Goudsche Courant, vrijdag 8 januari 1892

Van April 1881 tot 1 April 1891 Ipopt liaar eente decennium Over dit tijdperk heeft nu de directeur der inatellins de heer Armand Ph Sassen een ovensioht bearbeid dat tot in byzonderhederi een nauwkeurii beeld eeft van haar werking en invloed gedurende dit tiental jaren Zooals wij reeds meldden ie het jaatl jksch bedrag der bij de postspaarbank ingelegde gelden van jaar tot jaar aanzienlijk toegenorcün Over het eerste jaar was dit bedrag nog slechts ƒ 858 000 en op 1 April 1891 was het reeds geklommen tot de aanzienlijke som van bgna 22 millioen gulden Nn rijst bij deze c jfer3 al terstond de vraag of dit hooger bedrag van inleg bij de Poat Spaarbank niet verkregen wejd ten koste van den inleg bij de nog al talrijke particuliere Spaarb anken En als antwoord op deze vraag vinden wij dan ook in het tienjarig overzicht enkele gegevens Melding wordt nl gemaakt van een 49 tal particuliere spaarbanken die in het tijdvak 1880 1888 werden opgeheven omdat in die plaatsen door de oprichting van een Rijkspostspaarbank voldoende gelegenheid tot sparen gegeven was Doch hiertegenover staaf weer het feit dat de stijging van het aantal boekjes op lOOÜ zielen voor de Rykspostspaarbank over het tijdvak 1885 1888 slechts van 25 tot 44 en voor de particuliert banken over hetzelfde tijdvak van 63 tol 72 bedroeg terwijl ook na 18sl nog eenige particuliere spaarbanken zijn opgericht Hieruit blykt dus dat in die jaren het bedrag der ingelegde spaarpenningen in het geheel aanzienlijk is toegenomen En dit verschijnsel is te belangrijker daar uil de desbetreffende statistieken met vrij groole zekerheid kan worden geconcludeerd dat de meerderheid van deze inleggers althans bij de postspaarbank gevonden wordt onder den z g derden stand en voor een klein deel ook nog onder den z g vierden stand In de Dnitsche Reichsanzeiger wordt nog eens de aandacht gevestigd op het feit dat ook in het tijdvak van Nov 1889 tot Nov 1891 weer tal van schepen voor de Duitache Rijnscheepvaart op Nederlandscbe werven zijn gebouwd Vroeger geschiedile dit omdat de Duiische werven niet tegen de Nederlandsche op konden maar het geschiedt ook thans nog nu de groote inrichtingen in Duitschlaiul wat den bouw van Rijnschepen betreft niet meer bij de Nederlandsche ten achter staan Deze voorkeur in Duitsohland aan de Hollandsclie werven gegev 6ri is niet alleen te danken aan hel gebruik van goedkooper materiaal maar ook aan de gemakkelijkheid in de betaling die deu kooper in holland toegestaan De dadelijk te b Ulen som is hier betrekkelijk gering De rest van de koop som kan in termynen worden betaald en iiet schip wordt als pand gegeven of wèl de bouwmeester treedt als deelnemer in de reederij van het schip op Het blafl geeft nu den raad dat men ten minste bij bestelling van een schip aan een Nederlandsche werf de voorwaarde stelle dat zooveel mogelijk Buitsoh materiaal voor den bouw worde gebruikt Het aantal doleerende kerken bedraagt thans klaren terwijl we nu onze schulden allen stipt betalen Zal iemand vragen van waar wy bet geld genomen hebben Het succes beslist Theodoor wie het succes aan zijn zijde heeft die kan aan het oordeel der opeabare meening gerust het hoofd bieden En wanner het eens mislukt is Ja dan weet ik niet wat ons de toekomst zalbaren Voor jou ben ik niet bevreesd jij zult welvooruit komen maar Flora baart myn zorg Flora zou in betrekking moeten gaan totAdlerberg eeu toereikend inkomen heeft Adierbeig vroeg de bankier Wat beeft hij Flora bemint hem Ik heb nog een woord mede te spreken antwoonlde de bankier ontevreden Wie is die barouVon Adlerberg Ik ken zijn vader niet zijn oombezit niets en hij zelf wil als klerk bij mij in diensttreden Wanneer hij een flink mensch is dan zou ikniet weten wat op die