Goudsche Courant, maandag 11 januari 1892

m r r t is p 5f l i vi m W 9WTff W 1892 Maandag 11 Januari N 47S0 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzeading van advertentiön kan gesohleden tot Obn nor des namiddags van den dag der uitgave K van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelijk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFKIES Prgs per flacon 35 Gents J Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bij het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 aar em Depóthouder L A de VLETTER Markt 97 naast het Hotel aoE ZALM llngen niet slle kon kennen daar g niet reraameld waren Daarop werden reeds jaren goleden de verstrooide wetsbepalingen bgeengevoegd en desa weltenvenameling werd ten tgde dat de jacht tegen Finland begon in Russische vertaling den Russischen minister van justitie ter hand gesteld Nu vond deze dat Finlauds grondwettelijke verhouding töt Rusland lich veel eenvoudiger liet i itdrukken door een enkele beknopte wet met de hoofdbepaling s keizers telfheerschappij is in Finland evenzeer geldig als in Rusland Alleen de vooraohriften betrekkel k den nddag van 1867 en het den stendeu in 1886 verlaleende recht van initiatief zouden beperkingen op deze macht vormen Dit voorstel van den minister van justitie werd een in 1890 to Helsingfors vergaderde Russisoh Finsche commissie voorgelegd De Finsche leden antwoordden met een ander voorstel dat de bovengenoemde bijeengevoegde srrcnd wetsbepalingen tot grondslag had en dat aan den Finschen senaat werd verzonden De senaat nam het voorstel met geringo w zigingen aan en zitte in een memorie van toelichting Finlands recht op zyn overgeërfde honderdjarige door vier keizers geëerbiedigde wetten uiteen Eenige maandej geledon kwam dit voorstel in handen van den craar Om de quaes ie tot ecu einde te brengen is thans bovengenoemde Finsche grondwets commissie te St Petersburg bijerngckomen Daar zij bestaat uit ecnige Russische ministers en oud minstcrs en andere Russische hooge staatsambt naren allen fanatieke Russen met slechts twee Finsche leden kan men nu reeds op zijn vingers natellen welke beslissingen deze commissie zal nemen Binnenkort zal het dus met het laatste restje van Ftnlands oude zelfstandigheid en vrijheid gedsAn zgn en zal de autocraat voorgelicht door lage vlfiera en gewelenlooze bedriegers er even onbeperkt den scepter zwaaien als in het overige Rusland Hoelang nog Tot ten slotie ook in het rijk van Alexander III de dag der vrijheid zal gloren Meer en meer blijkt dat de werkstakingen der latterzetters in Duitschland geheel zijn mislukt Het ondersteuningscomité had met over voldoende middelen te beschikken en de werkgevers gaven niets toe daar zij zich stork gfuoeg gevoelen Te Brealau zijn slechts 65 van de 300 werkstakers weer aangenomen daar do opengevallen plaatsen door anderen waren bezet Te Berlijn wordt de werkstaking nog voleehoudeu door 16C0 vau de 4000 mannen maar al het dringende werk zooals b v het drukken van nieawsbladen kan worden voortgezet FEWoLKÜMÖTKEaiNGFA van de Makelaars Caotzlaar k Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd I oco Tankfust ƒ 8 Januanlevering ƒ 7 Sö Februari levering 7 40 Maartlevering 7 25 April Mei Juni en Julilevering ƒ 7 20 Augustus levering 25 SeptemberOctober Novemberen üecember levering ƒ 7 35 Burgerlijke Stand Moordrecht OEBORKN Jscobui ouden P Groeieveld en M Verbir OVtKLEDKN Adrian Dcxland oud 19 munden ü bljot huisvrnuir an J Oondiiaan oud 71 jorco J M Carher oud 27 jaren N van Kranenburg oad 7 maanden L ran Vliet ond 7 weken ADVERTENTIEN Heden overleejl te Rotterdam na voorzien te zijn van de H H Sacramenten der