Goudsche Courant, zaterdag 9 januari 1892

omtrent den influenza verweUcer Door dezo gecom bineeide methode moeht het hem in betrokkelgk korten tgd gelukken te oonstateeren dat de influenza eena eenvoudige infectieziekte is die veroorzaakt wordt door een bacillus in buitengewoon kleinen taafvorm welke langs den weg van aderaing wordt overgedragen Hy heeft zijne werkzaamheden reeds ten einde gebracht en zal eerstdaags in een geneeskundig tqdsohrifl de resultaten openbaar maken Het stelsel van den achturigen arbeidsdag is in Engeland voor t eerst op groote schaal toegepast te Sunderland op twee groote soheepstimmerwerven waar honderden werklieden arbeid vinden Zij hebben bewilligd in een vermindering van loon met B pCt en wolden nu slechts oor acht uren arbeid per dag betaald Men verzekeridat die schikking hun uitstekend bevalt en dat zij ooor tusschenkomst van den ffConcilation board ook de overige werkgevers en werklieden van de werven te Sunderland trachteu over te haten gelijke wijziging in de regeling vau den arbeid iu te voeren Zooals men weet ligt op de tafel van het britsche Huis der Gemeente tijdens de vergaderingen een plompe zware zwarte staf met een gouden kroontje 4e mace üf J arUmeHissta Dat is het symbool der volksvrijhudou t welk ook voor dyu voonsitter wordt uitgedruijeo als dezo zich naar het Huis der Lords begeeft en bij andere plechtige eelegenhedeu De britsche koloniën die een eigen parlement verkregen schaften zich ook allen een mace aan Uit Melbourne komt nu het bericht dat de staf van het Parlement der kolonie Victoria op geheimzinnige wijze is verdwenen De reden voor den diefstal wordt eenigszins duidelijk als men weet dat het victoriaansche Parlement zich Ie weelde veroorloofde er een massief gouden staf op na te houden De Landbouwcommissie bij Kou Besluit ingesteld in Sept 1886 heeft thans aan den minister van Waterstaat verslag uitgebracht omtrent haar onderzoek naar het pachtwezen en het gebruik van den grond hier te lande Dit rapport is opgenomen in de Staatic van 7 dezer Al de voorstellen die in den laatsten tijd door deskundigen gedaan zijn om tot een betere regeling ran pachtwezen en grondgebruik te komen heeft de commissie nauwkeurig onderzocht Doch zij is tot de slotsom gekomen dat behoudens de verbeteringen die èn op fiscaal gebied èn hier en daar op het gebied van bet privaatrecht door haar zgn aangegeven en behoudens den steun dien de Staat aan het grondcrediet kan geven van wettelijke maatregelen in het algemeen tot verbetering van de thans gelilende rechtsverhoudingen ten aanzien van het gebruik van den grond weinig heil te wachten is maar dat aan de ontwikkeling en het beter inzicht van landbouwers eigenaars en pachters en aan de geleidelijke verbetering der agrarischft toestanden moet worden overgelaten om misbruiken en onverstandige gewoonten die thans zoo ta recht worden gewraakt langzamerhand te doen verdwijnen In het eerste deel van baar rapport betoogt de commissie dat zekerheid van bezit wel een voor inslaan om mij recht te verschaffen Ik geef u de verzekering dat gij geen stuiverzult verliezen Dezelfde verzekering zult u ook aan mijn vader gegev n hebben en hij schonk u vertrouwen Had hij ie de toekomst kunnen zien dan zon hijhet niet gedaan hebben De bankier zag in dat bg met een vastberaden persoon te doen bad die zich op geen dwaalspoor liet brengen en zijn leugens doorzag En wat wilt ge nu doen vroeg hij Den rechterlijken weg opgaan Wanneer ik u zeg dat gij niets zult verliezen dan moet gij als man van eer mij geloof schenken Laat mij twee ot drie dagen tijd zoodra ik botbewijs heb dat men mij bedrogen heeft stel ik desom tot uw beschikking Wat mijn