Goudsche Courant, vrijdag 8 januari 1892

I 180S Zaterdag 9 Januari I 4728 GOUDSCHE COURANT JVteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ue iDzeacting van advertentiën kan goBCtiieden tot een nur des namiddags van den dag der uitgave vraagt of eenige agenten hem naar de boot mogen vergezellen nJa mijnheer dat is eeh lastige quaestie dat kan ik zoo maar niet op mijn eigen verantwoording doen geeft de wnchthobbeude superitur ten antwoord Weet u wat komt u van avond om 7 uur nog eens terug Toen de beatolone des avonds fm 7 uur nog eens terug kwam was do dief in volU zee Echo Voor de O trechtsche rechtbank verscheen Woensdag een man reeds sinds jaren belast met toezicht van een gedeelte Centraalspoorweg tasschen De Bilt en Soest Steeds hail hg zijn pliobt betracht straf nimmer beloopen Zoo nadert de 13de October op welken dag de eenzaam levende wachter zijn leven ziet opgevroolijkt door do komst van wegwerkers met zicli voerende een lorrie en jenever Gulhartig worden den man twee borrels aangeboden h j neemt ze en daarmee wat ia oorzaak gelegd van een spoorwegongeval en eeqjgj tzaak Immers do man heeft zelf verklaard dat indien hij die tweo borrels niet gebruikt had hij zich niet aan plichtsverzuim zou hebben schuldig gemaakt Wat toch gebeurde De man raakt opgewonden verlaat zg n wachthuisje om de wegwerkers gezelschap te houden let er c op dat de door dezen meegfbrachie lorrie is blijven staan op het spoor enkel spoor waarlangs straks de eiken middag om 2 06 van Utrecht vertrekkende trein zal komen ja verklaarde volmondig voor do rechtbank den heelen trein vergeten te hebben Deze nadert de machinist niet gewaarschuwd voor het gevaar en dat gevaar de lorrie zelf niet kunnende zien wijl dezejuist in eene kromming van den weg slaat rijdt door verbrijzelt de lorrie en gelukkig zóó dat de stukken alle ter zijden der rails vliegen Ware dit niet gebeurd of ware een stuk van de ijzeren stang op de rails bhjven liggen zou dan oen De oude heer schuddo ontkennend hel hoofd U herinnert u dus niet meer mjjn vader vroeg Gronau die dit antwoord niet verwacht had Zeker hij was mijn vriond En bij vertrouwde u zijn vermogen toe Dat deed hij U moest dit vermogen beheeren en het mijlater ter hand stellen Juist en de uitbetaling is jaren geleden geschied Aan wien Aan een heer die zich als uw voogd bij mgaanmeldde Hoe heet hij Ik kan hem niet noemen Maar gij zult een quitantie hebben Zeker Dan moet ik u verzoeken mij die quitantiete vertoonen zeide do kaptein Mij is van dat uitkeeren aan mijn voogd qU bekend Gij waart destijds nog zeer Jong wellichtweet gij niet eens wie uw voogd was antwoordde Romberg Ik verzoek om de quitantie Ik zal last geven haar op te zoeken maaru moet eenige dagen geduld hi bbcn mijn personeelis met bezigheden overladen U wilt mij ontwijken en ophouden ik antwoord u eenvoudig dat ik niet aan de quitantiegeloof en wanneer u ze mij niet nog heden vertoont AD VERTENTIÊN Aan allen die bg de wisseling des jaars hunne belangstelling toonden betuigen wg met wederkeerigen heilwensch onzen vriendeIgken dank De Heer en MeTrouw D A DÜPPER AzB Haaitrecht 6 Jan 92 Aan allen die bij den aanvang des jaars mg j blijken Tan belangstelling gaven betuig ik met 333 StaatS lOterij wederkeerigen heilwensch miinhartelgken dank TREKKING der vgfde Klusse begintB J 8WAAN Predikant yj j Q JANUARI h Haarlem 5 Jan gedeelten van Lot n te bekomen HEDËK VUIJDAG BORTUUKIEEBHAÜ A DAM e ens bezetten maar Harriion wü natuarlgk daartegea zgn maatregelen nemen Wat