Goudsche Courant, dinsdag 5 januari 1892

fU tra te Terwijderen wanaeer zij bij het overgangsexamen uikkan eigeniqk e n logisch gevolg van den eisch der uitmuntendheid bij de toelating haalde evenmin de meerderheid hoewel toch nog 16 van de 34 stommen Ook des hoeren MulUrs poging om een allermatigate toepassing van do evenredige sohoolgeldheffing te verkrijgen mislukte Tan de SS stemmen waren er slechts 6 voor van ongeveer 20 C gehouden wordt Hot vraa stuk der verwarming van het water in de kleine bassins is thans in het Aquarium van het Genootschap volkomen opgelost Onder de verschillende doeleinden waartoe hier te lande het schaap wordt gebruikt is zeer zeker het dragen van een pakzadol mot daarlm behooroude vracht wol eene grooto zeldzaamheid zoo het al ooit ergens werkelijk in practijk gebracht of vertoond word toch is de geschiktheid van het schaap daarvoor in Indié op doorslaande wijze bewezen In het jaar 1874 zond de vice koning van EngelsohIndie een gezantschap uaar Yarkand bij welke alegonheid al de benoodigdheden vnor de begeleidendemilitairen door schapen over het Himalaya o ebori te werden vervoerd Da gehoele overtocht duurde een malSnd en gemiddeld droeg elk schaap 10 Kilo da Tartaren laden gewoonlijk 15 kilo doch leggen slechts zes of zeven mylen por af Het Kngelseh gezantschap deod twintig ragleii per dag en verrainilerila don last om dien afstand geregeld te kunnen afleggen De weg was zo r onbogaand en rotsachtig en toch verongelukte er slechts één eukel dier Eén man leidde de kudde van dertig stuks zij marcheerden van een tot drie mijlen in het uur wat hoofdzakelijk ifbing van de gesteldheid van de weg daar meu ze niot van to voren gewond had graan te eten en ze wel des middags en s avonds m het kampoment hun ho fdmaaltijd vragen maar bunno gewoonte volgend onderweg elk grashalpjo meenamen wat ze konden machtig worden was er dus veel gras dan vorderde de stoet langzaam De grootste raooilijkhaid deed zich voor bij don overgang van tivioron of beken daar het water in de wol bleef hangen en dikwijls des nachts in ijskegels daaraan vast vroor Het hoogste punt door den stoet bereik was 19 280 voet boven de oppervlakte der zee Kaptein J Biddulpli dia het gezantscliav begeleidde hoeft zeer gunstig over dien tocht en do grooto bruikbaarhoid van het schaap als lastdier gerapporteerd en der Indische rogoering ernstig aangeraden hot bargschaap in waarde te houden daar dit in staat was do troepen te begeleiden en lasten te vervoeren op WHgen waar elk amler dier geheel onbruisbaar zou blgken Een paar weken geledon werd door de oorreotioneele rechtbank te Brissel schuldig verklaard aan poging tot moord gepleegd op de weduwe Gérard te Lackon en deswege veroordeeld tot i jaren gevangenisstraf zeke L Wouters die tot zijne aanhouding bekend stond als een oppassend tiirmorraansgezel Thans is gebleken dat deze jongman volmaakt onschuldig is aan de hem ten taste gelegde misdaad en alechts door een samenloop van toevallige omstandigheden onder verdenking is geraakt Een drietal getuigen i charge zijn door wroeging gekweld aan het parket komen verklaren dat zg Wouters valschelijk beschuldigd hebben ingevolge de duodsbedreigingen van een werkelgk schuldige Dit maakt de gerechteiyko dwaling althans verklaarbaar vooral als daarbij in aanmerking genomen woidt dat Wouters zóó overtuigd was dat zijne onschuld zonneklaar moest blijken dat hij geen verdediger had genomen Maar wat niet verklaarbaar is in verband roet de wetten betreffende het gebruik van hot Vlaamsch in