Goudsche Courant, donderdag 7 januari 1892

W SS it 180S Donderdag 7 Januari 1 47S6 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Adverlenliehlad voor Gouda en Omstreken De iDKeading van advertentlèn kan geschieden tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave GOUDA 8 Jannari 1892 In le üttiii der Botterdanische Arr Rechtbank van giRtcröo wurdun Ie volgende pursoneii veroordeeld C B oud 12 jaar zonder boroep te Gouda bek van diefstal tot plaatsing iu een RgkaopcoudiiiggeEticht tot 2 Dec 1896 A i B oud 49 jnur bouwman te Nieuwerkerk a d IJael wegens di fi tal tot 4 maandei ev A Ij S oud 17 jaar zilversmid te Schoonhoven wef eu diefstal vau duiven lot 3 niaauden gev Uaarop stond terucht VV de W oud 20 jaar arbeider Ie Ammerftol diu op 16 Nor aldaar H L Ie Jong in haar jurk en J Verkerk iu de band gesneden bad Kisoh 14 dagen gev voor het Ie feit en vrijspraak voor het 2e feit Mr M T de Baat wus verdedig r io de ie zaak Uitspraak Dinsdag o k Uit imam van de 62 iifleolingen van duu bond van Xt derl oiidervvijzors vertegenwoordigd op het joniïste Congres do boinl lelt 70 ufdoolingen heel t le beer Kollen ijn een schrijven van adliaesio ontvangen met de door hem in het aauziju geroepen beirogiug tot vereenvoudiging der spelling Be Uaagsche briefschrijver van de Zutph Ct bespreekt in zijn jongste correspondentie di gevolgen van den plotselingeii tegenspoed der eens loo weelderige IJdiMaatiichappij Uoeh niet alleen in du tabak zoo laat hij op die beseliouwing volgon is veel geld verloren Do Portugeezen Brazilianen Cavenevo s Uruguaya en tutti quanti hebben ook heel wat op liuu rekening Het ieven wurdt enorm opgevoerd on daar Uil het IMiUch XXXIV 127 Koenrnad hooft gelijk vóór alles het strengste zwijgen Daarom mag ook papa nog niets vernemen op zijn ruwe wijze zou hg die aanklacht laster noemen Maar wg moeten handelen Ik zal dadelijk Daar Hohenbausen rijden en maatregelen nemen Ik zal scherp iritzien en over Unica waken Uit de graaf daarover zgn bevreemding dan zal ik hem teggen dat een voorgevoel mg geen rust had gelaten hij kan daarin niets opvallends zien en hij mag mij niet verbieden mijn vriendin te verplegen Dezelfde bezorgdheid kan ja ook morgen onzen dokter doen medebrengen Ku wanneer de graaf er nu op staat dat geu mot de verpleging zgner zuster niet zult belasten vroeg Werner Heeft hij het recht daartoe öe zijl zijn bruid Wanneer hij mij zoo noemen mag dan heefthg het slechts aan de omstandigheid te danken dat xich tot heden nog geen afdoend voorwendsel heeft K11AI PELIK en HOLM s en staalhoudende Quina Laroche is I maast A r tcMlffe en versterkende KIN WIJS aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandscbe geneesheertjn Bekroond met Gouden Medailles Verkrgsjbaar in flicoas a 190 ek f KBEPELIMN HOLM Apothekers Zeist Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C Thim Quina Laroche Gouda Snelperadruk van A BaiNKMiN Z00K zullen tot dat tydstip de tegen iroordiga tarieren geldig blijren Gunstig luidt gelglc mon rerwaohtte het verslag Tan de commissie uit het Oaslenrgksche Lagerhuis in ke de bandelsierdragen Het rapport ia du aan de leden toegezonden en de beraadslaging over de tractacten is op 11 Januari Taatgeiteld e commissie legt aan het slot van het verslag de Terklaring af dat zg zich voor de aanneming der verdragen verklaart zo ider geestdrift zonder ontmoediging naar zonder vrees De hoofdzaak ia dat de verdragen hnu doel bereiken Naast de staatkundige Triple Alliantie is oen maatschappelijk Drierouding Verbond noodig om de handhaving ran den vrede te verzekeren Op bgna 70 jarigen leeftijd is Emile deLaveloye de Belgische geleerde irtans naain ver buiten zgn landpalen beroemd wn plotseling overleden Hg Tertoefde met zijn familie sints 1 Januari op een landgoed van een jijner vrienden in de Provincie Namen waarheen hij in Tolkomen gezonden toestand was ertrokken hij dictrcrde