Goudsche Courant, maandag 4 januari 1892

f 1 j Iwtste vroeg dkarop het woord en betuiiide terw l zijn stem van aandoening trilde zijn harteIqken dank voor de woorden tot hrm gesproken door het oadeau hem vereerd en voor de vele bigken van sympathie hem dikwqis maar vooral ook bedeu door den grmeeoteraad betoond Hy betuigde zgo leedwezen dat Mr van Bergen IJzendoorn iloor ziekte Terhinderd was faiertezünen verzoohtden Voorzitterign dank aan den Burgemeester over te brengen voor alles wat hg in die 26 jaar voor hem geweest was Spr hoopte t n slotte dat hg ook in het vervolg op de sympathie van den Gemeenteraad zou mogen rekenen Daarmede was de plechtigheid afgeloopen Het stoffelgk bewgs au hulde dat de heer Burgeredijk mocht ontvangen van den Gemeenteraad bestond uit een pra4tigen kolossalen spiegel en twee gravures gctitnld La Fiances en Lfs Enfants Van den Burgemeester dezer gemeente ontving hij twee keurig bewerkte candelabres een theetafel eu een paar salon tafeltjes Van den gemeente secretaris en ontvanger eeo barometer van het personeel bg de Fabricage een bonheur de jour van den boek houderopzichter een fraai sigareu kastje en van de brandmeesters e n sofa Met recht raag dus gezegd worden dat hij vele blijken vau belangstelling ontving Het is voorzeker aller weosch dat de heer Burgersdijk nog vele jaren de gemeente al dienen in ziji belangrijke betrekking Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoreu werd gedurende de maand December 1891 in de Rgkspostspaarbank ingelegd ƒ 3359 55 terugbetaald ƒ 2464 42 Uet laatste door dat kantoor uiiücguver boekje draagt het nummer 2917 Onder redactie van ür 3 H Gunning J Hzn is ket 1ste nr verschenen van een weekblad voor hot Christelijl gezin getiteld Iniè l als orgaan van de Leidscfae Chr wgkrereeoiging Pniel Be Vereeniging voor Bloembollencultuur baraadfelaagde Maandag over een voorstel om op de teotoonstéllir E te Chicago een perk tulpen in Ie richten Het hoofdbestuur was hier niei voor omdat de kosten groot zullen zijn de voorzitter schat die zelfs op circa ƒ 6000 en de tulpon bg de opening der tentoonstelling of althnns spoedig daarna zullen zgn uitgebloeid Besloten werd de zaak aan ie houden tot de Maan vergadering als wauneer meer bijzonderheden over de zaak zullen bekend zijn Voorloopig werd bespr ken het voorstel der afd Beverwijk om een proeftuin op te richten waar elk lid der Vereeniging gelegenheid zal vinden bloembollen waarvan de juiste uaam hem onbekend is of waaromtrent de meeningen verschillen alsook geheel nieuwe variëteiten te doen planten De afdeeling irenscfate dien proeftuin in de onmiddellijke nabijheid van Haarlem te vestigen In de volgende vergadering zal in overleg met de afd Beverwijk een gedetailleerd plan wordirn behandeld In zake de voorgenomene instelling van een nieuwe Kidderorde maakt een onzer diplomaten in de Standaari de navolgende opmerking die zeker de aandacht verdient gegeven in de medicijnen of in de spijzen en toen zij eindelijk stierf kqesterde geen mensch argwaan en als de kerel geen ezel was geweest had hij zich uit de voeten kunnen maken Maar Hohenhausen zal zich wel tienmaal bedenken voordat hij zulk een misdaad bedreef De geneesheeren Kom er bestaan vergiften die men in het lijkniet terugvindt en die geen geneesheer ontdekkenkan De graaf heeft een geruimen tijd bij de Indianen vertoefd en ik heb eens gelezen dat deIndianen vreeselijke vergiftnn bezitten Hij kan erzoo Of ii hebben medegebracht De jager nam zich voor met kapitein Von Gronau onverwijld te gaan spreken Je wilt me dus geeu geweer geven vroegKeimann eensklaps Neen Dan ga ik nog van