eer met die aangelegenheid te ma kea heeft weet ik niet zeide Oronau en uitstel kanik ook niet inwilligen Op de nagedachtenis van mijn vader rust de smat dat hij zgn vermogen verkwist heeft ik heb nu de middelen om die smetuit te wisschen en hoe eer ik het doe hoe beter Het kapitaal bedroeg tachtig duizend gulden renteop rente krijgen wij een som van ruim twee ton Met u valt uiet verstandig te spreken antwoordde Bomberg Ze liever dat ik mij niet om den tuin laatleiden Wanneer gij eerlijk uw schuld wilde bekennen dan waren er middelen te vinden om de zaak waarde dooh niet de eenigo voorwaarde is van voordeelig bedryf Zekerheid van bezit zegt het rapport is een onmisbare voorwaarde voor een hoogen graad van ontwikkeling Natuurlek ia deze zekerheid het grootst voor eigenaren van don grond op beu volgen de beklemde I meiers in Oroningen en dan die pachters die voor langen termgn hebben gehuurd of die krachtens locale gewoonten of familietraditie ook zouder vasten rechtsband mogen verwachten dat zy on hun afstammelingen op hun erf zullen blijven Overal daarentegen waar de pachters weinig waarborgen hebbun om hun goed na het verstrijken van den pachttyd ta blgven gebruiken wordt do agrarische toestand ongunstiger en wordt in gelyke mate de behoefte aan hervorming levendiger gevoeld £ r zijn echter tal van gevallen Waarin het pachtwezen tot regeling van byzondeiw toestanden niet kan worden gemist Men denke bijvoorbeeld aan ouders die voor hun minderjarige zoons eene plaats koopeu om die te verhuren tot aan hun meerderjarigheid of een voogd die een hofstede toebehooreude aan minderjarige kinderen moet verhuren of aan het geval dat een landbouwer niet in staat is zijn grond zelf te gebruiken doch het gegrond vooruitzicht heeft dat de omstandigheden die hem dat beletten slechts van tijdelij keu aard zullen zijn Daarom zal hoeveel voordeelen de eigen exploitatie ook biedt landverhuring altijd een onmisbare factor in ons laudbouwwezen bleven De cummissie waarschuwt oJt legen de eenzydige opvattiug alsof zekerheid vau bezit de eenige voorwaarde voor verbetering zou zqn Niet minder behoefte is er zegi z voor dit doel aan kapitaal en kennis Het rapport behandelt vervolgens de voornaamste voorstellen die door deskundigen zijn gedaan om door wettelijke maatregelen het gebruik van den grond door eigen gerechtigdeu te bevorderen Van het oordeel dor oommissie over die voorstellen hopen wij ia een volgend nummer het zakelijke weer te geven Een modewerker van het A v d D heeft Bonnetti den eigenaar der gedresseerde katten een I Amsterdammer van geboorte geïnterviewd en geeft daarvan het volgende verhaal Ik zat altijd in de beesten vertelde hij en als jongen dresseerde ik al hazen marmotjea kouynen n aangeboren grootfl voorliefde voor dieren weet u In den mauufactuurwinkel ging t daarom niet al te best bij t meten van lint dacht ik aan mijne katten bij katoentjes aan mijn marmotten bij t fluweel aan mijn duiven ü begrijpt dat dit zoo spaak liep als iels ter wereld spaak kaïi loopen namelgk met ontslag Daar stond ik nu er voor Mijn ouders dat kunt u begrypeu waren alles behalve ingenomen met mgu groote voorliefde voor dieren en nog minder met miju ontslag Maar ik wist toch wel dat er door en met mijn dieren een toekomst voor me open lag en ik zelte door Hoimelgk Mijn vrienden hielden me altijd een beetje voor den mal met mijn diereiivriendschap en ik vertelde hun dus niets vau mijn plan om Buffoa eens tot leugenaar te maken Hendrik een zyner katten was al bewijs genoeg dat men een kat wel degelijk alles kan leeren wat men wil in der minne te schikken Ik kan u het geld heden niet verstrekken Dit verlaugen heb ik nog niet uitgesproken