overigens het geschil met Chili betreft weet men uil de Reuter telegram van gisteren dat de Chileensclie regeering liare veroJitachuMigingen heeft doen aanbieden voor den betreurenswaardigen aanval op de matrozen vau de Baltimore Cbili sohgnt dus gebogen te hebben voor het recht vau den sterkste PETROLKUM iXOTKKKI GKM van do Makelaars Cantzlaur ScbalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Taiikfusl 8 Januarilcvering ƒ 7 80 Fehruari levering ƒ 7 40 Maartlevering 7 30 April Mei Juni en Julileveriug 7 25 Augustuslevering 7 30 SepteraberOolober Novemberen Deoembur leveriug ƒ 7 35 MARK TBERICHTBN OOUda 7 Januari 1892 Ook heden ging er in granen nog zeer weinig om Pryzen llartiW onveranderd Tarwe Zeeuwsche ƒ 9 25 k f 10 Mindere dito ƒ 8 50 a ƒ 9 Afwijkende ƒ 6 a ƒ 6 75 Polder ƒ 7 70 f 8 25 llogae Zeeuwsche 7 a ƒ 7 40 Gerst Chevalier ƒ 6 a 6 5 Haver per heet ƒ 3 25 a ƒ 4 26 per 100 kilo ƒ 7 75 a ƒ 8 50 Hennepzaad Inlaiidsch 9 25 a ƒ 9 50 Buitanlandsch ƒ 8 ü 8 25 Kanariezaad ƒ 7 50 a ƒ 8 76 Maïs per 100 kilo Bonte Araorikaansche 8 a ƒ 8 50 Cinquantine ƒ 8 50 a ƒ 9 Veemarkt Melkiee zonder nnnvoer Vette varkens redelijk aanvoer handel vlug 22 a 24 et per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel traag l7 j et per half K G Magere Biggen wainig aanvoer handel iels vlugger ƒ 0 45 a ƒ 0 70 per week Vette schapen weinig aanvoer handel matig ƒ 18 a ƒ 22 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug ƒ 6 a ƒ 12 Aangevoerd 23 partijnn kaas haiiilel vlug Istequal ƒ 28 a ƒ 30 2de qiial ƒ 24 a ƒ 25 NoorilHol andsche ƒ 29 a ƒ 32 Boter gewoon handel vlug Goeboter 1 40 a f 1 55 per kilo Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 per kilo BuTgerlülte Stand GEBOREN 4 Jan Wilhelmina Maria ouders J Janssen en C A van der Wam 6 Adrianus ouders C Bakker en J Blanker Cornelia ouder G ICasbergen eu C Beijleveld OVERLEDEN 4 Jan A do Jong 38 j 5 G J Feijen 48 j B CaU 10 d W van der Togt 2 j 9 m M Bik wed H Vergeer 77 j GEHUWD 6 Jan L C Frie en A Versleeg W Noordegraaf en E de Jong Reeuwjjk GEBOREN Gerrit ouders M Oostmni en P van Ooststroom Leendert ouders W Vermeulen en M Hoogerdijk Clasina ouders B G Hoij en P de Jong Hondrieka ouders C Verwaal en G van der Starren OVERLEDEN M van der Schilden 87 j J van der Starre 83 j A van Vliet 62 j P J Wildenburg 63 j Stolwijk GEBOREN Grieta ouder H Anker en S van den Heuvel Gerrit ouders J van den Berg en H Verburg Wiggert Willem ouder J Slingerland en M Koutstaal OVERLEDEN C Dogtarom 62 j E Dekker Jij VanFRAKKËKHUIJSËN Co Crahethntraat2Q4 Gouda bevelen ten zeerste hunne merken Roode en Witte Portwijnen aan voor ZIEKEN en HEKSTELLENDEN llOCmi POUïVVI I van af f 1 de flesch VI ITTE 30 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt OBdo OoaooahooroB oa oor hot Fnbllok woaaam aokor workoad oa oaaobadolljk lamladeL Boproom a ri rntllr v Freriehi Bomjn t ▼ SeanZOnl WOnbiirg C Wltt OopontaBM a Zdekauer t potoraburg Soederttftdt Kasan Lambl Warochwi Fortter Birmingham Onderbuiks organen 4a 4art 10 Jarm door rrofaaooroB tooyopaat oa aaabovolon als ffo 6eneea en Hn Mlr S VIrchow Bwiijn T Oletl mimaMti t Beclam L ipiig t t T Nussbaum MOndHü I Hertz Amttorctam V Korezynskl Knoun Brandt KlauMnburg bp Storingen In de boljoa Uacoa stootrauc voortralt voorli omend e oPKetteld kwaloa 4e l iv r l t Tan mwm dnroDdo varotopplnr ta d d = p a beden 10 0 if hoofdpijn dala MjOÉÊ Ufliotd boaaawdhold kortadom Iffbold yobrok aan ooUaat m IM Zwll hePnleD n denApoihehn biellKrd arkodt ordeD om itmtm RaehM