verbindtenis viel aan temerken zeide Theodoor kalm En welke aanspraakkunt en wij nu nog maken Er werd geklopt en Paul Vetter trad binnen nog altijd de oude levendi eu opgeruimd als altijd Men ziet u in t geheel niet meer zeide hij tegen Theodoor Maar ik kom wegens een kleine geldzaak heeron Gij weet dat ik geërfd heb Een gedeelte heb ik in de zaak van mijn schoonmoeder gestoken maar nu weet ik niet wal il met het 300 met 120 predikanten Meer dan 100 oefenaars zgn reeds door de olassikalo vergaderingen ondorzochl en toegelaten Men weet zegt de Nederlander hoe de heer Maokay als Minister van Koloniën don Gouverneur van Suriname de Savqrnin Loliman door dik en dun verdedigde Zijne tactiek daarbij was o a dien Gouverneur voor to stellen als een man die met ijzeren wil de misbruiken op het gebied der belastingen aantastte en daardoor zich den haat van velen die op dat punt niet zuiver waren op den hals haalde Zoo deelde de Minister in de vergadering der Tweede Kamer van 16 Januari 1891 met ophef mede dat de Gouverneur nu had woten gedaan te krijgen dat betere aanslagen voor ile personeelo belasting werden vastgesteld Kerst kort geleden zeide do heer Mackay heb ik de opgaven ontvangen en het heeft mij getroffen dat de aanslag voor allen 90 en 100 pet hooger is dan vroeger het geval was Daarmerle heeft de Gouverneur dan ook de Corde Sensible aangeraakt dooh ik breng hem hulde voor hetgeen hij in die richtirfg gedasn heeft Welk een man die Gouverneur van Suriname 1 zou men na zulk eeue iiiededeeling geneigd zijn uit te roepen en men verwachtte i u natuurlijk dat de opbrengst in het dienstjaar 1890 hetwelk de Minister bij zijne mcdedoeliug op het oog had 90 100 pet hooger zou blyken te zijn dan het vorige jaar Kn ziet uit de mededeeling van den Gouverneur van Suriname bij da t egroutiug voor 1893 bleek integendeel dat de personoele belasting nooit zoo weinig had opgebracht als juist in dat beroemde jaar 189U Opheldering van dit verwonderingwokkond feit werd by de mondelinge behandeling der begrooting voor 1892 in de Kolöuialo Staten gevraagd eu door den administrateur van Financien verstrekt Het bleek nu dat de Gouverneur aan den Minister had medegedeeld dat door de commissie voor de personeele belasting 439 personen verhoogd aren en dat de verhoogiug gemiddeld 91 7 pet va t het aangegeven bedrag was geweest Men had hier dus te dotn met een gewoon verschijnsel dat tolken jsre voorkomt een aanslag tot een hooger bedrag dan door sommige belastingschuldigen zelven was aangegeven Hoe de Minister Mackay er echter toe gekcraeu is vooreerst om mede te deelen dat de aanslag 90 en 100 pet hooger was dan vroeger het geval was en ten tweede om te zeggen dat dit voor allen zoo was blyft eeu raadsel ook al noemde de administrateur van Financien het een zeer goed verkhurbaar en verschoonbaar misverstand De gunstigste verklaring voor den Minister Maokay is deze dat hij op buitengewoon vluchtige wgze van het schrijven van den Gouverneur van Suriname heeft kennis geuomen Maar dan treft dien Minister toch de blaam dat hij zoo luchtig en vlucbtig te werk gaande er geen bezwaar in zag eene ernstige beschuldiging tegen de ingezetuneo van Suriname uit te spreken om den Gouverneur Lohman te kunnen verheffen Zoo is dan gebleken dat terwijl van de zwarte debeizijde van het bestuur van den Gouverneur Lohman niets afgaat de oraditzijdr die zijne vrienden er tegenover stelden haar belangrijksten post heeft verloren andere gedeelte moet aanvangen j Koop Btaalspapieren zeide Theodoor dat is I tegenwoordig do beste geldbeleïgiog Dat kan zgn maar voordeelig is het niet want ze staan hoog De Beurscourant bevat een zeer I gunstig bericht omtrent da Bouwbank De aandeeI len staan zeer laag an als het dividend inderdaad goed uitvalt Om s Hemels wil