Goudsche Courant, dinsdag 5 januari 1892

I 98 Woensdag 6 Januari mantels Me N 4725 nog voorhanden ITORDEI I TOT GOUDSGHE COURANT iVteuws en Advertentieblad poor Gouda en Onistretfen D SAHSOII mim immsm uaatsoiaphj Geabonneerden wordt herinnerd de betaaJdag en der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JANUARI D C W VAN DER L IAR Directeur De inzending yan advertontifla kan gngohleden tot to uur des namiddags van den dag der uitgave architect te Kralingfn op 11 Jebr en H A Westbroek hoofd der 2e Openb School te Stolwijk op 10 Maart e k Te Zevenhuizen is overledeni Ie ouil strijdor Ridder van het Metalen Kruis k Muurraan in den ouderdom van 92 jaren Tot wering van de bedelar wordt in de gemeente Zevenhuizen aan ieder die ziob daartoe aanmeldt rijst spek of erwten uitgedeeld De gelden hiervoor benoodigd zijn door de ingezetenen bijeengebracht en worden door een oommissie van particulieren besteed De DETAILPRIJZE van ïi S Zondag is overledeu Mgr A Goilschalk R K bisschop te s Hertogenbosch Hij was geboren te Den Duugen den len Augustus 1819 werd priester gewijd in 184 6 en het volgende j iar benoemd tot kapelaan te Eindhovrn In 18S0 als professor geroepen aan het üroot Seininaiie te Haarcn werd 1l fn 1868 benoemd tot vice president Twee jaren later volgde zgne verkiezing tot kanunnik van het Kapittel en den 9eii Augustus 1877 werd hij door den paus verhoven tot de bisschoppelijke waardigheid en benoemd tot litulair bisachop van Iraeria Als zjoiLmi gewijd den Hen Ooiober daaraanvolgende zette hy steeds zijne werkkring aan net Groot Seminarie voort tol hij na den dood van wijlen den heer Johannos Zwijseu den Sen Ja nuari 1878 geroepen werd op den bisschoppelijken zetel van s liertogeubosoh J H S oud 30 jaar horlogemaker geboren te Amsterdam wonende te a Gravenhage had zich gisteren voor de rochtbaiik te s Hage te verantwoorden ter zake dat hij valschelgk heeft opgemaakt I In het begin van Juli 1891 eoii Nederland f m fOOÖ fQ 2 f 0 27 per Vj Kg per i Kg bus C J van Houten Zoon Amerika te aanvaarden XXXIV Haokert was zooals Reiraann vermoedde terstond naar kaptoin Gronau gegaan om bom van den argwaan des ko Idebeiors in kennis te stollen Gronau ontving dien argwaan aanvankelijk met verontwaardiginï maar toen hij er rijpelijk over nagedacht on alles overwogen had verdween zijn twijfel meer en moer en het scheen iiem nu toch niet zoo geheel onmou olijk Ie zijn Maar mocht men een zoo vroesolijken argwaan uitspreken alvorens men oen bewijs gevonden heeft Zeker gaf Hackert op dozo vraag ton antwoord De bewijzen konden wellicht eerst gevonden worden wanneer de redding te laat was Deze rodouoering was juist en de kaptoin begaf zich onverwijld op vig naar Buchenau W TUer moest op do mot olijkheid van vergiftifjing opmerkzaam gemtiaki worden hij liad het recht maatregelon Ie nemen die zulk een misdaad onmogelijk zouden maken Hackert vergezelde den kaptein hij wilde weten of in het onderzoek tegen don graaf nog altijd geenboshssondo stap gedaan was Gronau kon hemdaarop geen bovrediaond aniwonrd geven do inspecteur had hem gezegd dat vóór do aankomst van juff ouw Sfuidh iupt niets kon geschieden Het was nog met laat toen zij op Buchenau aan De ondergeteekende betuigt zjjn hartelyken dank aan allen die hem bg zgn25 JBrig Feest blaken van belangstelling gaven L BÜBGERSDIJK Gemeente Bouwmeester Opperbrandmeester Gouda den I Januari 1892 Met wederkeerignn heilgroet betuigt de ondergeteekende zgn dank voor de hem betoonde blgken van belangstelling bji het nieuw begonnen jaar A SMITS Gemeente Ontvanger Mijn dank voor zoovele blijken van belangstelling en wederkeerig veel heil en zegen toegewenscht in dit nieuwe jaar A K VAN DER GARDEN Met wederkeerigen heil wensch mijn dank aan allen die mg bjj de jongste jaarswisseling blaken van belangstelling gaven W LOTSY Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgn dank aan allen die hem bg het intreden van het nieuwe jaar blgken van bslangstelling hebben gegeven D J VAN HEUSDE Met vriendalgken dank aan allen die aan ondergeteekende hun nieuwjaarsgroet