atrafgedingen tegen Vlaamsche beklaagden merkt de Re orme terecht op het is dat de getuigen in het Pranscb gehoord zijn en de beklaagde daarvan geen woord verstaan heeft derhalve met wist welke voor hem bezwarende verklaringen zij hadden af Men beweert wel eens dat de katten behalve door het muizenvangen ook nog door andure eigenschappen vooral bij sommige ontaarde restaurateurs en hotelhouders iii den hazentijd in boog aanzien staan Deze zoogen dakhazen hebben natuurlijk het voordeel dat voDr hun bemachtiging geen kruit of lood noodig is zoodat dit metaal ook niet in bun lichaam kan dringen Poes zal daarom voor sommige jagers nog meer ia waarde stijgen alhoewel w sterke tegenstanders van dezen sport zijn indien zij vernemen dat zich te Parijs een ernstig vergiftigiogsgeval heeft voorgeilaan tan gevolge van het gebruik van hazepeper waann zich hagel korreltjes bevonden Duze wart n iloor het gebezigde azijnzuur opgelost en hadden aldus het vergiftige loodacetaat doen ontstaan Wij begonnen dit stukje eenigszins schertsend doch wij eindigen ernstig met den raad Zorg vooral de hagetkorrels te vertvijderen bij de bereiding van hazepeper met azijn t I eei kleine moeite die noodlottige gevolgi n voorkomt Het eerste nummer is verschenen van het Neder landêch LandbouK fFeekblad officieel orgaan van het Nederlandsch landbouwcomité en do tot het comité toegelreilen raaatschappijoii De leden der Hollandache Maatschappij van land bouw ontvangen grati dit blad voor rekening dier Haaisehappij Prof mr Cort van der Lindon te Amsterdam beeft het oeconomisch agrarisch gedeelte voor zijne rekening genomen Aan den heer G Uelnders te Wage ser wist ook niet wanneer hij terugkeert hg is met een houtvester nitgegasa Misschien mot Hackert antwoordde Beimann opstaande Nu zei hij ik zal maar gaan Bob ik magniet wachten tot morgen wanneer de zon opgaat moet ik weder in mijn bosch zijn En wanneer zie ik je terug Kom morgen in liet bosch Weet je waarde koningseiken staan f Neen Gij kunt ze gemakkelijk vinden zonder datgg behoeft te vragen Zeven eiken de hoogste inhet heele bosch van den rijweg leidt een voetpader heec aan dit voetpad slaat eeu klein steenenkruis op de plaats waar voor vele jaren een houtvester is doodgeschoten Wanneer gij bij de koningseiken zijt dan maar gij zult misschien hot gekras van den nachtvogel niet kennen Daar versta ik niets van Welnu roep dan driemaal achter elkander koekoek I ik zal het hooren en komen En als ikje nu nog een goeden raad zal geven wacht danniet te lang met het verknopen der papieren dedokter kon je voor wezen en als da kaptein dekopij bezit dan kan jo het oorspronkelijke best opsterk water zetten Ik zal er dadelgk weer heen gaan En morgen breng je mg bericht f Zoodra ik je aandeel kan brengen Wannee Het aantal rigehsoorten dat in de laatste jaren uit verschillende tropische gewesten uaar Europa werd ingevoerd is wederom met eene vermeerderd In Suriname komt in de rivieren eene vischsoort voor Boschvisch Mscrodon trahira genaamd die vooral in groote hoeveelheid in de nabgheid van watervallen wordt aangetroffen Deze visoh bereikt eene lengte van ruim een meter is met groote schubben bedekt en in den kop voorzien van sterk ontwikkelde scherpe tanden waarmede hg zelfs aan personen die in de rivieren baden gevaarlgke wonden kan toebrengen Het vleesch is echter zeer smakelgk on wordt door lekkerbekken ten zeerste gewaardeerd De heer J Stoking aan boord van het stoomschip frin Willem III is er in geslaagd deze vischsoort in tien nog niet volwassen exemparen