Ik zal u wissels geven Het spijt mij doch daarmede weet ik nietste beginnen ik beji geen koopman Mijn wissels zijn net zoo goed als klinkendemunt zeide hij Daar twgfel ik niet aan antwoordde Gronau maar ik kan ze nie aan den man brengen Geeft u de voorkeur aan effecten j Het is er naar welke B omberg verliet het salon en kwam na eenige oogenblikken terug met eenige pakketten I Uier is tachtig duizend gulden in solide obligatiën zeide hij Ik stel u deze papieren ter hand met de voorwaarde dat gij ze niet verkoopt gij zult ze mij over eenige dagen weder overhandigen ik belaal u dan de waarde in klinkende munt uit De voorwaarde neem ik aan zeide de kaptein Het ov rige ontvangt u eveneens binnen eenigedagen vervolgde da bankier ik kan een zoo aanzienlijke som niet in eens aan de zaak onttrekken het zal mij toch al moeitgk vallen Gij hebt nuhet kapitaal met de rente zult gij wel eenige dagengeduld hebben Wanneer u op dezen toon spreekt dan komik u gaarne te gemoet zeide Gronau bepaal slechtsden termijn Ik zal bij u komen en u zelf het geld brengeYi Behoort Hendrik nog tot uwe pensionairea Neen zes jaren geleden is hy te Brussst5hoog uit een venster gesprougon Hg was dadaIgk dood Dat zal u aan t hart gegaan zgn t Ging Bonnetti nog aan t hart Dat kon ik zien Wat zal ik u zeggen ging hij min of meerontroerd voort Ik had aan dat dier alles te dan en Met hem ben ik begonnen Maar om op mijnschool terug te komen mijn eerste vraag was natuurlgk wat zal ik n kat leerrnP Nu dan ikleerde Hendrik allereerst een wandeling maken overde kurken van eea rg flessohcn Ging t moeilijk Absoluut niet Een kat leert alles metgeduld en goede woorden Moet u je pensionnaires wel eens slaan Nooit Dat heb ik nooit godaan en zal iknooit doen Want hierin heeft Bulfon toch gelijk ier zit in alle d eren maar vooral iu de katten eengroote onafhaukelijkheidszin Met slaan kan menze dompteereu maar alleen het intellect wekt intellect en met verstandige vriendelijke woorden kanmen hun iets leeren Want als oen kat eenmaalzegt ik doe t niet dan is er ook niets aan te doen Zijn alle katten even leerzaam Ik heb me altijd t best bg onze Hollandsohekatten bevonden De Portugeesche zgn ook goed maar minder Angora s kunnen valsch zijn Ikneem ze t meest voor de kleur Een Augorakatkan 100 jaar worden zonder dat ze goud wordt Maar ik ging dan voort mot miju dressuur en Hendrik whs al in gezelschap gekomen van 5 collega s die onberispelijk over en om flesschen marcheerden door stoelsporten langs gespannen touwen kortomalles wal u van avond in het Circus heeft gezien Geduld geduld geduld dal is in drie woorden tgeheim van mijn resultaten Waar dresseert u je katten Iu een pakhuis builen de Kaampoort of liever een houten loods die alleen de huur waardwas voor de ration en muizen die er waren Datbracht me op n idéo Ik begon nu mijne katten tedreaeoreu met een nest van 8 ratten heel jong nauwelijks 12 dagen oud en elk zoo groot als eenhalve vinger Ik liet ze eerst wal groeien en brachtzo toen bij mijn katten U begrijpt dat die er d Igk naar grepen maar dat was de bedoeling niet Maar door voortdurende aanraking werden de kattenen de ratten aau elkaar gewend en bleef de instinctieve afkeer van ratten tegen katten latent Niet bijallen evenwel Want je kunt allicht een paar honderil ratten en muizen trelTen die niet te temmenzijn Toch duurde dal katteu en rattenspel een voljaar en waren er al twee met ragn dressuur verloopen Maar ik ging voort ledereu dag van s morgens vroeg tot s avonds laat was ik in de loodsbuiten de Eaampoort bij mijn kweekelingen die ikal volkomen met elkaar kon vertrouwen Zoo ging t ook met een nest jonge muizen dezelfde geschiedenis En