blijf buiten dien zwendel I riep Theodoor gij tondt uw kapitaal reddeloos zien verloren gaan Nu dan niet Maar ik zit mot mijn veertigduizend gulden voor u een bagatel maar voor my een vermogen Het zou mij aangenaam zyn wanneer u de goedheid wilde hebliep u mat het koopen ran papieren te belasten Wij houden ons daarmede niet gaarne bezig antwoordde Theodoor schielijk De oude heer schudde afkeurend bet hoofd Waarom wees Theodoor de zaak van de hand Hel was gereed geld dat in do tegenwoordige crisis de zinkende hulk boven water kon bonden Maar Theodoor wilde Paul s vermogen niet aan het zinkende vaartuig toevertrouwen daar het mot de schipbreuk ten gronde kon gaan Wanneer je heden namiddag aan de beurswilt komen dan zal ik je gaarne een handeUvriendaanbevelen op wiens rechtschapenheid je staat kuntmaken zeide hij Hij zal je wei raden welke papieren jr moet koopen De rykstelografün hebben sedert de vorhooging van het binnenlandsoh torief in 1686 eene hoogere opbrengst gegeven Het voordeclig verscliil was in 1890 lot ongeveer 2 ton gestegen Hieruit volgt inliissohen geenszins dat de hoogere prgs der telegrammen niet nadcelig heefi gewerkt op het verkeer De hoer Linckens ambtenaar by hot departement van waterstaat toont in het laatste nummer van het Joumahél jrapliique dat door het internationaal bureau te Bern wordt uitgegeven uit de offioieele cijfers aan dat by het binnenlandsoh telegrafisch verkeer achteruitgang valt waar te nemen Er zijn in 1890 156 000 binnenlnndscliu telegrammen meer gewissolil dan in 1886 en 213 000 meer dan in 1881 Maar bij de buitonlandsehe telegrammen was het guiiStig verschil van 1890 met 1886 357 000 en met 1881 539 000 dus een annzienlyker styging zoowel volstrekt als betrekkelijk want het goheelo aantal binnonlandsche bedroeg in 1881 1 972 158 on ilio nnar en von het buiteninud verzonden slechts 1 057 097 Op elke 1000 inwoners was het getal dépêches Hinnenlaud Buitenland 1881 479 257 1886 482 282 1890 479 49 Voor het buitenlanilsch verkeer dus ren zeer sterke toeneming bij verlaagde tarieven in het binnenland volstrekt geen vooruitgang Integendeel achteruitgang Want sedert 1881 is hier te lande het getal t legraaf kantoren van 418 tol 764 vermeerderd du met 336 waar an 220 van de rijkstelegraaf Dis nieuwe staatskantoren hebben in 1890 246 992 betaalde depêches behandeld Ware nu de omzet by de 4lS oude kantoren in gelijke evenredigheid als de bevolking toegenomen dan zuuden daar alleen in 1890 2 188 107 depêches moeten zijn verzonden Maar het geheele aantal binnenlandsehe was slechts 21851 IS zoo iat er aan de oude kantoren ongeveer 26001 0 telegrammen minder zijn geweest dan in 1881 Wel is do opbrengst per telegram door de tariofverboo ging gestegen mot ruim 1 6 cent maar de schatkist zou in 1890 toch ƒ 38 500 meer hebben ontvangen dan werkelyk het i eval is geweest wanneer het telegrafisch verkeer gelijken tred had gehouden met de Iwvolking en het tarief niet ware verhoogd De slotsom is dan ook volstrekt niet gewaagd dat het verhoogd telegramtarief belemmerend heeft gewerkt op de ontwikkeling van het teleg iatisoh verkeer De paar ton die de Staat meer dan in 1886 ontvangt komen dan ook byna uitsluitend uit het verkeer met het buitenland Hoezeer ook iu het binnenland h t irérkrer töé neemt als de tarieven laag blijven toonen do potteryen Het getal overgebrnchle binuenlandsahe brieven is van 1881 tot 1 91 van 44 tot bijna Slmillioen vermeerderd het getal briefkaarten zelfs van 15 tol 26 millioen Zal nu de rrgeeriug weldra tot het inzicht komen dat verlaging van het binnen lardsch telegramtarief noodzakelijk is P Naar aanleiding van do uitzetting van den Frantcheu journalist Chadourne uit Bulgarije herinnert de Hitmi Corretp san eeu voorval dat te Petersburfr voorviel met een