van Suriname naar Holland over te brengen Dit was geen gemakkelgke taak vooral niet in dit jaargetgde daar gedurende het transport voortdurend voor verwarmd water moest worden gezorgd Aan boord werden tg gevoed met kakkorlakken j De heer Stoking heeft deze vissehen ten geschenke j aangeboden aan het Koninklgk Zoölogisch Genoot j schap Natura Artis Magistra waar zij in de kleine zaal van het Aquarium zgn tentoongesteld Men heeft zorg gedragen dat het water van het bassin thans dag en nacht geregeld op eene temporat ur ningen zal de belnnclelfDg van de teohnlelc tan het bedrgf worden toevertrouwd De hoeren Herman F Bultman te Haarlemmermeer D Fontein de Jong te Murmerwoude en mr C J Sickesz to sOravenhage hebben aanvankelijk de leiding van het blad op zich genomen dat uitgegeven wordt door de heeren J H de Busay te Amsterdam en W E J Tjeeiik Willink ie Zwolle Een neger predikant te Kansiis Cily in NoordAmerika hiold onlangs voor zgn gehoor uit zwarten bestaande een lofrede op zijn godsdienst dien der Baptisten Om gemakkelijker duidelijk te maken wat hij bedoelde had de goede man een kastanje in zijn zak gestopt Zoodra hij uu over de verschilleudu gezindheden begou te spreken haalde hg zgn kastanje voor den dag en zeido Aanschouwt broeders en zusters deze kastanje I Eerst komt de stekelige bast die niemendal aard is dat zgn de Methodisten Zoo sprekende verwijderde hg den bast en gooide dien weg Dan komt nog een schil ging hg voort mooi bruin glimmend eu glad j dat zijn de Ëpireopalen fijne slimme lui en dat is alles er zit niemendal in En let nu eens goed op I Nu komt de goo le krrn I Hij beet een stuk van de kastanje af kauwde en zeide dat broeders is de godsdienst er Baptisten toen volgde een plechtige stilte en ten slotte de uitroep van den weleerwaarde Goss blasb it is rotten Sedert dat tijdstip beweert men is de zwarte predikant eenigszins wankelenil in zijn godsdienst geworden De oudste vrouw van Italië is dezer dasjen in Peltra Venetië overleden Het was de 105 jarige Maria lloe men loopen moet Een knap schoenmaker heeft eens het volgende gezegd Zoodra iemand in mijn winkel komt en zgo schoenen uittrekt kan ik zien of hij g ed loopt of niet en t is verwonderlgk hoe weinig mensoheo stappen zooals het behiwrt Als de schoen aan den hiel versleten is niet aal ééue zijde maar nichtaf en het leder van de zool teekenen van zwakte vertoont aan den bal van den voet een weinig meer aan de binnenzijde vlak onder den grooten teen weet ik dat wie den schoen draagt goed loopt Als daarentegen de hiel scheef ot aan ééoe zijde geheel versleten is en de zool het meest bij den grooten teen weet ik dat ik met eeu slecht voetganger te doen heb Da reden van dit enohil in het slijten ligt daarin dat een slecht looper zgn stap uit de knie ep een goed looper zgn stap uit da heup neemt Let maar eens op de voorbggangers en gg zult het onderscheid dadelijk zien Negen van de tien mannen buijcen de knie aanmerkelijk bij het loopen stappen rechtuit met beide heapea strak eu de teen zal het eerst den grond raken De tiende zal da knie zwr weinig buigen juist de kaptein geen geld hoeft moet ik wachten I Bob blies na deze woorden bet licht uit en de mannen begaven zich naar buiten I Zij hadden het huis nauwelgkf verlaten toen een derde gestalte hen behoedzaam volgde De dokter I had geluisterd Hij had gehoord wat hij wenscbte te weten en spoedde zich uaar de woning van den inspecteur Bubena De oude man was rr ls te bed en er verliep een halfuur alvorens de meid er tof besluiten kon de deur