avond naar de stad ikmoet er een einde aan maken De gendarmes zijnmg op de hielen en als ik in hun handen val Je loopt hun in de armen als je naar destad gaat Dwaasheid Zij zoeken mij overal behalve inde nabijheid en zeker niet in de stad 6a je metm mee Dank je antwoordde Hackert en ging heen Een aar later toen de duisternis was gevallen verliet Rt imann het bosch De politie bad in de eerste dagen in de stad en Het is Telen misaohian niet bekend dit w j ons waar het de verleening ran eervolle ondersohoidiugen aan vreelmden betreft op een voet vmi inferioriteit tegenover sommige landen beviudeu en dat het slechts aan ons ligt dezen toestand te doen ophouden Zooala men weet brengen de internationale gebruiken mede dat bg vurschillendu gelegenheden decoratiën aan vreemde vertegenwoordigers of andere waardigheidebekleede s worden geschonken Voor hot bepalen der klassen van zulke onderscheidingen bestaan zekere regeleni in beginsel op wederkeerigheid gegrond Die wederkeerigheid is een gevolg der door het hedandaagsche volkenrecht erkende rechtsgeiijkheid van alle onafhankelgke natiën doch niet altgri ia het voor Stalep van den tweeden rang gemakkelijk haar in allen rleele Ie doen eerbiedigen Ken voorbeeld daarvan vindt men in hel verschil tusschen de onderscheidingen welke Nederland o q verleent aan vertegenwoordigers van raogendhedeu van den eersten rang en die welke Nederlanders onder soortgelgke omstandigheden van de hoofden dier Staten ontvangen Laatstgeooemden zgn namelijk gewoon aan hunne wuderzijdsohe ambassadeurs of hooge ambtenaren onderscheidingen toe te kennen waarmede zij nimmer de onder aueii eener mogendheid van dei tweeden rang bi giftigén Op zich zelven genomen is biertegen uicjts in te brengen doch voor ons Jcan zulks onder de bestaande omstandigheden tot gevolgen leiden we ke met onze waardigheid zeer bepaald in strijd zijn Zoo verleent b V Frankrgk aan den Duitsoben of aan den Busaischeu ambassadeur te Parijs niet anders dan het grootkruis van het Legioen van eer terwijl onze gezant aldaar zich heeft te vergenoegen met het grootoflicierskruis dier orde Niettemin schenkt unze souverein san den Franschen rzant ie s Hage het grootkruis vaa den Nederlandschen Leeuw wijl die klasse der orde nu eenmaal voorboofdeu van vreemde missiëu gebruikrlgk is Wat hier van Frankrijk gezegd wordt geldt voor alle groote mogendheden Pruisen b v schenkt dikwgls zijn hoogste orde die van den Zwarten Adelaar aan de ambassadeurs der andere Staten van den eersten rang te Berlijn een onderscheiding welke aan onzen gezant aldaar nimmer te beurt valt Toch ontvangt ook de Pruissische gezant te s Hage steeds de hoogsto ouderscheidiog waarover wg te beschikken hebben het grootkruis van dan Natlerlandauhen Leeuw De ongelijkheid welke dus bestaat kan nu worden weggenomen door de geprojecteerde iustellinz der orde vau Orauje Nassau De hoogste klasse ilier orde zoude dan te beschouwen zgn als de hoogste onderscheiding welke aan buitenlandacbe dignitarissen kan worden verleend terwgl de hoogste kUsse der orde van den Nederlandsche Leeuw zoude worden voorbehouden aan vorstelijke personen en aan zeer verdienstelijke Nederlanders I Het is te hopen dat bij de discussién ove de I Begeeringsvoordrachi duidelgk blijku van het voor neme om dit richtsnoer te volgen Merkwaardig j mag het genoemd worden dat eeo der jongste Stateu van Europa het Koninkrijk Servië tot de oprichting I eener tweede orde is overgegaan om ile noodzake Igkheid te vermijden van aan buitenlanders de hoogste onderscheidingen toe te kennen waar in dit opzicht I wederkeerigheid ontbreekt Met do orde van