Amerikaan tydens de heer Curtin daar gezant was Een correspondent yan een der groote Amorikaansohe bladen bracht pas in Rusland aangekomen den gezant een bezoek en verzocht dezen riem aan dcn Hartelijk dank an woordde Pau En ou witik u niet langer storen hoeren tijd is geld Theodoor volgde zyn vriend in den corridor bleef Paal staan Je vader wat erg atgemoten zeide hl waamyn bezoek hem onaangenaam Ik zou daarvoor geen reden weten antwoordd Theodoor maar je weet dal iedere zaak hare beslommeringen medebrengt Eu jij bent ook niet meer de oudel Ik Nu ja die beslommeringen treffen ookmij maar laten we daarover niet spreken Hoebevalt je het echlgerootschap Opperbest Weet je wat trouw ook rcynwaarde dan kan jo zingen wie een lief vrouwtjeheeft verworven dio is gelukkig op deez aard Jehebt geen moed dat is de fout Dus tot hedenmiddag aan de beurs tot ziens Die man is een dwaas zeide de bankier diezijn ergernis nog niet was te boven gekomen Hij was altijd zoo antwoordde Theodoor bedaard maar ik benijd zijn geluk en zyn humor Kom geluk is vergankeiyk Zeker wy hebben er het bewijs van gegeven zeide Theodoor op bitteren toon Je hadt het geld moeten aannemen Wij kunnen evengoed als ieder ander de papieren koopen JTordl vtrvofffd Czaar voor te stellen De gezant antwoordde dat dit niet kou gebeuren maar do keizer was te zien als hg s morgens uitreed Den volgenden dag bevonden zich do bflide Amerikaansche heeren op de plants waar do keizerlijke sleden moesten voorbijkomen Reeds te voren boog de Czaar vriendelijk toen hij Curtin zag Deze boog diep en nam zijn bood af maar zijn landgenoot bleef met bedekten hoofde slaan Waarom liubt ge uw hoed niet afgenomen vroeg de gezaui Ik gevoel mij niet verplicht mijn hoed af to nemen voor iemand die ik niet ken antwoordde de journnlist Den volgenden dag kreeg don hoer Curtin een holtolijken brief vnii vorst Goiischakoff met het verzoek ann het Ministerie vnn Buitenlaiidscbe Zaken ta komen Mynht er Curtin zeule de vorst justeren is opgemerkt dat fle heer die bij ii was zijn hoed ophield toon Je Cziiar voorbijkwiira Dit is zeer zeker uit verstrooidheid geschied De vertegonwoürdiger der Unie te troLscli en te eerlijk om verontscliuldiginijeii te maken nntwoorddu Uwe Doorliichiigheid Deze hoer heeft zijn houd opgehouden omdat hij dat verkorjsj Vier en Tivintig uui later ontving de Amerikaan en ambtelijk stuk in du Russische tu d liij ging hiermede miar deu gezant om het te laten vertalen Waarde vriend zeide Curtin hierin wordt u eenvoudig medegedeeld dat gy verlof hebt Rii laiid biiiiiuii eiikulo uren te verlaten en ik kan u niet beter raden dan dadelijk te vertrekken Ik Nouit 1 nop du journalist Ik ben een vrij Amerikaansch burger ni zul blijven zoolang het mij bevalt Denzelfden middag hield voor zijn woning een slede stil door gendarmen geëscorteerd de politiebeambten pakteu er den Amerikaan met zijn pagiige met gewold in en vooruitging hét naar het station waar andere gendarmen voor de verdere begeleiding naiir de grenzen zorgden Het merkwaardigste blad van Amoriks is zeker wel lao Broadax te Pittsburg in Peiinsylvauië verschijnend welk blad de liingdnrigsle abonnemunton ter wereld heeft Volgons do KölnUche l olkszeUunij wordt dit blad door een neger van denzotfdeti naam uitgegeven die tegelijk redacteur zetter corrector drukker en expediteur is Het wordt vorzondee al naar den lust van ilen uitgever Do Broadax ii een politiek republikeinsch blad en kost jaarlijks I dollar Daar de zetter over zeer onvoldoom materiaal beschikt ziet het blad er zeer vermakelijk uit hij begint met een zekere lettersoort en gebruikt tot alle letters op zijn daarna neemt hij een volgende soort en zoo door Is de courant afgedrukt dan lijkt bet meer een proefblad van een lettertnbriok Op spelling en juiste