Goudsche Courant, vrijdag 8 januari 1892

Vrijdag 8 JanilkrL IVO 4Xn 1893 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vpor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlto kan geschieden tot edi uur des namiddags van den dag der uitgave CITKOEN LIMOMDE FilAHBOZË LIM0N4DË van J F Herman Zn Tiendew Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BKINKNAN en Zn Gouda Snelpersdruk van A Beinkman Zoon Loco Tankfuai ƒ 8 Januarilevering ƒ 7 76 Februari leTering 7 40 Maartlevering ƒ 7 30 April Mei Juni enJulilevering ƒ 7 25 Augustus leveriu2 7 30 SeptemberOoiober Novemberen December levoriag ƒ 7 36 ADVERTENTIEN Voor de vele blyken yaa belangstelling iu de laatst verloopen dagen ontYangeu betuigen ondergeteekendeo huunen bartelyken dank H VV M STEEVENS C STEEVENS T D VaABT Mevrouw de Wed A BI K betuigt haren oprechten dank voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg het overlgden van hare hoisgeuoote Mevrouw de Wed H BEIMIEBSEN Fabku Oouda 6 Januari 1892 BÜEGËMEE8TEK ea WETHOUDERS van CappeUe op d IJêtel maken bekend dat het gedeelte HoogenjZeedijk iu de kom van het dorp gelegen tusschen de beide oprilleu tot uiterlgk 1 MEI a s voor het verkeer met Kyen Voertuigen is AFGESLOTEN De PAStjAGE heefl thans plaats langs die oprillen Eene oude en soHede Maatschappij van LEyEASVUHZEKJEBiyG vToagt overal ijverige en ontidkkelde Adies onder No 2164 aau het bureau van dit blad OLDE KE MSSE Tegen rhumatfsche aandoeningen van allerleiaard zgn de echte y Abshaiibbiii s Anti Rlmmatisclie Watten voorzeker oude kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrijgbaar a 30 cent per pakje o a bij T 4 C van Detll C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J an Dorp Zoetermeer S Kaulins Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Oebr Kauling Woerden G v d Geur Waddiniveen Hej de Wed Bosman Gouda rW J denUijl Schooah A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A Hoogendijk CappeUe 8 V d Kraats Bleiswijk Men zij gewaarschuwd tegen de namaaksels en lette vooral oj de onderteekening van elk pakje A BREETVELT Az Tegen betaling der Advertentiekosten terug te bekoraeu een bruine kort harige HOND langoor Adres Bureau dezer Courant Een algemeen als goed erkend middTbij HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zeigt Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in n fléscbjes a 20 cent Te Gouda o a bij de Heer A H TEEPE voorheenC THIM Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrijgbaar 1 60 0 86 en bussen van ar Ja b Fatriek te Westzaan Opgericht 1825 CACAO GROOm Het i roote aantiil zenuwkwalen vau zonuivhoofdpyn af lot de voorafgaande keuteckenen van apoplexie herseuberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische vveteuschap aangeweud Kerst aan den nieuvven tijd komt de eer toe dut zy door het gebruik maken van den eeavoudigstun weg namelyk langs de huid eene physiologische ontilekking gedaau hooft die na huuderde proufnemmgeu thaus over de geheele wereld verbr eid 18 en terwijl zy in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eenu weldaad blijkt ie zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende raenschheid Deze geneeswijze is uitgoronden door den gewezen Officier van Gezondheid Itoman VVeiasraann te Vilshofen eu berust op de ondervinding opgedaan in eene óO jarigo praktijk Door wassctilag van tiet lioofd eenmaal per dag worcten daartoe geschikte stolléa door de huid oniniddollük aaa het zenuwgestel medegedeeld Mot ileze geneeswijze werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en zy maakte zooveel opgang dal lan een doir den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tyd reeds do 21e druk verschenen i Dit boekje bevat niet alleen voor hefgroote publiek verstaanbare verklarin jen omtrent het wezen dor nieuwo re therapie en de daarmede zelfs in wniihopign govallan verkregen uitwerking maar ook vindt ineu daunu weteuschappelyke vothandeliugeu uit de medlSCiie bladen die aan deze geneeswgze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaaUte geneeskundigen onder welke P Meuière mod dr profeSSOr aan de polykliniek te Parys rue Rougemont 10 Steinzreber mod ar praktiseerond geneesheer aan het krankzmnigen gesticht te Caarcntou SaauStarath ut Cohn te Steitm Urossmann med dr arroud arts te Jöhliugea Dr P Porestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen jelieimrath Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Uarses med dr genoeaheeriireo teur der galvano therapeutisohe inrichting vpor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Ascheabaoh med dr te Corfu Ur Busbach arrend arts t Zirknitz übe 8tabs irzt Jeoal inel dr te Weouen Dr C Bongavel te La Parrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Prankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgostcl meer of minder aangedaan is of aau zoogenaamde zenuwacbtigheid lijden waarvan de keuteekeiien ijii cüronische