Goudsche Courant, dinsdag 5 januari 1892

iï y Dinsdag 5 Jluarl 1 9S o 4724 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad hoor Gouda en Omstreken Da JbEendlng van advertentlèn kan geschieden tot i n uur des namiddags van den dag der uitgave Hen wordt verzocht op t JIEKK te letten UIT HKT MaOAZUN VA5 IW ftAVKNSWAAY Züi EM GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes Van vijf twee en een half en een Ned ont met vermelding van Nommer e t Prijs voorzien van nevenstaand jMerk volgens de Wet gedepofneerd Zich tot de nitvoerilig van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagscbe Beschuit van den Heer J K SOMMBR Gouda Snelperedrult van A Brinkman k Zoon S pCt I Hypotheek Pandbrieven DEK NOSTHWESTEBN FAOIFID BÏÏOTIEEEEANS Gevestigd te Amsterdam DIRËCTEUBEN H A VAN VALKENBURG frendent Direeteur m mtriia COMMISSARISSEN Commiuarwen M J WALLER lid der firma TïSTis Walleb te Amsterdam Wed üEEBEBT Rebel Ntdtrlmd Oammiuarium W KEBÉL Ja G J E füELBERTS E C Engelberts Co Arnhem A M C NNON Üud Burgemeester der atad Spokane en President i van de Bank of Spokane te Spokane State of Was Amerika bington U S A J R PLANTEN Consul ioneraal Her Nederlanden te New York De Directie der Northwestern and Pacific Hypotheekbank geeft 5 pCt PANDBRIEVEN uit in stukken van ƒ 1000 en 500 bij uitioting inwiüsalbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt Zij zijn te Amst rdam a pari verkriygbaar bü de firma BROEKMAN HONDERS en te Gouda bij de firma Wed KNOX DORTLANO STAAT op 31 October 1891 Maatschappelijk kapitaal ƒ 6 000 000 Geplaatst Maatschappelijk Kapitaal 2 400 000 Gestort Maatscbappelijli Üapitaal 942 600 lieservefonds 95 000 Gesloten hypothecaire leeningen op 1 Januari 1891 Doll 4 031 142 55 Gesloten hypothecaire leeningeu van 1 Januari 31 Oct 1891 1 138 161 Doll 5 169 303 55 102 173 70 Doll 5 067 129 85 ƒ 12 667 824 62 12 129 500 538 324 62 12 667 824 62 Ootrangen aflossingen van 1 Januari31 October 1891 1131 uitstaaode hypothecaire leeningeu a ƒ 2 50 uitstaande 5 pCt Pandbrieven Minder uitgegeven dan gecreëerd mocht worden TTergrelllDct a e TTT IT iT E OiT Tran o nUnental 1 tf f met die van andere Firma s alvorens Uwe Bestellingen te doen PRIJSCOUUANT franco op aanvraag yerkoop bij elke hoeveelheid The Continental Bodega Company Firma T CBEBAS Gouda Ie Amsterdam Opgericht 26 MAART 1853 Correspondent te ÜOUDA de Heer J J A MONTÏJX Cand Not Kleiweg E 21 Verleent handelncredleten aan bare leden tot ten hoogste een bedrag van ƒ 60 000 en tegen eene rente thans bedragende 5 met inbegrip van provisie Neemt gelden a deponito en belast zichmet incnsëeeringen zoowel voor leden alsniet leden Be rente voor deposito bedraagt op heden met 3 dagen opvraging 2 1 maand i 2 o Xariiehs bet Agentschap Gravenhage J F MOEINS Agent Gymnastiek De ondergeteekende zal biJ genoegzame deelname eenen CURSUS openen voor de vröeen ordeoefepingen Duur van den Cursus 8 ii 9 maanden Oefeningstyd Zaterdags middags van 5 6 k 7 uur Onderwijzers die zich bü den Cursus wenschen aan te sluiten worden verzocht zich aan te melden bg den ondergeteekende H OUDERKERK Leeraar i d Gymnastiek Gfuda 29 Dec 91 bet onuveriroffen LA KItBIER en het gunstig bekende s T o criT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouifo Mevrouw DOORMAN Crabethstraat vraagt om dadeljjk in dienst te tredei eene Zindelijke en fatsoenlijke Dienstl ode zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend f mezen door het gebruik van het beroemde itract van Prof LEFKIEö Prys per flacon 35 Cents SO Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bij het gebruik van Prof LEFRIKS tinctuur Attesten aanwezig Prjjs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent ü SELLE Anegaug 42 Woarfem Depóthoader L A de VLtriTER Markt 97 uaast het Hotel ok ZAL M Uitnemend sedert 22 jaren beproefd De RIJNLANDSCHE DRUIVENBORST HONIU sedert 22 ja re 12 met steeds klimmend succes in gebruik is het edelste aangenaamste en krachtdadigste Huismiddel bö hoest heeschheid verslijming keel en borstkwalen kinderboest enz Door tal van aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd Alleen echt verkrijgbaar