Goudsche Courant, maandag 11 januari 1892

prijs uitgeloofd voor het ontwerp van een damestoilet Bekroond werd Lady Victoria Blackwood de jongste dochter van Lord Dufferin voor een door baar ontworpen five o clock toilet Hare belooning bestaat volgens de voorwaarden van den wedstrgd in een kostuum als door haar ontworpeno door de voornaamste modemaaksters van hot WestEnd vervaardigd Het schijnt allerlei moeilijkheden op te leveren om een plaatsvervanger voor Chimirri aan het ministerie van landbouw en handel te vinden Bovendien betreurt men het dat dit departement juist vrijkomt op een oopenblik dat het de nauwkeurigste opmerkzaamheid der wetgevende machten vordert Misschien stelt do minister president die de portefeuille ad interim heeft aanvaard er prijs op zelf de bandelsverdragen in de kamer te verdedigen naar algemeen oordeelt men het niet in het belang van het land dat in verband met de tegenwoordige economische crisis deze tusaohenregeiiring van lanuen duur zij Volgens de Times is do president der Vereenigde Staten voornemens eerstdaags verbodsrechten af te kondigen voor de voortbrengselen van alle Staten die weigeren eeu verdrag van wederkeerigheid met de Vereenigde Staten te sluiten In China nog altijd geharrewar Ais uit het eene deel van het uitgestrekte Eijk bericht wordt dat de orde hersteld is wordt al spoedig uit Shan ai of een der andere tractaathavens gemeld dat in een ander deel onlusten zijn uitgebroken Volgens de laatste berichten verkeert thans weer bet noorden in oproerigen toestand Fi llung de zoon van intei tijd wegens rebellie onthoofden Li Hung Shu poogt ze t men den dood zijns vaders Ie wreken Hij is oen Tartaarsch generaal die vele duizenden onder zijn bevelen heeft en ie onder zijn troepen een schuilplaats verleende aan allun die bet elders met de justitie te kwaad kregen Deze benden atroopen un het land af Vijf en twintig duizend man worden tegen hen afgezonden en in verschillende schermutselingen Werden zij dau ook geslagen Maar verscheidene soldaten lii pen toch tot do oproerige benden van Li Hung over daar zij uit bet land van Aiihoui waren en eenmaal Li Hupg s vader dienden Men vreest zelfs dat desertie algemeen zon worden Burgerlüke Stand GEBOREN 5 Jan Johannes oaderg J van der Wal en C de iroot 6 Mfirgarethii oiiders j L van Aaten en M Andera 7 fiijshenua en üouwe ouders D I Brouwer en N Dekker 8 Wdlero ondera M IJaselslijn eu J W von den Berg OVKKLEDËN 6 Jan W Schulin ej H Snel 77 7 A Brenkman 2 j P A Korbea 71 j 10 m 9 A H Niaaer huis r an tl Jecné De WIJN PUNCH en COGNAC van J F Herman Zn Tiendew be veelt zich zelven aan ÏJit de hand te koop EEN DUBBEL WOON EN WINKELHUIS waarnaast eeu groot PAKHUIS met afzonderleken uitgang aan de straat benevens KANTOOR op een der beste standen van Gouda voorzien van GAS en WATERLEIDING gejegen aan het water Daartoe inclineerende adresseere men zich met franco brieven onder No 7 bureau dezer courant Een officier die aan den laatsten Chileenschen burgeroorlog heeft deelgenomen zeat van het Miiunlicher geweer dat door de Congressisten word gebezigd dat het boven alle verwachtingen voldeed De uitwerking was zeer grool er werd rookvrij kruit gebezigd terwijl de kogels of den getroffen man terstond dooddtn of eeno zuivere wond veroorzaakten die gemakkelijk te genezen was Alle aanhangers van Baimaceda die in den oorlog door kogels uit het Maiinlioher geweer gekwetst werden en in de nospitalen ondorbebandeliug der doctoren kwamen zijn thans genezen Het ia dus een waar philantropisch wapen I In don dierentuin te Dublin is een 17 jarig jonkman uit Limerick door een beer verscheurd De beer eeu bruine Ursus Arctoa was opgesloten in een kooi met stevige tralies en een