te openen Daarna moest de inspecteur gewekt worden en toen deze den naam van den laten gast vernam wilde hij hem niet ontvangen Eerst toen hij vernam dal er sprake was van de schuilplaats van een ontvluchten tuchthuisboef stond hij op Waarom kom je bij mij vroeg de inspecteur wrevelig Wanneer je aan de politie een dienst williewijzeu kon je aan het bureau gaan Dat kon ik antwoordde de dokter maar danbad uw belang een gevoelig verlies geleden Wilt ge mij op den mouw spelden dat gg betvoor mij over hebt Goed dan wil ik terstond rerklaren dat ik voorwaarden stel Nu zgt Ke eerlijk Zgn de mededeelingen zoo Ijelangrijk Ik zal u Bob en den koddebeier uitleveren Bob kan ik lederen dag gevangen Uten nemen Maar bij stelt wellicht op dit oogenblik den genoeg om het boen van den grond op te llohtenen brengt het uit de heup in beweging evenals meitden arm uit den schouder in bewejfing brengt enniet uit den elleboog Daardoor vordert hij demeeste inspanning van de Spieren dio het sterkstzgn en vermeerdert de lengte van zgne schrede metvier ol zes duim De hiel raakt den grond heteerst en niet de teen D bal van den voet maakteene lichte veerkrachtige beweging bg de volgendeschrede Iemand die zóó loopt wint 30 percentin snolheid boven den ander die zijn stap uit deknie neemt Bij bet vuistvechten is de oude regel voor den toe te brengen slag zijn arm uit denschouder en niet uit den elleboog te bewegen Bijhet loopen is het de heup rn niet de knie waarvau de stap moet uitgaan Zondagsblad Weinige landen zijn er op de wereld waar het seclo ivezen zoo krachtig bloeit als in Kusland Thans heelt zich te Usjatsk in het gouvernement Smolensk weder eene nieuwe godsdienstige secta gevormd waarvsn de aanhangers don naam van Selesnowey dragen Zij kenmerkt zich door den broederlgken omgang barer leden en de groote boreidwilligheid den naaste steeds zooveel mogelijk te helpen Eenmaal in de week vergaderen do Salesnowey in eeu openbaar lokaal waar een voorganger optreedt en het gehoorde besproken wordt Vaste predikanten heeft do secte niet j ieder lid mag voor zgne medeloden optreden do vrouwen niet uitgezonderd Heeds nu tolt zij 10 000 leden en hare bolgders vermeerderen met den dag In aanzienlijke kringen is men zeer met het streven der Selesnowey ingenomen omdat zij niemand aannemen die niet lezen of schrgven kan of zioh deze wetenschappen niet wil laten onderwgzen Voor de beschaving zullen zij van veel beteekouis worden Ook wenilen zij pogingen aan om verbeteringen te brengen in de bebouwing van den bodem waartoe zg Engetsche ploegen hebbeu ingevoerd torwijt de audero boeren in het gouvernement Smolensk nog steeds op zeer primitieve wgze den grond loswoeleu In andere takken van bestaan willen zij er insgeIgks naar streven zich de uitvindingen van den niuuwe en tgd ten nutte te maken lil de te fjtrecht voortgezette vergadering van de Yereoniging voor Paedagogiek kwam o a het volgende belaogrgke onderwerp in behandeling Ia de groote steden is de algemeene volksschool niet mogclgk Klassecaeholen nsmelgk burgerscholen tusschenscholen en armenscholen blgvon noodzakelgk Inleider ile heer D de Groot arrondissementtscboolopaieaer to Utrecht Men doet volgens spr verkeerd op de algemeene volksscholen ten plattelande te wijzen om de mogelijkheid van het bestaan dier scholen ook in groote gaineenten te betoogen Er is op het platteland minder venchil in den algemeenen ontwikkelingstoestand dan in de groote steden In steden van eenigen omvang loopt de ontwikkeling der bevolking 6 ver uiteen dat er aan geen