Goudsche Courant, donderdag 7 januari 1892

man tegen man ontstond waarbij vijand een geducht gebruik vaif de klewaiig maakte Een korporaal met twee fuseliers slaagden er echter in hen in den rug aan te tasten en toen nam de heele bende do vlucht met achterlating van lal van klewangs en v junvupens doch mul medeneming van twee Boaumont geweren Hoewel de spoorweg voor milllairo doeleinden is anni elegd duurde het twee uur voordat er versterkingen kwamen opdaaen daar er f en enkele machine met stoora op gereed stond zooala vroeger onder gouverneur Demmeni altijd het geval was Volgens dienzelfden bi richtgever werkt de blokkade niet voel meer uit sinds ïelok Semawc en Kertoh beide verlof hebben ontvangen maandelijks lOQO zakken rijst in te voeren en zij per Hok Canton betelnolen nunr Penang mogen uitfo rCn De radja s en kooplieden ranken met de rijst liceniie eene aardige winst daar aij dut voedingsmidilel a 2 IJl per bamboe een Atj mant eu deluil verkoopon de bevolking wordt zoodoende door hare eigen hoofden afgeperst terwijl het juist do bedoeling der regeering was eenige verliclitiüg vau druk te geven liet is zeer goed mogelijk dut hoar niets daarvan bekend is wa it de ambtenaren komen alleen inaanraking met de hoofden en hun belang brengtmode de zaak geheim te iinudeii Deli Cl By do Mnatachappii totexploitalie van slautsspoorwegen is met ingang van 1 Januari 1892 eennieuw reglement voor een preniieslelsel ten behoeve van het stalioiispersoneel ingevoerd tor vervanging van vroegere bepalingen Aan het geheele bovengemelde personeel wordt eene premie toegekend volgens zekere bepalingen in genoemd regtemont nader vastgesteld eveiire lig aan den omvang van het reizigers en goederenverkeer op station of halte De maandelijks voor ieder station of halto berekende premie wordt verdeeld in aandeelen waarvan ieder van het daarvoor aangewezen vaste personeel volgons rang een daarvoor vastgesteld getal aandeelen ontvangt Dit laatste geschiedt niet of slechts gedoeltelgk als uriisiige aanmerkingen werden gemaakt op do dienstverrichting onregelmatigheden voorkwamen enz Hrt b richt nis zou het bier gelden de toekenningvan een aandeel in de winst aan het statioospersoneel is zooals uit het bovenstaande blijkt onjuist daarvan is zoomin in dit reglement als in bet lorige reglement sprake ü D J Een kloeke daad wordt uit de Prins Albtrt Goudveldon Zuid Afrika bericht Het had daar in maonden niet geregend en de goudzoekers badden al geruimen tgd het werk gestaakt omdat er gebrek was aan water tut uitwasschen van het gevonden goud Daar begon bet eindelgk te regenen eerst in de naburige Zwarte Bergen weldra ook op de Goudvelden en het duurde niet long of het water kwam in een geweldigen stroom uit het gebergte in woeste vaart alles wat het in den weg k am meesleepend rotsblokken ossen ezels goudwaschmachiues enz Drie kinderen van een Hollandichen smid die aan de rivier woonde baadden even voor de overstrooming kwam in de rivier Hun moeder die hen van den boegen oever af zag begreep hot gevaar maar kon niets doen om hen te redden Zij riep wanhopend om hulp en een paar moedige Duitschers Paul Heilemann en Otto SchUfer gaven zonder bedenkeu aan hare stem gehoor Zg waren juist bezig mot aanstalten om hun gereedschap en het gevonden der laatste weken in veiligheid te brengen maar zij lieten alles in da steek en sprongen te water om de kinderen te redden Dat gelukte hun met veel moeite maar alles wat zg bezaten ging verloren in den woedenden stroom De ouders der geredde kinderen waren opgetogen van vreugd en tUnkbaarheid en den ongevoeligste goudzoeker stonden by dat tooneel tranen in de ongen Ook bleek