er nog ann zgn dochtur twee artikelen van een reeks die hg over de grondwetsherziening voor de Independence onderhanden had plotseling viel hem oen ongesteldheid die hom iu den nacht van Zaterdag op Zondag wegsleepte De ï avolrye was nog in t volle bezit van zgn lichaaras en geOBteakrachltn altijd vol jeugdig vuur en geestdrift Hg was een reelzgdig en oorspronkelijk geleerde die up t gebied van oeconomischo en sociale studiën den meesten roem he ft ingeoogst maar ook over staatsrecht belangrgke boeken heeft geschreven en met niet minder talent de linguïstiek en de litteratuurireschiedeuis heeft beoefend Zgn eenigszins gesioleerdo positie iu het politieke leven van zijn Vailerland teekende hg zelf dezer dagen in de leidinz van zijn studiën iu U Indépen iaiice met het woord dat zijn staatsleer niet democratisch genoeg was maar daarentegen zgn sociale opvaltingen te geavanceerd ivaren om met de liberalen door dik en dun m e Ie kunnen gaan Zoo zijn er ook bij ons Onder zijn bekpndsle werken behooren De la propriété et de sps formes primitives Lo socialisme contemporain verschillend studiën over t bimetalliame Du gouvernement dans les democraties Les Eddas et les Vibelungen Hij as lu 1822 te Brugge geboren won iu 184 + een prijsvraag met zgn Histoire de langue et de la poésio provenfales werd in 1846 professor in de Slsathuishoudkundo te Luik nam verloaen jaar zijn emeritaat en werd iloor den Koning in den adelstand verheven Lavoleye die veel reisde en velx talen kende telde zijn vrienden in alle landen en zal algemeen worden betreurd PETRüLKUM i OTEEBIi GËN van de Makelaars C olzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 Januarilevering ƒ 7 75 Februari levering 7 40 Maartlevering ƒ 7 30 April Mei Juni en Julilevering ƒ 7 25 Augustus September October Novemberen December levoring 7 40 Burgerlijke Stand GEBOREN 31 Doe Leendert ouders W van der Horst en H de Jong 3 Jan Kngelina Maria ouders J van Dam en W Wol vers Adrianu ouders N Boot en ö C Eoghair Johannes Antonius ouder J de Jong en K Hoonliout 4 Jan ouders B Verkerk en K van ZijU Hendrika ouders J Kadii en M Vossaert Cornelia Chriatiaan ouders D de Ronde en J Rabouw OVEBLEDE V 1 Jan W Spieringshoek 77 j 2 W S Spamaaij wed J Jongeneel 54 j C Rost 50 j J van Maatwijk 73 j 3 W F de Jong 14 m W van der Keilen wed D J van der Bruggen 71 j P Dernee 74 j C Jongkind wed W üravestein 64 j 4 T H Wout 2 m J Gravesteijn huisvr van P M Roosendaal 65 j C Ras 49 j A Honkoop wed D J Kamper 76 j A Voordewind 73 j 6 J Nonner wed P de Jong 78 j Zevenhuizen GEBOREN Pieter ouders A Spekman en A Verhoef OVERLEDEN A Huurman 92 j ADVERTENTIEN Heden overleed na eene kortstondige ziekte de fleer A VOüRDEWIND in den ouderdom van ruim 73 jaren Gouda 4 lanuari 1892 Heden overleed na eene korte ongesteldheid onze innig geliefde Echtgenoot en Vader de Heer COBNELIS RAS in den ouderdom van nim 49 jaar Mej de Wed C B hSMyui s CATH C RAS Oouda 4 Jannari 1892 Beden orerleed in den onderdom van 49 jaar GERARDDS J0SEPHÜ8 FEI IEN Sedert 22 jaar diende hg onze firma onberitpelgk troaw L P HOOGENDIJK Qauda 5 Jannari 1892 Mgnen daak en wederkeerigen heilwenscb aan allen die mg op 1 Jjiaaati jl beirgzen van belangstelling gaven C C H PBINCI De Heer en Mevrouw Tkn BOSCH SchoI TKNs betuigen met wederkeerige hei bede hunnen dank aan allen die hen bg den aanvang des jaars bnnne vriendelijke belangstelling deden blgken Aan allen die ons hnone deelneming hebben doen blgken wenscben wg wederkeerig een gelukkig jaar De Familie P di JONO Onder aanbieding zgner wederkeerige heilwenscbeu betuigt de ondergeteekende zgn hartelgken dank voer die ontvangen bg de intrede van bet nieuwe jaar L BDRGERSDIJK GemeenteBouwmeester Gouda den 4 Jannan 1892 Met wederkeerigen gelukwensch betnigt ondergeteekende zgn dank voor de ontvangen felicitatien op 1 Jaanaii j 1 M I MOLENAAR Weddingneen 5 Jan 1892 338 Staats loterij De