Goudsche Courant, woensdag 6 januari 1892

den sal 10 mortale naar voren heeft niemand nog ooit vertoond Wel mijnheer ik Marvell en hg richtte zich op ik heb een van mijne honden den salto mortale naar voren geleerd Hier Dick En mij op vgftig meter afstand de gymnasten en acrobaten wijzend die zich oefenden voegde Marvell er mal zachte slem hg Niet in het cirque Men let op mij en ik wil niet dat mijn kunstgrepen bekend worden Wij traden in bot hondenhok op den grond stond een opgevulde kleine springplank Dick sprong en gehoorzamend aan da ronddraaiende beweging welke ham Marvell door middel van een stevig touwtje aangaf voordo hij mot een virtuositeit die allen lof waard was den salto mortale naar voren uit Ik applaudisseerde en Dick verslond mot gretige tanden zijn suiker Gij ziet hernam de impresario glimlachend tijd geduld en een bootje suiker Bullenlanüscli Overzlclil In tïoec ondürrichto kjin en wordt verzekert dat do aaustaaiido Engelsche Parlementsverkiezingen in Augustus van dit jaar zullen gehouden worden Het Lagerhuis zal waarscbijulgk iets vroeger dan gewoonlijk worden ontbonden Majoor Bundill is nog Die gereed met zijn rapport aangaande de ontploffing in Dublin Castle Naar meu zegt is het hij van moening dat de ontploffing door nitro glyceriue is veroorzaakt De mijnwerkers in de Grtdiff mijneif bfebben de voorwaarden aangenomen welke door de besturen waren gesteld doch de werklieden in do mijnen van het westenweigeren den arbeid te hervatten Meetings zijn gehouden in fille groote mijnstreken waar geen vast werkloon wordt gegeven De gestelde voorwaarden wereen duor do afgevaardigden der mijnwerkers aangenomen maar voldeden niet aan de werklieden weigeren individueele verbintenissen tegenover de mijnmaatschappijen aan to gaan Zy geven de v orkour aan eeno werkstaking boven een wisselende schaal van loon Over den stand der onderhandelingen tusschen Frankrijk en verschillende landen over de handelatractateu bevat de Temps eenige mededeellngen Met Griekenland is mon het eens geworden Frankrijk geeft het miniraum tarief en Griekenland de behandeling der meestbegunstigde natie doch de overeenkomst zal slechts zes maanden gelden ten einde Griekenland gelegenheid te gevtn eenige tariefposten van t algemeen tanef nog nader ten behoeve van Frankrijk te verlagen Met Zweden is men het zoo goed als eens over t minimum tarief en de meestbegunstigings clausule Met België en Nederland is eveneens overeenstemming te wachten doch de onderbandelingen me eerstgenoemd land hebben eenige vertraging geleden door ongesteldheid van den Franseben gezant te Brussel Met Zwitserland zijn nog eenige quaesties hangende Ernstige moeilijkheden baren alleen de onderhandelingen mei Spanje In de eerste plaats om de invoerrechten op wijn in de tweede plaats omdat Spanje enkele tractateo o a met Engehmd voor zes maanden verlengd heef en nu niot genea en is met Frankrijk dat het tractaat heeft opgezegd een overeenkomst aan te gaan die feitelijk voor Frankrijk de positie der meestbegunstigde natie zou handhaven maar in Frankrijk de rechten op Spasnsche artikelen zou verhoogen Nog is een conventie op het punt gesloten te worden met de Voreeni de Staten die tot nog toe geen tractaat hadden zoodat deze overeenkomst anders dan de bovenbedoelde die de uitvoerende macht kan sluiten aan de ratificatie van t parlement onderworpen moet worden Frankrijk staat Amerika het minimumtarief ten deele toe en ontvangt daarvoor vrijdom on rechten op suiker huiden en enkele andere artikelen De woderzijdsehe invoer dien het hier geldt bedraagt ongeveer 12 milÜDen fr Spanje heeft thans zijn verhouding tot andere landen ten opzichte van de handelspoliiiek bepaald Het lage tarief sal worden toegepast voor alle landen die aan Spanje do gunstige voorwaarden van hunne tarieven verleenen