gzeren hek er voor om te voorkomen dat de menschen te dicht bij kwamen De knaap gaf het dier koekjes en toen hij even omzag naar zijn jonger broêrlje dat bg hem was stak de beer een zgner klauwen door de tralies trok hem bij den linkerarm vour bet hek en zette hem zijn tanden lu het vleesch Op bet hulpgeroep der beide knapen kwamen oppassers toesnellen maar slechts na veel moeite kon men den beer bedwingen zgii sluchtoQ er los te laten slagen hielpen niet en het gelukte eerst toen men het dier een ijzeren staaf als breekijzer in den zette Do arme knaap werd vrecselgk gewond weggedradragen zijn linkerarm was geheel verscheurd en gebroken Hij stierf aau hevige pijnen en ontsteking en bloedvergiftiging Op een der drukste standen van Gouda TE HUIIR aangeboden een te verbouwen WINKELHUIS om met Primo Juni te aanvaarden en in te richten ten genoege vanden Huurder Adres J H de WILDE Timmerman Lange Groenendaal levènsgevaarlijke höest Van Kinderen Kuchboest Zoogena amde Blauwe Hoest onmiddellijke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren bg deze kinderziekten eenig goed bevonden DRUlTEN BORiST HONIG Alleen echt verkrijgbaar in flacons van fl 2 die van geele flacons van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte capsulen voorzien zgn waarop nevenstaand fabrieksmerk Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bg J D deii Hertog Oudewater bij F Jonker Idenburg Bodegraven bij P Versloot en G Hjjnekamp Stolwgk bij C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoude bij Wed W Hendriks j N van Vhet 56 j H Sliiijler 20 in 8 Overkamj 65 j 9 C 52 J 10 ID ADVERTENTIËM Heden overleed te Utrecht in den ouderdom van bgna 83 jaren onze geliefde Vader en Behawdvader de Heer CHAULE8 HENRI DUMOMÏ M M JÜLIÜS DüMONT D yV JULIUS öoiirfo 7 Januari 1892 Volstrekt eenige kennisgeving Heden overleed tot mgne en mjjner Kinderen diepe droefheid na eene langdurige ziekte mjjne geliefde Ecbtgenoote MARIA COKNELIA VAN NES op den leeftijd van ruim 36 jaar Ö F TEELINü Qouday 9 Jan 1892 Voor de vple en treffende bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlijden mijDer geliefde Echtgenoot betuig ik mgn oprechten dank P VAN ALTENA Gouda 9 Januari 1892 Ondergeteekende betuigt haar hartelijken dank aan allen die haar den 4 Januari blgken van belangstelling gaven Wede p V D KLEUN Voor de zoo talrgke bewgzen van hartelijke deelneming op 1 dezer ontvangen ter gelegenheid van mgn VIJFTIG JARIG JllBILÉ als lid van de firma Wed KNOX DORTLAND betuig ik ook namens de firma mgn weigemeenden dank A DORTLAND Gouda 9 Januari 1892 Prima Qrove Kachelkolen bij P KRIJG8M Kantoor Pakhuis Vest 0 161 Wettig gedeponeerd gebruik DROPuUde BUKKEN TROM Handelsmerk MUL van N KATER Co GronJDgcn Elk stukje DROP heeft de vorm van mi zittende KAT Alom verkrijg baai In de Vragen no ie Dag bespreekt de heer W i van Weideren baron Kengers lid der Iste Kamer Onze Eidderorden De schrijver begint met een historisch overzicht te geven va het ontstaan en den aard dor ridderorden in vroegere eeuwen en beschrijft daarna de versohillende wijzigingen die deze orden in den loop der tijden hebben ondergaan Met deze oude ridderorden hebben echter de meeste nieuwe niets te maken Napoleon was op dit gebied weer een der wegbereiders Hij begreep hoeveel partg van decoraties was te trekken ulu 18 1 5 volgde men in Nederland de hoersohende mode en schiep ridderorden zonder oenig verband met het roemrgk verleden der natie Den 30 April werd de Militaire Willemsorde den 29 September de orde van den Nederl Leeuw ingesteld Eenigszins uitvoerig bespreekt de schryver het tot stand komen der betref fende wetten Over het algemeen was men toen ter tijde met de instelling weinig