in dit geval evenals in de ouderwetsche boeken het loon der deugd niet uit Zij vonden reeds na verloop van eene weet in den bun afgestanen grond een orervloedigen goudader waardoor zij binoen korten tijd riJk zulleu zijn zgn wij verplicht onze militaire krachten te ontwikkelen Ook de gestoten handelsverdragen strekken om meer kracht te geven aan de staatkundige bondgeuoolschrppen welke wij met twee naburige mogendheden gesloten hebben buitendien beantwoorden zij aan de behoeften welke de geheele wereld gevoelt den vrede gehandhaafd te zien De handelsbetrekkingen met Duttschland Italië Zwitserland en België zijn op zoodanige wijze geregeld dat voor langen tgd duurzaamheid wordt verzekerd aan betrekkingen van dezen aard in die deelen van niidden uropa Groote vooruitgang is ook lot stand gekomen in de internationale wetgeving met betrekking lot de middelen van verkeer De Regeering zal zich tot taak stellen bij het uiouwe Parlement oen wetsontwerp m te dienen tot bot brengen van her orrningon in het administratief beheer en voor de uitvoering dier hervormingen te waken In do zinsnede betroffeyjlo de handelsvrrdragen wordt nog gezegd dat waarschijnlijk ook onderhandelingen uilen worden aangeknoopt met do Staten die ten zuiden en ziud oosten van Oostenrijk gelegen z n en dat do Regeering zich ten zeerste zal bogveroii om ook met die lauden duurzame betrek kingen op staalkundig en liandelsgebied te onderboudou De rede werd toegejuicht on bg het binnenkomen en het vertrok des Keizers werd hij met geestdrift begroot Over de toespraken die de hoof len der staten in de verschilltfiidü landen bij gelegenheid van do Nieuwjaarsrecepties tot de diplomatieke en parlementaire deputaties hebben gericht valt niets bg onders te zeggen Met uitzondering van do redo van koning Leopold dio melding maakte van de grondwetsherziening bewegen zich de verdere toespraken in do gobrnikelyke vrij algemeene torinei Koning Hum bert uitte evenals president Jarnot zijno hoop op het behoud van don vrede Woordelijk zeide de heer Carnot na zijn dankbotuiging aun de leden van het corps diplomatiquo voor de goede wenschen en welwillen le gevoelens door hun woordvoerder den pauselijke nuntius jegens Frankrijk en den president der republiek gouit Het jaar 1892 zal naar wij wenschen en hopen een vredelievend en vruchtbaar 1 jaar zijn gedurende hetwelk d rogeeringen haar aandacht eu werkzaamheid kunnen wijdon aan do studie der economische belangen en sociale vraagstukken die moer en meer bun zorg voreiscben Indien de republiek zich van de rechten en tradities van Frankrgk bewust is zij is met minder vast gehecht aan de politiek des vredes en der internationale eeudraohl Geeft opnieuw daarvan do verzekering aan de regoeringeu welke gij bg ons vertegenwoordigt Dat president Carnot hier de tolk is geweest van de vredelievende gevoelens van bet Fransche volk op dit punt staat geenerlei twijfel Voor zoover tot heden bekend is hield keizer Wilhelm geen offioieele toespraak bij do Nieuwjaars receptie Hij vermeldde zich in den militairen luister welke deze plechtigheid aan het Pruisische bof altgd kenmerkt EiJiP lange reeks generaals met den rijkskanselior Von Caprivi aan het hoofd en gevolgd door de commandanten dor lijfregimenten Igfcompagnien eskadrons en battergeii detileorden voor den keizerlijken troon Naar meu verzekert moet de keizer zich in zeer vredelievendon geest tegenover enkele generaals hebben uitgesproken De vredelievendheid hangt zoo in de lucht dat zelfs de officieuse Russische Nord in een artikel over den internationalen toestnncl den vrede van Europa beter verzekerd acht dan hij het ooii sedert 1890 is