toen u zoover was gekomen achtte u toenuw zaak gewonnen O nog lang niet I Toan ik er mgne kennissen eens over sprak dat ik katten met ratten eUmuizen getemd had zeiden ze dat Meerenberg eenuitgangsdag had Ze wilden t niet gelooveu I Maarik liet er hun niets van zien en zette de dressuurdoor nu met een kanarievogel Gij zoudt mij voorts zeer verplichten mijn zooo niets er van mede te deelen Moet ik u een ontvangstbewijs voor de sffeoten geven Neen antwoordde Romberg u znlt de ontvangst niet ontkennen en bet is ir ij aangenamer wanueer u mg later een quitantie voor het geheelebedrag geeft De kaptein verwonderde zich wel over het weigeren van zgne quitantie maar nam zijn pakje onder den arm en ging heen verheugd om Theodoor dat de zaak zoo afliep Zgn weg voerde voorbij de woning van den inspecteur hij gevoelde behoefte met den ouden man over de nieuwste vermoedens omtrent Hohenhausen te sprekon De inspecteur kwam hem gejaagd te gemoet Brengt u tijding van Hohenhausen vroeg hg Directe niet antwoordde Gronau verwaehtleu iets gewichtigs Natuurlijk zeide de oude levendig de vrouwuit Amerika is er hedenmorgen heengegaan Gister avood is ze aangekomen Ik ging terstond naar hel logement maar toenik er aankwam zeide men mij dat de dame reedsnaar Hohenhausen was vertrokken Wie slaat onsborg dat de graaf na deze ontmoeting niet aanstondsde vlucht neemt Ku wanneer wij te laat komen dan neemt de fortuinzoeker nog een aanzienlijke ioxa mede If ordt vnolgd Jong zeker Niet al te jong Kanarievogels zijn heel intelligente dieren daar zit wat iu om te leeren 1 Ikwende mijn kanarievogel eerst aan mij zelf zoodathg bij mij bleef en me heelemaal vertrouwde Eiadelgk bracht ik hem bg do katten Toeu zal hij toch wel gepiept hebben Niet zoo u beetje Vogels hebben voor katteneen fijn instinct Als er boven op een dak een katloopt en op do straat een musch dun is die al opzgn hoede en waarschuwt de vrieudon t Kostteme dus lang geduld eer ik mijn kanarie aan dekatten gewend had Ik zette den vogel op een gespannen koord en toen ik Hendrik die alles t eerstdeed over dut koord liet loopen en over dén kanarievogel hoen zooals ik al met do ratten enmulzou geleerd had cu mijn andere katten volgden toon vloog de vogel niet weg en was al dadeIgk mijn toer gelukt En wat verder Welnu u weet katten zijn fameuze springers Ik drosseerJe mijn katten dus op het springen maar wat moeite kostte dat was het leeren springendoor deo vloeipapieren hoepel Hoe zoo Wel lie lieren doen niet graag oen sprongin t onbekende evenmin als de mensclien Mijukatten wiston niet wat achter dat papier zat enwildon er dus niet doorhoon I O dal was niets Ik liet zo eerst over eensmal reepje vloei springen Daar hadden zo natuurlijk niets tegen Maar den volgenden dag nam ik l reepje wat breeder on zoo voort en zoo voort eiken dag wat breeder tot ze er niet meer pverheen konden zou ler het papier Ie scheuren Toenwaren ze aan het papierscheuren gewend en begonik met een papieren hoepet wnar ik een groot gatin had gemaakt Maar dat gat werd eiken dug kleiner en eindulgk eindelijk sprong Hendrik nu letterlijk but en blauc door den hoepelheen Dat kostte me vijf muanden En de vlainmondo hoepels Op dezelfde manier eerst een klein vlammetje eindelijk de vlammen die u eiken avond in t cifcuskan zien Zaolitheid geduld vaslhoudondtieid daarmee kreeg ik nlles gedaan En toen trad u op Nog niet Ik wilde ragn toeren steeds perfeclionnoeren Maar ik begon er nu toch aau tedenken Intusschen leerde ik een kut heel in debooste over een lang touw loopeu Dat deed ikmet Btondin ook al een Hollander Sommige deuken dat dat gemakkelijk gaat O n kal zeggenze die loopt over de smalste dakgoten Goed maar