto bg Mevrouw JONKER Crabethstraat Voor tg lgk 64 BAAGD eene nette 1 1 en s l ode Brievi het bai BARl 7IRE00PIN6 n franco ondeir ito 2163 aan an dit blè te 0OÜDA op DINSDAG 5 JANUAki 1892 des morgenste 9 nren aan het Idti Wgk R o 108 in d Boelekade van eeuen en na afloop daarvan aan het Lokaal Vyük K No 155 in de Peperstraat van MKCBELBN en HUISRAAD BEDDENen BËDDËGOED eenig gewerkt GOUD enZILVER enz 1 Te bezichtigen Maandag 4 Jannari ia b in de Boelekade des morgens van 9 tot 12 nren en in de Peperstraat des namiddags van 2 tot 4 nren Nadere inlichtingen geeft Notaris Q U FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda f r B algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SATiMTAÏÏ PASTILLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zeiêt Verkrggbaar bjj Apothekers en Drogisten in □ flescbjes k 20 cent Te Gouda o a bij de Heer A H TEEPE voorheen C THIM li et guBstig fcekend v ortreirell ke Half m ddel tegen Hoesten en Heesohheid TolgeM Toonchrift van den Accademie Profesior Dr Harlees te Bonn bereidda Stollwerck sche Borstbonbons varptkt in gele pakjes en veonien met den naam en stempel in rood lak van den fabrikant Fraa Stellwerok zyn alom vetb g baar in OO V DA bii J H BOERS en C tan VLIET Firma Zbldenehk Co Apoth Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgki me ttiitzondering Tan Zon en Feestdagen Dft pIÜ f d maanden is 1 25 francopeilloit t 1 70 j Izoa rigke Nobimers VIJF CENTEN BINNENLAND GUUDA 2 Janaari 1S92 i Hedmaiiddag ten 2 ure had op het Raadhuis eene offioiouse bijeenkomst plaats van don gemeenteraad teneinde don heer L Burgersdijk bg gelegenheid van zijn 25 jarig jubitó aU Gemeontebouwmeester te compliinenteeren Van do hh van Bergen IJzendoorn Koning Lotsy üudijk eu de Secretaris Brouwer was bericht ingekomen dat zy door ongesteldheid verhinderd waren deze bijeonkomst bij te wonen Het praesidium werd waargenomen door den Wethouder J M Noothoven van Goor het secretariaat door den hoofdcommios ter secretarie C J G L ïon Sternbach daar de secrrtaris Mr D N Brouwer door ongesteldheid verhinderd was tegenwoordig te zijn Nadat de heer Burgersdijk door don Secretaris was binnen geleid sprak de hoej Ifoathpvfn van Goor ongeveer aldus Mijnheer Uurgersdijk I De Baail der gemeente Gouda ia heden vergaderd om U geluk to wenschen met do heuglijke herdenking van Uw 25 jarige ambtsvervulling Hat il 25 jaar geleden dat gij de belangrijke betrekking van gemeente arebituct door het vertrouwen van den gemeenteraad u opgedragen hebt aanvaard Gedurende 25 jaar hebt gij uwe krachten en kennis gewijd aau de belanoeri van Gouda on de Raad uwe toewijding waardeerendo hoeft besloten dezen dag niet onopgemerkt U laten voorbijgaan Namens dun Raad wensch ik u hartelijk daarmede geluk Als men op het vervlogen tijdperk terugziet zgn die 25 jaren bijna onopgemerkt voorbij FEVILLE TOiy Uit hef DuiUch XXXII 121 Waarde heer ik ga ook niet gaarne over ijsvan Un nacht I Gij soudt den brief door een telegram kunnen laten volgen wanneer ge het geld iuhanden hebt dat wil ik vermijden Maar mijn naam zal weg zijn antwoorddeKraus Kom met mooie woorden lokt meu ten huldigen dage geen hond meer van den haard weg Maar kom tot een besluil Ge hebt schulden i geleeft in bekrompen omstandigheden Maak een eindeaan de zaak neem het geld Wilt gij dit mijn verzoek inwilligen Ja zeide Kraus Ik kom tegen den avond bij u j dat is hetbeste niemand behoeft te vernemen dat wij eenonderhoud gehad hebben Ik hoop dat ge overmorgen vroeg de som in ontvangst kunt nemen Ken half uur later was de bankier op het telegraaf kantoor eu na weinigen minuten werd aan drie firma s ui de residentie het telegram v6rzon en toch als gij dohr onze stad wangij overal bewijzen van uw ar gogann en lelt zult beid aantreffen Ik wensch vooreerst in herinue ring te brengen uwen eeriton belangrijken arbeid hier ter stede het openmaken van de stad waardoor de toogbruggen die wij ons van uit onze jeugd herinneren plaats maakten voor de sierl ke draaibruggen van tegenwoordig waardoor de stad voor de scheepvaart werd opengemaakt Voorts hebt gij het Middelbaar onderwijs helpen invoeren en de Burgeravoiidscliool eerst gebouwd later uilgebrcid Voorts wenlun u door de veranderde omstandigheden van liet Lager onderwijs vele werkzaamheden opgedragen waardoor wij thans hebben 7 openbare sciiolen waarvan 6 uw ork zijn w re paleizen wat de grootie betreft hoewel eenvoudig en deugdelijk ingericht Een ui uwe bewaarschojl werd voirts door fj gebouwd die reeds wederoé eene nitijreiding onderging Verscheidene gesttellten werden door ü verbouwd o a hot Weeshuis Do waterleiding kwam onder uw op icht tot stand e de Ganfabriek werd onder nigemoene g edkouriug van den Raad en de Commissie rau bche r dier FaBriek door ITThgertclit Laatstelijk werden ook de gestichten