Voor die landen welke bijzonder gunstige bepalingen aan Spanje toestaan zullen de nieuwe tarieven gewijzigd kunnen worden Vermindering van de rechten op alcohol en andere spiritualiën wordt in geen geval toegestaan Evenmin komt behandeling op den voel der meestbegunstigde natie meer in aanmerking Het hoog e tarief wordt toegepast tegenovpr landen die met Spanje geene overeenkomst sluiten en bovendien is do regeering nog gemachtigd producten van landen dio den Spaanschen invoer in hun gebied bemoeilijken mot buitengewone lasten te brtwareo of den invoer geheel te verbieden De nieuwe regeling treedt den 1 Febrnari a s in werking Voor die landen waarvan de tractaten met Spaiye eerst den 30 Juni van dit jaar afloopeo onbekende in oen bierhuis medegedeeld H bleef ook na het getuigenverhoor bij zgne ontkentenis wat de drie laatstgenoemde postwiasels betreft volharden Substituut offioier van justitie mr Pleyte wees er op dat de drie laatatgenoemdx postwissels deselfde kenteekcuen heblien als de eerstgenoemde welke bekl erkend heeft vervalscht te hebben Voorts wees hg op het gevaarlgke karakter van het misdrgf waaraan bekl zioh schuldig maakte gevaarlqk Toor de maatschappy omdat het opsporen van den dader van dergelijke feiten zeer moeilijk is De opsporing van dezen beklaagde is aileou hieraan te danken dat beklaagde vooraf een postwissol tot een klein bedrag aan zijn eigen adres deed verzenden welke postffissel als model voor du vorvalschte wisaels gebruikt werd De omstandigheid dat beklaagde niet veel als horlogemaker verdiende en toch lamolijk wel rondkwam zonder schulden te maken achtte het Openbaar Ministerie ook ene aanwgzing voor het bewijs van beklaagdo i schuld aan het hem tuu laste gelegde Het requisitoir strekte tot schuldigverklaring van bekl aan vier fjileu van valschheid in eene authentieke akte en drie feiteu vau hel opzettelijk gebruik maken van de vervalschte stukken als waron ze echt en onvervalscht en veroordeeling tot zeven jaren gevanifenisstraf Als verde Uger traj op mr H de Eanitz die de bewijsvoering bestreed De uitspraak wordt later me legedeeld Over den raout die Dinsdagavond ten hove gehouden werd tor vervanging van de algomeene nieuwjaarsreceptien die vroeger gebruikelijk waren schrijft de Haagsche kroniekschrijver aan de N Gron a Zulk een raout ia een zeer eigenaardig geb uik Er worden honderden inviiatieu voor uitgeguven alle officieele st Tats en andere colleges leger marine schutterij magistratuur ontvangen er een uitnooiliging voor dat wil zeggen voor eou beperkte deputatie En er wordt aardig wat geiiitrigueerd i onder de officieren van de schutterij om bjj du deputatie te zijn Ouk dames verschijnen bij de avondreceptie en de kappers hebben t dan ook vreeselijk druk op eoo n aout dag ik hoorde j l Dinsilag al een dame bij een onzer eerste coiffeurs er over klagen dat 2ij niet om 6 uur kon geholpen warden De man liet mevrouw zien t was 8 dagen ie voren en de dag voor t hoifeesl was nog niet stellig bepaald dat alle uren van 2 tol 7 reeds bezet waren Veel bijzonders levert zoo n receptie niet op men wordt aan H H M M in de rijk verlichte zalen roorgesteltl en wandelt verder rond gedurende een paar uren wordt er gepraat en gevlüd aau t buffet kan men zich aan allerlei verinsschingeit te goed doiMi maar daarmede houdt ook al t genot op Men schrijft uit Eibergen aan de A R Ct Op 23 December boorde men hier den geheelen dag eun soort van kanongebulder in de richtin van de Duitsche grens en volgens gerucht zouden dit feestschoteii zijn geweest tengevolge vhn het vinden eener aanzienlijke kulenlaag te Luteru in Westfalen Sei ert een paar jaar is men daar aan het boren op steenkool en dag en nacht wordt er met 30 man gewerkt Verschillende boorijaton zijn reeds gemaakt en men vernam van tijd tot tijd geruchten