geweest Natuurlijk schrijft do Nord dit geruststellend verschijnsel toe aan bel bezoek te Kronstadt de toenadering tusschen Frankrijk en Rusland bawoert het blad beeft eerst de triple allianlio verplicht de Vrodesliga te worden en daarna Zolherein van Middon Europa Overigens erkent de Nord dal de politiek van keizer Wilhelm II altijd vredelievend is geweest maar volgens het Russische blad IS de ware Vredosbond lie der kabinetten welke het verplichtend karakter der traotaten eerbiedigend met omzichtigheid aan de onrusistokende elementen de gelegenheid onthouden de crisis te verhaasten welke de organen der triple alliantie voor onvermijdelijk uitkrijton Frankrijk en Rusland zijn het op dit gewichtig Eunt eens dal de verlenging van een stand van zaen half bevredigend in het Oosten van Europa en elders altijd de voorkeur verdient boven een oplossing lea koste van een botsing dio de Europoesche roaatsohappij op haar grondvesten zou doen waggelen irfHÖLKUM NOTEERilVGE van de Makelaars Oantzlaar Schalkwijk te Rolterdam De markt was heden onveranderd Vrijdagmiddag omstreeks vgf uur hebben een paar opgeschoten jongens te Amsterdam een allerbrutaalst stuk geleverd Beiden begaven zich in den gouden zilverwinkol van den heer F A Warasteker in de Kalverstraat na zich vooraf ervan overtuigd te hebben dat niemand in den winkel was De een bleef voor de toonbank staan terwijl de ander zich daar achter begaf en op eene wgze alsof dat zoo behoorde de uitstalkas begon te plunderen Wat daarin van zgne gading was schoof hij over de toonbank zgn makker toe Evenwel uit de acbierlamer konden de winkelchcf en de bediende het dent alhier i die nog voor de teraardebestelling bet lijlc sag was verbaasd over den vreemden toestand waarin bet zioh bevond Daar hij sioh hierover uitliet word reeds dadelyk door de justitie een onderteek ingesteld mnar zander gevolg De geruchten die langzamerhand begonnen te loopen waren van dien aard dat de justitie last gaf het lijk van den heer H dat ler aarde besteld was op de Oosterbegraalplaats op te graven en de deelen er van over te brengen naar het acheiknuilig ouderzoekingslokaal der Hooxeschool alhier ten einde onderzocht te worden Het ondertoi k is opgodrngeu aan de professoren J W Gunning en VV Stoeder Heden verscheen het eerste nummer van De Neierlaudsche Tourtat uitgegeven door de heeren Lissone Zoon Singel 155 te Amsterdam de bekende ondernemers van gezelschapsreizon naar verschillende landen der wereld Van genoemd tijdschrift zullen jaarlijks ujf nummers verschijnen Het voorjaarsnummer waarmede wy heden kennis maakten is op fraai glad papier gedrukt in sleviijen sierlijken omslag Het bevat behalve oen woord tot inleiding o a de programma s voor gezelschapsreizen naar Egypte en Palestina en naar Italië en de Kiviera enkele voor touristen nuttige madedeelinzen en de voorwaarden van mededinging naar eene oorspronkelijke prijsvraag Deze prysvraag bestaat in hft leveren van een reisverhaal op het buitenland betrekking hebbende De inzender van de beste reisbeschrijving ontvangt ais premie een bewijs dat hem bet recht verleent om in 1892 geheel volgeus het reisprogramma een der uitstapjes mede te maken iiaar Londen het eiland Wight of den Rgn De mededinging staat alleen open voor inteekenaren op De NederlantUcAe TourUt In Figaro schat Paul Aleïis den jaarlykschen invoer van Fransche boeken in Nederlanil op een waarde van een millioen frank De Revue des Deux Mondes heeft hier twaalfhonderd intoejkenaars L e Fraosch i klissieken worden bij balen by ons ingevoerd er er zijn uitgaven die in Frankrgk zelf bijna in onbruik zijn gcraaki welke voornamelijk op aanvraag van