don Witten Adelaar en met die van Takovo wordt thans geheel in den hierboven aanbevolen zin gehandeld da omstreken gezocht maar geen spoor ontdekt Nu was zij op eeta valsoh spoor en Reiinann kwam ongestoord in de stad waar niemand er aan dacht hem aan te houden Hij wist waar hg zijn makkers moest zoeken Bob zat in het Roode Hert achter de flesch en de klerk hield hem gezelschap Eindelijk zeide Bob Ze zeiden al dat jeweder gepakt was maar ik wilde hel niet gelooven dokter daar is hij Heb ik het niet gezegd dathij zou komen De dokter scheen zich daarover volstrekt niet te verheugen eu ontving den oaden tuchthuisboef met een oiivriendelijken blik Wij doen waarschijnlijk het raadzaamst alswe in de andere kamer gaan antwoordde hij hetgezelschap is hier niet altijd te vertrouwen Waar heb je zoo lang rondgezworven vroegBob nadat bij de glazen gevuld had Ik heb je alden eersten avond verwacht Ik had aan iets anders te denken Hoeft hij zijn portie vroeg Bob Nog niet Ik heb op hem geloerd maar ikhad geen geweer Dat is leelijk zeide Bob men moet er kortewetten mede maken Wij zulleu die zaak eens overleggen misschien is er iets bij te verdienen Wijgaan in hot slot de dokter gaat ook mede jemaakt t met dien meneer af en wij nemen eenkijkje in de zilverkanier Du gelegenheid om tot een toestand te geraken die strookt met de nationale waardigheid late men ook bij ons niet ongebruikt voorbijgaan Onze bedenking bigft alleen zegt de Standaard dat in de 17e en I8e eeuw onze diplomaten iu zeer hoogen rang stonden en dat destijds onze Overheid het toch zouder alle ridderorden deed Zoo ook nu nog de bloeiende Kepubllek van do Vereenigde Staten en evenzoo Zwitserland Buiteotaniiscli Overzicbt De Belgische koning heeft bij do nieuwjaars reseptie in zgn antwoord aan den voorzitter der Kamer van Vertegenwoordigers de goede hoedaniïheden van wglen prins Bouilewgu uitvoerig geprezen Hij gewaagde daarna van het vraagstuk der grondwetsherziening uu zeide dat België het zeldzame voorrecht had genoten sedert de stichting van het rgk zichzelve te kunnen regeereu zonder ooit rle tusscheukomst van zgiie naburen uit te lukken België zoide hij is dit voorreèht verschuldigd aan de wgze bspalingen zijner grondwet maar ik ben danrom nog geen vurig aanbidder van bet bestaande en erken lat de noodzakelijkheid tot uitbreiding van het kiesrecht zich opdringt De koning voegde er bij dat naar zijn gevoelen vele artikelen der grondwet zouden moeten herzien worden Hg scheen aan te dringen op het feit dat naast staatkundige hervormingen ook wg igingen op economisch gebied drin eud worden gevorderd en dat men hieraan de uoodige aandacht moet schonken De Franscbe Kamer hoeft Donderdag ten aanzien van gokaindo hennep de door den Senaat vastgestelde rechteu aangenomen Er bleef doarna nog te bealisseo over de door den Senaat geschrapte overgaiigsbepalinzen ten aanzien van meelsoorten Do Kamer heeft do oorspronkelgk daarvoor gestelde bepalingen mot rechten van 6 7 10 7 10 en 8 40 fraucs al naar gelang van het gehaitu hersteld Het tsriof ontwerp in zijn geheel aldus gewgzigd is vervolgens aangenomen met 401 tegen 66 stemmen en wordt Dinsdag a s aan den Senaat teruggi ndeu Alle artikelen van da begroolingen van binnenlandsche zaken en koloniën ziju daarna aangenomen waarop het budget uailr den Senaat verzonden is Dit lichaam beeft in zgne laatste zitting wetsontwerpen van plaatsrlgk belang aangenomen De President deelde mede dat de Kamer uiteengegaan is tol den 4en Januari Men is voortgegaan met de stemming over onderwerpen van plaatselijk beUng in afwachting van het tarief ontwerp Op aandrang van