ingenomen De Militaire Willemsorde bleek echter onder een gelukkiger gesternte geboren te zijn dan hare burgerlijke zusterinstelling De overwinning van Waterloo bood rnimsohoots gelegenheid rdc decoratie als belooning van erkende verdiensten uit te reiken Nog altijd wordt het bezit van deze decoratie als een onderscheiding beschouwt wat vooral te danken is aan de omstandi heid dat deze orde eerst in bepaald omschreven gevallen en na zorgvuldig onderzoek wordt uitgereikt Met den Nederl Leeuw werd onder Willem I zeer willekeurig om egaan onder Willem II werd de orde wel minder met politieke doeleinden misbruikt raaar toch onoordeelkundig weggegeven Nadat het verleensn der orde een roijeeringsdaad was reworden gedekt door ministeneele verantwoordelijkheid is er een einde gemaakt aan do vroegere willekeur maar toch is de gewenscbte regelmaat niet verkregen Met cijfers toont de soWrijver dit nader aan Onder Willem III werd de al te ruime uitgifte van den Xed Leeuw eenigszins getemperd door de gelegenheid minder schitterend geachte verdiensten met de Eikenkroon te beloonen Deze orde hoewel Lnxemburgsch kreeg daardoor meer en meer een Nederlandsch karakter Omtrent het rapport van de Landbouw Commissie waarover wg gisteren spraken thans nog het volgende Het rapport wijdt een zeer uitvoerige beachouwing aan de midileien ter verbetering van het pachtstelsel Het bespreekt in do eente plaats bet denkbeeld vau instelling van paobtcommissiea uit eigenaars en pachters om beider belangen te behartigen Een poging in die richting is gewaagd door de Friesche Maatschappij van Landbouw die daarbij echter maar weinig stuun pndervindt De commissie erkant de bezwaren en zou wettelijke invoering niet willen aanbevelen wel regeeringssteun willen geven waar zij uit den drang der omstandigheden geboren wordt Veranderlgke pacht zou meent de commissie ia sommige gevallen goed kunnen werken Mon kan dit intusscben alleen van particulier iuitiatief verwachten al zou de Staat zijn indirecte n steun in die richting kunnen geven In vele gevallen zou i intusscben vreest zij bel denkbeeld niet practisch uitvoerbaar blijken Mocht in verschillende pachtcontracten zulle een stelsel worden beproefd dan i zou vau gewicht zijn de invoering van een eeuvoti dig rechtmiddel om gerchilleu bij bepaling van prij I zen der producten uit den weg te ruimen bijv De schrijver zegt dan dat het geen nut heeft het bestaan der orden af te keuren zij zijn er eenmaal en zullen wel niet spoedig kunnen worden opgeheven het is dus wenschelijk de bestaande gebreken te herstellen en weg te nemen Als gebreken noemt de schrijver o a dat dikwijls de orden wordt gegeven zonder dat verdiensten bestaan ook dat zij tot middel van corruptie kunnen worden gebruikt Het scheppen van een nieuwe orde zal deze gebreken niet verhelpen Beter zou het misschien zgn een nieuwe klasse van ridders van den Nederl Leeuw te vormen die meer zou dienen tot belooning van gewone verdiensten Hel aanlal ridders zou tot een zeker maximum kunnen worden beperkt Voorts zou men een kapittel kunnen instellen dat besliste of adviseerde over de opname in een hoogere klasse De ministers zouden dan untheven ziju van de lastige verantwoordelijkheid der beslissing of personen voor een opklimming al of met m aanmerking komen De ministers zouden echter alleen moeten beslissen over het verleenen der orde aan buitenlanders hoewel het dan misschien wenschelijk zou ziju de insignia voor vreemdelingen eenigszins te wijzigen Ëen Londensch modejóurnaal beeft onlangs een Natuurlijk was Unica zeer verbaasd maar daar Alma er eenmaal was kon men haar de deur niet wijzen Alma verschafte zich voor dezen nacht een legerstede in het boudoir en verwachtte