Hollandsche boekverkoopers nog herdrukt worden Woensdagachtond omstreeks 7 uur is een postkar rijdende van het hoofdpostkautoor te Weenon naar de kantoren Simmering Kaiser Ëbersdorf en Sohwechat op brutale wijze bestolen De kar was aU alle andere bij de Oostenrijksche posterQea in gebruik met dubbele sluiting de deur wordt gesloten op de postkantoren waar de sleutel steeds in handen is van een hoofdambtenaar terwijl over de deur een ijzeren bout roet hanf slot wordt vastgemaakt waarvan de postiljon den sleutel heeft zoodat steeds twee ambtenaren in eikaars tegenwoordigheid de kar openen Aan het kantoor Ie Simmering was door den postiljon Joseph Böster op de gewone wijze de voor dat kantoor bestemde zak afi eleverd on d kar gesloten toon enkele meters vóór het kantoor ke Kai ser£bers lorf £ een persoon met een dienstpet op den postiljon liet stilhouden zeide dat hij de chef van het kantoor was hem het hangslot liet openen en zelf de deur openile Hij nam er eenige postzakkeu uit de kar werd op de gebruikelijke wyze ge Beeds van verre zag hij een man voor het huis been en weer gaan hg hield hem voor een nachtwacht en was verrast toen hij den vagetraud herkende Is u kaptein Von Gronau vroeg Bob Die ben ik Mag ik een paar woordeo met u spreken Met mij vroeg ÖroDaa jtoo laat in dennacht Het is uw belang En waarover Het vermogea vau uw vader Deze woorden misten hun uitwerking niet Wat weet gij daarvan vroeg de kaptrin Ik kan u zeggen in wiens handen het geld lieh bevindt antwoordde Bob Maar willen wij niet naar binnen gaan Ik heb u documenten te overhandigen en dan moeten ook de voorwaarden nog worden vastgesteld Kom dan zeide de kaptein terwijl hg de htnideur opende U weet misschien ni t dat uw vader een aan zianlqke som heeft nagelaten zeide Bob nadat bijds inrichting der kamer had opgenomen hg hadhet geld aan een vriend toevertrouwd maar geenqaitantie daarvoor laten geven kort daa is hijgestorven j Aan de cholera nitwoordde Gronau t Was tachtigduizend gulden I Juist die som werd mij ook genoemd sloten en hg beval den poitiljon op den terugweg aan zijn kantoor aan te rgdeii Toen du postiljon te Schwechat kwam bleek dat twee voor dat kantoor bestemde zakken met eene waarde van ruim ƒ 21 000 ontbraken De postiljon is natuurlijk voorloopig gevangen genomen maar betuigt bg hoog en laag zgn onschuld De schrijver der Haagsohe Sprokkelingen in hot U D maakt de voltfende opmerking omtrent het tramverkeer in den Haag Ligt er niet heel wat opgesloten in bet cgfer 4 miliiuen 759 duizend dat aangeeft hoeveel personen zich in liet afgeloopen jaar door de llaagscbe tram lieten vervoeren Wanneet men in aanmerking neemt dut dit vervoermiddel naar Scheveningeu vur circa 25 en in de stad van nauwelijks 15 jaren dagteokrnt dan geeft dat ijetal van bgna 5 millioen meuscheii die zich iii den loop van 1891 lieten rijden een denkbeeld èu van de uitbreiding die de slad gaandeweg heeft onderdaan èn van do betrekkelijk groote welvaart die er heerscht daar men t verreweg de meeste dier 4 759 000 ge allen ook wel to voet had kunnen doen vannoer men een stuiver of dubbeltje tweemaal moest umkeeren alvorens het noodelooa uit te geven Wanneer men zulke cijfers ziet en daaruit afleidt dat er in een jaar tgds een klein half millioen gulilen aan de tram is uitgegeven en men plaatst daarnevens bet vrg poovere resultaat in de Kerstweek opgeleverd door de trainliusaon voqr de kindervoeding de oriophi udelijke noodkreten van den Christ Volksbond voor zgne werkverschaffing de klachten der diaconieën de vrg schrale cijfers der contributien vooi Armenzorg d in vraagt men zich onwillekeurig af of de hedendaagsche