hoofdpijn migraine schele hoofipijn bloedaandrang groote prikkelbaarhüid gejaagdhaid slapelooshei lichan elijke onrust en onbehagelgke toestand lerder alle zieken die door teroerte getroffen werden on nog lyilen aan de ifevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moe oluk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn pUatseliikd zwakte verzwakking van gebeugen enz en zij die reed onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de kende middelen als onthoudings eu koudwaterkuur wrijven electriseerou stooinluoi of zei badeii gein genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die Vrees gevoelon VOOr beroerte en daartoe reilen hebben wegens verschijnselen als zlCll aanhoudend angstig voelen verdooviag in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nder het voorhoofd Buizing ia de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al ileze line categorieu van zenuwlijders als ooiv aan jOnge melSJOB lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan ge iionde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kosteIOO en franco verzonden wordt door LEMAIUK Co Apothekers te Parijs rue de l Ëchiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze vau KOMAN WEI8SMAi i Oud Officier van gezondheid eere lid der Italiaansche r Sauiteits ordo van het Witte Kruis en verder te AlUSterdttlll door M CLEBAX Co Ileiligeweg 42 Kotterdaio F E van SA ITE V KULFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 UtreCÜt LOUR l PORfO V Oudegracht bij de üaardbrug V 160 Op d jongste hygienisch medicinale Tentoonstelling te ient is de Weissmanu scbe geneeswijze door de mediscbe jur met de Zilveren Medaille bekroond Laag in prgs en fijn vata qualiteit is de I per liter FEANSCnE STOOMVEEVERU 0 85 flesch 1 05 per liter 0 90 flesch I Clieinisciii en Zwiiser iche Wasscherij Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Kotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trijpen met n euwe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bljjven en worden onschadeljjk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken VAN OS z Kleiweg A No 73 D nitgaTe dezei Goarant geschiedt dagelgki met nitsondering ran Zon en Feestdagen Dt prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mioaderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA T Jansari 1892 In de gisteren gehouden vergadering vau de kiesvereeniging Burgerplicht zijn tot bestuursleden beooemd de hh Th G G Valette J L van Kijk en Mr M Schim van der Loeff Naar ij vernemen zal Sequah uit Leiden vertrekkende naar Goud komen Hij i in onderhandeling over het huren van een lokaal waarschijnlijk de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Gtnoegen doch hy heeft nog geene definitieve beslissing genomen Hy is voornemens te komen na 14 Januari eu ongeveer drie weken te blijven £ n zal voor de s nces een kleine entree 10 et geheven worden ten voordeele voor behoeftigen of oene liefdadige aoB telling Tot gemeente arts te Hekendorp il benoemd de ikeer Dr Tbier arts te Hoenkoop De influenza brrngt te Haastrecht veel verwarringte weeg Noch Oudejaarsavond noch Zondag kon r godsdienstoefening gehouden worden wegens ongesieldheid van den predikant zoodat het bevestigender nieuwe lirlmaten uit Oudewater tot later moestuitgesteld worden Ook de school die Dinsdaz moetaanvangen kon slechts half begonnen worden daaralleen de beide onderwijzers tot heden vrij zijn gebleven van die lastige ziekte Schoonh Ct In 1891 werden te Seeuwyk geboren 68 mannelyk 56 vrouwelijklevenloos geboren 4 2 te zamen 62 mannelijk 58 vrouwelijk FEUlLLETO Uit het üttitech s XXXIV 188 Ik kom morgen by u hooren Gronau knikte toestemmend en las de papieren Toen hy ze had doorgelezen vroeg hy Hoe ben je daaraan gekomen Ik geloof dat dit u onverschillig zat zyii antwoordde de vagebond Het konden wel valsche documenten zyn Kent u het handschrift van uw vader niet En als ik u zeg dat Homberg my voor de papieren tienduizend gulden geboden heeft dan zult u zeker wel niet langer meer twijfelen Is Int de waarheid Waarom zon ik liegen U kunt het hem inhet gezicht zi ggen en wanneer u oen getuige wilthebben ga dan naar den inspecteur van politie Rubens die moest in die zaak als bemiddelaar optreden maar mocht slechts twee duizend bieden envoor zulk oen bagatel wilde ik niet verkoopeu Het is goed zeide do kaptein de provisie4ietaal ik je zoodra ik het geld lieb E hieronder zijn begrepen 3 tweeljllggeboorten Overleden 28 M 26 Vr öfves igd 98 M 117 V Vertrokken 118 M 114 V Getal huwelijken 28 Bevolking op 31 Deocmbef 1892 zielen Op de lijn Amsterdam Hott dam heeft de HollIJï Spw Mij nieuwe Se klassi ingebruik gesteld waarvan de compartime ten gemel zijn ingedeeld als die der 2e kU8se wagen8 Dezr 3e klasse wagens zien t zeer sierlijk uit en bieden meer geraak dan tot dusver in eenige Se klasse werd aangetroffen Dfl betimmering is van gevernisd Amerikaansoh grenenhout