dat er kolen gevonden zouden zijn maar aan de arbeiders Ik weet niet wat gij wilt zeide Werner Je I woorden begrijp ik niet Spreek nu eens openhsrtig wat voert jo hierheen Ju hebt gelijk het is het beste dat ik ruiterlijk mijne meening te kenner geef Maar laat het u niet te zeer doen ontstellen wanneer ze u ijzingwekkend toeechijnt luister bedaard en denk dan rijpelijk over de zaak na Ik geloof dat er pogingen zijn aangewend om U ica te vergiftigen Vergiftigen zeide i i baron met bevende stem Dat is onmogelgk Dat dacht ik ook toen op de mogelijkheidmijn aandacht werd gevestigd antwoordde Gronau maar ik kan ook niet ontkennen dat er reilenenbestaan welke dit vermoeden rechtvaardigen Ikkan uu niet anders ik moet u in de geheimen inwijilen die u schrik zullen aanjagen en ik reken opuw stilzwijgen Tegen Hohenhauaen zijn zware ver jmoedens gerezen Men gelooft ilat hij niet do we lenlgko graaf maar een fortuinzoeker is die zijnrol met grooto bebeniliüheid vervult Laat mij uitspreken en val mij niet in do rede Do eorste ont maskoriog dreigde hom van den matroos die metbel verleden van dien nionturier bekend was Hijmoest onschadelijk worden gemaakt De koildebeier werd veroordeeld maar de graaf kwam tot de onaangename ontdekking dat twee personen in spijt van het gevelde vonnis van zijn ohuld overtuigd waron Hackert en Daniel Ook werd onder e dé opgelegd dat ig niets mochten verklappen zoodat men op die geruchten weinig bouwen kon Na bigkt echter uit betrouwbare bariohten dat werkelgk te Lutern op eene diepte van 5U0 voet eene koleulaag van 3 voet 2 duim is gevonden nadat men 100 voet geworsteld bad in eene steenlaag Boven de steenlaag was er reeds eene dunne laag steenkolen gevonden Da grondbezitter in den omirek ign bgeengeroopen om over den verkoop van gronden te onderhandelen er is geboden 100 mark per Ptuisischen morgen voor heide en l O mark voor ontgonnen uu boachgrond wat gelgkstaat ƒ 240 en 360 per hectare Men was echter ongeiicgen tot dien prgs te verknopen Men verwachtte binnenkort hot bestuur van de Bergbau Gesellsohaft uu Essen dat de boringen laat doen en 11 Januari zullen de arbeiders een groot feest hebben Men berekent dat de boring ongeveer IOC mark per dag kost zonder nog de kosten van machinerie toezicht en de storting voor het recht van boren te rekenen In sommige boorputten heeft men over de 200 voet aau één stuk door leem geboord welke leemlaag zich uitstrekt tot over de Hollandsche grenzen in du gemeente Eibergen Eenu tioring heeft plaats gehad onmiddellijk op de Hollandsche grous Lutern ligt op i r afstand van de Hollanilsclio grens in Wostfalen in de richting Haaksbergen Ahaua Uit Londen schrijft men aan de Jrtti Ct Op den Caletfouian Road in de uumiddellgke nabgheid van de Londenschu veemarkt gelegen in eene der drukste buurten bevindt zioh een droevig uitziend gebouw dat door hooge muren omringd is Het IS de Loudensche celgevau enis frPeutonvillu prison Wat achter de massieve granietinurun voorvalt bigft voor deu voorbgganger oen geheim doch eiken ochtend kan men aan de gevangeuispoort seèues ontwaren die een sohildor ot dichter rgko stof voor zijn arbeid kuuuen leveren Nauwlijks heeft de klok het negende uur verkondigd of eene kleine deur wordt geopend en de misdadigers die hun atrafigd uitgezeten hebben komen buiitn n ademen na een langeren of korteren tijd wederom de lucht der vrijheid Het zgn uigt naardige gestalten diu uit dit deurtje komen de misdadiger van beroep die reeds veracheitlene jaren in het tuchthuis heeft doorgebrMbt de listige zakkenroller wien reeds de vingers stgf zijn de inbreker en de jeugdige zoudaar Zg zien er bleek uu elleadig uil Op den eersten blik kau men hen aanzien dat zg door de ongezonde gevaugenialucbt zgn aangepakt maar zij glimlachen toch want zij zgn weder vrij zij hebbun de