fclag dMrnoowMl goanw slja TarklezflO boven de aeharp verkendo ZouHB Bltt r t f Droppola HoofMla nF Om sich b r den aankoop te l eherin n WI eiron Wlvraiaakto prepermten erare inea la de apothekea etoodj D r de alleen echte KwItaArarhe rilleis van lea Apotheker lllchard Brandt Pr7 p r dom met j brulk e n lj luK ti cvm CU iHii ni kiud ir op dit hit birriiowio ferrl iil t duur di et t i rli niid hanilflenirrk of eilkel ht t wltte itriilM op lier roode velil en de hanilterlJenlnif Itrhd Urandt fi b p l d r dun j brouik ja Koorddepot V E van lüBnlvu Uolff Ie Uotlerdaai W Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao m l o DoBlraatige door de nieuwste uitvindingen op mac hinaal gebied rerbeterde fabricatie 1 en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker vanj StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabnkaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der re8p Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als HoflereraMcier 44 Eere DIploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Beeds 1874 schreef de Accademie national 1 de Paris Nou vouB déoemons uno Medaille d or prenlire elMse on oonMdórfttloii del votre exoelltfita fabrication do Chocolat bonbona varlöé etc te StoUwerck s febAaat is verkrijgbaar bij H H Confisenw Banketbakkers enz enz Generaalvert nwoordiger voor Nederland Jnlins Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Alom te bekomen Il SOÜESOHE 8U2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkgla n van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedera Dirk en Wouter Crabcth Priji = PO Cents De nitguve dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zou en Feestdagen Oe prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Mnrnderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Januari 1892 In de gisterenaronil gohouden verzaderiii Vaa de op te richten Coöporatievo firoodbakkurij die door 143 leden werd bija owoond werilen de statuten en het huiahoudel k reglement na eenige kleine opmerkingen goedgekeurd Do vereeniging zal den naam dragen van On voordeel Wegens het vergevorderde uur konden al de benoemingen niet afgedaan worden De heer A van den Bosch hoofd der Openbare lagere School te Moercappele hoopt den 14eu dezer zgn 25jarig jubild als zoodanig te vieren De sergeant majoor Caiff do verdienstelijke kapelmeestor van een der muziekkorpsen ran de jagers ia Woousda avond iu s rgks hospitaal te Amsterdam overleden na een langdurig lijden Zooals men weet was den heer CaIff door van de Soheveningsche toomiram to springen oen ongeluk overkomen Het Bloffolglc overschot van don kapelmeester zal naar Den Haag worden overgebracht en a s Zondag voormiddag op de Israelietisohe begraafplaats aldaar met militaire eer worden lor aarde besteld Een goud en lilverhandolaar te Arasterdam komt op een goeden dag tot de onaangename ontdekking dat zijn bediende voor circa ƒ 1000 aan goedoren ontvreemd heeft De koopman i atuurlijk taraelgk ontdaan door deze ontdekking maar gelukig verneemt hij dat de dief zgn plan heeft te kennen gegeven om des middags om 1 uur met de boot naar Amerika te vertrekken Eerst in den morgen van denzelfden dag dat de boot vertrekken zou komt dit den bestolene ter oore Hij snelt aanstonds naar het politie bureau on FEUILLETON UU iet Duitach XXXV 129 De redenen die mij noopten het van de handte wijzen kunt u wel raden antwoordde Theodoor het zou een slechte vriendschapsdienst zijn geweest als ik dien man van zijn vermogen beroofd had Zoo na