stervenden in den oaderdom van bgna 79 jaren onze dierbare Moeder Behuwd en Grootmoeder Mejufvrouw MARIA ELISABETH BOELAARS Wed van den heer Johannes Nieu WINBOOT Uit aller naam J B TAN DIJK Gouda 5 Jan 1892 Heden overleed te Utrecht in den onderdom van bgna 83 jaren onze geliefde Vader en Behnwdvader de Heer CHARLES HENRI DÜMONT M M JÜLIÜS Ddmobt D W JÜLIUS Oottda 7 Januari 1892 Oonda Snolpersdruk van A Brinkman Zoon SltollTverck s Hart Cacao Hoossie eiwit l hoogste theobromin gelialte Aan allen die b j de wisseling des jaarshunne belangstelling toonden betuigen wy met wederkeerigen heilwensch onzen rriendelyken dank I De Heer en Merrouw D A DOPPER Az CO Haastrecht 6 Jan 92 fèm Met wederkeerigen heilwensch betuigt hierbg zgnen hartelgken dank voor de belangstelling op 1 Januari onderronden Dr D TERPSTRA t t Hoge 7 Jan 1892 Schoolopziener Cacao Voordeel igl Hart Oaoao Is fijnste PoederCacao in hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid fijne geur deliciense smaak steeds gelijkmatigheid des dranks In blikken buiMO k 25 Caoao htrten = 43 cent t Caeio hart = 1 8 teit = 1 kop Caoo Varkrijgbaar by H H Confiseors Banketbakker enz Engios Eipeditie JullUB Mattenlclodt Amsterdam Kalverstraat lOb Ondergeteekenden betuigen hierdoor gaarne hun weigemeenden dank aan H H Directeuren der Stearine Kaarsenfabriek Gouda voor de aangename Nieuwjaarsrerrassing en voegen daarb den wensch dat genoemde fabriek steeds moge voortbloeien Ukt Vkouwen en Meisjespïrsoneïl Gouda 7 Januari 1892 A D V K R T E N T I E N in aX e Binnen en Hit ItetUnni ache Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau vau A BRINKMAN en ZOON te Gouda Van af MA li D G 11 JA UA1U 1892 ben ik tijdelijk gevestigd TURFMARKT H 108 waar mijne zaken op den zelfden voet wordenvoortgfez t Achtend De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt jJjTt 10 Ju i dom TnttÊumn jntlm mt mAmtm a Um taat FafeUak 6enee em HiiiSMlddeL B TMfii omi frit Ir R Vlrohow B mjn j t Frerieh a h t T Oietl MOnehn m Beelam l ip io ift I T Nussbanm MOneiM s 1 Hertz Aimtordiun V KorCZjrnsU KralUHa Brandt Klaua nb irB bp Storingen in de k al iM 1 lut nu aaja dBr Bd TMratoppllijr a daahadaa aooals noofapiJB dvls ICkald brak aan mUoU au T Seanzonl WOnburg C Wltt Oopanhagan I s Zdekaner at Patiraburg Soederst dt Kaaan Lunbl Warachau 9 9 Forster BiimiiHihain Onderbulks organen b iJ B tracan toalyaar voortralt voortiomcDde onraataldUChald banaitwdbald kortsdna DlaZwltaaiwhaPilleDTandeaApotbekar Bleliatd Bnndt orden om han tukf aaUaf dMrvnnara faaaaa lafaaoiua oa alia la Tarklaaeii boren 4a aahorp werkende Zonlea BlUarwatav Droppola Haafada aaa B Om sieh by den aankoop te beachennen a n Vi preparaten rrace men In de apotheken eteeda naar de alleen eehte Kwltsvjrache rillen van den Apatheker Rlelianl Brandt Prjt per doo met ifebnjik nflowijzing 7o Cent en lette na iwk urlg rr p d t het hierbowen afgedrukte door de iret b chprm le hnndelimerk of etiket hCt witte bmis ap het raode veld en de handteebenlnc Rrhd Brnndt rich op leder doo jr w iodo jfHoorddepat F E van Hamen HLollT te Botterdsm Alom te bekomen BE QOÜDSOEE BLASEN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedorn Dirk en Wouter Crabcth DOOS CHRI8TIAAN KBAMM P r ij s 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met nitzoDderin van Zon en Feestdagen Oe pr i per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aisoaderlöke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 Januari 1892 Op 31 December 1890 bedroeg de bevolking van de gemeente Gouda 889 699 391 647 780 1246 Totaal 10364 302 11602 303 21966 606 10052 617 11299 697 21851 1314 Mannen Vrouwen Totaal 9366 10661 19930 In 