ongeduldig den morgen om met hare navorschingen en maatregelen een aanvang te maken Zij wist dat een onaangenaam tooneel met den graaf onvermijdelgk was en zag zich in deze verwachiing ook niet bedrogen Bij het aanbreken van den dag werd de deur van bet boudoir zacht geopend en de graaf trad op de teenen binnen In de halfdonkere kamer bemerkte hij Alma niet Hij bracht een boquet van de heerlijkste bloemen die hij in een vaas op de tafe plaatste daarna ging bij weder even zacht heen De bloemen badden een bedwelmenden geur Alma opende bet venster om de verkwikkende morgenlucht binnen te laten en begaf zich in het slaapvertrek van hare vriendin Unica was uit eene korte sluimering met hevige hoofdpijn ontwaakt Zij wilde de haar voorgeschreven artsenij innemen maar Alma verzocht haar dit te laten daar Werner met een anderen geneesheer zcu komen Unica stemde toe Vroni kwam om l e meesteres aan te kleeden toen zij een der fleschjes die op de waachafel stonden opende om de vlechten van Unica te parfumeeren meende Alma in dien geur een gelijkenis met den bedwelmenden geur der bloemen te vinden Zij nam de flacon en overtuigde zich van de juistheid van haar vermoeden Je gebruikt er sterke parfumerieën zeidê zij Zij was vroeger niet zoo sterk antwoorddeUnica Vroni meent ook dat zij te oud gewordenmoet zijn de geur is niet meer zoo aangenaam Dat zij veranderd is is ontwijfelbaar zeideVroni ik zou haait willen beweren dat die geurde hoofdpijn te weeg brengt Vroni kan gelijk hebben en ik zou je raden deze niet meer te gebruiken Wilt ge mij dezenflacon laten Je wilt toch niet met je zelve de proef nemen Ik wil je alleen dwingen mijn raad te volgen Je zult zien dat het niets geeft En de zoo sterk geurende bloemen in je boudoir zijn ook eer schadelgk dan goed Maar ik houd zooveel van bloemen Stel je dan met andere tevreden die niet zulkeen bedwelmenden geur bezitten Uuica trad op dit oogenblik aan den arm barer vriendin in het boudoir haar eerste blik viel op den heerlijken bouquet en een glimlach kwam op hare lippen Ik geloof dat mijn broeder dit bezorgt zeidezg lederen morgen vind ik er een op tafel Welkeen beerlijken genr geven die kinderen der lente I Zij boog zich over de bloemen maar eenige oogenIjlikken later werd baar gelaat doodsbleek en een iE Ê vaststelling der gemiddelde eenheidsprijzen op verzoek der meest gereede parlg door den kantonrechter na verhoor van deskundigen Den pachter in ruimeren zin Ie waarborgen tegen onheilen dan thans door t B W geschiedt zou de commissie bedenkelijk achten Alleszins billijk acht de commissie het eindelijk den pachter het genot der door hen aangebrachte verbeteringen te waarborgen Ken wettelijke regeling zou echter op veel bezwaren stuiten en haar doel licht voorbij streven daar men den oigeuaar niet kan verplichten verbeteringen te vergoeden door hem niet wenschelijk geacht en hg ziju verplichting tot vergoeding wel eens in de huur kon diseouteeren Slechts meent de commissie dat billgkheidshalve kon worden voorgeschreven dat aau don pachter die van den eigenaar schriftelijk vergunning heeft verkregen om verbeteringen aan te brengen een vergoeding kan worden uitgekeerd waarvan bet bedrag vooraf geregeld zal moeten worden van dit voorschrift zou ilan mogen worden afgeweken Onder de werklieden in do kolenmijnen bij Dortmund is in vrij hevige mate een epidemie uitgebroken n 1 de Anchylostomum eene wormziekte dia men tot uu toe bg inijuwerklieden iii die streken nog niet geconstateerd had De wormen die slechts een leugle van 8 tot U mM hebben en zich zeer vermenigvuldigen zetten zich aan de binnenzijde der ingewanden vast en zuigen op die wijze het bloed van len patient Het gevolg is dat zelfs bg