TREKKING der vgfde Klasse begint MAANDAG 11 JANUARI a ê I Loten en gedeelten van Loten te bekomen j bg de Collectrice Wed A C COSIJN I EeütknobbelH UoornvUes HuideeU j Wratten enz worden in 7 k 8 dagen tgd I geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelis niet op de gevoeligste huid PrijH per flacon met penseel 50 ctH I AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vcc A v IL UiiL ADVERTENTIEN in alle Binnen ea Jiuitenlnmiache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda mmm e m mi in de Zaal EUNSTMINc der Sociëteit Uns Genoegen C3 K OOTE door middel der VINGERS enmetQUEUBN door den wereldberoemden professor T IS ME EÖSO hebbende het Grootst Succes behaald te Pargs en te Brussel Entree LEDEN 10 Cent MET LEDEN 25 Cent PROGRAMMA S Verkrijgbaar Stedelijke Qasfal riek HH leveranciers worden verzocht hunne REKENLVGEN over 1891 voor den U JANUARI e k ten kantore der Fabriek in te zenden UËËN GRIJS HAAK ilIiCER De Nieuwe Londoo doet bet grijze Haar binnen enkele dagen verdwijnen maakt bet glansrijk en zacbt is onschadelgk voor de huid en verft niet Prgs 85 Cent de flacon en 1 50 de dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Oouda bg I A CATS Een ware Schat voor de ongelukki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWAIilI G Hollandsche uitgave met 27 afb Pri s 2 gulden Ieder die aan de versebrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj bet Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen SE mm mil of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk t Ter Goude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartont ekeninf en enz waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirli en Wouter Crabctli P r ij s 80 Cents De uitgave dezer Oourant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEiS BINNENLAND door wordt do verleidiug om geld ta bele gou in foudseu v tii den 3en en 4en rang die veel rente geven des to grooter Een üjd lang gaal dat goed maar als eindelijk de kwaal komt ia de debacle ook des te grootur Telkons ziet meu dan ook dat families die uls njk bekend staan hun equipages afBchaifen een kleine woning betrekken enz Maar dat andereu er door worden afgeschrikt merkt men niet integendeel sebijnt het treurspel steeds grootere verhoudingen aan te nemen Iemand die het weten kan vertelde mij onlangs dat er in geen stad naar verhouding zooveel gespeculeerd wordt als in de residentie Ka als ik let op de vele effect€uliraia s die uit den grond oprijzen en naur het schijnt goede zaken doi U is er geen redeu om dat te belHijt eleu Ouk is het een leil dal er volgens de sitttistiek lo geen stad na r verhouding zoovele telegrammen worden verzondeu opdeu etteotenbaodel betrekking hebbende De ondernemers van publieke veimakelijkbeden sclirijveu bel ook ujin de aotitaruitgaug van den loudseuhaudel en aan de vele mislukte speculatie toe dat liun zaken niet zoo ziju als andere jareu Mij kuiot bet echter voor dal de re eu van dal verschijnsel veeleer liieriii moet gezocht worden dat er ouk in cuiicerttu opera s cafü cliantants en wat dies meur zy overprednctie valt waar te uoraen Den Haag 13 wel iauuzuinerhaiid een groote stad geworden maar het uitgaand publiek is toch no te kluiu voor zoovele publieke vermakelijkheden als waarvoor vond op avond do toegang open staat Daar komt bij dat de entrees hior over het algeineeu liouger worden gesteld dan bijv in Amsterdam en llolterdam Een huisvader met oen talrijk ge iii moet al heel goed bij kas ziju wil hij zijne lumilie van de opera waar mon behalve bespreekgeld enz enz f 3 per plaats betaalt geregelil laten prohteerun Wel is waar wonen hier nog altij l vele rgke oudgasten diplomaten en landjonkers maar hun aantal neemt t EViLLErOM I aangeboden om de lietrekking met hem af te bre ken wellicht vind ik het nu Hg weet dat dit Hiot kan uitblijven hij heeft er reeds met Unica over aesprokeu In de oog n van