toezonden spreekt hg wederkeerig zijne beste wenschen voor hen uit voor 1892 Dr A VAN IJSENDIJK Voor de belangstelling hg gelegenheid van het nieuwe jaar ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zguen dank Mr J KOBÏUIJN DROOGLEEVER Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgu dank aan allen die hem bg den aanvang van het jaar van hunne belangstelling deden blgken P M MüNTIJN Notaris Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zijn dank aau allen die hem bij den aanvang van het jaar van hunne belangstelling deden blijken G C FORTÜIJN DKOOGLEEVER GoüDA 4 Januari 1892 Met wederkeerigen heilwensch mjjn dank aan een ieder die mg bij den aanvang van het Nieuwe jaar zgne belangstelling deed blgken H ENNO VAN GELDER Met wederkeerigen heilwensch dankt ondergetekende allen die hem blgken van belangstelling gaven met de verwisseling des jaars G PRINCE Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgn dank voor de hem betoonde belangstelling bg het verwisselen van bet jaar M SPRÜIJT GoüDA Januari 1892 Voor de blgken van belangstelling bij gelegenheid van de jaarsverwisseling ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zijnen dank J A P MONTIJN per V Kg per Kg zijn Met wederkeerigen heilgroet betnii t de ondergeteekende zgn dank voor de hem betoonde blgken van belangstelling bg het nieuw begonnen jaar A H VAS DILLEN Dank zeggende voor de blgken van belang I stelling bij de jaarsverwisseling ondervonden wensch ik allen wederkeerig een gelukkig jaar toe H O HEREUNDER I Met wederkeerigen heilgroet dankt ondergeteekende bjj dezen allen die hem bij de wisseling des jaars blgken van belangstelling gaven B P VAN CITTERT Jr Terstond gfevraajfd wegens ziekte eene flinke Diensfbode of Werkster Adres MARKT 139 BISCUIT DE LÜZE De echte fransche Petit Beurre uit de fabriek LEFÈVRE UTILE te Nantei is verkrggbaar in T CRËBAS Comestiblemagazgn men vrage en lette op t merk L U HoofddepOl D 1 DONKER Rotterdam Een HEER z b b h h zoekt een Kamer en Slaapkamer met kort en bediening Brieven met opgaaf van prjjs onder letter A Poste Restant Postkantoor Zutphen MM IK Te KOOP of te HÜUB GEVRAAGD in bet centrum der stad een BC i9 bevattende 5 kamers kenken kelder en dienstbodenkamer Reflecteerenden gelieven zich te vervoegen met opgaaf van prgs en tgd van aanvaarding met brieven onder letter H aan de Boekhandelaars J VAN BENTÜM ZOON Wordt voor dadelijk gevraagd een flinke ZEÏÏKEir WEEEMED voor vast of als noodhulp Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te nyelden Adres Mevrouw LION Crabsthstraat tusschen 8 en 10 uur ADVERTENTIEN in aX eBinnen en Buitenlmiflsche Cou ranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Goada Soelpersdruk van A Bkinkkan bZooK De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr i per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 lisoaderlgke Nommen VIJF GENTBN BINNENLAND GOUDA 5 Jnnnari 1892 Gisteren werd in hüt Vöreenii in sgübotinr van Providrntia oene verg during gelioudeu van Ie loilen der VereeniziuK tot verbcterinij van plaatsolijke toe tanddii Afiluelirin van hot li Ned WerkliedenFerhond tsr vastateliing van het regloment on tur verkiezii g van eon Bestuur Nadat hut rüglemeut was vaaigestehl word overgegaan tot de vt r ciezing van een beiituur on vorkregon nchteroenvolgens onderstaaude heoron do meordorheïd B ilutsderver C K Verlooij I T Berlijn A de Hoog A Smit en J van der Steen ooilat bovenslaando hoeren het Besiuur zullen uitmaken en bun function ondorliug verdeelon Het ledental bedraagt op heden 61 Bg gelegenheid van het 30 jarig Jnbil 5 als BreiJufTrouir aan de Ie Burgerschool voor Meisjes ran liej d Wed ran der Klein ma baar gisteren eetid aangename verrassing bereid Uitgeuoodigd zijnde om rroegor als gewoonte ter acUuol te komen ivenl lij door den heer B P van Cittert Jr Jtoegesproken en gelukgewenscbt met haar feest waarna de kinderan haar een welkumstliud toezonaen Tevens werd baar als stolTolyk aandenken aan dezen dag vereerd een stoel Jap tafriije met twee bladen en een raarroeren stoof De kinderen werden door