gelegenheid om zich te verbeteren of zg kunnen verder zondigen Wat zullen zg doen Ken bekende verluide mij onlangs het sehonwspel dat zich eiken ochtend aan de gevangenisdeur afspeelt eu dientengevolge ging ik er heden ochtend door het schoonste weder begunstigd eens heen om een kijkje te nemen Het was kwart voor negen toen er eene jonge bleeke vrouw i aderdo met twee kinderen du familie wachtte op deu vailer die wegens smokkeiarij vele maanden lu de gevangenis guzueht had eu wiens straftijd hedenochtend verloopen whs Spoedig daarop bespeurde ik een zendeling van het Legor des Heils zij moesten onschadelijk worden gemaakt Daniël werd weggejaagd en Hackert trof hetzelfde lot Vraag t slechts je vader Werner hg zal je zeggen dat Hobenhausen dit outalng wenschelgk had geacht een zoo hooggeplaatst persoon bewijst men immers gaarne een dienst Hackert heeft naar aanleiding daarvan den graaf zijn verdenking in het gezicht geslingerd en dat daarbij dreigende woorden vielen kon niet uitbigven En wat geschiedrie toen In hel bosch werd op den jager een schot gelost de kogel ging rakelings langs zijn arm het was dus op hem gomui hij vervolgde den schutter en herkende den graaf maar het gelukte hem niet hem in te halen Sedert tracht Hobenhausen alles te gelde te maken Hij heeft reeds tienduizend pond sterling naar Londen gestuurd en u i moet de kunstverzameling onder don hamer worden gebracht Wiu weet of Unica ook nièl outdokkingeu gedaan heeft en zich uildrukkihgen liet ontvallen die do zaak van dien avonturier dreigden te bederven En wanneer dit het geval is is het dan niet voor den fortuinzoeker eveneens een dringend vur ischto ook haar uit den weg te ruimen Ër is veel in dat in volmaakte overeenstoroming is met mijn vermoedens zeide Alma Verbaasd zag Werner haar aan Je eigen vermoeden P antwoordde hij Daarvanheb je mij nooit een woord gezegd Omdat ik wist dat het vergeefsclio moeite was Je zoudt mij geen geloof hebben geschonken en met om eenigo vrggelateu boosdoeners in ontvangst te nemen en op het rechte pad te leiden Hoo weinig men nog van de zegenrijke uitwerking van de Salvation army overtuigd is bleek hieruit dal de laatste door een troepje opgeschoten jongens met spottende en honende woorden ontvangen werd die hij deemoedig met de woorden Halleluja I am saved 1 beantwoordde waarop hg naar binnen ging om daar op zijne lieden te wachten Drie ot vier woest uitziende kerels waren da volgenden die mijne opmerkzaamhuid IroKken gatgetronics zooals ze een Hogarth niet beter had kunnen schilderen De woordvoerder reeds in den vroegen ochtend half aangeschoten en misschien nog onder invloed van Nieuwjaar droeg eene zwarte pleister op hel voorhoofil du tweede had de hand in het verband Allen vloekten en legden hunne woorden op geen gouden weegschaal uUie Jim meundu mn au die ttaovieè tal wel honger hebbeu want in die iküUe gevangenissoep zit niet voel voedingskrachl Ik heb hem maar oene flesoh medogobraohi die zal hom wol laven Tegen negen uur werd het deurtje geopend en de eerste vrggelatene trad naar buiten Maar o weel Hij mocht zich over zgne vrijheid niet l ng verheugen een det ctive gieg hem tegemoet legde hem de zwari hand op den pchouder en zeide Tommy my boy I Het spijt mij doch ik heb al e ler een bevel tot inhechti nisueming tegen je wego 18 die Croydon geschiedenis Je weet wel jiWat zeide de aangesprokene daar weet ik nieta van Hierop echter volgde hij den diender zoo mak als een lam De tweede was een jongen een eorste zakkenroller oen beambie van i ü Prisoners aid s Society nam hem in ontvaugst om hem naar zee te zenden De deur werd nu een korten tgd gesloten en toen zij opnieuw geopend werd verscbeeu de huisvader De bleeke vrouw ijtde op hem toe de kinderen vntteden hem bij dn han ien want zg hadden hun vader weder maar hg zag er