Gronau straalde vreug le Warner ging naar buiten om de paarden te doen inspannen I Wanneer d ze woorden je uit het hart zgn gekomen Alma hoe kon je dan den graaf aannemen zeide de kapitein zacht en het geluk vau mgn leven verwoesten Mot een blos op de wangen had Alma de oogen naergoslugeii maar zg sloeg ze nu weder op Hoe kon ik daaraan denken antwoordde zij Met geen woord liebt gij ooil de godacnte in ragopgewekt En tocli moest ge weton hoe vurig en innigik je heiniiide Ik kon hel vermoeden maar zekerheid hadik niet rronau had de hand van A ma gegrepen hg trok het meisje aan zgn borst Eu indien gg dezo üokerheid hadt gehad vroeg hij Dan zou ik den jnoed g vonden hebben aanalles weerstaiHl ta bieden om je rouw te blijven Werner lileef verliaasd op den drempel staan toen hij Alma in da armen van Gronau vond Het ijs is dus gebroken zeide hij naderbijkomend ik weiisch je gelak met geheel mijn hart ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt met toe en noemt zelfs sterk af in verhouding tot de kleine renteniers die m de nieuwe straten voor ƒ 4 tut ƒ 600 een huis komen huren en die al heel big lijn als zij zonder extra s met hun pensioentje en andere reuten rond kunnen komen Ook het badhuis te Soheveningen is voor de directeuren vau opera s on comedie s een lastige concurrentie Vroeger werd er door de families die zomers in Den Haag bleven weinig verteerd maar dat is anders geworden Op de concerten van Kogel of hoe zijn opvolgers ook mogen lieeion geabonneerd te zijn behoort tot don bon ton Bg hot abonnement voor elk lul vuu hel huisgeiin wordt afzonderlijk betaald komen dan de trams de rgtuigen de vertoriugeu do toxtboekjes En itat die dagclüks terugkeerende pret nog al oploopt bodoeft geen nader betoog Bij de toenomeude zucht om meê te doen en groote vertonngen te maken moet men zich eigenlijk verwonderen met dat er volon onverwachts van het tooneel verdwgneu omdat met hun geld ook hun crediet is zoekgeraakt maar wel dat ondanks do uilgnansou spoculalie epidemio nogzooveleu hun financiën lu orde weten te houden Ken somber tafereel Men leest in het FL Blad Onze lozers zullen zich ongetwijfeld nog herinneren de gernchtmakoudo zaak toen voor anderhalf jaar ongeveer het Igk eener ongehuwde dane nerd opgegraven daar het vermoeden geuit erd dat zij vergiftigd zou zijn De deskundigen Van Ledden Hulsebosch en dr Ankersmit vonden zink lu het lijk maar n een langdurig onderzoek werd de verdachte op vrije voeten gesteld Iets dergelgks is thans weer aan de orde ep de justiiie staat vooreen moeilijk onderzoek Eenige maauden geleden is te Amaterdam overleden de bekende wielrgder de heer H Een vriend van den overledene de heer A stu ïoen Alma was heengegaon zeide Werner Ik wist dal het zoo komen moest het wasvoor rag eeii geruststelling toen ik bemerkte datde weerzin v n VIma tegen den graaf eer toe danafnam Maar als nu eens al dia vermoedoi s ongegrond waren en Hobenhausen on het ïelieime onderzoek werd verwittigd wat dau vnag Werner Wat dan antwoordde Gronau Dan moetenwij afwachten wat hg doen zal Wij uilen onsdaaromtrent niet ongerust maken en ik ban tamelijkzeker van mijn zaak Ik zal morgen vroeg onzen dokter afhalen enmet hem naar Hohenbausen rgden zeide We ner terwgl Gronau zijn handschoenen aantrok ik maghet helaas niet wagen hem op onzen achterdochtopmerkzaam la maken maar ik kan mg wellichttoch wel eenige woorden laten ontglippen dia onwillekeurig do gedachte aan eene vergittiging bghem doen ontstaan Nu goe l ii nacht Wellicht kom ik morgentegeu den avond Ja nog iets Wanneer gg eengeschikt voorwendsel kunt vindon om Unica hierheen te brengen dan zou ieder govaar uit den weggeruimd worden Je dokter kou het bevelen Buitei vachtta Hacken op den kspiteip Gronau wees diens geleide van de hand hg wilde alleen zijn met zijne gedachten Midderurtcht was reeds lang voorbg toen hij de straat insloeg waarin zijn woning gelogen was