krachtige mannen hierdoor in korten tijd hevige bloedarmoede ontstaat wat vooral in het begin met ziekelijke verschijnselen gepaard gaat In warme streken komt die iiekte meer voor vooral in Egypte waar een vierde deel der bevolking er aan Igdt In Europa kwam zg het eerst voor bij het doorgraven van da St Gortthnrd tunnel on sinds dien tgd hebben zich vele specialiteiten met de studie van deze ziekte bezighouden Vooral prof Leichlenstern te Keulen bracht veel licht in deze zaak toen in 1885 diezelfde epiilemiu in de steenbakkerijen te Keulen uitbrak zg verdween destgds bg het eindigen van het seizoen der steenbakkerij Daar do nieren langs natuurlijken weg uit het lichaam verwijderd worden en door deze eieren de ziekte zich voortplant is de grootste ziudeltjkheid hot beste middel ter bestrijding Daar nu zindelijkheid in kolenmijnen niet mogelgk is vreest men dat de ziekte zich zeer zal uilbreiden Door de Duitsche regeering is dan ook aan bet ofGcieele bureau voor mgn hygiéne te Bochero een zorgvulilig onderzoek en ernstige studie aanbevolen De loods van de Engelsche baik Childwdl welke bij Vlissingeu door aanvaring zonk geeft van die scheepsramp een levendige beschrijving f Het was een donkere nacht maar volstrekt niet nevelachtig en het woei vrij hard ve telt hij Wij zagen de stoomboot een kwartier votfr de aanvaring maar meenden dat zij ons voorbij zou varen Daar veranderde zij eensklaps van koers blijkbaar wilde zg dwars voorbij onze boeg varen Wij hadden en vaart van zes of zeven knoopen en de stoomboot was in volle vaart Het was een groot schip waar schijnlijk een boot van de Bed Ster lijn of een van do Duitsche booten die Vlissingen aandoen want het schip kwam vandaar Zoodra ik de groene lichten zag dacht ik er komt een aanvaring en een onmacht nabij zonk zij op den divan neer Alma was nog bezig voorhoofd en slapen barer vriendin met eau de cologne te wasaoheu toen de graaf binnentrad U ie beden zeer vroeg gekomen zeide hg enzgn stem klonk onvriendelijk Zeer vioeg inderdaad antwoordde Alma nogvoor middernacht In den nacht vroeg do graaf Haar onrust liet haar geen rust zeide Unica Voor zulk een onrust is pwa oorzaak antwoordde Hohenhausen scherp het is niets dan eenlichte verkoudheid Ik vrees dat het iets meer is zeido Alma d kenteekenen schijnen mij ernstiger Ook do dokterkali dwalen hg kon zich laten misleiden een ziekteniet herkennon omdat hij geen gedachte heeft vanhare oorzaken Hebt u wellicht die oorzaken herkend vroegde graaf Nog niet Maar gij wilt ze uitvorschenP Alma gelooft dat de bloemengeur schadelgkvoor mij is zeide Unica De graaf uam den bouquet on wierp hem door het geopendo venster weg Gij ziet ik ben bereid om u te helpen zeidehij Het kan zgn dat de bloemengeur inderdaadnadeelig is ik bad daar aog niet aan gedacht irordt otnolgd 8 l a paar seconden later was de boot in ons schip gevaren We riepen allen van de bemanning die in hunne kooien lagen alle hens op het dek I Maar V 5 5r zij boven kondon komen was de aanvaring al gebeurd De stoomboot trof ons schip tusschen den grooten mast en den fokkemast Het was een donderend geraas Onze masten vielen op bet dek van de stoomboot en toen deze achteruit ging nam zij ze mede Het schip begon terstond vol Wiiter to loopen en binnen twee minuten wns het gezonken We konden de booten niet uitzetten Het Bchip w is geheel onder water hoewel het getij laag wns Alleen een stuk van den bezaanmast en hut uiteind van den boogapriet stuken boven het water uil Negen van onze mannen waren in de tuigage van den bezaanmast geklommen Van de vgftien mannen die omkwamen zijn twaalf die den tijd niet meer hnddiMi om boven te komen beneden in het schip verdronken Drie arme kerels waren op