die de Raad ton gevolge van het legaat van Mej Hoffman moest oprichten onder uwe leiding gebouwd Maar hetit gij dooK vele belangrijke werken U een gedenksteen opfrericlit in onze gemeente niet minder in dii vertre c waar gij wekelijks Burgemeester en Wethouders an advies diendu en zo3noodig dat verdtdigde Als men U wijst op lietgt en gij deed dan mag vooral ook niet de stille arbeid vergeten worden door U verric it en waar men heden Uw jubilé als bouwmeester herdenkt mogen uwe verdiensten als opperbraitdnieester niet uit hol oog worden verloren Deze bijeenkomst had plaats in Hurgemeester 8 kamer I Koop onverwijld zonder opzien tot de tegen woorI dige koersen of zoo iioodig een ot twee procent hooger aiiideiden Bouwbank voor een bedrag vnu tweehonderdduizend gulden voor on o rekening I De zaak moet morgen avond vcreffeud zijn Romberg en Zoon XXXIU Het was schemerinz Het gekras van een vogel werd door de echo in het woud herhaald en die kreet h ad nauwelijks weerklonken toen een man uit hot struikgewas te voorschijn trad Hierheen Beimaun zeiilo Hnckert van achter een boomstam te voorschijn tredend Waarom ben I je zoo angstig vrees je dat ik je verraden zal Nu men kan niet weted bromde de koddebeier die nu hel eenvoudige gewaad van een Innd man droeg het zou niet do eerste maal zijn dat er verraad achter het masker van vriondschajg schuil hield Maar wat brengt ge voor nieuws Hackert haalde uit zijn zakken een flesch en eenige pakken die hij den ontvluchie ter hand stelde Ifc wilde wel dat iet maar afgedaan was tenslotte zou het argwaan wekken dat ik zoo aak hetbosch insluip om je levensmiddelen te brengen Laat me dan verhongeren antwoordde Rpimann terwijl hij de flesch ontkurkte Wat is ookaan zulk een ellendeliiiir gelet eu Ik had ook graagal eei einde aan de zaak gemaakt maar ik heb nog ADVERTENTIÈN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADyERTBNTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Wij danken het voor een groot deel aan uw krachtig optreden en flink beleid dat bij hot uitbreken van brand de ramp meestal zich beperkte tot het pand waar die uitbrak Wij herinneren ons nog allen den noodlottigen Januari nacbt vau den brand van ile Stearine Kaarsenfabriek Die romp had zeker zeer zwaar gedrukt op on e nijvere gemeente ware liet niet dat het Goddank I U gelukt is dien brand te bepiAken AU ik van uwe advioren genaag in het oollegie vau B en W dan is het zeer te betreuren dat onze hooggeachte Burgemeester door ongesteldheid verhinderd ia hier tegenwoordig te zijn Het werpt zeker een schaduw op uw feest van heden dat het niet onze hooggeachte Burgemeester is die u toespreekt Helaas I door een ongesteldheid is hij aan huis gebonden die gelukkig grootendeels voorbjj is doch waarvan de nawo en zich nog doen gevoelen Zeker zal het door u betreurd worden dat niel de Burgemeester hier tegenwoordig is die gedurende 26 jaar met u gewerkt heeft steeds uw adviezen waardeerde en iu ernstige overweging nam Het zal u ook leed does dat mgn collega de heer Koning eveneens door ziekte verhinderd is hier te zijn Beiden hadden er prijs op gestold u persoonlijk te complimenteeren I l e gemeenteraad hoeft gemeend u ook een stoffelijk bewijs van zijne wimrileer ng te moeten schonken dat door u reeds gisteren ontvangen is Ik hoop dat het naar uw smaak moge rijn t Vergun mij ten slotte u toe te enschen at het u gegeven moge zijn nog vele jaron in me betrekking werkzaam te iin de achting genietende van uwe medeburgers en het vertrouwen van den gemeeiiteraail De vergadering vereenigde zich met deze woorden eu de roadsleden complimciteerden daarop ieder deii hoer Burgersdijk geen jrelegenheid gevonden De gendarmes zijn al in het slot geweest Zij zijn ook hier geweest en hebben me toch niet gevouden Kunt ge mij nog altijd geen geweer verschaffen Ik heb u reeds gezegd dat ik het niet doe Zoolang ik ocn wapen heb kan ik niets uitrichten Ik was gistor avond weer in het park degraaf ging mij vlak voorbij Mijn kogel zou hemzeker g troffeii iiebben Ik heb zelf maar éiin geweer en dat kan ikje met geven Hohenhausea wordt op Bucheuau niet meerzoo vriendelijk ontvangen men schijnt hem daarook niet meer te vertrouwen ging Haokert voort Baron Werner is woedend over do ziekte zijnerbruid Is gravin Uunica ziek vroeg Reimann Wanneer zij voor de bruiloft sterft is haar broeder eenige erfgenaam Hackert ontstelde Je kunt gelijk hebbeu maar daarom u rstondte willen aannemen dat hg ook haar verin iord heeft is toch wat gewaagd De gravin is trouwens niatzwaar ziek zij lijdt maar aan hoofdpijn Daarmede begint men in den regel Ik leerde 111 het tuchthuis een man kennen die ijn vrouwbad vergiftitrd bij beeft ook mij alles haarfijn uitgelegd Eerst g if hij haar een kleine dosis z j nerdziet Toen werd dagelijks een grootere hoeveelheid ï