Rouvier en Jules Koche heeft da Senaat ondanks den tegenstand van Trarioux besloten tot Dinsdag a s uiteen te gaan De Malm zegt vernomen te hebben dat de graaf van Pargs voornemens is de 600 000 fr die hg jaarIgks besteedt aan het subsidioeren van bladen in te trekken Doch laat het blad er op volgen met het wegvallen dier subsiiliën valt de staf die tot dusver voor zgne zaak werkzaam is geweest uiteen De prins vereenigt niet gelijk weleer de graaf van Ghambord de hoedanigheden in zich om geestdrif en fanatisme wakker te houden De hertogen en graven die bg in zgne bedding heeft gebracht houden vast aan zeker beginsel dat bestempeld kan worden als het beginsel van nemen en nio geven De graaf Ik ga niet me antwoordde de schrijver Dan doen wij t met ons beidon Gekheid zeide Reiraann Wanneer wij hemin zijn slot willen overvallen dan moeten we eengeheele bende achter ons hebben Daar kan niet van komen Verschaf me een geweer zonder datkan ik niets aitrichteii Goed zeide Bob wij zullen er een latenkoopen Hoe staat het met de papieren van dien bankier vroeg Beimann Kom zeide do dokter wat woe het Wijhebben er heel wat van gedacht maar Houdt je mond viel Bob hom iu de rede Ik bedrieg mgn vrienden niet Maar toen we gingen afrekenen op onze manier viel t tegen De kerel had raaar achttienduizand gulden inkas t was een schande dat wg ons daarmedemoesten tevreden stellen Later heeft hg verteld dat wij ook effecten hadden medegenomen maar datis een schandelijke leugeu wellicht schaamt hij zichvoor da menschen dat wg zoo weiuig gevondenhebben De papieren hebben wij nog Maar vanhetgeen wg gevonden hebben krijgt go jo deel Dat is er naar hoe men het nemen wil zeide de doktor wruvelig Wij hebben het alloen klaar gespeeld en de papieren zijn er nog En ik zeg je hij krijgt zijn deel riep Bob Je zult ook wat moeten afstaan ff ordt vertolrid vim Pttry heeft geen groot vermogen zijne gemalin bezit veel meer dan hij maar uit het hnwelgk zijn zes kinderen gesproten en het is niet onwaarschgnIgk dat zg voor dezen wil zorgen Een schitterend huwelijk voor hare dochters kan zij alleen verwachten nis deze eene ruim buwel jksiiift medebrengen De Matin zegt verder dat de heer Bochor zich teruggetrokken heeft als leider der royalisilscho partij omdüt hg niet inzag hoe de graaf van Parijs een subsidierrriid preteudont kan blgven zonder zich te verarmen De hertog van Aumale heeft alle hoop op herstel der monarchie vaarwel gezegd en gewenscht zijne overige dagen te wgdeu en zijn fortuin te besleden aan zijn museum leChaniilly Dit alles verklaart waarom de rechterzijde zoozeer in de weer is om het bloed der katholieken warm to maken en den paus te bewegen tot een kruistocht tegen den republiek Op oudejaarsdag heeft eene ontploRing plaats gehad in Dublin Castle waar het lersche gouvernement zijn zetel heeft De ontploAing ontstond in een der kelders en een daarboven gelegen jureau werd vernield maar nioinaoil is gewond ilnar allen afwezig waren voor hot gebruiken van het tweede ontbijt Uit een onder oek is gebleken dat bij de ontploffing schietketiiou is gebruikt Het duel schijnt geweest te zijp du zaal waarin de Raad zijne zittingen houdt hedenavond wanneer do Raad bgeeu zou komen in de lucht te doen vliegen üe Duitsche letterzotters zijn op hun voornemen teruggekomen en zullen de werkstaking nog eenigen tijd voorizotten Aan don voorzitter der Duitsche boekdrukkers werd Maandag door de werkstakers te Leipzig geseind dat zij door tusschenkonist van deii minister bereid waren onvoorwaardelijk hel werk te hervatten Ook uit andere plaatsen werd gemeld dat de arbeiders weder aan het werk