den boegspriet geklommen Wij hoorden ben om hulp roepen maar konden uiels doen om hen te helpen liet was een bard geval Van do stoomboot uit werd nog oen poging gedaan om beu te helpen maar die mislukte Wij bleven vier uren lang aan den büznnnmaat gebonden op redding wachten Eindelijk toen do mannen reeds begoiinuii Ie wanhopen want zij wisten dot spoedig het water zou stijgen tot boven hunne hoofden kwam een stoomboot van Harwich de Ipswich opdagen van waar men een loep uitzond welke do soliipbreukelingun na veel inspanning opnam en veilig aan boord bracht Bultenlandscti Uverzicht De Duitsche llijksdag heeft zijne werkzaamheden hervat Na het hundelstractaat met Zwitserland zal allereerst de wet ot beteugeling van dronkenschap in behandeling gciomen worden Deze wet werd door den keizer zeWen ontworpen Men verwacht echter dat do oppositie heel wat bezwaren zal inbrengen Zeer waarschijnlijk zullen de conservatieven on nationaal liberalen vóór de Duitschvrgzinuigen en do sociaal democraten tegen de wet stemmen De houding die het centrum zal aannemen is nog niet bekend De voornaamsto bepalingen van het wetsvoorstel zijn lo dat aan personen benoden 16 jaren geen sterke dranken mogen worden verkocht wanneer zij niet door ouders of voogden worden vergezeld 2o dat geen drank mag worden verkocht aan iemand die zich in staat van dronkenschap bevindt of die als een dronkaard bekend staat 3o herbergiers enz moeten eetwaren zoowel als drank verknopen 4o alle personen die uls dronkaards bekend staan zullen in gestichten behandeld worden op overeenkomstige wijze als krankzinnigen totdat zij geheel genezen zgn Het grootste bezwaar bij de uitvoering dezer wet is dat zij de vcrkoopers van sterken drank bijna geheel aan de genade of ongenade der politie overlevert Men vreest ook dat de bepaling betreffende bekende dronkaards in kleine gemeenlen aanleiding zal geven tot misbruiken waardoor personen gestraft zouden worden tegen wie da wet nooit bedoeld is In Italic duurt de ministereele crisis nog voort in zooverre dat er nog geen nieuwe minister van landbouw handel en industrie is benoemd een departement dat met Chimirri s overgang naar hetdeparteraent van justitie is vrijgekomen Omtrent de redrnen van het ontslag van den minister van justitie Ferraris begint langzamerhand iets meer aan het licht te komen Behalve in eenige punten van minder belang waarover verschil van gevoelen tuascben hem en zgn collega s bestond wordt bet meer en meer duidelgk dat de eigenlgke oorzaak voor Ferraris heengaan schuilt in de kerkelijke politiek der regeering Mer beeft nog itiet vergeten dat deze bij het uitvoerig debat over de waajborgenwet en do boudiag der regeering tegenover de kerk en de minister van justitie wiens akker men bij deze discussie eigenlijk boploegde geen woord in do kamer heeft gesproken en den minister presidont alleen de verdediging der regeeringspolitiek overiiot of mUschien juister moest overlaten In het feit dat juist de heer Chimirri een der clericaal conservatieve elementen uit het kabinet uiirarkoren wordt om Ferraris aau het departement van justitie to vervangeu ziet men de vervulling van iludinis wansoh wgl in Chimirri do politiek der verzoening en tegemoetkoming tegenover het Vaticaan u vertegenwoordigd zoodat men oen voortzetting dor kerkelgke politiek in een richting kan verwachten welke een nieuwe telejrstelling voor de linkerzijde levert Chimirri heeft als afgevaardigde steeds oen politiek der verzoening tegenover de curie verdedigd en behoorde tot hen die hot vurigst gestreden hebben egen Orispi s bekende wet op de weldadige instellingen en tegen het nieuwe strafwetboek voor zoover het de scherpste bepalingen tegenover bet Vaticaan