schrijfwijze wordt niet gelet Is er weinig nieuws raedo te deelen dan doopt de redacteur eenvoudig zyn hand in den drukkersinkt en maakt zoo een afdruk op het papier Het is gebeurd dat maanden lang liet blad niets anders dan dezen afdruk bevatte zonder da een der lezers zich beklaagde Zij i aren mot dit teekon van leven tevreden De abouüét die betalen ontvangen het blad nooit het wordt ilaarentegen kosteloos onder de negerbevolking van enkele streken verspreid De Broadax bezit onder do negers voel invloed Vele politici te Washington steunen daarom dan ook den redacteur Deze neemt echter nooit Cribes omkonpingsgciden aan zooals vele andere bladen maar stelt don senatoren en andere politici die door hem weuschon te worilen aanbevolen voor een abonnement voor langen tijd op zijn blad te nemen tegen vooruiltwtaling natuurlijk Op deze wijze heeft bat blad abonnementen voor lüO 200 300 400 en 600 jaar De senator Quay heeft echter het langdurigste abonnement het vorige jaar heeft hy zich voor 900 jaren geabonneerd welk feit met waardeering in de kolommen van de courant werd vermebl en als een navolgenswaardig voorbeeld werd geprezen Tydgordels De Nederlandsche spoorwegmaatschappijen hebbon verlof gekregen met den zomerdienst den inwendigen dienst te regelen naar den zoogenaamden zduentijd hetgeen voor ons land den localeii tijd van Greenwich zou wezen De dienstregeling voor hel publiek zal echter evenals tegenwoordig den Amsterdamseben tijd ten grondslag hebben Zooals bekend is worden onze maatschappijen door den Verein Deulscher Eisenbahn Verwaltungen dat dé invoering van gordel of zonentijd voor bare leden verplichtend stelde lot dezen maatregel gedwongen De aswenteling van onze aarde veroorzaakt dat elke graad verschil in lengte een tijdversctiil tengevolge heeft van 4 minuten Te Berlijn is het dus ongeveer 34 minuten later te Parijs omstreeks 10 minuten vroeger dan te Amsterdam Het is duidelijk dat dit tijdversohil groote bezwaren oplevert bij spoorweg en telegraafdieust Europa j NoordAmerika hielden er tal van spoorwegtijden op na Dit verschil in spoorwogtijd was niet alleen lastig vooral op overgangsstations maar ook gevaarlijk Het herleiden vauj den spoorwogiijd tot den loeiden tijd gaf dikwijls aanleiding tot bolangrijke fouten waarvan ongelukken of verwarring het gevolg waren Om deze moeihjklieden nu in het vervol to voorkomen werd voorgesteld oen wereldtnd aan lo nemen Iu 1883 werd deze zaak dan ook op het congres voor graadmeting te Home behandeld en ord besloten den localuii lijd van Greenwich als wereldtijd aan te nemen A an dit voorstel waren echter groote praotisclie bozwaren vorbou lon zooilat het nimmer ton uitvoer is gebracht Het tijdverschil is op pliuitseu ver oostelijk of wostulijk van Gruenivieli gelogen te groot om het gebruik vim den tijd van Greenwich in dezo plaatsen toe te laton Was het bijv te ireenwich 12 uur dan zou het te Woeuon 1 uur 5 ra i j te Petersbur 2 u 1 m te Molbourno 9 u 40 m te San Francisco eohior 3 u 50 m des morgens te New Orloans 5 u 59 iniii en to Novv York 7 u 4 m iu den morgen Overtuigd van dezo bezwaren kwamen gelijktijdig het Metoorologiseh Genootschap te Now York en de heer S indford Fleming hoofdingenieur van den Caniidiaii Pacitie mot het voorstel voor den dag om de aarde in tijdgordols to verdoelen en don tijd bijmen do o gorduls to regelen naar don localon tijd der pliiatson g ilegou ouder een meridiaan die midden over het gordelgebied loopt Nog word voorgesteld 24 van dezo gordela aan te nemen ieder 15 graden breed zoodat do tijd in twee aungrenzetido gordolgebiedon juist 15 X 60 min zou verscliillon en dus de klokken over de gelieelo narde altijd hetzelfde aantal minuten zouden aangovon Op do oostgrens van het gordelgebiod zou dus de tijd oen half uur na