alleen wanneer t haar bevalt en niet op commando Maar Mlondin doet t wèl op commando en als u nu denkt dat ik hem dat tusschen vandaag en morgen geleerd heb dan heeft u t mis want t duurde twee jaar en ik kon er eerst te Madrid moe opkomen Ik zei dat geen haar op mijn hoofd zoo onverstandig was om te denken dat Blondiu zijn gevaarlijk kuustje zoo licht geleerd bad Maar dat hg t nu ook goed kent dat had ik gezien Hot onvoorzichtig spelen met vuurwapens heeft weer een treurig ongeluk veroorzaakt te SaintLou Thaverny Seine et üise Zekere Ollivier hovenier stond gereed om uit te gaan met eenen spoorwegbeambte Boulisrd Dezo had eene karabijn in de hand In den loop van hun gesprek zeide de hovenier lachend tot zgnea vriend Leg eens op mij aan om mgne vrouw bang te maken I Niettegenslaanfte het verzet van mad Ollivier mikte Boullard op den hovenier meenende dat liet wapen niet geladen was Op hetzelfde oogenblik weerklonk een schot en Ollivier viel ter aarde terwgl een stroom van bloed uit zgnen mond kwam Eenige oogenblikken later stierf hij De ongelukkige laat behalve zijne vrouw vier iflioderjarige kinderen achter welke door zgnen dood in ellende vervallen De pleger van dezen onwillekeurigen moord is in vrijheid gelaten Nienw York is aan eeue vergiftiging in het groot ontkomen Na een brand in een magazgn waarvan de bovenste verdiepingen waren vernield zou eeae belangrijke hoeveelheid koffie specerijen tamarinde enz als door het water beschadigd verkocht worden Toevallig zat in den trein een der assurantiemakelaars met eenen inspecteur van helgezondheidsoomité en over hel geval sprekende maakte hij de opmerking dat de brand voel erger had kunnen zgn omdat boven de koffie en specerijen vitriool en arsenicum geborgeu waren De inspecteur deed terstond onderzoek en het bleek dal dertig vaten arsenicum en eenige honderden groote flesschen blauwe vitriool op de verdieping boven de koffie en tamarinde vernield waren De te koop gestelde voorraad werd onderzocht en alles bleek doortrokken ta zijn van tergift genoeg om duizenden menschen te doodeii Ben adres uit Twenthe Door een zestal Kamers van Koophandel en Fabrieken is aan de Koningin Eegentes een ndres gericht inhoudende klachten over het koniuklijklbesluitvan 15 Juli 1891 strekkende om ter uitvoering van art 4 der arbeidswet in fabrieken of werkplaatsen voor jeudise personen of vrouwen voorwaardelijk of onvoorwaardelijk te verbieden bepaalde soorten van arbeid welke gevaar opleveren voor hunne gezondheid of hun leven Dit adres beeft op het Sociaal H eekMad am pijnlijken indruk gemaakt Het S If begint met te zeggen waardoor die pijnlijke indruk niet veroorzaakt is Namelijk niet door bedenkingen togen sommige der in het besluit opgenomen voorschriften Dat zulke bedenkingen van meer of min erusligen aard door industrieelen worden gekoesterd begrijpt het S K Zij komen trouwens van verschillende kanten j b v ook van de Vereeniging ter voorkomieg van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen welke echler op don voorgrond stelt dut het allerminst den sobiju wil wekken als vond die Kegeeringsmaatregel als zoodanig niet de ïuUe wuardueriug waarop bij aanspraak kan maken Wat ons betreft zegt het S W deskundig genoeg zgr wij niet om te betwisten dat er onder de gewraakte voorschriften kunnen zijn welke of onduidelijk en reeds daardoor bedenkelijk of noodeloos bezwarend moeten worden geacht Wij kunnen slechts hopen en er op aandruigun dat de Rogeering al heeft zij stellig den plicht de al of niet juistheid van geoefende critiek onder voorlichting door der zake kondigen nauwgezet ie overwegen niet te scheutig moge zijn in het zich gewonnen geven iudacblig aan de