staan wij nog niet voor een bankroet riep Romberg toornig Maar hij hield op wantkaptein Von Gronau trad eensklaps binnen en wenddezich direct tot den bankier met het verzoek om eenonderhoud onder vier oogen Eombsrgs gezicht werd vaal Heb je geheimen die ik niet hooren mag vroeg Theodoor half schertsend Ik spreek er later met je over antwoorddede kaptein ernstig Een oogenblik later trad Gronau in de prachtig gestoffeerde salon Het is een ver van aangename zaak die mgtot u voert begon de kaptein het gesprek maarik geloof te mogen aannemen dat u er reeds eenigszins op zijt voorbereid AD VERTEN TlËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ontsporing waarschijnlijk zijn geweest vroe de rechtbank den als deskundige gedagvaarden spoor wegopzichter Niet slechts waarschijnlijk maar stellig onvermijdelijk luidde hot antwoord nader nog bevestigd door de verklaring van den stoker Dit uu m verband gebracht met de uiting van de bekl had ik die twee borrels niet gebruikt I leidt tot de gevolgtrekking die ook de ambtenaar van het O M maakte dat de tot dusver steeds pliohigetrouwe man door die hoeveelheid sterken drank zich aan een betreureniwaardig plichtverzuim heeft schuldig gemaakt en bevestigt de woorden van den president dat een spoorwegwachter zich in de eerste plaats van sterken drank dient te onthouden En hoeveel anderen mochten die vermaning niet evenzeer in gedachte houden s Mans onbesproken verleden was oorzaak dat nu slechts eene gevangenisstraf van 1 maaud tegen hem geeischt werd De koe gaat vóór bij een goeden boer vóór altes zelfs Te Mildenau in het IJsergebergte was een boer met zijn 1 jarigen zoon bezig het hooi binnen te brengen toen een onweder losbarstte De boer joeg zijn koeien naarden stal maar inmiddels schrikte het paard en viel de hooiwagen om hel kind onder het begravend De boer zag het ongeluk maar bleef eerst voor zijn koeien zorgen en toen allen binnen waren ging hij zijn zoontje redden Het arme kind was ondertusschen gestikt Omtrent de ontdekking van den influenza bacillus verneemt men nader het volgende Kort na do verschijning der influenza te Berign ir November begon de privaat docent dr Richard Pleiffer directeur der wetenschappelijke afdeeling bij Koch s inrichting voor besmettelijke ziekten aldaar en tevens in de ziekenafdeeling dezer inrichting exporimenieole studiën dan zal ik deze documenten aan een advocaat terhand stellen Mijn voogd was baron Von Buchenaumijn oom hij had ovnnmin als ik een vermoedenvan de nalatenschap van mijn vader hij verweetzelfs den overledene dat hij zijn vermóo en verkwist had Baron Von Buchenau is mij slechts bg naambekend antwoordde de bankier hem heb ik hetgeld niet uitbetaald Wanneer gij het werkelijk n in een ander betaald hebt dan heeft men u bedrogen maar ikherhaal u nogmaals dat ik er goen geloof aan hecht Mijnheer gij Met uw verlof waarom is dan ook het testament niet overgegeven Het IS vergeten Zoo iets vergeet men niet Toen deze papierenlater ontvreemd werden boodt u er een groote somvoor Waarom hechtte u zulke groote waarde aande documenten wanneer een quitanli kon bewijzendat ik niets meer te vorderen lieD Ik kan u slechts herhalen dat ik de quitantiezal opzoeken antwoordde Romberg een brufalentoon aansl iande Dat mij de documenten ten gevolge van een inbraak zgn ontstolen weet u waarschijnlijk ook Ik trail met de misdadigers in onderhandeling niet om deze maar om andere dooaraenten Ik heb met uw uitvluchten verder niets temaken zeide Gronau kortwog ik zal andere wegen