1891 vermeerderd door geboorte I veatiging Verminderd door sterfte door vertrek Totaal 9486 10602 20037 In bet jaar 1891 zijn 151 huwelijken voltrokken en werden 8 eehtachoidingen ingeaehreven De off van gez Ie kl J A Vrijheid is van zijne detachecrinfi te Gouda naar zgn garnizoen te Utrecht teruggekeerd Donderdagavond teven nur ongeveer ontkwamen de reizigers met de stoomtram Gouda Bodegraven in de Oude Gouwe nabij het B C Kerkhof waar de baan onmiddelijk langs bel water loopt aan een groot gevaar De machinist die door het stoeten van de locomotief slopte om te onderzoeken wat hiervan de oorzaak was kwam tot de ontdekking dat een groote steen dwars over de rails lag en door de locomotief werd vooruitgeschoven Ware zulks niet tijdig ontdekt dan zou de tram wellicht op dit gevaariyiie punt zijc gederailleerd FEUILLETOIM UU het Snitten XXXV 1 0 Daaraan valt nu niets meer te veranderen antwoordde de kapitein en hoe eer de graaf ontmaskerd wordt des te beter want volgens mgnovertuiging staat het leven van gravin Unica ophet spel Gronan deed nu meedeeling van den achterdocht van Hackert zgn onderhoud met Werner en Alma n de stappen die gedaan waren ü hebt natuurlijk ook daarvan nog niets verder vernomen Wij moeten nu Jn elk geval denterugkeer van juffrouw SandhauplT afwachten Hebik mij in de onderstelling dat Hohenhausen de manis van die juffrouw Sandhaupt bedrogen dan kunnen wij of de zaak laten rusten of weer van vorenaf aan beginnen De officier van justitie zou ongeloovig de schouders ophalen A propos gij hebtzeker den vorigen nacht gewichtige papieren omvangen ging hij voort Weet gij dat ook vroeg Gronau Terwijl de boef bij u was stond ik met mijn Of kwaadwilligheid of toeval hier de oorzaak is ia nog onbekend Het aantal zieken en sterfgevallen in de gemeente Moordrecht is bijzonder groot geweest in de vorige maand Als gevolg van influenza of als bijkomende ziekte stierven er in December twintig mensohen waaronder ouden van dagen en anderen aau kwalen lijdende De ziekte is nu meer stationnair Men schrijft aan bot DU v ed De influenza die vrg sterk heersohte onder de invaliden op Bronbeek heeft zich sedert zoodanig uitgebreid dat nagenoeg geen enkele van de 150 daar gehuisvosten gespaard bleef Zelfs de aan dit lust eii rustoord verbonden dokter werd aangetast on ia tijdelijk door een andosen officier van gezondheid vervangen Maar het rgate is dat hoewel alles aaniaiikelijk een zeer gettocin verloop had sedert de laatste dagen ve eu va 1 oudjes bezwijken Soliier dajrelijks ziet mee ééa of meer van hen begraven en ijl hun oude kfijgé Wlkers af oog ziek of nog te zwak zijn om hierbg ile laatste eer te bewyzen worden de militaire plechtigheden vervuld door hulptroepen uit het garnizoen te Arnhem Donderdagmiddag kwam eeno der dienstboden van een dokter op de Wosterraarkt te Amsterdam boven en zag dat een bed in brand stond Zonder vervaard to zijn neemt zij het bed op en werpt het door het openstaande raam op straat alwaar het door een paar mannen van de glazenwaascherij werd geblusoht Gisteren had op het kerkhof onder Orthen de plechtige begrafenis plaats van deii r k bisschop den heer Adr Godschalk In de cathedrale kerk van St Jan te s Bosch werd de plechtige lijkdienat opgedragen door den r k aarts beambten voor het huis om hem in verzekerde bewarieg te nemen Is u reeds bij den bankier geweest Gronau zag den ouden man met verbazing aan De inhoud der papieren schgnt ook u nietonbekend te zijn zeide hij Dien kende ik reeds lang maar ik wist totvoor eonige dagen niet dat gij die erfgenaam waart Ik kom zooeven van Romberg En het resultaat Hij gaf voor het geld reeds terugbetaald te hebben Maar