samengaan van alle kinderen ook aan geen samengaan in twee klassen van schalen bg het onderwgs valt te denken Wanneer ik zegt spreker vergelgk armen of diaconiescholen met tusschenscholen dan besluit ik bedrogen erfgenaam de documenten ter hand Daar kan ik niets aan doen Somberg moetmaar zelf de gevolgen ondervinden Wie ia de bedrogen erfnenaam Kaptein Von Gronau Bob ia naar bem toaen hij zal hem de papieren geven Laat hg het doen Maar wanneer dat geschied is kon hij terstond gevangen genomen worden als ik tgd heb gehad om mijn persoon in veiligheid te brengen Laathem inrekenen als hg het huis van den kaptoinverlaat ik maak mij nog dezen nacht uit de voeten En het gestolen gold neem je naiuurlgk medeF Wat ik daarvan gekregen heb ia uauwelgkade moeite waard En zooveel was het ook ciet eens de aandeelen hebben wg laten liggen Als die werkelgk ontbreken dan zal Homberg wel weten water mee gebeurd is Maar als Bob niet gearresteerdwordt tal ik ook den koddebeier niet verraden Hij zal gearresteerd worden Terstond Ja I En waar is Beimann f Beimann was daar straks in het Roode Hert Onmogelijk In alle straten en stegen wordtnaar hem gezocht Wel de politie ziet ook niet alles Ec hg is er nog Neen hij ia weer naar het bosch Op grond van eeue reeks ervaringen dat er tnsschen de kinderen Aer eerstgenoemde in de aanvatigsklasse een aanmerkelijk verschil in ontwikkeling bestaat en dat in de volgende klassen hel verschil in vorderingen ZÓ6 groot is dat er om pnedagogischa redenen van nfgtzien moet worden do leerlingen dier beide klassen in eene school bijeen to voegen Dit ver scbil is trouwens zeer verklaarbaar reodk uit den huiselijken toestand der ouders Na nog een en ander te hebben medegedeeld omtrent de antwoorden die ingekomen zijn op de vraag van Volksonderwijs raet welke moeilijkheden heeft het openbaar onderwgs in uwen kring te kampen eindigde spr zijn beloog waarop de heer D Laméris van Utrecht bet woord nam Deze acht een oordeel over do waarheid dor vorige stelling niet el mogelgk indien het doel van hot onderwijs niet naA r omschreven wordt Ia dit doel de vorming van goede staatsburgers Dan moet er voor do armen en behoeftigen veel worden ftodtian Amerika geeft zijns inziens in dezen een beschamend voorbeeld Spreker wijst op een artikel in de WestMinster Keview en op het werk Ue zegevierende republiek van arnezie vertaald door den heer Van Sikkelen Uit deze citaten blijkt dat Amerika begrijpt dat doordat de school aan het volk behoort allen rijken en armen tot hare instandhouding moeten bijdragen en dat hot openbaar onderwijs in geen enkel opzicht eeno gave is vnn de rijken aan de armen Spr eindigt mei Ie betoogen dat het nuttig zou zijn da kiiuioren der armen geschikt te maken voor eeno al uraeene volksschool door voorbereidende scbolenschoolbuden kleinere klassen eenige geldelijke onderstiuning enï Volgens den hoer J Straub van s Hago kunnen de klassenscholen iu de groote sleden niet worden gomisi In Groot Britannie is de influenza sedert haar eerste verschijnen niet meer geweken on gedurende de laatste maanden werden y e e personen van naam door haar aangetast terwijl fclei of doar in eene gemeente of ook wel in een geslicht da kwaal epidemisch uitbrak Nu wordt weer bericht dat de meeste plaatsen van Kont door een epidemie bezoctil wordon Te Dover zijn bgzondero voorzorgsmaatregelen genomen om do verspreiding tegen te gaan Afgekondigd is dat personen dio aan influenza IgMau en in het publiek komen in kerken koffiehuizen vergaderingen enz met 60 Zullen beboet