Aaa heide zijden is boven elke bank een bjifjagenet ngfbracht De zitbanken bestaan uil latwerk Do verwarming geschiedt door briquetten doch volgens een beter systeem dan tot dusver het geval was Togen de soldering van elk compartiment i een doorloopende draad of een kruk aangebracht welke in geval nn nood door sterk uaar beneden trekken den noodrem lu beweging brengt Ue mjl t liaBeü schijnt AtxVj i öók te hebben ingezien hoe ondoelmatig het is de lüa voor den noodrem boven de portieren buiten den wagen te hangen Dinsdag J rad Davenport Sequah na de operatie zelf weder te Leiden op Het aanial personen werd op ongeveer 1000 geschat Toen Sequah zich op het tooneel vertoonde ging er een luid hoezee voor hem op Hij rag er beter uit dan bij zijn laatste optreden ruim twee weken geleden Hij was vol dankbaarheid over de uitstekende behandeling door hem van prof Van Iterson en dr Vau Stookura ondervonden en gevoelde zich duizendmaal beter dan vóór de op hem toegepaste gevaarlijke kunsibewerking Herhaaldelijk werd Sequah toegejuicht en het 3ob ging heen Maar toen hy uit de deur kwam zag hy den inspecteur Rubens voor zich en achter dezen twee politieagenten Dat is onze man zeide de inspecteur Bn alvorens Bob zyn tegenwoordigjieid van geest herkregen had was hy geboeid en marcheerde hy naar de gevangenis XXXV Maar dat zyn ongehoorde leugens zeide Theodoor terwyi luj met verontwaardiging de boursoourant op do schryftafel van zyn vader legdi DeBouwbank zou prachtige zaken gedaan hebben eenhoog dividend beloven gekheid Do Bouwbankstaat op het punt uin bankroet te gaan De bankier lachte geheimziiinig Wy kunnen lit beier weten omdat wy dezaak kunnen heoordeelen antwoordde hy maar gunstige w ndingen moet men zich ten unite maken De aandeelen zyn ternauwernood dertig procentwaard Zy jullen heden ryzen Aan onze beurs niet Daarom heb ik er de voorkeur aan gegeven ze op andere bfurnen te verkoopeu Wanneer heeft u daarvoor order gegeven GisUr avüiid Dan moest u weten dat dit leugenachtig artikel zou verschyneii ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LEfTTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt bleek ook nu weder dat hij er bijzonder slag van heeft het publiek te pakken Ontkennen deed hy het niet dat de rheumatiek na eenigen tgd weer kon terugkonieu maar kan de hoest dit pok niet nietiegenstaande men daarvoor van zijnen dokter een recept heeft gehad Met den persoon die Dinsdag avond behandeld werd den bejaarden B van Wieriugen uit Hazerswoude die 18 jaar stijf van de rheumatiek was maakte hy thans een dansje Zaterdag avond zal hg voor het laatst te Leiden optreden Omtrent de aanvaring van de Chiluwall en de Noordland op de Schelde worden nog de volgende byzonderheden vernomen De Childwall had een bemanning van 24 koppen en op het oogenblik der aanvaring bevonden zich 8 matrozen beueden Do kaptein riep bun toe zich te redden maar het schip zonk zoo snel dat de ongelukkigen niet spoedig genoeg aan dek konden komen Alleen de groote mast en de boegspriet staken boven water uit Drie matrozen hadden zich aan den boegspriet vastgeklemd het water steeg meer en meer De vNoordland zond twee booten uit maar deze konden door de hooga zeeën de ongelukkigen niet bereiken Na twee uren van foltering werden zij door de golven medegesleept De andere overlevenden hadden zich in den groeten mast gered en brachten daar vier uren tusschen hoop en vrees door Nadat de booten der wNoordland vruchteloos redding hadden beproefd zageu de schipbreukelingen haar wegsioomen en zieh zelven zonder leel kans op verlossing achtergelaten Tegen elf uur des avonds kwam de Ipswich binnen het bereik hunner stemmen en was het oogenblik der redding gekomen Het is nu tien jaar geleden dat in ons land de Eykspostspaarbauk werd ingesteld Ja ik wist het Ik heb gisteren voor ongeveer zes ton aandeelen der Bouwbank gekocht enheden verkoop ik den geheelen voorraad weer isdat niet een mooie zaak Dat artikel is dus uw werk vroeg Theodoormet bevende stem ieheinien mag men niet verraden antwoorddehy Iets moest geschieden om het e enwioht teherstellen wy zullen een groote som winnen En daarvoor do vloek van duizenden op on laden Foei Wie aan de beurs speculeert die moetzich op verliezen voorbereiil houden De speculant is een hazardspeler maar ookdeze heeft het recht eerlyk spe te vergen Valschebeursbenehten staan met valsche kaarten en dobbelsleenen op één lyn Wie papieren koopt moet eerst maar poolshoogte nemen omtrent de soliditeit En daartoe dient de beurscourant antwoorddeTheoiloor Wie heeft dat bericht geschreven Wat saai ons dat aan Krans was gister avohd nog laat hier hjjhoeft zich laten omkoopen En als dut nu oens zoo was Ma ir ik rilmaar hopen dat de zaak morsen haar beslas krijgt want dan zullen andere berichten verschynen En wanneer alles naar wenseh gaat dan drukttoch een smet op uw eer zeide Theodoor En anders hadden wy ons failliet moeten ver