daarmede kwam hij aan het verkeerde kantoor Ik dreigde hem met do rechtbank en toengaf hij tachtig duizend gnlileu In geld In efl ecten Wilt gg zoo goed zijn mg die papieren te toonen Zij liggen hier zeide Gronau op het pakjewijzende ik heb ze nog niet nageteld De inspecteur haalde een aanteekenboekjo uit den zak en vergeleek liet opschrift op het pakje Vindt gij iets niet in orde vroeg de kaptein Ik vind het zonderling dat Romberg u juist de papieren heeft gegeven die hg beweert dat hem ontstolen zijn Onmogelgk Hij heeft ze mij zelf gegeven Dat betwijfel ik niet En hij beweert dat ze hem ontstolen zijn Mg heeft hij de voorwaarde gesteld ze niet te ver ADVEKTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gr at it opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt bisschop uit Utrecht bijgestaan door de geestelijken van het kapittel De bisschoppen uit Breda Haarlem en Roermond alsmede een groot aantal geestelgken van verschillende orden Wdren tegenwoordig Voorts wa en aanwezig eene deputatie uit het college ran Gedeputeerde Staten de burgemeester van 8Hertogerjbo8ch in ambts kostuum vergezeld van de wethouders en van den secretaris en een aautal corpnratien van geestelijken aard De lijkrede werd uitgesproken door dr G van Zinnicq Bergmann professor aan het seminarie te Haaren die in sierlijke taal het viTilieostelijke levsa van den overleden bisschop schetste In 40 rijtui en begaf zich de stoet lu plechtiges optocht naar den doodenakker Vooraf gingen de leerlingen der fraterschool met hun in rouwfloers gehuld vaandel en de verpleegden in verschillende r k gestichten In de straten waarlangs de stoet zich bewoog waren de meeste huizen ton teeken van rouw gesloten van een aautal huizen en van de schepen in de haven en Zuul Willemsvaart was de lag halfstok uitgestoken terwijl iaat de zorg van het g BieeB ebeatiiar de gaslantaarna ontstokeB on met rouwfloers waren omkleed Duizenden bewogen zich langs de straten om getuigen der plechtigheid te zijn De Nederlandsche Barbiers en Kappersbond dis zich ten doel stelt de belangen van het barbiersen kappersvak te bevorderen en dit o a ook tracht te doen door het stichten of het steunen van vakscholen heeft de vótJr twee jaar te Amsterdam opgerichte kapperschool overgenomen De Boud wenscht nu aan deze school eene zoodanige uitbreiding te geven dat zij aan de eiscfaen van eene vakschool zal kunnen voldoen met het doel langs dezen weg in eene steeds meer en meer gevoelde behoefte aan bekwame Nederlandsche bedienden te kunnen voorzien knopen binnen eenige dagen wil bij mij geld er voor gfven Wat moet ik uu doen Behoud wat gij bebl zeide de inspecteur maar tracht van Romberg een bewijs te ontvangen dathij u dezo papieren heeft ter hand gesteld Hetkon nuttig zijn Ik wil u niet ontveinzen dat argeen goede geruchten omtrent het huis in omloop zijn men spreekt van aanzienlijke verliezen en verwacht staking van betaling Red dus wat gg redden kunt Gronau nam de pakketten weder onder den arm Men mag niet aanstonds het ergste ondersteilen zeide hij en zgn gegeven woord moet menhonden Ik kom na tafel nosmaals bij u Aangenamer ware het mg indien u naar Hohenhausen wilde rijden om daar poolshoogte tenemen Het zou mogelgk zgn dat de vrouw daarverdween evenals de matroos Wanneer gg het wenscht zal het geschiedes hoe ongaarne ik het ook doe Dus tot ziens De kaptein spoedde zich heen om ziin papieren in veiligheid te brengen verheugd dat bg bi dea bankier zoo krachtig was opgetreden hij had nu ten minste een gedeelte van zijn vermogen gered XXXVI Alma was laat in den avond op Hohenhausen aangekomen en had zich terstond naar het slaapvertrek barer vriendin begeven