maatschappij zich uiet heel wal te verwijten heeft tegenover don armen natuurgenoot Ik gun natuurhjk aam de tram gaarne een mooi resultaat barer tegenwoordig zeer bevredigende exploitatie maar wanneer de instellingen lot ondersteuning van bougerende gezinnen zelfs niet de uiterste moeite niet genoeg kunnen loskrggen om in het allernoodigsle te voorzien dan schijnt de vraa gewettigd of van die bijna 5 milliorn personen die in eenjaar tijds ruim 4 ton gouds uitgaven voor hun gemak niet minstens de helft als zo voor werken van liefdadigheid thans niet meer missen kunnen hunplicht als mensoh l el r zouden vervullen als zewat minder in de tram gingen zitten en het daardoor uitgespaarde geld bestemden voor armenzorgiwerken En wat zou er nog meer verspild geld op zulke wijze nuttig te besteden zgn Zie b eens de Nieuw jaarskaartjes Ougevi r een half millioen werden er door ons postkantoor diimaal behandeld Kaartje couvert en postzegel maken same i voor rik dier wenscben 2 ets dus voor hut totaal 1C 00U die de Hagenaars hebben verkwist aan eene formaliteit welke niet alleen voor de postambtenareu een ondragelgke last is maar ook voor hen die de kaartjes ontvangen en verzenden geen enkel nuttig effect oplevert In Arabië groeit een plant waar aan men den naam laohplant gegeven heeft wegens de uitwerking die zg heeft op dagenen die bare zaden eten De plant draagt schitterend gele bloemen De zasdhuisjes lievatteu twee of drie boonen welke door de inboorlingen gedroogd en daarna tot poeder gemaakt En bel geld werd aan den bewusten persooneen groote twintig jaar geleden toevertrouwd Je sebgnt goed onderricht te zijn Ik bezit de papieren o a het testament en de quitantie die niet in handen van uw vader is geI komen omdat hij inmiddels reeda was overleden i Ik zal afrekenen met dien sohavnil riep de kaptein al woonde hij ook aan het uiteinde der wereld I Hg woóat hier Eu wanneer u de rente erbg rekent dan hebt u meer dan twee ton te eischen Of ik ze krijgen zal is een andere vraag 1 De man is zeer rgk Hoe heet hg Met uw verlof kaptein eerst de voorwaarden Wat verlang je Tien procent vau de som Du achtduizend gulden Neen van de geheele som van twee ton Dat zou twintigduizend gulden zgn zeide de kaptein hoe moei ik daar aan komen I Ik verlang het geld niet terstond antwoordde Bob maar ik moet zekerheid hebben en die zult omij wel geven U gaat morgen naar den bankier hg moet u terstond een gedeelte uitbetalen en vau dit geld geeft u mij mgn aandeel En als do bankier weigert en ik een procestegen hem op louw moet zetten Dan moet ik wachten zeide Bob zoolang a worden Een dosis van dit poeder komt in zgne uilwerking overeen met de verschijnselen die zich voordoen bg het inademen van lachgas zelfs de bedaardsto mensch stand gebracht die hem op een dolleman doet gelijken hij begint te dansen allerlei geluiden te uiten en te laobon Deze vorsohijnscleu houden een uur aan daarna volgt een toestand van uitputting en een slaap waaruit men na eenige uren ontwaakt zonder herinering aan het voorgevallene Proeven genomen in het meer van Geneve gaven het volgende resultaat Drie kaarsen in een lantaarn werden gezien tot op 80 meter diepte en flauw waarneembaar tot op 08 meter Eleotrisoh licht werd duidelijk gezien op 83 meter Het daglicht was nog waarneembaar op gevoelig photogrutischü droogplaten tot op 250 meter Een inboorling van Britsoh Indie had zijne bezigheden in Labore maar zijne vrouw in het verwijderde Multan achtergelaten Der vrouw begon haar een aam leven te vervelen zij wenschte bij haren echtgenoot te zijn Er werd heel wat over do zaak tiisschon het paar gecorrespondeerd en eindelijk besloot de man