in fiesschen a fl 2 met geele h fl 1 metroode en a 65 Cent met witte capsnten welke nevenstaand fabriekstempel dragen Te Gonda bjj F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bij J D den Hertog Oadewat r bjj F lonker Menbiirg Bodegraven bij P Versloot en G flijnekamp Stolwgk bij C G v d Berg Bergambacht bij J v d Dool Hazerswoude bjj Wed W Hendriks De uitgave dezer Courant geschiedt dageijjki met uitzoaderiug van Zon en Feestdagen De prQS per drie maanden is f 1 25 franco per post 1 70 Afzotiderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOÜUA 4 Januari 1892 Doaderdai 14 Januari e k heeft de 4e aboune meutsvoorstelling plaats in de Sociëteit lOus GeuoeKcu De kon vereenining Iltt Nederlandêch Tooneel voert dan op Het tieenle gelicht biijapol iu 4 bedr van Oscar Blumenthal Daarin treden op de Hainea Pauvels van Biene Hottrop Fucka S de Vries jr en ds bh Tourniaire Clous acholzo Varenet Wenama van Dommelen en van Ollcfen ODderataando circulaire is aan eenige beatuurders vaa vereenigingen toegejonden Gouda den 31 December 1891 Aan bet Bestuur der Vereeuiging N N te Gouds Mijne Meeren H t Beat n i i r vaa k t AigeaiM WerUiedsnZte kenfoaila le Vriendsebap noo li t U allen uit tot het houden eener gemeenschappelijke Bestuurtvrrgadering op Maandag den II Jannari 1892 des avonds ten 8 ure in het Caf Unie van deu Ueur Tuithof Ten einde onderling de mogelijkheid t bespreken over hol oprichten eener contraetnntenVireeniging waaromtrent wij U bereids eenige gegaveui kunnen mededeelen ran een reeds elders gevestigde en met succes werkende dergelyke fereeniging Beleefd verzoeken wij U vau uw gewenichte belangstelling in deze zoo nuttige pogingen door uw gewaardeerde opkomst blyken te doen geven Achtend Het Bestuur v h Algemeen WerkliedenZiekenfonds de Vriendschap J N KRIEK FEVILLETO Ütt iet DuiUck xtxm 1Ï5 Geeu eejutl Dat zal de duivelt Heimann hield den arm van Bob tegen die zijn gebalde vuist reeds had opgeheven De schrijver lachte Ik zie niet iii waarom ik voor anderen dekastanjes uit het vnur moet halen zeide hg Ik hob mijn eigen huid er aan gewaagd Maar als wij do papieren niet hadden gehad zou er van die zaak niets gekomen zijn Wil jemijn vriend zijn aandeel geven Neen Het woord was Ier nauwornood uit zijn mond toen do schrijver reeds door eoii vuistslag zijn beenderen bijna voelde kraken Te vergeef beproefde hij zieh uit Bobs handen te bevrijden Bob trok hem van de bank en wierp hem mot een vreesclijken stoot uit de deur die hij achter hem weder sloot Met zulke schurken moet je korte wetten ma Do heer F Nortier is benlbiiid tot leeraar aan de Ambaobtsschool te Amsterdatl fd regeling voor de opleifliug van leden van deu algemeeiifii Nederlandachen Vl ielrijdersboud en voor hun gebruik als militaire wwlrijilers bij redesoefeniugen en bij eene evenhwile mobilisatie van het leger is aldus gewijzigd dal de wielrijder zoo hy daartoe aan den betrokken cobimandeerendeo olficier den wensch te kennen geeft io de gelegenheid wordt gesteld de velddlepstoefoniBgan vau eenig troepeudeel by te wonen en zich doarby van tijd tot tijd onder militaire leiding in het sohiaMn met de revolver te oefenen De toestand vim het foods voor weduwen en nagelaten kinderen van ZuidhoHandsche onderwijzers is zeer gunstig De heeren i Zaaijer Bz tl Dirksland S C Ra demaker te Rotterdam £ vi Ëvordingen te I elft en J Straub te s Oravenhan werden door het bestuur als oommitaie benoei6lib £ voorstellen te doeu ten einde de trekkende en toekomstige weduwen en weezen van die voordeeleu te doen genieten In overeenstemming met het bestuur eu de afgevaardigden waren deze heerea vau meening dst het wenschelijk is de verzekering over te dragen aan de levciisviTzekeringmaatschappij van het Nederlandsch OnderwijziTsgenootschap Als iets wenschelgk is behoort men het zoo spoedig mogelijk tot stand te lirongen Nu Is de circulaire waarin onder meer hot bovenstaande aau de deelhebbers bericht werd verzonden den 20sten October 1891 Vdór of uiterlijk op den 5drn November jongstleden moesten de deelhebbers hun gevoelfn kenbaar maken Ue nuodige besprekingen hot bepalen der onderscheiden