worden Evenals de Brttsche gezant te Koiistantinopel op zgn doorreis te Berign aan de influenza is overleden is thans ook de Portugeosche gezant aldaar er aan bezweken Tarwgl de influenza er nog steeds aanhoudt wordt uit Mülheim melding gemaakt van het haerschen dei griep waardoor geheele gezinnen op het ziekbed liggen terwgl in bat naburige Duisburg reeds eenige maanden de diphtoritis in sterke mate heerscht De heer C H den Hertog van Amsterdam is het in dezen eens mot den heer LaracJris De heer De Groot zeido Dn klaesenschool is voor het oogenblik noodzakelgk Zal zij noodzakelijk blijven Die etaudenafschaiding is juist eene ziekte eeiia ondeugd Men moet medelijden hebben mat de armen die ongelukkigen die misdeelden Er moet gestreefd worden naar volkseenheid De algemeene volksschool ia daarvoor een waarborg oen steun De school der meer bevoorrechten wordt beter verzorgd dan die der armen Het streven moet daarvan wezen een algemeene volksschool De rijken zullen dim wel zorgen dat deze school steeds volmaakter wordt omdat hunne kinderen er gebruik van moeten maken evenals de kinderen der armen De hoer H de Raaf van s Hertoganbosch sluit zich aan bg de beschouwing van den beer Den Hartog Hg gelooft dat de klassenscholen hoogstens j voor het oojenblik een noodzakelijk kwaad zgn De heeren Verstugs en Zernicke beiden van Amsterdam en de heer Krngder van Deventer bestrijden de algemeene volksschool Zij achten combinatie in dezen volstrekt onmogelgk De bezwaren zgn niet uit den weg te ruimen door het bezoeken aener voorbereidingsschool Het democratisch denkbeeld ne algemeene volksschool zou varwezenigkt zeer tiranniek werken Do meer gegoeden zouden hunne kinderen naar de bijwndere school zenden De eisch ia te algemeen te onbepaald Na re en dupliek werd de bespreking over dit onderwerp gesloteu zonder dat er eene conclusie werd genomen Een historisch paard De St Petersliurfei üg schrijft Onlangs wenl in het museum der officierscavallerieechool to Petersburg liet geraamte opgezet van een paard dat eene geschiedenis had Dit paard heette Osman Pacha was een prachtige witte Arabische hengat en behoorde aan den verdediger van Plewna Osman Pacho wiens naam het later erfde Den 288ten November 1877 nam dit paard deel aan da caipitulatie van Plewna Osman Pacha reed op den oitten Arabischen hengst de vesting uit en gaf over diens raooien fijnen kop zijn degen af Sedert dezen dag was het paard historisch geworden De toenmalige opper eommandant grootvorst Nicolaas Nikslajawitsch gaf het paard aan de cavallerieschool te St Petersburg cadeau en hier behield het den naam Osman Pacha Osman Pacha muntte door een zeer streng karakter uit het gehoorzaamde alleen den onderofficier die hem verzorgde was een prachtige springer en diende ruim 14 jaar in de cavallerieschool met zeldzame volharding Eerst in het verloopen jaar werd hij zwak en traag en weigerde zijn eigen fouraged enst te doen Zijne krachten namen ras af on den 21sten Juli 1891 viel hg Z jn geraamte zal zooals gezegd is in het museum der offlcierscavalleriesohool bewoard warden I II I I f 1 11 I I m BotteBlandscli Overztcbt Ten opzichte van de onderhandelingen van Frank rgk met de meeste vreemde mogendheden tot regaling der handelsbetrekkingen van 1 Februari a af deelt Ze Temf mede dat de gedachtenwisseling met Nederland en België een vertraging ondervindt wegens de ongesteldheid van den Franschen gezant te Brussel Hel handelsverdrag van Frankrgk met Zwitserland eindigt evenals het Nederl op 1 Febr 1892 Frankrgk biedt thans