zijne vrouw te gaan hnlon Op denzclfden dag was de vrouw op het idee gekomen ilat zg maar op reA zou gaan naar haren man Nu wilde hel guvol dat bij hot groote spoorwegongeluk in Indie waarvan wij onlangs melding maakten in den eenen der treinen de man en in den anderen de vrouw de reis maakte Beiden werden vlak in elkanders nabijheid uit de overblijfselen van het vernielde materiaal te voorschijn gehaald en merkwaardig genoeg zonder eeuig letsel Tot verbazing der omstanders betuigden beiden elkaar hoe gelukkig het spuorwugongeluk nu juist van paa kwam want anders badden zij elkaar gemist I Een predikant van bet Oldenburgsche dorp Goldenstedi hoeft een aantal bankinstellingen voor ongeveer 160 000 op elioht voorwendende geld op te nemen namens zijn Icerkeraad Hü heeft tussohen de Kerstdagen en Nieuwjaar de vlucht genomen maar Kt opgespoord en in hechtenis genomen De man heet Muller en liet verleden jaar van zich spreken door den ijver waarroede hij de onschuld wist te bewijzen van een zijner neven die als officier in Kussischun dienst wo en onder vwdenking van nihilisme naar Siberii was verbannen Hij ging naar Petersburg wist daar bet verbanniogsdeereet ingetrokken te krijgen en gide toen zelf het transport verbaneneu achterna ton einde zijn neef te bevrijden nog voor dat deze de grenzen van 8ii berië overschreden had Op Groot Atjoh heeft volgens de Pinang Gazette weder een gevecht tusscheo onze troepen en dca vijand plaats gehad Op 23 November stuiten 16 der onzen op eond Atjehsche bende sterk 40 man welke tussohea Lamdjamoa en Lnmtih in hinderlaag lag met het gevolg dat 3 soldaten sneuvelden en 9 gekwetal werden waarvan 4 ernstig De colonne marcheerde langs den spoorwegdijk toen de Atjehers haar plotseling van aonteren aanvielen en een gevecht vaa niets hebt kunt u ook niets geven Dat is verstandig gesproken antwoordde d kaptein op een flinke fooi zal het bij mij uiet oaokonien maar met de provisie moet je wachten totik in de gelegenheid ben haar te betalen Wanneer u mij dat op schrift wilt gevenl bat ik tevreden I Wat moet ik schrijven Dat gij aanneemt mij van de geheele lOBi die de bankier Romberg I Rcmbrrg I riep do kaptein Homberg herhaalde Bob kalm KuDt a nuer nog aan twijfelen dat uw vordering secuur is Onmogelijk I Die aanzienlijke algemeen ge achte firma zou zich aan een laag bedrog hebbenschuldig gemaakt Het is alles leugen en verzinselt Schrijf en u ontvangt de papieren antwoordde Bob ik zou niet weten waarom ik u iets zou voorliegen De kaptein nam de pen weder op Dus verder I zeide hy Dat gij u verbindt mij van de geheele om die de bankier Romberg u betalen zal tien procent te geven zoodra u het geld ontvangen hebt Gronau schreef en overhandigde den boef het papier Is dat voldoende vroeg hg Ja antwoordde Bob terwijl hij de documenteii uit ziJn zak haalde u zult mij het geld geven zoo dra u kunt niet waar Zeker werk gadeslaan en het spreekt van zelf dat zjj do brutale gasten maar niet zoo hun gang lieten gaan Naar voren vliegen en den dief achter de toonbank to grijpen was het werk van een oogenblik De ander wist zich echter uit de vooten te maken met achterlating van oen vijftal horloges die op den grond verspreid lagen Er wordt een horloge met kostbaar werk vermist hot eigendom van een der leden van het personeel van Carré die hot in leparotie gegeven bod De gegrepen dief ontkende De zaak had zich volgens hem ook zoo eenvoudig toegedragen hij en zijn makker zoudon een ringeijo koopeu voor het meisje van een hunner de makker had echter uit baldadigheid de pet van zijn vriend achter de toonbank gegooid en juist op het oogenblik dut hij dit hoofddüksül bezig was