ilroevig uit en dacht misschien aan den nood en du ellende dia zijne armu vrouw en kinderen gedurende zgne afwezigheid guleden hadden Ecu vriend van de woestelingen was de olgonde Toen zijne kameraden hem zagen schreeuwden r g met luide en gillende stem Ho rn Een van de vriendje die reed vroeger het woord gevoerd had haalde eun fleschju rum uit den zak en gaf het zgn kameraad met ten krachtigen vloek Allen gingen toen naar de teiienovergelegen pub en vloukten op de Uegeering die den menschen het eerlijke leveit zoo lastig maakt De vrijer van een fabrieksmeisje vencheeu niet zij had zich een week vergist en moet dus nog eens naar Pentonvillu wandelen Du zendoling van het Leger des Heils ging met twee offer henen en de duur werd gesloten Een ding echter viel mij verschrikkelijk tegen De vrijgelatenen droegfn allen bijna zonder uitzondering verscheurde kleederen Kenigen hadden geeo hoed anderun g eu laarzen Hot is menschonteerund dat vrijgelaten mis ladigers zoo gekleed worden dat hun du weg tol verbetering en ilaarmeda natnurlijk tot den arbeid afgusnediin wordt Het zag er bgna zoo uit dat men du liotlen mot gewold wederom op bet pad van de ondeugd wil voeren Over bet toenemend heersrhen der cholrra in At jeh worill in een particulieren brief van 28 Nov in de Jagabode o a hot volgende gemeld Aanvankelijk scheen ile cholera zich tot een paar papa mocht ik het niet wagen er over te spreken Op mij heeft Hobenhausen read bij de eeiate ontmoeting een ver van gunstigon indruk gemaakt Wanneer Unica hem niet zoo warm verdedigd had dan zou mijn wantrouwen nog vaster wortel geschoten hebbon Voorts herinner ik mij dat Union in de laatste dagen een onrustbarende verandering heeft ondergaan Zij vermeed iedere ontmoeting met haar broeder zooveel zij slechts kon en kwam heb gesprek op hem dan maakte zij kort er oen einde aan zg had iets letten hem wat kon ik niet verne nèn En hoe openbaart zich bare ziekte vroegGronau Door hevige hoofdpijn en brakingen Wanneer inderdaad gegronde vermoedens tegenhem zijn gerezen waarom vervolgt men hom danniet vfoeg Werner Daaromtrent kunt go u gerust stellen betonderzoek is in gang maar er kan nog eenige Igdverlooneagfcalvorens wij volledige zekerheid ontvangen H pjl achlen een getuige uit Amerika zonder BTwijzen kan niet togen zulk oen man ondernomen worden Ontzettend riep Werner Wellicht komt nureeds de hulp te laat Kalmte en zelf bohearsching zeido Alma Wijmoeten l andelend optreden geen oogenbiik mag t loer gaap Wordt vtrvolfd Kevallen tu bepalen hetgeen de gemoederen weder eeoigszins tot beduren bracht wat betrof de verontwaardiging die men billgkerwijze gevoelde over de verregaande nonchalance getoond hg de aafikomst der Maettuijcier In naam word quarantaine gehouden verbazende mooie garnizoensorders tot togengang der cholera werden uitgegeven doch onderwijl verlietun de passagiers de boot alleen do troepen bleven nog ruim een uur aan boord D boot ging naar Poeloo Bras enz en kwam weder terug met cholera aan boord Vun de personen Jie bestemd nren geweest voor evacuatie zijn er dagelgks gestorven soms drie op ééu dag Doch het werd nog erger Eensklaps brak do cholera in hovigo nato uit bij do 4o coinpagniu van het 3e bataljon Europoanoii dat gelegerd is in den krnton Allecu van die compagnie werden in drie dagen ruim 40 lijders opgenomen van welke roods ongeveer de helft gestorven zijn Den voUendoii dag dedun zich nog een paar gevallen voor Eenige dagen geleden kwam uit Canzano hot bericht dat 200 spoorwegarbeiders onder een sneeuvilawino waren geraakt 16 vnn hen zouden zijn gedood Volgens nadere berichten blgken ochtor do gevolgen niet zoo vreeselijk te zijn toch zgn nog drie personen gedood terwijl zes andoren slechts niet groote moeite van een itewissen dood werden gered ï ater iagniiddng wilden 18 arbeiders