zoudei gaan Volgens de f orwartt werd echter üinsilag in eene te Leipzig gehouden vergailering besloten dat de strike zou worden voortgezet Denzelfden avond namen de Iptterzetters te Berlijn een zelfde besluit Eonigon tijd langer dus zal de boekdrukkerij in Duitsohland kreupel toloopon INGEZONDEN De ilijksposlspaarbank Onder de vele herinneringsdagen die het afgeloopen jaar ons geschonken heeft mag voorz ker den isten April wel op de eerste plaats genoemd worden Toen toch was het de dag waarop de Rijkspostspanriiank hsar tienjarig bestaan vierde De Rijkspostspaarbank Eene in telling welke gedurende dieu korten tgd getoond hooft te voorzien in eene roods lang gevoelde behoefte Zijn sommige dieren er zich reeds van bewust dat zg zorgen moeten voor oen tijil waariu er weinig of niets voor hen te vinilen is hoeveol te meei moet de mensch dan niet zorgen eene bron te bezitten waaruit hij bg eleohte tijden ziekten of ouderdom datgene kan putten wat voor het leven noodzakelijk is Hierin nu komt hun do Rijksposlspaarbank te hulp want vraag het hem slechts hoe goed hem ill den afgeloopen strengen winter dst duitje te pas kwam dat hij haast spelenderwijze op die Bank uilgezet had Ieder mensch is dan ook verplicht te sparen en die deugd bg zijne kinderen aan te kwekei Zeker zgn er vele goede en soliede spaarbanken maar gocne welke op zou n uitstekende wijze werkt Wat al loordeelen biedt z j toch haren inleggersniet aan Hare boekjes worden kosteloos verstrekt en men kactelfs bij één kwartje te golijk sparen Ëu om vooral don werkman oog meer tegemoet te komen stelt zij overal aan all post en hulpkuntoren koitelo 18 formulieren verkrijgbaar tut het opplakken van postzegels van 5 cent waardoor jnon in nog kleiner bedragen kan sparen Elkeen kan dus sparen als hij slechts wil eu menige stuiver nu voak voor een borrel besteed zou op de Rijkspostspaarbank gezet een aardig sommetje vormen en voor nuttige dingen bestemd kunnen worden En dan ook I Waar vindt men den waarb irg dien de Rijkspostspaarbank ons biedt De Slaat toch waarborgt zonder eenig voorbehoud de teriigsaaf der inlagen en de aan de iuloggers verschuldigde retite Waar ook vindt men bet zoo gemakkelijk dat men in bet bezit van een boekje daarop overal in het gansche rijk kan inloggen af terugbetaling erlangen P Het schijnt nog niet genoeg bekend te zijn dat het om inlegger te worden volstrekt geen vereischte is dat men den eersten keer zelf aan het postkantoor kumt Dit is dus al heel gemakkelijk Wanneer men iemand b v ondergeschikten of kinderen een geschenk wil geven Men neemt dan een postspaarboekjd ten namo van dien persoon en kan men dan ook niet aan al de ten postkantore gevraagde gegevens voldoe i geen nood ook met eene minder volledige opgave wordt alsdan voorioopig genoegen genomen Ook kan men dan nog op zuo n boekje eonigo beperkende bepaling stellen b v dat hel geld niet teruggehaald kan worden vóór zekeretf leeftijd enz Ook met het oog op de Nieuwjaarsfooien is dit van belang te noemen en ook werkbazen en patroons die door het schenken vijn een boekje of hot daarop doeu van inlagen het sparen hij hun ondergeschikten aaukwekfn of onderhouden Moge deze regelen er een weinig toe bgdrageu om het sparen nog meer ingang te doen vinden opdat binnen niet te langeu tijd het oojenblik aanbreekt waarop elk Nederlander zijn Rijkspostspaarbankboekje heeft P G J A Burgerlijke Stand GEBOHBN 31 Dec lliJaen Begord ouder D Hoogeneist ea A Hnrtiai n JohanneB Corntlis ouder P kcelBier en H J HetiniB OVtULtUkN 80 Dee M M S a ieabmg 1 m 31 P W Jüin ejttii 3 lil G de Jonji 79 j J an der Poel ed i J van Schuik 7 J 1 