les iu do geschiedenis van alle arbeidsoelgoving te vinden dat hiel wat beperkende bepalingen nadat er bij voorbaat ach en wee over was geroepen ten slotte zonder ernstig bezwaar bleken te kunnen worden nageleefd Evenmin is die pijnlijke indruk bij liet gemaakt doordat hel adres afkeurt de regeling volgens welke bij een geschil tusschen don fabrikant en den inspecteur van den arbsid over een uitspraak of oon bevel van dezen laatste hot beslissende wo rd moet wordeu gesproken door den raiiiistor en dat men meer waarborgen wonscht voor ommezien naar de belangen der nijverheid Dien wensch acht het B W wel voorbarig zoolang niet do feiten toonen dat er aanleiding voor bestaat Doch deden zich zulke feiten voor dan zou het S W het wikken van het voor on legen eeuer gewijzigde regeling niet ontraden Mits in geen geval do beslissing werd gegeven in handen vau partijdig belanghebbenden Maar do reden van den pijnlijken indruk dien hel adres op S H gemaakt hoeft ligt zegt het in den ganschen toon van het adres in den geest eu Ie stemming die bet verraadt Het ademt naar hel oordeel van het 6 ff eene schromelijke overdriving En daar ian acht het S ff hel dan ook vormoedolijk toe te schrijven dat het adres niet oiiderleekend is door de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Hengelo de plaats waar méér dan op eenige andere in Twente voor do belangen en de oaiwikkelitig der fabrieks arbeiders wordt zorg gedragen Als een voorbeeld van die overdrijving noemt het S ff wat het adres te lezen geeft over de bevoegdheid van den inspecteur in tal van gevallen om behoudens eens ieders recht op eene nadere rainistorieelo beslissing over het al of niet gevaariijke van den arbeid met het oog op den toestand der werktuigen of op andere omstandigheden een oordeel uit te spreken en daardoor den belrokken arbeid Ie stempelen als niet geoorloofd voor de beschermde personen Die macht des inspecteurs wordt er als bijna absoluut voorgesteld Er wordt bijv gezegd dat de inspecteurs in hnn district het bewino vaetda i en dat zij zelfs door deze regeling de grootste machthebbers ia ous land worden En dal alles zegt het S If terwijl van oppermachtige beslissingen door den inspecteur geen sprake is aangezien uitdrukkelijk tegen elk van diens uitspraken of bevelen beroep is toegekend op den door alle gewensohte besoheiden en adviezen voor te lichten minister Het 5 ff begrijpt niet hoe de adressanten van de hooggeplaatste vrouw tot wie zg zich hebben gewend kunnen verwachten dat zg toegankelgk zal zgn voor zulke argumenten of van de Kegeering dat zulk een pleidooi ingang bg haar vinden zou BQlteoiandscb Overzicht De Khedive is gislereuavond te zeven uur aan longontsteking een gevolg van de influenza over leden Mehemed Tewfik khedire van Egypte souverein van Nubié Soedan Kordofau en Dariour was geboren in 1852 Hij is de zoon van den khedive Ismail die op 26 Juni 1879 afstand deed van den troon Bij firmau van 8 Aug 1879 lot khedive benoemd werd hij op 14 Aug daaraanvolgenden in zgn ambt bevestigd Hij was in Jan 1873 gehuwd met de prinses Emineh Hanem De uit dit huwelgk gesproten oudste zoon is prins Abbus geboren 14 Juli 1874 Verder heeft hij nog een zoon Mehemel Ali en drie dochters Beide zoons voltooiden hun opvoedin in Europa Frankrijk was in den laatsten tgd op minder goeden voet met het Vaticaan maar de hooge politiek bracht mee dat er vrodo gesloten werd Beide partijen wildon dal wet eu volgens de Times is dat ook geschied De Fransche gezant bij den H Stoel De Béhain had een belangrijk onderhoud met den Paus waarbij hij in naam zijner regeeriug drie vragen stelde De eerste betrof de Frnnsche bisschoppen die in woord en schrift