op de westgrens eeu half uiir voor gaan op deu locaaltijd In do praktijk zou het natuurlijk ondoenlijk zijn de gordels juist langs do meridianen te trekken men zal dus mot do politieko en iialuiirlijko grenzen bergen on rivieren enz rekening moeten houden in Europa zouden dus gewoonlijk slechts nationalitoiten van elkander gescheiden worden Alloen zal in dit geval hot fei elijk tijdsverschil binnen een gord d wol eens meer dan één uur bedragen Do tijd in den eersten gordel do wereldtijd zou bepaald worden door den meridiaan van Greenwich van hieruit vou deze tijd dagelijks ovor de geheele wereld bekend kunnen worden gemaakt De spoorwegen in ile Voroonigdo Staten hebben dit stelsel reeds in 1883 aangenomen en rekenen nu slechts naar den Easteru time oostelijkeii tijd den Central time centralen tijd en Mountain time Rotsgebergto lijd en den Pacific time Groote Oceaan tijd wolko tijdeu door de meridianen op 60 75 90 en 105 graden W L vaii Greenwich worden bepnald Zweden eu Japan hebben het systeem ook reeds ingevoerd De Oostenryksche spoorwegen eveneens sedert 1 October de Üuitsche alleen voor den inwendigen dienst sedert Juni Met April zullen de ZuidDuitsche spoorwegen bet voor den in en uitwoniligen dienst aannemen en Beieren en Wurtenberg zullen hot voor den post en telegraafdienst invoeren De Belgische staatsspoorwegen nemen het systeem met Mei nan De namen aan de verschillende gordois te geven zullen nog wel eenige mooilijkfceden veroorzaken bet beste zal zijn een congres voor dat doel bijeen te roepen Waarschijnlijk zal do Zwilsersche regeering zich met deze taak belasten In ons land zou het verschil van den Arasterdamschen en dien van Greenwich met den localen tijd vau Sluis bedragen respectievelijk 5 m en 13 voor Vlissingen ö s en 14 Rotterdam l enl8 Amsterdam O en 19 j Arfthem 1 en 20 j en Groningen 6 en 26 minuten Voor het westen bedraagt dus het grootste verschil ongeveer 13 voor het Oosten ongeveer 27 minuten Bij dit voorstel voegde de heer Fleming nog een ander om namelijk voortaan de uren niet an 1 tot 12 maar van 1 tot 24 te tellen zooals reeds in Canada en gedeeltelijk ook in de Unie geschiedt De ingenieur Waller aan wiens artikel iu het Handelsilad wij het bovenstaande o itlcenden dringt er op aan dat de Nederlandsche regeering mede zal werken het bedoelde systeem vau tijdgordels ei doorloopende dagverdeeling in te voeren Bij dit systeem zoudtn Groot Brittannië België Frankrijk met Corsica Spanje Portugal Marokko Algiers en Tunis denzelfden tijd hebben als Nederland die volgene het voorstel van den heer Fleming de Greenwich of wereldtijd zou heeten Het bericht van het Fl BIJ dat op vermoeden van vergiftiging dezer dagen Amsterdam oen lijk zou zijn opgegraven is volgens het N v d D volkomen onwaar De eenige grond welke tot het praatjo kan aanleiding gegeven hebben is het vrij plotseling sterven van den bedoelden persoon eenige weken geleden Bultenlandsch Overzicht De Fransche Senaat heeft voor de tweede maal zijne beslissing omtrent bet recht op de petroleum 25 fr op de gezuiverde en 18 fr op de ongezuiverde met 223 stemmen tegen 18 gehandhaafd Het is dus ten derden male dat hij dit recht hoeft vastgesteld Maar ditmaal heeft hij daaraan eene bepaling lerbonden ten einde lot eene schikking met de kamer van afgevaardigden te komen Overeenkomstig hot voorstel der commissie waarmede de regeering zich hoeft veroenigd heeft hij unmelgk bepaalrl dal dit recht van toopassin zal zijn tot 1 October In dien tusscheniijd kan do regoering na rijp onderzoek een nieuw voorstel indienen Eo minister van financiën daaraan zijne goedkeuring schenkende verklaarde dat de regeering bij het nieuwe voorstel rekening zal houden met lo verlangen der Kamer die een recht aangenomen van 12 én 7 fr Deze verklaring gaf den