op te rapen werd hij gegrepen Ondanks deze niet onvernuftige lezing van hetgebeurde werd hg evenwel overgeleverd aan depoliiie wie het nu ook wel mogelijk zal zijn den makker in banden te krggen N d D BDltenianüscli Overzicht in de Kamer heeft een langdurige beraadslaging plaats gehad naar aanleiding van de conclusies over de ingokuraen adressen betreffende het Panamnkanaal 100 000 houders van aandeelen verzoeken der Kamer het uiterste te doen om bun bedreigde belangen te redden De verantwoordelijkheid der oude bewindvoerders moot worden vastgesteld Voor 28 Februari moet een nieuwe maatschappij gevormd worden of oon geheele ontbinding der onderneming is onverraijdolijk Deze liquidatie moet bij do wet worden geregeld Zoo de bevoegdo macht ziob onthoudt zullen de Vereenigda Staten voor eenige mlllioenon de cohcessie koopen voor een onderneming waarin Frankrijk reeds 20 400 milioeii franrcs hoeft verlaren Do ministor van justitie De Fallièoes verklaarde dal het onderzoek is aangevangen Niets zal verzuimd worden bet licht te verspreiden dat de regeering noodig heeft en door hul land gewacht wordt Verschillende motie van orde werden gesteld waarna Bouvier verk aarde dat de regeeriug slechts officieus kan luaschonbeide komen en zonder dat zij eenige verantwoordelijk op zich laat Do Kamer heeft daarna aangenomen een motie waarin zij verklaart van de Begeering krachtige en spoedigo maatreden te wachten togen allen die in de Panamazaak verantwojrdelgk zijn De Fransche minister van financiën beeft aan de overige ministers oen schrgvon gericht waai in hg hun verzoekt hunne begrootiugen voor 1893 vóór 10 Januari gereed temaken Al het mogelgke moest gedaan worden om te voorkomen dat de uitgaven in 1893 het krediet dat de Kamer voor 1892 bad toegestaan overschreden Volgehs de begrooting vaa 1891 die tot grondslag moet dienen voor die van 1893 bedroegen de inkomsten 8 228 507 000 frs Daarbij komen do nieuwe inkomsten van 1892 ten bedrage van 87 169 000 frs De vermindering door verlaging der belastingen op ijlgoederen en op rozijnen wordt op 57 000 000 frs gtschat De uitgaven voor 1893 worden geraamd op 2 228 188 000 frs de inkomsten op 3 258 660 000 frs Turkije en Bulgarije zgn bezig aan hun vriendschappelijke gedacbtenwisseling over het Chadourneincident Met den noodigen ernst praten zij daarbij over en weer over de betookenis der capitulaties en h n internationale posiiie en lachen ongetwijfeld Frankrijk in stilte wat uit De heer Grekoff verdedigt in hel stuk dal aan de Porie is overgelegd de stelling dat de uitzetting van buitenlanders die de rust verstoren niet door de capitulaties wordt belet Keizer Frans Jozef vertoeft een paar dagen te Pest waar hg tot Donderdag blijft Men zegt dat hij er Koning KarcI van Rumenie wilde opwaohten die er op zijn doorreis naar Pallanza met den troonop ♦ volger aankwam en bij deo Keizer dineerde Het Hongaarsche parlement is gesloten met een troonrede waarin een overzicht wordt gegeven van den verrichten arboid of wetgevend gebied Gewezen wordt op het feit dal bet evenwicht Staatsbegrooting is hersteld met de hulpbronnen van bet land en dat de Regeeriug zich lot taak stelt de verkregen uitkomsten te behouden Met genoegen wordt vermeld datOostenriJk Hongarije vriendschappelgke betrekkingen onderhoudt met alle mogendheden zonder eenige uitzondering De bondgeuoodschappen zijn een waarborg dat de vrede zoover dit slechts eenigszins mogelgk is zal worden gehandhaafd en dat de gevaren worden verwijderd welke den staatkundigen toestand van Europa zouden kunnen bedreigen Maar om onze belangen met zekerheid te beveiligen aldus wordt verder in de troonrede gezegd