werkzaam aan dun spoorweg van Solmonn naar Isernia in de provincie Campobasso hunne familie bezoeken Zij volgilen de rails Bij anzano stortte een geweldige massa sneeuw van den Matellaberg naar beued n waardoor drie van hen onder do sneeuw begraven werden Zes anderen hadden du lawine zien aankomen i n hadden zich togen do afhelling van den berg geplaatst Zij ontkwamen zoodoeiiile aan het lot leveuil te worden begraven maar werden l oh zoo door sneeuwmassa s omringd dal het hun onmogelijk was te ontsnappen De ovorigu arbeiders waron oen eind weegs vooruit en bekwamen dus geen lotsol Toen het ongeval te Solmona bekend werd wurd onmiddellijk oen extratreiit met tal van beambten on 80 arbeiders uitgezonden Met den sneeuwploeg worden du ruils blootgelegd en na oen arb irl van 5 uur s avonds tot den volgenden morgen 9 uur in hunne gevangenis doorgebracht Du lijken der drie andere werklieden werden evenui us gevonden Do Ooftoffikreet bet orgaan van hol Leger de Heils zal in 1892 met uon nieuwe moer duidelijke letter gedrukt en met een nieuw hoofd versierd verschijnen Volgens het prospectus zal ook aan don inhoud moor zorg wonlen besloed Een influenza lgdor doelt aan de Soerabaia Courant mede dal hij reeds oen paar woken door de griep aangetast hevig hoestte en geneeskundige behandeling daarto t en niets schoen ie vermogen Toevallig las hij in De Locomotief van 23 April jl hel volgende Middel te en verkoudheid Men deelt oen ui in vieren kookt diu met kandij en neemt van dit sap om te twee uren een kleinen lepel In behoorlijk dichtgomaaklo llesschon kan men hel langen tgd goed houden Vooral bg hoestbuien die s avonds erger worden en in de binnenkamers heviger zijn dan in de vrije lucht werkt dil middel zoor goed Onze iufluunza lijder liet direct een Borabay ui in vieren deelen die met klonijessuiker voor een waarde van ééu dubbollju in tweuglazun water koken en van dal kooksel nam bij olk uur oen oellopol in En dal middel bleek probalum te zijn want dien nacht na veertien dagen lang ten gevolge van den hoest bgna geen oog geloken tu hebben sliep hij rustig tot don volgenden morgen on de hoest was verdwenen De heer Z werkzaam in de benedenstad bg de firma O Co te Batavia word onlangs bg het baden in zou bij Tjilengtjioiig door een inktvisch aani evallen Hut dier groep don zwemmer bij don arm en omslrengeldo hem hel geheelo lichaam met zijn lange vangarmen die zich door do zuignappen stevig aan do huid vasthecbtton Do hoor Z verloor gelukkig zijn tegenwoordigheid van geest niet en slaagde er met b litengowone kraohtsipspanning in het ilier to pakken en de glibberig zachte massa in elkaar drukkende zich van hel gedrocht los te maken Op de plaatsen waar de zuignappen zich aan de huid hadden vastgezogen ontstonden groote blaren arm en rug vnn dun bader waren mot tal van deze gezwellen overdekt diu hem do ondragelijkste pijnon deden lijden zoo dat hij hel dikwijls uitschreeuwde Du pijnen waron dorrrato hevig dal de heer Z niet dacht zo tu zullen overleven Eerst tegen den avond bedaarde het brandend en stekend gevoel en trad koorts in Daarna voelde de patient zich gelukkig veol boter Bat Nbl In Frankrijk heeft men een nieuwe soort spiegels vervaardigd Zij worden bedekt met een platinapreparaal on bezitten de merkwaardige eigenschap bel licht niet alleen terug to kaatsen maar ouk door te laten Men stelle zich voor dat zulk oen spiegel aangebracht is in het paneel van oen deur dan zal de aangronzondo gang of donkere kamer door dien spiegel verlicht worden terwijl bij aan du andere zijilo evenals een gewone spiegel het beeld terugkaatst Iemand die zich dus aan den geplatineerdon kant bevindt kan door hot glas hoen zien zonder zülf gozien tu worden Üdbl t d rerv Hel dresseoron van geloerde honden Tijdons oen repetitie tegen twaalf uur s midilags