voorwaarden eu bedingen hadden reeds plaats gehad ken zeide hij NU ik heb bij do zaak tienduizend gulden verdiend daarvan geef ik er jou tweeduizend En wat zij nog raag opleveren dcelen wij samen Verkoop den erfgenaam de papieren Woont die hier Ja Een kaplein Von Gronau Dit is een neef van baron Von Buchenau enook een vijand van Hohenhausen Nu dat ia mij oro het even als hij maar ietsbetaalt voor de papieren De dokter meende dat wij den bankier eerst uog een een aderlating moesten doen maar ik acht dat te gevaarlijk Wij zijn nutweemcal in dat huis goweest de derde maal konhet verkeerd alloopeu En wanneer ga je de papieren verkoopen Dat kan van avond nog geschieden Kommede naar mijn kamer ik geef je daar het geld E i het Koweor Koop ik onderweg De koddebeier volgdo zijn vriend die reeds de deur opende In de gelagkamer zat de klerk De schurk heeft iets kwaads in Aü ï zin zeide Reimann noem je voor liem in acht Bob lachte en zasf den dokter verachtelijk aan Hij kan mij niets maken antwoordde hij en wanneer hij liet waagt oi s te volgen dan bert hijm jn vuisten kennen Zij kwamen op do straat nadat zij een korten afstand hadden afgelegd bleef Bob voor een klein huis staan voor de woning van een voddenraper ADVËRTËNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TË LETTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Nu vragen verscheidene belanghebbenden Hoe komt het dal men niet behoorlijk gezorgd heeft dat den Isten Januari 1892 de bedoelde overgaug geschiedde Moet die nu noodeloos wachten tot den Iston Juli 1892 Wie is hier de schuldigef In de quaestie der schoolgelden bij bet middelbaar onderwijsjfoeft du Amsterdamsche gemeenteraad verleden woekeen beslissinggenomen Alles is gebleven bij het oude alleen het schoolgeld der Haüdelssohool werd van 180 op 100 gulden verlaagd gelijk 15 en W hadden voorgesteld terwijl voor de kinderen van hen die buiten Amsterdam wonen overeenkomstig het amendement der heeren Treub en Gerritsen een veel hooger schoolgeld zal moeten worden betaald Dit laatste besluit werd met 26 tegen 6 stemmen genomen Door de heeren Gerritsen en Treub was voorgesteld ten aanzien van de scholen voor middelbaar onderwijs te liepalen dut bet schoolgeld voor iederen leerling die elders zijji woonplaats heeft bedraagt op de 3 jarige H B scholen f 150 per jaar op de 6 jarige f 200 en op de handehschool en do daaraan verbonden 3jarige H B S en op de H B 3 vour meisjes f 300 Deze bepaling zal niet van toepassing z n op ouderlooze leer ing en die in de genieeote hun hoofdverblijf hebben of er verblijven Ook de eisch dut alleen jongens en meisjes die bij het admissie exameii uitmuaton door ijver en aanleg kosteloos kunnen geplaatst worden als hun ouders het schoolgeld niet kannen betalen is aehandhaafd De heer Noltiug had in eene vorige vergadering voorgesteld het voorbehoud gelegen in de bijvoeging die uitmunten duor ijver en aanleg te doen vervallen Do stemmen slaakten toen daarover maar gistnr werd dit voorstel met 30 tegen 12 stemmen verworpen Een voorstel Geertsoma om die kosteloos geplaat Bob klopte driemaal op het venster en na eeniga oogenblikken word do deur geopend We brengen ditmaal mets zeide Bob toen de uitdrager loor hom stond het zou mij aangenaamzijn als ik hier vond wat ik zoek Eu wat zoekt ge vropg de oude man Een goed geweer Dat kuut ge hebben Ik geloof zelfs dat hetnog ïeladen is Bob betaalde den bedongen prijs en de misdadigers vervolgden hun weg Toen zij op het dakkamerije d it Bob bewoonde waren aaiigekoran ontstak deze een kaars toen beurde hij een stuk uit een plank van den vloer op en uit dien schuilhoek kwamen te voorsclujn een flesch oen vuil glas brood een worst en een ia wasdoek gewikkeld pakje Eet en drink zoide Bob Je zult lang gevasthebben Toen Eeimann zijn b inkbriefjes had aangenomen zeide Bob Nu ga ik mar den kaplein Je kunt zoolangbier blij von Do straten zijn uu leeg eu de een ofandere nachtwaker kon je herkennen llaimann vond die opinorkiiig zeer juist en toen Bob hem verlaten had wierp hij zich op den stroozak Maar Bob kwam schielijker terug dan hy vermoedde Hij iv is n et te huis zoide hij eu zijii opp is