de handelingett van mgr Goulhe Soulurd in het openbaar verdedigen de tweede hield het verzoek in dat de Paus elke betooging van geestelijken met betrekking tot de kerkelijke politiek zou verbieden en ton slotte werd er op aangedrongen dat het hoofdstuk over plichten van Katholieke kiezers door vele bisschoppen aan den catechismus die op do Scholen wordt gebruikt toegevoegtl daaruit weder verwijderd werd Het onderhoud moet tot het gewensohte resultaat geleid hebben De beide eerste punteu werden door den Paus toegegeven ton opzichte van het laatste kwam inen tot een vergelijk t Is do vraag hoc lang deze vred zal duren De officiouse Temps publiceert twee brieven van het jaar 1883 De eerste werd door don Paus aan Jules Grévy geschreven en daarin wordt uiting gegeven aan het leedwezen over de vijandelijke politiek op godsdienstig gebied De tweede lirief bevat het antwoord van Jules Grévy Deze verklaart dat hij evenzeer die vijandelijke gevoelens betreurt maar dut het noodzakelijk is dat de geestelijkheid ophoudt met haar vorzet tegen de republiek De Fransche regeering tracht uit de schipbreuk die zij leed mei het geval Chadourne te redden wat er nog te redden valt Aan al hare gezanten in do Europeesche hoofdsleden heeft zij volgons een correspondent Ast Daily News een vertrouwelijk schrijven gericht wuarin zij hun gelust aan de onderscheidene regeeriiigen te betoogen iu welk eene valscho positie het ministerie Ribot zou komen wanneer Bulgarije in t geheel geene verontschuldigingen maakte Te Petersburg en zelfs te Weenen en Londen is volgens den correspondent toegegeven dat Bulgarije een soort van voldoening moet geven opdat de zaak niet tot Frankrijk s vernedering afloopt De regeeringen van Duitschland on Italië blijven zich hare meening voorbehouden De Fransche regeering zelf schijnt de zaak liefst zoo spoedig mogelijk vau de baan te willen schuiven Meer en meer dreigend wordt de houding der oproerige stammen in Murokko De beste Britsche oorlogsschepen die werden afgezonden om de belangen der Britsche onderdanen te beschermen hebben voor Tanger het anker uitgeworpen en de Britsche gezant heeft den gouverneur gewaarschuwd dat als hij de veiligheid in de stad niet kan waarborgen Eugelschu troepen aan land gezet zullen worden Ook een Fransche kruiser is naar Tanger vertrokken De rechterzijde van den Belgischen Senaat beraadslaagde eergisteren over de Grondwetsherziening hij welke gelegenheid de Minister president Beernaert het stelsel van het Kabinet ontvouwde De samenstelling van den Senaat zal vermoedelgk gewijzigd wordeu met het oog op de vertegenwoordiging van verschillende belangen De leactionnairen te St Petersburg en Moskou onvermoeid voert elk niel Bussisch element binnen het rijk met wortel en lak uit te rooien De joden de Duitsohers de niet orthodoien welen wal dezen oorlog tegen het anti Slavisch ras beteekent maar ook de Finnen ervaren hoe moeilgk de strgd voor eigen recht en eigon vrijheid valt Wat geen Alexander I wal geen keizer Nicolaas waagde stalt ozaar Alexander III zich voor te doen de laalsle pennestreek te halen door de Finsche constitutie en hel groothertogdom eenvoudig in te lijven bg hel Russische keizerrijk To Si Petersburg is een uit de hoogste ambtenaren en staalslieden beslaande commissie bijeengekomen om een nieuwe grondwet voor Finland te ontwerpen Omtrent het ontstaan dezer commissie wordt het volgende medegedeeld De tegenwoordige gouver neurgeneraal van Finland graaf Heiden had in den aanvang van zgn ambtsbeheer een Finsclien onderdaan in strijd met de wet laten arresteeren en zich tegenover den keizer wegens dezen misalag ermede verontschuldigd dat hij de Finsc io grondwelsbep