hoer Dauphin rapporteur aanleiding om te kennen te geven dat de commissie zich door dezo regeling niet wil verbinden om de door de Karaor vastgostoldo cijfers aan to nemen Do memorie va do Bulguarsche Regtering over het Chadournegeval is verzonden aan de Porto naar t schijni niot aan do Mogendheden De ons reeds bekoiido feiten worden meegedeeld o a ook het onderhoud dat de Minister Grekow met deu Franschen gezant Lanol over Chadourne had deze werd verzocht aan zijn Regoering mee te deelen dat Chadourne bedreigd werd met uitzetting In de memorie wordt uiteengezet dat de Capitulaties met dit geval niot te maken hebben daar in de Turksche drukpers wet van 1865 perszaken niet daaronder gebracht worden Vorder wordt gewezen op vroegere gevallen van soortgelijken aard waarbij nooit het recht der Bulgaarscho Regoering in twijfel is getrokken ook Rumenié en Servië bobben toen de Capitulaties daar noa van kracht wiwen van het uitzettingsrccht op dezelfde wijze gebruik gemaakt Dü memorie besluit mot den wensch dat Frankrijk zijn onrecht zal inzien en de diplomatieke betrekkingen hervatten Sir Charles Dilko bespreekt in het Januari nummer dor Fortnightli Review de buitenlandscho politiek der C3nservatieven Vau belang zijn zijne opmerkingen in zoover dat sir Charles minister van buitonlandsehe zaken was onder Gladstone In do eerste plants betoogt hij dat de ToryRe geering zonder een bepaald doel voor oogon te hebben en zender eenig resultaat aan Duitschland te voel hooft toegegeven Ze heeft aan Duitschland zocveel gogoven als ze maar kon Zo heeft Duitschland geholpen qm do Triplo Alliantie tot stand te brengen door in Italië den indruk te wokken dat Engeland in geval van een oorlog met Frankrijk Italië zou holpen hoewel zooals iedereen weet het Lagerhuis zoo iets nooit zou toestaan Frankrijk denkt er niet moer aan de wereldlijke macht van den Paus te verdedigen en het zou Italië niet bedreigd bobben wanneer dit land zien niet bij het Drievoudig Verbond had aangesloten Sir Charles Dilke kan bovendien niet goedkeuren dat Helgoland aan Duitschland is afgestaan en beweert dat wanneer Gladstone dit godaan had do Tories hem daarover zeker hefti haddon aangevallen Voorts acht hij het ook een misslag dat de regeering Frankryk in Madagascar vry spel liet Zij offerde daarmede een klein dapper christenvolk op dat vast besloten was tot het uiterste verzet togen de heerschappij eener buitenlandscho mogendheid en gaf teveas groote belani en prijs zoowel van do Britsche zendelingen als van den handel Sir Charles Dilke zou zelfs voor een oorlog met Frankrijk niet terugschrikken wanneer daarmede de schande aan do Engelsche zending bawezen kon worden gewroken Het geheole artikel is oen nieuw bewijs hoe ijverig het pogen der oppositie is om wapenen te vinden tegen het bevind van lord Salisbury Een kabinetscrisis staat in do Vereonigde Staten voor de deur Al aanleiding wordt opgeirevon het geschil met Chili President Harrison keurt da houding van den minister Blaine in deze quaestio af en volgens to Londen ontvangen berichten zoude heer Blaine voorneinens zijn deswege ontslag te nemen Gelijk men weet was Blaue s houding tegenover Chili zeer ruw en uitdagend in de bladen die hem door dik en dun volgen werd Chili zolfs herhaaldelijk met een oorlog gedreigd President Harrison heeft zich echter volstiekt niet afkeerig getoond lan dit krijgsgoschreouw dat naar de regeering hcopte indruk zou maken op de republikeinsche kiezers In de prosidentsBoodschap stelde Harrison zich dan ook geheel aan de zijdo van Blaino zoo lat ieiler dacht dat beiden het volkomen eens waren Wellicht is daarom de Chileensche quaestio maar een voorwendsel en is de eigenlijke oorzaak persoonlijke naijver Blaine wil ook den presidentszetel wel H h f I 11 I l sp u ll ii