Jan A Weck In ra H Snel 34 J 1 UI ONDKBl KOUWD M I C I 47 J en I Goedhart 29 j Moordrecht GEHOHEiV Gljsberlos Arnoidu Cormlu ouder K Vermij in H n Kiel Grjitje ouders i Bo a rl f B kooiman OVi RLEDhN L Verwelj a m J de Jong ueduwevan P lao der sielt 77 J W Slippendel hu iitr van F II Houlhoir 72 j J an der ka 20 m M C Franevia hunvr van 11 J au Lakeruld 84 i T Vlot 18 d GKHL HD P Vermulra 26 j en k Steenbeek ti j ADVERTENTIÉi Heil en Zegen toegewenscht aan alle mijne Begunstigers Vrienden en Bekenden Wed M MOL Stads schoorsteenTegerjj en Kookverdrijver Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende ijn dank aan allen die hem by den aanvang van het jaar van hunne belangstelling deden bigken Van BEKGKN IJZEN DOORN Dank zeggende voor de bljjken van belangstelling bfl de jaarsverwisseliug ondervonden wensch ik allen wederkeerig een gelukkigjaar toe l H W G KONING Met wederkeerigen heil wen seh betuigt de ondergeteekende bjj deze zjjnen hartelijken dank aan allen die hem bij den aanvang van 1892 blgken van belangstelling gaven J M NOOTHOVEN van GOOK Voor de belangstelling bij gelegenheid van het nieuwe jaar ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zijnen dank W J FOBTUIJN DROOGLEEVER Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zijnen dank aan allen die hem biyk gaven van hunne belangstelling bij de intrede van het nieuwe jaar D N BROUWER Aan allen die ons hunne deelneming hebben doen biyken wenschen wij wederkeerig een gezegend jaar De Familie VORSTMAN De Heer en Mevrouw SCHIM tan dee LOEFF BooNDBHs betuigen met wederkeerige heilwenschen hun harteljjken dank voor de bewgzen van belangstelling die zij bij de jaarsverwisseling mochten ondervinden Gouda 2 Jan 92 De Huism en Huisrar v h OudeMannen huis danken bii dezen allen die met het Nieuwejaar hunne bewijzen van vriendschap deden toekomen Gouda Januari 1892 Met ederkeeiingen heilgroet betuigt i ondergeteekende zijn dank voor de hem betoonde blyken van belangstelling bg het nieuw begonnen jaar J J BERTELMAN Met wederkeerigen heilwensch breng ik mgn harteljjken dank aan allen die mg bg de verwisseling des jaars blijken van belangstelling gaven J ÜONDA 2 Jan 1892 Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van den Heer PIETJER van OVDHHOORJH in leven Boekhandelaar en Winkelier gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 23 December jongstleden overleden worden verzocht daarvan vóór den 15 Januari a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G O FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Woensdagavond IN DE Sociëteit 0 S GENOEGEN door middel der VINGERS enmetQUEÜEN door den wereldberoemden professor T IS ME ËDSO hebbende het Grootst Succes behaald te Pargs en te Brussel Zie nieuw Programma Met FEBRUARI a s wordt gevraagd in eea stil gezin eene fatsoenlijke DIËIVSTBODE Te bevragen ter Boekdrukkerjj van B AVERZIJL Korte Tieudeweg Mevrouw STEËJV8MA Gouwe vraagt tegen 1 Februari een flinke DIENSTBODE DROP uit de blikken Trommel Wettig gedeponeerd uitmuntend middel tegen hoent scheikundig onderzocht door verscheiden doctoren en in den handel gebracht in netteblikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Handelsmerk Co Groningen WAARSHUWING Men gelieve t er op te letten dat elk stukje Drop da vorm heeft van een zittende Kat Verkrijgbaar hy H W M STEEVBNS Gouda L ERKELENS Boskoop C ROELEVEN Zoetermeer M ZIJDERLAAN Stolwijk C VAN WIJK Oudewater 500 Gulden betalen wg aan hem die bjj gebruik van Goldmano s Keiser Tandwatcr ooit weder Tandpijn krijgt S aOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bij den Prog J C ZELDENRIJK