aan de landen die het op den voet der meestbegunstigde natie willen behandelen het nieuwe minium tarief aan dat door Senaat en Kamer zoo goed als vastgesteld is Dit is echter zoo hoog dat het voordeel dezer begunstiging zeer twijfelachtig is Te Bern kwamen dezer dagen de voornaamste handelaars bijeen De minister von buitonlandsche zaken Droz was daarbij tegenwoordig en deelde mede dal hel minimumtarief dat als grondslag voor Frankrijks handelsverdragen zou dienen den uitvoer der meeste Ztvitsorscha voortbrengselen aanmerkelijk beperken goileeltolgk zelfs onmogelijk zoo maken Onder die omstandigheden betoogde de minister kan er geen sprake zijn dat Zwitserland aan Frankrijk do voordeoleu der meest begunstigde natie verleenen kan zoolang da Fransche regeering bet minimumtarief niet verlaagt Wordt echter vóór 1 Februari geen schikking getruffen dan zal Zwitserland voorloopig in ruil voor het Fransche minimumtarief het algemeene tarief op Fransche goederen loepassen Wolf s Tol Bureau verklaart tegenover de herhaalde mededeelingen van den Parijschen correspondent der Shmei betreflondo onderhandelingen tusschen Duilschland en Busland over do toetreding van laatstgenoemde mogendheid lot da handelsverdragen dat noch de door dien correspondent vermelde bijeenkomst over deze aangelegenheid is gehouden noch hel voornemen lot hol beleggen daarvan bestaat omdat de qunestie van verlaging der Eussische rechten in t geheel niet aan de orde is Hel doel van den aanslag op Dublin Castla was zeer goheimziunig Een toeval kan het niot geweest zijn gelooft de Daily News die van oordeel is dat zij die de onplofbare stoffen neerlegden niet het voornemen haddon personen Ie wonden Do Chronicle zegt dat hot eerst uit oen nader onderzoek zal moeten blijken terwijl daarentegen Standard en Tuiua overtuigd zgn dal boos opzat in hel spel is geweest Te Dublin wekte het geval hevige ontsteltenis en de larscho bladen zijn er vol van De conservatieve Dublin Express acht het moeilijk aan den aanslag oen staatkundige boteekenis toe te schrgven maar da nationalistische Nattonal Press is hevig verontwaardigd Een opzottolijk lafhartig en verachtelijk misdrijf noemt het blad de daad die al moge zg het Castle vernield hebben daarmede niet het regaeringslelsel dat er iu gebruik was verdelgt maar het integendeel sterkt en aanmoedigt Markies Panafiel do Por ugeasobe gezant te Berlijn is aan de influenza ovartoden Kardinaal Kampolla da Pauselijke staatssecretaris heeft de griep Te Genua Turgn en do meeste andere Italiaansche steden is de sierfto ten gevolge van de ziekte verdubbeld De toestand in Miliaan is onveranderd In Engeland liggen duizenden ziek waaronder vele bekende personen terwijl de ziekte bigfl voortgaan tal van slachtoffers Ie eischen Nu wordt weer bericht dat de meeste plaatsen in Kent door een epidemi bezocht worden Te Dover hebben do autoriteiten bgzondare voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding togen te gaan Afgekondigd is dat personen die aan influenza lijden en in het publiek komen iu kerken koffiehuizen vergaderingen enz met 5 pd st zullen beboet worden Da influenza eiscbte in 1890 in Engeland direct 4523 slachtoffers terwijl het getal overledenen tengevolge van influenza aan longontstekingen enz 27074 bedroeg of 941 op de millioen inwoners In alle Staten van Europa was in 1890 de sterfte buitengewoon hoog Op den 10 Janaari s hopen R A VAN DAM Jr EN M C STEEN DIJK Haismr en Huismr O M Huis hunne l JASIOJE ECHTrEBEMHIOlNQ te herdenken Gouda 4 Janaari 1892 ADVERTËNTIÉN 1