op liot goudgele zand van hot hippudroihc Een brandende zon in top straalt in vlaramenbuudels terug van de glasruiten Midden in ion circus staat oen rij stoelen op deze sloelon zitten ernstig vijf kleine honden tusscheu Iwoo verbazend grooto IJeenscho doggen Een dikke heer in hemdsmouwen en met bretols staat teaenovur ben eon karwarls zwaaiend zogt hij Coma here Franck Van zijn stool vliegt met schol geblaf een bruin krulhondju hij probeert salto mortales hij springt door vloeipapieren hoepels met de stoutmoedigheid van een clown Eun klein wit hondje volgt master Dick wions vlugge poolen onder hun gustadigon ilrang een teonen cylinder doen voortrollen Vervolgens wiirdt op don rug van do kolossaio Denen eon van die platte zadels in bet cirque als panneaux bekend vastgegespt en twee goedige joedeItjes iio I men plaats Terwijl hun paarden het in een draf zotten doen Tom en Jammie tiunnu kunsten als volleerde paardrijders springen over barrières on vallen goed in evenwicht weder op hun zadel Men besluit roet do bokspartij dio Potor en Kaikes sodort zes maanden ioderen avond ais grappig schouwspel aan da opgowoiideoe kleine Parij enaars ten bestu geven ledere niislukto proef wordt overgedaan totdat do impresario mr Marvell verklaard heeft dal het voldoende is Dan zijn kunstenaars optillend bij hel nekvel noemt hij hen in zijn armen liefkoost zo en fluistert heel zachtjes Bravo Jammie bravo Peter You aru a nooA a nice boy Ik ben tevreden over jo mijn kind allo voort Vervolgens mij aansprekend zeido mr Marvel U wilt weten hoo ik mijno Jeoriiugeu heb gedresseerd hoe ik hun den salto mortale voltigeeren on boksen heb geloord Wol beste raijuboer hel is heel ooiivoudig mijn systeem is geheel en al vervat in dezo drie woorden tijd geduld on suiker Er gaat geen dag voorbij dat ik mijn boesijos niet laat worken oen uur twoo uur indien hot noodig is Kerst de oofoningen van den dag vervolgens da voorbereiding voor nieuwe loeren Ik heb er dezer dagen een verzonnen diu waariijk aardig zal zijn Komaan Maskur Peter kom hier op een stoel doo uw avondarehed Peter vloog dadelijk op den stoel hurkte met een vroom gezicht neer vouwde togen de rugleuning zijn kleine pootjes en bleef in eorhiodigo houding met hot fgne kopje gebogen zitten Dat is alles keurig mijnheer Marvell raaar hoe leert men hun dat Volo leeron aan jonge honden dan sallo mortale door een bal van caoutchouc logon oen muur te gooien van banedon naar boven nadat men er eerst aan hoeft laten ruiken In plaats van achtoruit terug te bonzen wanneer hij togengobouden wordt door den muur gaat do bal in verticale richting omhoog en de hond orbeon gesprongen volgt de bewoging Op het oogenblik dat de bal doordat zijn opwaartscho biweging goeindigd is een boog beschrijft en lorugvalt draait de hond om hom te vaneen achtorovor on zoo doet hij den salto mortale van zelf Hol is waar hg doet hem dan moar zonder fijnheid zonder ierlijkbeid hel is minder de zaak zelf dan wol een zoor vluchtige schots van de zaak Om hum hel netjes to lateu doen is or niet minder dan oen jaar inspanning noodig terwijl om door hoepels te te springen en rond mgn beoiion te draaien in den vorm van een acht Franck mij niet meer dan een maand gekost haoft Ik heb hem dan ook anders gedresseerd dan met het systeem van den bal en het kost mij niet meer dan negen maanden om hem tot een onvergelijkelgken springer ta maken Een klontje suiker ioderen morgen is voldoende geweest Kijk i ik houd de suiker tusschen mijn uitgestoken vingers da hond springt ik buig mijn band achterovor en de hond die mgn hand wil volgen draait onwillekeurig om zich zolf Ik help hem doarin door zgn lichaam te grijpin on zijn vaart te richten zooveel als ik dat kan Maar het moet opgomerkt worden dat gij op die manirr allaan den salto mortale naar achteren krggt