de julnlsresse onthaald die blijkbaar gotrotfi n haren dank betuigde voor het haar goschonkene Ë n der schoollokalen was smaakvol versierd met groen In den looponden winter zullen te Berg Ambacht de spreekbeurten iu de vureeniging rWinterlezinsen vervuld worden door do lieoreti J de Visser hoofd der school te Berkenwoude op 14 Jan O Braodsma FEUELLETOIM Uil iet DuiUck XXXIIL IS Naar welk bosohP Bij Hohenhausen hij wil don graaf naar doandere wereld heipon Weet gij waar de koningseiken staan Dat weet ieder kind diep in het bosch Nu wanneer gij daar koekoek roept zal dekoddeboier verschijnon Nn weet ik onoeg zeide de oude man wijmogen geen oogenblik verliezen Jij ook niet wantzoodra Bob voor den rechter staat zal hij er ookwel voor zorgen dal jij eveneens wordt gearresteerd en dan kan ik je niei meer bescherrapii Romborgzal ook een aanklacht indienen zoodra Von Gronauhem do documenten voorlegt Een kwartier lator betrnil do dokter haast buiten adem do dakkaraer van Bob ontstak de kaars onderzocht don vlofr bourdo eon plank op en haalde het pakje Ie voorschijn waarin Bob zijn vermojen bewaarde Terstond daarop was het licht weder uit en de schrijver verliet het huis om do rois naar ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt schen binnenlandscben postwissel groot f 97 50 vermeldende als afzender A Verheul Ie Schiedam eu als geadresseerde Van Wessem Ie Dordrecht dezen postwissel die niet door bokl ter betaling word aangeboden vond men in zijne woning met verschillende ingrediënten welke hij voor de varvalsching gebruikle In het begin van Juni 1891 een postwisselgroot ƒ 75 vermeldende als afzender A de Bie taDelft en als geadresseerde K Hulsman te Haarlem welk stuk hij op 23 Juni ten postkantore te Haarlem ter uitbetaliug aanbood en waarop hij het geldontving In het begin der maand Januari 1891 eenpostwissel groot ƒ 125 vermeldende als afzenderB H irmens te s Gravenhago en als geadresseerdeP Bekker te Leiden welk stuk hij cp 17 Jan 1891 ten postkantore te Leiden ter uitbetaling aanbooden waarop hij het gek onivinif In het begin van Mei 1861 eon postwissel groot 125 verinnldende als afzender 0 v d HUst te s Guvenhag aa ola geadresseerde J Visserte utrecht wolk stuk hij t n postkantoro toUtnjchtter betaling aanbood doch waarop geen betalingvolgde omdat geen adviesbrief was ontvangen Beklaagde beken k dat hij den sul 1 vermelden postwissel had vervaardigd maar onfkende de andere drie postwissels te hebben gemaakt Een aantal getuigen en deskundigen werden gehoord Uit do verklaringen der deskundigen bleek dat al de vervalschte postwissels met dezelfde inktsoort waren ingevuld als bij bekl in beslag genomen was en dat het schrift daarop geheel overeenkwam met de stukkon van vergelijking door bokl geschreven Ook Haren de de8kundi en van oordeel dat voor do stempelafdrukken de in bekl s woning gevonden inkt en stempels waren gebruikt Beklaagde zeide de stempels en afdrukken vervaardigd Ie hebbon volgens een recept hem door een kwamen maar de baron had zich reeds in zijn slaapkamer teruggetrokken Werner en Alma zagen verrast op toen de neef die hen zoolang verwaarloosd had plots iling binnentrad Werner reikte hem zijne hand en Alma knikte hem vriendelijk toe Gij zijt een zeldzame gast geworden zeide debaron wij hebben nimmer kunnon begrijpenwaarom ge boos op ons waart Alma sloeg voor den blik dien Gronau haar toewierp do oogen neer zij las er hot antwoord op doze vraag in Waarom ik boos was antwoordde do kaptein Dat is niet hot juiste woord Gij weet dat ik VonHohenhausen hior niet ivenschto te ontmoeten datis de hoofdreden En ik zou ook hedenavond nietzgn gekomen wanneer niet Kon biJ7onilere gebeurtenis voert u dus hierheen vroeg W erner Ja ik wen chto er lief t mot je alleen overte sproken maar Alma moot het ook vernemen Men zegt dat Unica ziek is is dat zoo Ik was vanmi ldag nog bij haar antwoorddeAlma mij verontrust deze ziekte dio zich zoo plotseling vertoond heelt En wat zegt do geneesheer Hij meent dat Jiet een rhoumalische hoofd pijn is En daarmee stelt ge u gerust Wg vroeg Alma verbaasd